English    Türkçe    فارسی   

3
2784-2833

 • آنچ در خرگوش و پیل آویختند ** تا ازل را با حیل آمیختند
 • (As regards) that (apologue) which they attached to the hare and the elephant, so that they confused (the dispensation of) eternity with (mere) tricks,
 • بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی
 • [Explaining that it is not seemly for every one to adduce parables, especially concerning Divine actions.]
 • کی رسدتان این مثلها ساختن ** سوی آن درگاه پاک انداختن 2785
 • How is it seemly for you to make these similitudes and cast them at (apply them to) that holy Court?
 • آن مثل آوردن آن حضرتست ** که بعلم سر و جهر او آیتست
 • That use of similitudes belongs to the Lord, for He is the (sole) authority for the knowledge of the hidden and the manifest.
 • تو چه دانی سر چیزی تا تو کل ** یا به زلفی یا به رخ آری مثل
 • What dost thou know of the hidden nature of anything, that thou, baldpate, shouldst use a lock of hair or a cheek as similitudes?
 • موسیی آن را عصا دید و نبود ** اژدها بد سر او لب می‌گشود
 • A Moses deemed that (wood) a rod, but it was not (a rod): it was a dragon: its hidden nature was opening its lips (revealing itself).
 • چون چنان شاهی نداند سر چوب ** تو چه دانی سر این دام و حبوب
 • Inasmuch as such a (spiritual) king knows not the hidden nature of wood, how shouldst thou know the hidden nature of this snare and bait?
 • چون غلط شد چشم موسی در مثل ** چون کند موشی فضولی مدخل 2790
 • Since the eye of Moses was at fault in the similitude, how should a meddling mouse find an entrance (to perception of the truth)?
 • آن مثالت را چو اژدرها کند ** تا به پاسخ جزو جزوت بر کند
 • He (God) will make that comparison of thine a dragon, that in answer it may tear thee to pieces.
 • این مثال آورد ابلیس لعین ** تا که شد ملعون حق تا یوم دین
 • The accursed Iblís used this (kind of) comparison, so that he fell under God's curse till the Day of Judgement.
 • این مثال آورد قارون از لجاج ** تا فرو شد در زمین با تخت و تاج
 • Qárún (Korah) from contumacy used this (kind of) comparison, so that he sank down into the earth with his throne and diadem.
 • این مثالت را چو زاغ و بوم دان ** که ازیشان پست شد صد خاندان
 • Know that this comparison of thine is like crows and owls by which a hundred households are laid low.
 • مثلها زدن قوم نوح باستهزا در زمان کشتی ساختن
 • How the people of Noah uttered similitudes derisively at the time of his building the Ark
 • نوح اندر بادیه کشتی بساخت ** صد مثل‌گو از پی تسخیر بتاخت 2795
 • Noah built an Ark in the desert : a hundred speakers of parables ran up to ridicule (him).
 • در بیابانی که چاه آب نیست ** می‌کند کشتی چه نادان و ابلهیست
 • He is making a ship (Ark) in the desert where no well of water exists: what an ignorant fool he is!"
 • آن یکی می‌گفت ای کشتی بتاز ** و آن یکی می‌گفت پرش هم بساز
 • One was saying, "O ship, run!" while another said, "Make wings for it too ! "
 • او همی‌گفت این به فرمان خداست ** این بچربکها نخواهد گشت کاست
 • He (Noah) said, "This is by the command of God: this will not be defeated by jeers."
 • حکایت آن دزد کی پرسیدند چه می‌کنی نیم‌شب در بن این دیوار گفت دهل می‌زنم
 • Story of the thief who was asked, “What are you doing at the bottom of this wall at midnight?” and replied, “I am beating a drum.”
 • این مثل بشنو که شب دزدی عنید ** در بن دیوار حفره می‌برید
 • Hear this parable—how a wicked thief was cutting a hole at the bottom of a wall.
 • نیم‌بیداری که او رنجور بود ** طقطق آهسته‌اش را می‌شنود 2800
 • Some one half-awake, who was ill, heard the soft tapping of his (pick),
 • رفت بر بام و فرو آویخت سر ** گفت او را در چه کاری ای پدر
 • And went on the roof and hung his head down and said to him, “What are you about, O father?
 • خیر باشد نیمشب چه می‌کنی ** تو کیی گفتا دهل‌زن ای سنی
 • All is well, I hope. What are you doing (here) at midnight? Who are you?” He said, “A drummer, O honourable sir.”
 • در چه کاری گفت می‌کوبم دهل ** گفت کو بانگ دهل ای بوسبل
 • “What are you about?” He said, “I am beating the drum.” He (the sick man) said, “Where is the noise of the drum, O artful one?”
 • گفت فردا بشنوی این بانگ را ** نعره یا حسرتا وا ویلتا
 • He said, “You will hear this noise to-morrow, (namely) cries of ‘Oh, alas!’ and ‘Oh, woe is me!’”
 • آن دروغست و کژ و بر ساخته ** سر آن کژ را تو هم نشناخته 2805
 • That (story of the hare and the elephant) is a lie and false and made up; moreover, thou hast not perceived the secret (the esoteric meaning) of that falsehood.
 • جواب آن مثل کی منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام به پیل از ماه آسمان
 • The answer to the parable which the unbelievers related concerning the hare's being sent as ambassador with a message to the elephant from the Moon in heaven.
 • سر آن خرگوش دان دیو فضول ** که به پیش نفس تو آمد رسول
 • Know that the hidden nature of that hare is the insolent Devil who came as an ambassador to thy soul,
 • تا که نفس گول را محروم کرد ** ز آب حیوانی که از وی خضر خورد
 • In order that he might deprive thy foolish soul of the Water of Life whence Khizr drank.
 • بازگونه کرده‌ای معنیش را ** کفر گفتی مستعد شو نیش را
 • Thou hast perverted its (the parable's) meaning, thou hast uttered blasphemy: prepare thyself for the sting (of Divine chastisement).
 • اضطراب ماه گفتی در زلال ** که بترسانید پیلان را شغال
 • Thou hast spoken of the moon's being disturbed in the limpid water, whereby the jackal (hare) frightened the elephants;
 • قصه‌ی خرگوش و پیل آری و آب ** خشیت پیلان ز مه در اضطراب 2810
 • Thou relatest the story of the hare and the elephant and the water, and the elephant's fear of the moon when it was disturbed:
 • این چه ماند آخر ای کوران خام ** با مهی که شد زبونش خاص و عام
 • O ye half-baked blind men, pray, how does this bear any resemblance to the Moon to whom (both) lords and commons are subject?
 • چه مه و چه آفتاب و چه فلک ** چه عقول و چه نفوس و چه ملک
 • What is the moon and what is the sun and what is the sky? What are intelligences and souls and angels?
 • آفتاب آفتاب آفتاب ** این چه می‌گویم مگر هستم بخواب
 • “The Sun of the sun of the sun”: what is this I am saying (of God)? Surely I am asleep.
 • صد هزاران شهر را خشم شهان ** سرنگون کردست ای بد گم‌رهان
 • The wrath of the (spiritual) kings has overthrown hundreds of thousands of cities, O ye wicked who have lost the way.
 • کوه بر خود می‌شکافد صد شکاف ** آفتابی از کسوفش در شغاف 2815
 • At their beck the mountain splits on itself into a hundred fissures; a sun is (enveloped) in a veil (of darkness) through the eclipse (occultation) of him (the perfect saint).
 • خشم مردان خشک گرداند سحاب ** خشم دلها کرد عالمها خراب
 • The wrath of (holy) men makes the clouds dry; the wrath of (saintly) hearts has laid worlds waste.
 • بنگرید ای مردگان بی حنوط ** در سیاستگاه شهرستان لوط
 • Look, O ye unembalmed dead, upon the place where the city of Lot suffered punishment!
 • پیل خود چه بود که سه مرغ پران ** کوفتند آن پیلکان را استخوان
 • What is the elephant even? for three flying birds crushed the bones of those wretched elephants.
 • اضعف مرغان ابابیلست و او ** پیل را بدرید و نپذیرد رفو
 • The abábíl is the weakest of birds, and (yet) it rent the elephant irreparably.
 • کیست کو نشنید آن طوفان نوح ** یا مصاف لشکر فرعون و روح 2820
 • Who is there that has not heard of the Flood of Noah, or of the battle of Pharaoh's host with the Spirit?
 • روحشان بشکست و اندر آب ریخت ** ذره ذره آبشان بر می‌گسیخت
 • The Spirit routed them and cast them pell-mell into the water: the water was shattering them to atoms.
 • کیست کو نشنید احوال ثمود ** و آنک صرصر عادیان را می‌ربود
 • Who is there that has not heard what happened to Thamúd and how the sarsar wind swept the ‘Ádites away?
 • چشم باری در چنان پیلان گشا ** که بدندی پیل‌کش اندر وغا
 • Open thine eyes for once (and look) upon such elephants (mighty prophets), who were killers of elephants (tyrants) in war.
 • آنچنان پیلان و شاهان ظلوم ** زیر خشم دل همیشه در رجوم
 • Such elephants and unjust kings as those are always in excommunication under the wrath of the (prophet's) heart.
 • تا ابد از ظلمتی در ظلمتی ** می‌روند و نیست غوثی رحمتی 2825
 • Unto everlasting they go from a darkness to a darkness, and there is no succour, no mercy.
 • نام نیک و بد مگر نشنیده‌اید ** جمله دیدند و شما نادیده‌اید
 • Perchance ye have not heard the name of good and evil. All have seen, and ye are seeing not.
 • دیده را نادیده می‌آرید لیک ** چشمتان را وا گشاید مرگ نیک
 • Ye feign not to see the visible, but death will open your eyes well.
 • گیر عالم پر بود خورشید و نور ** چون روی در ظلمتی مانند گور
 • Suppose the world is full of sun and light: when thou goest into a darkness like the grave,
 • بی نصیب آیی از آن نور عظیم ** بسته‌روزن باشی از ماه کریم
 • Thou becomest without (any) share in that great light; thou art window-shut to the bounteous moon.
 • تو درون چاه رفتستی ز کاخ ** چه گنه دارد جهانهای فراخ 2830
 • Thou hast gone from the belvedere into the pit: how are the spacious worlds to blame (for their being invisible to thee)?
 • جان که اندر وصف گرگی ماند او ** چون ببیند روی یوسف را بگو
 • The soul that has remained in the quality of wolfishness, how should it behold the face of Joseph? Say!
 • لحن داودی به سنگ و که رسید ** گوش آن سنگین دلانش کم شنید
 • The music of David reached (affected) rock and mountain, (but) the ears of those stony-hearted ones heard it not.
 • آفرین بر عقل و بر انصاف باد ** هر زمان والله اعلم بالرشاد
 • Blessing ever be on reason and justice!—and God best knoweth the right way.