English    Türkçe    فارسی   

5
216-265

 • چون نماند مایه‌اش تیره شود  ** هم‌چو ما اندر زمین خیره شود 
 • When its stock (of spiritual grace) is exhausted, it becomes turbid: it becomes abject on the earth, as we are.
 • استعانت آب از حق جل جلاله بعد از تیره شدن 
 • How the water, after becoming turbid, entreats God Almighty to succour it.
 • ناله از باطن برآرد کای خدا  ** آنچ دادی دادم و ماندم گدا 
 • (Then) from its interior it raises cries of lamentation, saying, “O God, that which Thou gavest (me) I have given (to others) and am left a beggar.
 • ریختم سرمایه بر پاک و پلید  ** ای شه سرمایه‌ده هل من مزید 
 • I poured the (whole) capital over pure and impure (alike): O King who givest the capital, is there any more?”
 • ابر را گوید ببر جای خوشش  ** هم تو خورشیدا به بالا بر کشش 
 • He (God) saith to the cloud, “Bear it (the water) to the delectable place; and thou too, O sun, draw it up aloft.”
 • راههای مختلف می‌راندش  ** تا رساند سوی بحر بی‌حدش  220
 • He maketh it to go diverse ways, that He may bring it unto the boundless sea.
 • خود غرض زین آب جان اولیاست  ** کو غسول تیرگیهای شماست 
 • Verily, what is meant by this water is the spirit of the saints, which washes away your dark stains.
 • چون شود تیره ز غدر اهل فرش  ** باز گردد سوی پاکی بخش عرش 
 • When it is stained dark by (washing) the treason of the inhabitants of the earth, it returns to Him who endows Heaven with purity.
 • باز آرد زان طرف دامن کشان  ** از طهارات محیط او درسشان 
 • From yonder, trailing the skirt (of glory), it brings back to them lessons concerning the purities of the All-encompassing (God).
 • ز اختلاط خلق یاید اعتدال ** آن اسفر جوید که ارحنا یا بلال
 • Through mingling with the people (of the world) it falls sick and desires (to make) that journey, saying, “Revive us, O Bilál!
 • ای بلال خوش نوای خوش صهیل ** میذنه بر رو بزن طبل رحیل 225
 • O melodious sweet-voiced Bilál, go up into the minaret, beat the drum of departure.”
 • جان سفر رفت و بددن اندر قیام ** وقت رجعت زین سبب گوید سلام
 • Whilst the body is standing (in the ritual prayer), the spirit is gone on its journey: hence at the moment of return it says, “Salám!”
 • از تیمم وا رهاند جمله را ** وز تحری طالبان قبله را
 • (On its return to the world) it liberates all from performing the ablution with sand, and seekers of the qibla from endeavouring to ascertain the proper direction.
 • این مثل چون واسطه‌ست اندر کلام  ** واسطه شرطست بهر فهم عام 
 • This parable is like an intermediary in the discourse: an intermediary is required for the apprehension of the vulgar.
 • اندر آتش کی رود بی‌واسطه  ** جز سمندر کو رهید از رابطه 
 • Without an intermediary, how should any one go into the fire, except (one like) the salamander?—for he is independent of the connecting link.
 • واسطه‌ی حمام باید مر ترا  ** تا ز آتش خوش کنی تو طبع را  230
 • You need the hot bath as an intermediary, so that you may refresh your constitution by (the heat of) the fire.
 • چون نتانی شد در آتش چون خلیل  ** گشت حمامت رسول آبت دلیل 
 • Since you cannot go into the fire, like Khalíl (Abraham), the hot bath has become your Apostle, and the water your guide.
 • سیری از حقست لیک اهل طبع  ** کی رسد بی‌واسطه‌ی نان در شبع 
 • Satiety is from God, but how should the unclean attain unto satiety without the mediation of bread?
 • لطف از حقست لیکن اهل تن  ** درنیابد لطف بی‌پرده‌ی چمن 
 • Beauty is from God, but the corporealist does not feel (the charm of) beauty without the veil (medium) of the garden.
 • چون نماند واسطه‌ی تن بی‌حجاب  ** هم‌چو موسی نور مه یابد ز جیب 
 • When the bodily medium is removed, (then) he (who is disembodied) perceives without (any) screen, like Moses, the light of the Moon (shining) from (his own) bosom.
 • این هنرها آب را هم شاهدست  ** که اندرونش پر ز لطف ایزدست  235
 • These virtues possessed by the water bear witness likewise that its interior is filled with the grace of God.
 • گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی 
 • The testimony of external acts and words to the hidden mind and the inner light.
 • فعل و قول آمد گواهان ضمیر  ** زین دو بر باطن تو استدلال گیر 
 • Act and word are witnesses to the hidden mind: from these twain infer the inward state.
 • چون ندارد سیر سرت در درون  ** بنگر اندر بول رنجور از برون 
 • When your thought does not penetrate within, inspect the patient's urine from without.
 • فعل و قول آن بول رنجوران بود  ** که طبیب جسم را برهان بود 
 • Act and word are (as) the urine of the sick, which is clear evidence for the physician of the body.
 • وآن طبیب روح در جانش رود  ** وز ره جان اندر ایمانش رود 
 • But the spiritual physician enters into his (patient's) soul and by the spiritual way penetrates into his (inmost) belief.
 • حاجتش ناید به فعل و قول خوب  ** احذروهم هم جواسیس القلوب  240
 • He hath no need of fine acts and words: “beware of them (the spiritual physicians), they are spies on (men's) hearts.”
 • این گواه فعل و قول از وی بجو  ** کو به دریا نیست واصل هم‌چو جو 
 • Demand this testimony of acts and words from him (only) who is not united with the Sea like a river.
 • در بیان آنک نور خود از اندرون شخص منور بی‌آنک فعلی و قولی بیان کند گواهی دهد بر نور وی در بیان آنک آن‌نور خود را از اندرون سر عارف ظاهر کند بر خلقان بی‌فعل عارف و بی‌قول عارف افزون از آنک به قول و فعل او ظاهر شود چنانک آفتاب بلند شود بانگ خروس و اعلام مذن و علامات دیگر حاجت نیاید 
 • Explaining that the light itself from within the illumined person bears witness to his light, without any act or word declaring it.
 • لیک نور سالکی کز حد گذشت  ** نور او پر شد بیابانها و دشت 
 • But the (inner) light of the traveller (mystic) who has passed beyond the pale (of selfhood)—the deserts and plains are filled with his radiance.
 • شاهدی‌اش فارغ آمد از شهود  ** وز تکلفها و جانبازی و جود 
 • (The fact of) his being a witness (to God) is independent of witnesses and works of supererogation and of self-devotion and self-sacrifice.
 • نور آن گوهر چو بیرون تافتست  ** زین تسلسها فراغت یافتست 
 • Since the light of that (spiritual) substance has shone forth, he has gained independence of these hypocrisies.
 • پس مجو از وی گواه فعل و گفت  ** که ازو هر دو جهان چون گل شکفت  245
 • Therefore do not demand of him the testimony of act and speech, for through him both the worlds have blossomed like a rose.
 • این گواهی چیست اظهار نهان  ** خواه قول و خواه فعل و غیر آن 
 • What is this testimony? The making manifest of that which is hidden, whether (by) word or act or something else;
 • که عرض اظهار سر جوهرست  ** وصف باقی وین عرض بر معبرست 
 • For its object is to make manifest the inward nature of the spiritual substance: the attributes (of that substance) are permanent, though these accidents (such as acts and words) are fleeting.
 • این نشان زر نماند بر محک  ** زر بماند نیک نام و بی ز شک 
 • The mark of the gold on the touchstone does not remain, (but) the gold (itself) remains—of good renown and undoubted.
 • این صلات و این جهاد و این صیام  ** هم نماند جان بماند نیک‌نام 
 • Similarly, (all) this ritual prayer and holy war and fasting does not remain, but the spirit remains in good renown (for ever).
 • جان چنین افعال و اقوالی نمود  ** بر محک امر جوهر را بسود  250
 • The spirit produced certain acts and words of this kind (as proofs): it rubbed its substance on the touchstone of the (Divine) command,
 • که اعتقادم راستست اینک گواه  ** لیک هست اندر گواهان اشتباه 
 • As though to say, “My belief is perfect: here is the witness!” (Yes), but there is doubt as regards the witnesses.
 • تزکیه باید گواهان را بدان  ** تزکیش صدقی که موقوفی بدان 
 • Know that the probity of the witnesses must be established: the means of establishing it is a (great) sincerity: thou art dependent on that.
 • حفظ لفظ اندر گواه قولیست  ** حفظ عهد اندر گواه فعلیست 
 • In the case of the word-witness, ’tis keeping thy word (that is the test); in the case of the act-witness, ’tis keeping thy covenant (to perform these acts).
 • گر گواه قول کژ گوید ردست  ** ور گواه فعل کژ پوید ردست 
 • The word-witness is rejected if it speaks falsely, and the act-witness is rejected if it does not run straight.
 • قول و فعل بی‌تناقض بایدت  ** تا قبول اندر زمان بیش آیدت  255
 • Thou must have words and acts that are not self-contradictory, in order that thou mayst meet with immediate acceptance.
 • سعیکم شتی تناقض اندرید  ** روز می‌دوزید شب بر می‌درید 
 • Your efforts are diverse, ye are in contradiction: ye are sewing by day and tearing up (what ye have sewn) by night.
 • پس گواهی با تناقض کی شنود  ** یا مگر حلمی کند از لطف خود 
 • Who, then, will hearken to testimony that contradicts itself, unless indeed He (the Judge) graciously show a (great) forbearance?
 • فعل و قول اظهار سرست و ضمیر  ** هر دو پیدا می‌کند سر ستیر 
 • Act and word are (for) the manifestation of the inward thought and hidden mind: both are divulging the veiled secret.
 • چون گواهت تزکیه شد شد قبول  ** ورنه محبوس است اندر مول مول 
 • When thy witness has been proved honest, it is accepted; otherwise, it is kept in detention as a prisoner.
 • تا تو بستیزی ستیزند ای حرون  ** فانتظرهم انهم منتظرون  260
 • O recalcitrant one, so long as thou contendest (with the holy saints) they will contend (with thee). Lie in wait for them, then! Verily, they are lying in wait (for thee).
 • عرضه کردن مصطفی علیه‌السلام شهادت را بر مهمان خویش 
 • How Mustafá, on whom be peace, offered the Testimony (profession of the Faith) to his guest.
 • این سخن پایان ندارد مصطفی  ** عرضه کرد ایمان و پذرفت آن فتی 
 • This discourse hath no end. Mustafá offered the Faith, and the youth accepted
 • آن شهادت را که فرخ بوده است  ** بندهای بسته را بگشوده است 
 • That Testimony which hath ever been blessed and hath ever loosed the fastbound chains.
 • گشت مؤمن گفت او را مصطفی  ** که امشبان هم باش تو مهمان ما 
 • He became a true believer. Mustafá said to him, “Be my guest to-night also.”
 • گفت والله تا ابد ضیف توم  ** هر کجا باشم بهر جا که روم 
 • “By God,” said he, “I am thy guest unto everlasting. Wheresoever I be, to whatsoever place I go,
 • زنده کرده و معتق و دربان تو  ** این جهان و آن جهان بر خوان تو  265
 • I am made living by thee and liberated by thee, and am thy doorkeeper (eating) at thy table in this world and in the next.