English    Türkçe    فارسی   

2
3098-3147

 • چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف ** خویشتن‏داری و صبرت شد ضعیف‏
 • Since all the functions and parts (of your body) are atrophied, your self-control and patience have become weak.”
 • بر نتابد دو سخن زو هی کند ** تاب یک جرعه ندارد قی کند
 • He (an old man) cannot endure two words, he cries out thereat; he cannot retain one draught, he vomits (it)—
 • جز مگر پیری که از حق است مست ** در درون او حیات طیبه است‏ 3100
 • Except, to be sure, the Ancient (Pír) that is drunken with God, and in whose inward being there is “a goodly life.”
 • از برون پیر است و در باطن صبی ** خود چه چیز است آن ولی و آن نبی‏
 • Outwardly he is old, but within he is young. What thing, verily, is he? He is the saint and the prophet.
 • گر نه پیدایند پیش نیک و بد ** چیست با ایشان خسان را این حسد
 • If they are not manifest to the good and the evil (alike), what is this envy which the worthless bear against them?
 • ور نمی‏دانندشان علم الیقین ** چیست این بغض و حیل سازی و کین‏
 • And if they do not know them with certain knowledge, what is this hatred and hatching of plots and enmity?
 • ور نمی‏دانند بعث و رستخیز ** چون زنندی خویش بر شمشیر تیز
 • And (again), if they know the retribution (which shall take place) at the Resurrection and rising from the dead, how should they dash themselves against a sharp sword?
 • بر تو می‏خندد مبین او را چنان ** صد قیامت در درون استش نهان‏ 3105
 • He (the prophet or saint) smiles upon you, (but) do not deem him to be such (as he appears): in his inward consciousness are hidden a hundred Resurrections.
 • دوزخ و جنت همه اجزای اوست ** هر چه اندیشی تو او بالای اوست‏
 • Hell and Paradise are entirely parts of him: he is beyond any thought that you may conceive (of him).
 • هر چه اندیشی پذیرای فناست ** آن که در اندیشه ناید آن خداست‏
 • All that you may think of is liable to pass away; he that comes not into thought is God.
 • بر در این خانه گستاخی ز چیست ** گر همی‏دانند کاندر خانه کیست‏
 • Wherefore (then do they behave with) presumption at the door of this house, if they know who is within the house?
 • ابلهان تعظیم مسجد می‏کنند ** در جفای اهل دل جد می‏کنند
 • Fools venerate the mosque and exert themselves in maltreating them that have the heart (in which God dwells).
 • آن مجاز است این حقیقت ای خران ** نیست مسجد جز درون سروران‏ 3110
 • That (mosque) is phenomenal, this (heart) is real, O asses! The (true) mosque is naught but the hearts of the (spiritual) captains.
 • مسجدی کان اندرون اولیاست ** سجده‏گاه جمله است آن جا خداست‏
 • The mosque that is the inward (consciousness) of the saints is the place of worship for all: God is there.
 • تا دل مرد خدا نامد به درد ** هیچ قومی را خدا رسوا نکرد
 • Until the heart of the man of God was grieved, never did God put any generation to shame.
 • قصد جنگ انبیا می‏داشتند ** جسم دیدند آدمی پنداشتند
 • They were going to make war on the prophets: they saw the body (of the prophet), they supposed he was a man.
 • در تو هست اخلاق آن پیشینیان ** چون نمی‏ترسی که تو باشی همان‏
 • In thee are the moral natures of those peoples of yore: how art not thou afraid lest thou be the same (as they)?
 • آن نشانیها همه چون در تو هست ** چون تو زیشانی کجا خواهی برست‏ 3115
 • Forasmuch as all those marks are in thee, and thou art (one) of them, how wilt thou be saved?
 • قصه‏ی جوحی و آن کودک که پیش جنازه‏ی پدر خویش نوحه می‏کرد
 • The story of Júhí and the child who cried lamentably beside his father's bier.
 • کودکی در پیش تابوت پدر ** زار می‏نالید و بر می‏کوفت سر
 • A child was crying bitterly and beating his head beside his father's coffin,
 • کای پدر آخر کجایت می‏برند ** تا ترا در زیر خاکی بسپرند
 • Saying, “Why, father, where are they taking you to put you under some earth?
 • می‏برندت خانه‏ی تنگ و زحیر ** نی در او قالی و نه در وی حصیر
 • They are taking you to a narrow and noisome house: there is no carpet in it, nor any mat;
 • نی چراغی در شب و نه روز نان ** نی در او بوی طعام و نه نشان‏
 • No lamp at night and no bread by day; neither smell nor sign of food is there.
 • نی درش معمور و نی در بام راه ** نی یکی همسایه کاو باشد پناه‏ 3120
 • No door in good repair, no way to the roof; not one neighbour to be (your) refuge.
 • چشم تو که بوسه گاه خلق بود ** چون رود در خانه‏ی کور و کبود
 • Your eye, which was a place for the people's kisses—how should it go into a blind and murky house?—
 • خانه‏ی بی‏زینهار و جای تنگ ** که در او نه روی می‏ماند نه رنگ‏
 • A pitiless house and narrow room, where neither (your) face will be lasting nor (your) colour.”
 • زین نسق اوصاف خانه می‏شمرد ** وز دو دیده اشک خونین می‏فشرد
 • In this manner was he enumerating the qualities of the house, whilst he wrung tears of blood from his two eyes.
 • گفت جوحی را پدر ای ارجمند ** و الله این را خانه‏ی ما می‏برند
 • Júhí said to his father, “O worthy (sir), by God they are taking this (corpse) to our house.”
 • گفت جوحی را پدر ابله مشو ** گفت ای بابا نشانیها شنو 3125
 • The father said to Júhí, “Don't be a fool!” “O papa,” said he, “hear the marks (of identity).
 • این نشانیها که گفت او یک به یک ** خانه‏ی ما راست بی‏تردید و شک‏
 • These marks which he mentioned one by one—our house has them (all), without uncertainty or doubt.
 • نی حصیر و نه چراغ و نه طعام ** نه درش معمور و نه صحن و نه بام‏
 • (It has) neither mat nor lamp nor food; neither its door is in good repair, nor its court nor its roof.”
 • زین نمط دارند بر خود صد نشان ** لیک کی بینند آن را طاغیان‏
 • In this wise the disobedient have a hundred marks upon themselves, but how should they see them?
 • خانه‏ی آن دل که ماند بی‏ضیا ** از شعاع آفتاب کبریا
 • The house, namely, the heart that remains unlighted by the beams of the sun of (Divine) Majesty,
 • تنگ و تاریک است چون جان جهود ** بی‏نوا از ذوق سلطان ودود 3130
 • Is narrow and dark as the souls of Jews, (being) destitute of (spiritual) savour of the loving King.
 • نی در آن دل تافت نور آفتاب ** نی گشاد عرصه و نه فتح باب‏
 • Neither has the light of the Sun shone into that heart, nor is there (in it any) spaciousness or opening of the door.
 • گور خوشتر از چنین دل مر ترا ** آخر از گور دل خود برتر آ
 • The tomb is better for thee than a heart like this. Come now, arise from the tomb which is thy heart!
 • زنده‏ای و زنده زاد ای شوخ و شنگ ** دم نمی‏گیرد ترا زین گور تنگ‏
 • Thou art living and born of the living. O gay and winsome one, art not thou choked by this narrow tomb?
 • یوسف وقتی و خورشید سما ** زین چه و زندان بر آ و رو نما
 • Thou art the Joseph of the time and the sun of heaven: arise from this pit and prison, and show thy face!
 • یونست در بطن ماهی پخته شد ** مخلصش را نیست از تسبیح بد 3135
 • Thy Jonah has been cooked in the fish's belly: for his deliverance there is no means but glorification of God.
 • گر نبودی او مسیح بطن نون ** حبس و زندانش بدی تا یبعثون‏
 • If he had not glorified (God), the fish's belly would have been his gaol and prison until they shall be raised (from the dead).
 • او به تسبیح از تن ماهی بجست ** چیست تسبیح آیت روز أ لست
 • Through glorification he escaped from the body of the fish. What is glorification? The sign (and token) of the Day of Alast.
 • گر فراموشت شد آن تسبیح جان ** بشنو این تسبیحهای ماهیان‏
 • If thou hast forgotten that glorification (rendered to God) by thy spirit, hearken to the glorifications of (uttered by) those Fishes (the prophets and saints).
 • هر که دید الله را اللهی است ** هر که دید آن بحر را آن ماهی است‏
 • Whosoever hath seen God is of God: whosoever hath seen that Sea is that Fish.
 • این جهان دریاست و تن ماهی و روح ** یونس محجوب از نور صبوح‏ 3140
 • This world is a sea, and the body a fish, and the spirit is the Jonah debarred from the light of the dawn.
 • گر مسبح باشد از ماهی رهید ** ور نه در وی هضم گشت و ناپدید
 • If it be a glorifier (of God), it is delivered from the fish; otherwise, it becomes digested therein and vanishes.
 • ماهیان جان در این دریا پرند ** تو نمی‏بینی که کوری ای نژند
 • The spiritual Fishes abound in this sea (the world), (but) thou seest them not, for thou art blind, O miserable wretch.
 • بر تو خود را می‏زنند آن ماهیان ** چشم بگشا تا ببینی‏شان عیان‏
 • Those Fishes are darting at thee: open thine eye, that thou mayst see them clearly.
 • ماهیان را گر نمی‏بینی پدید ** گوش تو تسبیحشان آخر شنید
 • If thou art not seeing the Fishes plain—after all, thine ear hath heard their glorification (of God).
 • صبر کردن جان تسبیحات تست ** صبر کن کان است تسبیح درست‏ 3145
 • To practise patience is the soul of thy glorifications: have patience, for that is the true glorification.
 • هیچ تسبیحی ندارد آن درج ** صبر کن الصبر مفتاح الفرج‏
 • No glorification hath such a (high) degree (as patience hath); have patience: patience is the key to relief (from pain).
 • صبر چون پول صراط آن سو بهشت ** هست با هر خوب یک لالای زشت‏
 • Patience is like the bridge Sirát, (with) Paradise on the other side: with every fair (boy) there is an ugly pedagogue.