English    Türkçe    فارسی   

3
3618-3667

 • اسپ داند بانگ و بوی شیر را ** گر چه حیوانست الا نادرا
 • The horse, though it is an animal, knows the roar and smell of the lion except in rare instances;
 • بل عدو خویش را هر جانور ** خود بداند از نشان و از اثر
 • Nay, every animal indeed knows its own enemy by sign and mark.
 • روز خفاشک نیارد بر پرید ** شب برون آمد چو دزدان و چرید 3620
 • The little bat durst not fly in the daytime: it came out at night, like thieves, and pastured (got food for itself).
 • از همه محروم‌تر خفاش بود ** که عدو آفتاب فاش بود
 • The bat (bat-like man) was more damned than all (others), because he was the enemy of the manifest Sun.
 • نه تواند در مصافش زخم خورد ** نه بنفرین تاندش مهجور کرد
 • He cannot be wounded in battle with him (the Sun), nor can he drive him (the Sun) away by cursing.
 • آفتابی که بگرداند قفاش ** از برای غصه و قهر خفاش
 • The Sun who turns his back on account of the rage and violence of the bat—
 • غایت لطف و کمال او بود ** گرنه خفاشش کجا مانع شود
 • ’Tis the extreme of kindness and perfection on his part; otherwise, how should the bat prevent him (from exacting vengeance)?
 • دشمنی گیری بحد خویش گیر ** تا بود ممکن که گردانی اسیر 3625
 • (If) you take (any one as) an enemy, take within your limit (capacity), so that it may be possible for you to make (him your) prisoner.
 • قطره با قلزم چو استیزه کند ** ابلهست او ریش خود بر می‌کند
 • When (one like) a drop of water contends with the Ocean, he is a fool: he is tearing out his own beard.
 • حیلت او از سبالش نگذرد ** چنبره‌ی حجره‌ی قمر چون بر درد
 • His cunning does not pass beyond his moustache: how should it penetrate the vaulted chamber of the Moon?
 • با عدو آفتاب این بد عتاب ** ای عدو آفتاب آفتاب
 • This (preceding discourse) was a rebuke (addressed) to the enemy of the Sun, O enemy of the Sun of the Sun.
 • ای عدو آفتابی کز فرش ** می‌بلرزد آفتاب و اخترش
 • O enemy of the Sun at whose glory His sun and stars tremble,
 • تو عدو او نه‌ای خصم خودی ** چه غم آتش را که تو هیزم شدی 3630
 • You are not His enemy, you are the adversary of yourself: what does the Fire care that you have become firewood?
 • ای عجب از سوزشت او کم شود ** یا ز درد سوزشت پر غم شود
 • Oh, marvellous! Shall He suffer defect through your burning, or shall He become full of sorrow for the pain of your burning?
 • رحمتش نه رحمت آدم بود ** که مزاج رحم آدم غم بود
 • His mercy is not the mercy of Adam, for sorrow is mingled with the mercy of Adam.
 • رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک ** رحمت حق از غم و غصه‌ست پاک
 • The mercy of the creature is anxious; the mercy of God is exempt from sorrow and anxiety.
 • رحمت بی‌چون چنین دان ای پدر ** ناید اندر وهم از وی جز اثر
 • Know that the mercy of the Unconditioned (God) is like this, O father; naught but the effect thereof comes into the imagination (is conceivable to us).
 • فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز
 • The difference between knowing a thing by comparison and convention and knowing the quiddity of that thing.
 • ظاهرست آثار و میوه‌ی رحمتش ** لیک کی داند جز او ماهیتش 3635
 • The effects and fruit of His mercy are manifest, but how should any one except Him know its quiddity?
 • هیچ ماهیات اوصاف کمال ** کس نداند جز بثار و مثال
 • None knows the quiddities of the attributes of (Divine) Perfection except through (their) effects and by means of comparison.
 • طفل ماهیت نداند طمث را ** جز که گویی هست چون حلوا ترا
 • The child does not know the quiddity of concubitus, except that you say, “It is like sweetmeat to thee.” [The child does not know the quiddity of sexual intercourse, except that you say, “it is like sweetmeat to thee.”]
 • کی بود ماهیت ذوق جماع ** مثل ماهیات حلوا ای مطاع
 • How should the quiddity of the pleasure of sexual intercourse be like the quiddities of sweetmeat, O master?
 • لیک نسبت کرد از روی خوشی ** با تو آن عاقل چو تو کودک‌وشی
 • But, since you are childish, that intelligent man offered you the analogy respecting the sweetness (of it),
 • تا بداند کودک آن را از مثال ** گر نداند ماهیت یا عین حال 3640
 • In order that the child might know it by comparison, though he does not know the quiddity or essence of the matter.
 • پس اگر گویی بدانم دور نیست ** ور ندانم گفت کذب و زور نیست
 • Therefore, if you say “I know,” ’tis not far (from the truth); and if you say, “I do not know,” ’tis not a lie and a falsehood.
 • گر کسی گوید که دانی نوح را ** آن رسول حق و نور روح را
 • If some one say (to you), “Do you know Noah, the Messenger of God and the Light of the spirit?”—
 • گر بگویی چون ندانم کان قمر ** هست از خورشید و مه مشهورتر
 • And if you reply, “How should not I know (him)? for that (spiritual) Moon is more celebrated than the sun and moon:
 • کودکان خرد در کتابها ** و آن امامان جمله در محرابها
 • The little children at school and all the Imáms in the mosques
 • نام او خوانند در قرآن صریح ** قصه‌اش گویند از ماضی فصیح 3645
 • Recite his name distinctly in the Qur’án and tell plainly his story (as it has come down) from the past”—
 • راست‌گو دانیش تو از روی وصف ** گرچه ماهیت نشد از نوح کشف
 • You, veracious man, know him by way of description, though the quiddity of Noah has not been revealed (to you).
 • ور بگویی من چه دانم نوح را ** همچو اویی داند او را ای فتی
 • And if you reply, “How should I know Noah? (Only) one like him can know him, O youth.
 • مور لنگم من چه دانم فیل را ** پشه‌ای کی داند اسرافیل را
 • I am a lame ant. How should I know the elephant? How should a gnat know Isráfíl?”—
 • این سخن هم راستست از روی آن ** که بماهیت ندانیش ای فلان
 • This saying (answer) is also true in regard to the fact that you do not know him in his quiddity, O so-and-so.
 • عجز از ادراک ماهیت عمو ** حالت عامه بود مطلق مگو 3650
 • To be unable to perceive the quiddity, uncle, is the condition of common men: do not say it absolutely,
 • زانک ماهیات و سر سر آن ** پیش چشم کاملان باشد عیان
 • Inasmuch as quiddities and their inmost secret are clearly visible to the eyes of the Perfect.
 • در وجود از سر حق و ذات او ** دورتر از فهم و استبصار کو
 • Where in existence is (anything) more remote from understanding and mental perception than the consciousness and essence of God?
 • چونک آن مخفی نماند از محرمان ** ذات و وصفی چیست کان ماند نهان
 • Since that does not remain hidden from (His) familiars, what is the essence and attribute that should remain concealed?
 • عقل بحثی گوید این دورست و گو ** بی ز تاویل محالی کم شنو
 • The intellect of the scholastic theologian says, “This is far (from reasonable) and deeply involved (in error): do not listen to an absurdity without some explanation.”
 • قطب گوید مر ترا ای سست‌حال ** آنچ فوق حال تست آید محال 3655
 • The Qutb (the Head of the Saints) replies, “To thee, O infirm one, that which is above thy (spiritual) state seems absurd.”
 • واقعاتی که کنونت بر گشود ** نه که اول هم محالت می‌نمود
 • The visions which are now revealed to you, is it not the case that at first they seemed absurd to you?
 • چون رهانیدت ز ده زندان کرم ** تیه را بر خود مکن حبس ستم
 • Inasmuch as the (Divine) Bounty has released you from ten prisons, do not make the (wide) desert an oppressive prison to yourself.
 • جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
 • How the negation and affirmation of one (and the same) thing may be combined and reconciled from the standpoint of relativity and difference of aspect.
 • نفی آن یک چیز و اثباتش رواست ** چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست
 • It is possible to deny and affirm the same thing: when the point of view is different, the relation is twofold.
 • ما رمیت اذ رمیت از نسبتست ** نفی و اثباتست و هر دو مثبتست
 • (The text) thou didst not throw when thou threwest is relative: it is negation and affirmation: both are authorised.
 • آن تو افکندی چو بر دست تو بود ** تو نه افکندی که قوت حق نمود 3660
 • Thou threwest that (gravel), since it was on thy hand; thou didst not throw, for God manifested (His) power.
 • زور آدم‌زاد را حدی بود ** مشت خاک اشکست لشکر کی شود
 • The strength of one born of Adam has a limit: how should a handful of earth become (the cause of) the rout of an army?
 • مشت مشت تست و افکندن ز ماست ** زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست
 • “(O Mohammed), the handful is thy handful, and the throwing is from Me”: on account of these two relations (both) the denial and the affirmation of it (the throwing) are right.
 • یعرفون الانبیا اضدادهم ** مثل ما لا یشتبه اولادهم
 • The prophets are known by their enemies, just as their (the enemies') children are not doubtful (to their parents).
 • همچو فرزندان خود دانندشان ** منکران با صد دلیل و صد نشان
 • The unbelievers know them (the prophets) as (they know) their children by a hundred indications and a hundred signs,
 • لیک از رشک و حسد پنهان کنند ** خویشتن را بر ندانم می‌زنند 3665
 • But, from jealousy and envy, they conceal (their knowledge) and attach themselves to (become addicted to saying) “I do not know.”
 • پس چو یعرف گفت چون جای دگر ** گفت لایعرفهم غیری فذر
 • Then, since He (God) hath said, “He (the unbeliever) knows,” how hath He said in another place?—“None knoweth them except Me, so leave off (seeking to know them);
 • انهم تحت قبابی کامنون ** جز که یزدانشان نداند ز آزمون
 • Verily, they are hidden beneath My tents.” None knows them by (immediate) experience except God.