English    Türkçe    فارسی   

3
895-944

 • گفت باشد کین بود اما ولیک ** وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک 895
 • He (Pharaoh) said, “Maybe it is this, but it makes me very suspicious and anxious.
 • ترسیدن فرعون از آن بانگ
 • How Pharaoh was frightened by the noise.
 • این صدا جان مرا تغییر کرد ** از غم و اندوه تلخم پیر کرد
 • This sound hath marred my soul and aged me with bitter pain and grief.”
 • پیش می‌آمد سپس می‌رفت شه ** جمله شب او همچو حامل وقت زه
 • The King was pacing to and fro, all night he was even as a woman in the hour of childbirth.
 • هر زمان می‌گفت ای عمران مرا ** سخت از جا برده است این نعره‌ها
 • Every moment he would say, “O ‘Imrán, these clamours have upset me mightily.”
 • زهره نه عمران مسکین را که تا ** باز گوید اختلاط جفت را
 • Poor ‘Imrán had not the courage to relate his intercourse with his wife,
 • که زن عمران به عمران در خزید ** تا که شد استاره‌ی موسی پدید 900
 • How the wife of ‘Imrán had stolen to his side, so that the star of Moses appeared.
 • هر پیمبر که در آید در رحم ** نجم او بر چرخ گردد منتجم
 • Whenever any prophet enters into the womb, his star becomes conspicuous in the sky.
 • پیدا شدن استاره‌ی موسی علیه السلام بر آسمان و غریو منجمان در میدان
 • The appearance of the star of Moses, on whom be peace, in the sky and the outcry of the astrologers in the maydán.
 • بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش ** کوری فرعون و مکر و چاره‌اش
 • His star appeared in the sky, to the confusion of Pharaoh and his plots and devices.
 • روز شد گفتش که ای عمران برو ** واقف آن غلغل و آن بانگ شو
 • Day broke: he (Pharaoh) said to him (‘Imrán), “O ‘Imrán, go, inform thyself concerning that uproar and noise.”
 • راند عمران جانب میدان و گفت ** این چه غلغل بود شاهنشه نخفت
 • ‘Imrán rode to the maydán and said, “What uproar was this? The King of kings has not slept.”
 • هر منجم سر برهنه جامه‌پاک ** همچو اصحاب عزا بوسیده خاک 905
 • Every astrologer, with head bare and garment rent, kissed the earth (before him), like mourners.
 • همچو اصحاب عزا آوازشان ** بد گرفته از فغان و سازشان
 • Their voices were choked with lamentation, like mourners, and their guise (dishevelled).
 • ریش و مو بر کنده رو بدریدگان ** خاک بر سر کرده خون‌پر دیدگان
 • They had plucked out their beards and hair; their faces were torn; they had cast earth on their heads, and their eyes were filled with blood.
 • گفت خیرست این چه آشوبست و حال ** بد نشانی می‌دهد منحوس سال
 • He (‘Imrán) said, “Is it well (with you)? What is this perturbation and emotion? Does the unlucky year give an evil sign?”
 • عذر آوردند و گفتند ای امیر ** کرد ما را دست تقدیرش اسیر
 • They offered excuses and said, “O Amír, the hand of His predestination hath made us captive.
 • این همه کردیم و دولت تیره شد ** دشمن شه هست گشت و چیره شد 910
 • We have done all this, and (now) Fortune is darkened: the King's enemy has come into being and has prevailed.
 • شب ستاره‌ی آن پسر آمد عیان ** کوری ما بر جبین آسمان
 • During the night the star of that boy became clearly visible, to our confusion, on the front of heaven.
 • زد ستاره‌ی آن پیمبر بر سما ** ما ستاره‌بار گشتیم از بکا
 • The star of that prophet shot up in the sky: we, from weeping, began to shed stars (glistening tears).”
 • با دل خوش شاد عمران وز نفاق ** دست بر سر می‌بزد کاه الفراق
 • ‘Imrán, with a right glad heart and from hypocrisy, was beating his hands on his head and crying, “Alas, all is lost.”
 • کرد عمران خویش پر خشم و ترش ** رفت چون دیوانگان بی عقل و هش
 • ‘Imrán feigned to be wrathful and grim, he went (amongst them) senseless and witless, like madmen.
 • خویشتن را اعجمی کرد و براند ** گفته‌های بس خشن بر جمع خواند 915
 • He feigned to be ignorant and pushed forward and addressed to the company (of astrologers) words exceeding rough.
 • خویشتن را ترش و غمگین ساخت او ** نردهای بازگونه باخت او
 • He made himself out to be bitterly annoyed and grieved, he played (with) reversed dice.
 • گفتشان شاه مرا بفریفتید ** از خیانت وز طمع نشکیفتید
 • He said to them, “Ye have deceived my King, ye have not refrained from treachery and covetousness.
 • سوی میدان شاه را انگیختید ** آب روی شاه ما را ریختید
 • Ye roused the King (to go) towards the maydán, ye let our King's honour go to waste.
 • دست بر سینه زدیت اندر ضمان ** شاه را ما فارغ آریم از غمان
 • Ye put your hands on your breasts in warrant, saying, ‘We will set the King free from cares.’”
 • شاه هم بشنید و گفت ای خاینان ** من بر آویزم شما را بی امان 920
 • The King too heard (how the astrologers excused themselves) and said, “O traitors, I will hang you up without quarter.
 • خویش را در مضحکه انداختم ** مالها با دشمنان در باختم
 • I exposed myself to derision, I squandered riches on my enemies,
 • تا که امشب جمله اسرائیلیان ** دور ماندند از ملاقات زنان
 • To the end that to-night all the Israelites might remain far away from meeting with their wives.
 • مال رفت و آب رو و کار خام ** این بود یاری و افعال کرام
 • Wealth and honour are gone, and all is done in vain: is this (true) friendship and (are these) the deeds of the noble?
 • سالها ادرار و خلعت می‌برید ** مملکتها را مسلم می‌خورید
 • For years ye have been taking stipends and robes of honour and devouring kingdoms as ye pleased.
 • رایتان این بود و فرهنگ و نجوم ** طبل‌خوارانید و مکارید و شوم 925
 • Was this (the only result of) your judgement and wisdom and astrology? Ye are lickspittles and deceivers and ill-omened.
 • من شما را بر درم و آتش زنم ** بینی و گوش و لبانتان بر کنم
 • I will rend you to pieces and set you ablaze, I will tear off your noses and ears and lips.
 • من شما را هیزم آتش کنم ** عیش رفته بر شما ناخوش کنم
 • I will make you fuel for the fire, I will make your past pleasure unsweet to you.”
 • سجده کردند و بگفتند ای خدیو ** گر یکی کرت ز ما چربید دیو
 • They prostrated themselves and said, “O Khedive, if (this) one time the Devil has prevailed against us,
 • سالها دفع بلاها کرده‌ایم ** وهم حیران زانچ ماها کرده‌ایم
 • (Yet) for years we have warded off afflictions: the imagination is dumbfounded by that which we have done.
 • فوت شد از ما و حملش شد پدید ** نطفه‌اش جست و رحم اندر خزید 930
 • (Now) it (the prevention of this calamity) has eluded us, and his conception has occurred: semen ejus exsiliit et in uterum irrepsit; [(Now) it (the prevention of this calamity) has eluded us, and his conception has occurred: his semen spurted forth and crept into the womb;]
 • لیک استغفار این روز ولاد ** ما نگه داریم ای شاه و قباد
 • But (we crave) pardon for this, (and) we shall watch the day of birth, O King and Sovereign.
 • روز میلادش رصد بندیم ما ** تا نگردد فوت و نجهد این قضا
 • We shall observe (by the stars) the day of his nativity, that this event may not escape and evade us.
 • گر نداریم این نگه ما را بکش ** ای غلام رای تو افکار و هش
 • If we do not keep watch for this, kill us, O thou to whose judgement (our) thoughts and intelligence are slaves.”
 • تا بنه مه می‌شمرد او روز روز ** تا نپرد تیر حکم خصم‌دوز
 • For nine months he was counting day after day, lest the arrow of the Decree that transfixes its enemy should fly (from the bow).
 • بر قضا هر کو شبیخون آورد ** سرنگون آید ز خون خود خورد 935
 • When (the world of) space makes an assault upon (the world of) non-spatiality, it falls headlong and drinks its own blood.
 • چون زمین با آسمان خصمی کند ** شوره گردد سر ز مرگی بر زند
 • When the earth shows enmity to the sky, it becomes salty (barren) and presents a spectacle of death.
 • نقش با نقاش پنجه می‌زند ** سبلتان و ریش خود بر می‌کند
 • (When) the picture (creature) struggles hand to hand with the Painter (Creator), it (only) tears out its own moustaches and beard.
 • خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر
 • How Pharaoh summoned the women who had new-born children to the maydán, (doing this) also for the sake of his plot (against Moses).
 • بعد نه مه شه برون آورد تخت ** سوی میدان و منادی کرد سخت
 • After nine months the King brought out his throne to the maydán and made a strict proclamation.
 • کای زنان با طفلکان میدان روید ** جمله اسرائیلیان بیرون شوید
 • “O women, go with your babes to the maydán; go forth, all ye of Israel.
 • آنچنانک پار مردان را رسید ** خلعت و هر کس ازیشان زر کشید 940
 • Just as last year robes of honour were bestowed on the men, and every one of them bore away gold,
 • هین زنان امسال اقبال شماست ** تا بیابد هر یکی چیزی که خواست
 • Hark, O women, this year it is your fortune, so that each one (of you) may obtain the thing she desires.
 • مر زنان را خلعت و صلت دهد ** کودکان را هم کلاه زر نهد
 • He will give the women robes of honour and donations; on the children too he will put mitres of gold.
 • هر که او این ماه زاییدست هین ** گنجها گیرید از شاه مکین
 • Take heed! Every one of you that has borne a child during this month shall receive treasures from the mighty King.”
 • آن زنان با طفلکان بیرون شدند ** شادمان تا خیمه‌ی شه آمدند
 • The women went forth with their babes: they came joyfully to the King's tent.