English    Türkçe    فارسی   

5
2639-2688

 • دیده‌ی عقلت بدو بیرون جهد  ** طعن اوت اندر کف طاعون نهد 
 • Through him the eye of thy reason starts out (of the socket): his (vicious) thrusts deliver thee into the hands of pestilence.
 • جواب گفتن روبه خر را 
 • The answer of the fox to the ass.
 • گفت روبه صاف ما را درد نیست  ** لیک تخییلات وهمی خورد نیست  2640
 • The fox said, “There are no dregs in my pure liquor, but the illusions of imagination are not small.
 • این همه وهم توست ای ساده‌دل  ** ورنه بر تو نه غشی دارم نه غل 
 • All this is your imagination, O simpleton, for I bear no malice and rancour against you.
 • از خیال زشت خود منگر به من  ** بر محبان از چه داری س ظن 
 • Do not regard me from (the standpoint of) your evil fancy: wherefore do you cherish ill thoughts against your lovers?
 • ظن نیکو بر بر اخوان صفا  ** گرچه آید ظاهرا زیشان جفا 
 • Think well of the sincere, even though unkindness come from them in appearance.
 • این خیال و وهم بد چون شد پدید  ** صد هزاران یار را از هم برید 
 • When this evil fancy and imagination is manifested, it severs a hundred thousand friends from one another.
 • مشفقی گر کرد جور و امتحان  ** عقل باید که نباشد بدگمان  2645
 • If an affectionate (friend) has behaved unjustly and made a trial (of one's loyalty), understanding is needed to prevent one from thinking ill (of him).
 • خصاه من بدرگ نبودم زشت‌اسم  ** آنک دیدی بد نبد بود آن طلسم 
 • In particular, I, who have a bad name, was not evil-natured (in regard to you): what you saw was nothing evil, it was (only) a magic spell;
 • ور بدی بد آن سگالش قدرا  ** عفو فرمایند یاران زان خطا 
 • And if, hypothetically, that purpose (of mine) had been evil, (still) friends pardon such a fault.”
 • عالم وهم و خیال طمع و بیم  ** هست ره‌رو را یکی سدی عظیم 
 • The world of imagination and the phantom of hope and fear is a great obstacle to the traveller (on the mystic Way).
 • نقشهای این خیال نقش‌بند  ** چون خلیلی را که که بد شد گزند 
 • The pictures (illusions) of this picture-making phantasy were harmful (even) to one like Khalíl (Abraham), who was (firm as) a mountain.
 • گفت هذا ربی ابراهیم راد  ** چونک اندر عالم وهم اوفتاد  2650
 • The noble Abraham said, “This is my Lord,” when he fell into the world (fell under the sway) of imagination.
 • ذکر کوکب را چنین تاویل گفت  ** آن کسی که گوهر تاویل سفت 
 • That person who bored the pearl of interpretation, interpreted the mention of the star thus—
 • عالم وهم و خیال چشم‌بند  ** آنچنان که را ز جای خویش کند 
 • (That) the world of imagination and blinding phantasy uprooted such a mountain (of wisdom) from its foundation,
 • تا که هذا ربی آمد قال او  ** خربط و خر را چه باشد حال او 
 • So that the words, “This is my Lord,” were uttered by him: what, (then), must be the case with a goose or an ass?
 • غرق گشته عقلهای چون جبال  ** در بحار وهم و گرداب خیال 
 • Understandings (strong) as mountains have been submerged in the seas of imagination and the whirlpools of phantasy.
 • کوهها را هست زین طوفان فضوح  ** کو امانی جز که در کشتی نوح  2655
 • Mountains are put to shame by this Flood: where is any safety (to be found) but in the Ship (Ark) of Noah?
 • زین خیال ره‌زن راه یقین  ** گشت هفتاد و دو ملت اهل دین 
 • By this phantasy, which infests the road of Faith like a brigand, the followers of the (true) Religion have become (split into) two and seventy sects.
 • مرد ایقان رست از وهم و خیال  ** موی ابرو را نمی‌گوید هلال 
 • The man of sure faith is delivered from imagination and phantasy: he does not call a hair of the eyebrow the new moon,
 • وآنک نور عمرش نبود سند  ** موی ابروی کژی راهش زند 
 • While he that has not the (spiritual) light of ‘Umar as his support is waylaid (deceived) by a crooked hair of the eyebrow.
 • صد هزاران کشتی با هول و سهم  ** تخته تخته گشته در دریای وهم 
 • A hundred thousand awful and terrible ships have been shattered to pieces in the sea of imagination.
 • کمترین فرعون چست فیلسوف  ** ماه او در برج وهمی در خسوف  2660
 • The least (of them is) the energetic and ingenious Pharaoh: his moon was eclipsed in the mansion of imagination.
 • کس نداند روسپی‌زن کیست آن  ** وانک داند نیستش بر خود گمان 
 • Nobody knows who is the cuckold, and he that knows has no doubt concerning himself.
 • چون ترا وهم تو دارد خیره‌سر  ** از چه گردی گرد وهم آن دگر 
 • Since thine own imagination keeps thee giddy-headed, wherefore shouldst thou revolve round the imagination of another?
 • عاجزم من از منی خویشتن  ** چه نشستی پر منی تو پیش من 
 • I am helpless against my own egoism: why hast thou, full of egoism, sat down beside me?
 • بی‌من و مایی همی‌جویم به جان  ** تا شوم من گوی آن خوش صولجان 
 • I am seeking with (all) my soul one who is free from egoism, that I may become the ball of that goodly bat.
 • هر که بی‌من شد همه من‌ها خود اوست  ** دوست جمله شد چو خود را نیست دوست  2665
 • In sooth any one who has become without ego is all egos: when he is not loved by himself he becomes loved by (them) all.
 • آینه بی‌نقش شد یابد بها  ** زانک شد حاکی جمله نقشها 
 • (When) a mirror becomes devoid of images, it gains splendour because (then) it is the reporter (reflector) of all images.
 • حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی قدس الله سره 
 • Story of Shaykh Mohammed Sar-razí of Ghazna, may God sanctify his spirit!
 • زاهدی در غزنی از دانش مزی  ** بد محمد نام و کفیت سررزی 
 • In Ghazna there was an ascetic, abounding in knowledge (of divinity): his name was Mohammed and his title Sar-razí.
 • بود افطارش سر رز هر شبی  ** هفت سال او دایم اندر مطلبی 
 • Every night he would break his fast with vine-tendrils (sar-i raz): during seven years he was continually (engaged) in one quest.
 • بس عجایب دید از شاه وجود  ** لیک مقصودش جمال شاه بود 
 • He experienced many marvellous things from the King of existence, but his object was (to behold) the beauty of the King.
 • بر سر که رفت آن از خویش سیر  ** گفت بنما یا فتادم من به زیر  2670
 • That man who was surfeited with himself went to the top of a mountain and said, “Appear, or I will fall (throw myself) to the bottom.”
 • گفت نامد مهلت آن مکرمت  ** ور فرو افتی نمیری نکشمت 
 • He (God) said, “The time for that favour is not (yet) come, and if thou fall down, thou wilt not die: I will not kill thee.”
 • او فرو افکند خود را از وداد  ** در میان عمق آبی اوفتاد 
 • He, from love (of God), threw himself down: he fell into the depths of a (piece of) water.
 • چون نمرد از نکس آن جان‌سیر مرد  ** از فراق مرگ بر خود نوحه کرد 
 • When he (found that he) was not dead, on account of the shock (of disappointment) that man who was sick of life made lament over himself for having been parted from death;
 • کین حیات او را چو مرگی می‌نمود  ** کار پیشش بازگونه گشته بود 
 • For this (present) life seemed to him like a (state of) death: in his view the thing had become reversed.
 • موت را از غیب می‌کرد او کدی  ** ان فی موتی حیاتی می‌زدی  2675
 • He was begging death (as a gift) from the Unseen, he was crying, “Verily, my life is in my death.”
 • موت را چون زندگی قابل شده  ** با هلاک جان خود یک دل شده 
 • He had embraced death as (other people embrace) life, he had become in full accord with the destruction of his life.
 • سیف و خنجر چون علی ریحان او  ** نرگس و نسرین عدوی جان او 
 • As (with) ‘Alí, the sword and dagger were his sweet basil, the narcissus and eglantine were his soul's enemies.
 • بانگ آمد رو ز صحرا سوی شهر  ** بانگ طرفه از ورای سر و جهر 
 • A Voice came (to his ear), “Go from the desert to the city”— a wondrous Voice transcending the occult and the manifest.
 • گفت ای دانای رازم مو به مو  ** چه کنم در شهر از خدمت بگو 
 • He cried, “O Thou that knowest my secret, hair by hair, tell me, what service am I to do in the city?”
 • گفت خدمت آنک بهر ذل نفس  ** خویش را سازی تو چون عباس دبس  2680
 • It (the Voice) said, “The service is this, that for the purpose of self abasement thou shouldst make thyself (like) ‘Abbás (the seller) of date-syrup.
 • مدتی از اغنیا زر می‌ستان  ** پس به درویشان مسکین می‌رسان 
 • For a while take money from the rich and then deliver it to the lowly poor.
 • خدمتت اینست تا یک چند گاه  ** گفت سمعا طاعة ای جان‌پناه 
 • This is the service thou must do for some time.” He replied, “To hear is to obey, O Thou who art my soul's refuge.”
 • بس سال و بس جواب و ماجرا  ** بد میان زاهد و رب الوری 
 • Many questions and answers and much conversation passed between the ascetic and the Lord of mankind,
 • که زمین و آسمان پر نور شد  ** در مقالات آن همه مذکور شد 
 • Whereby earth and heaven were filled with (spiritual) light: all that is recorded in the Maqálát;
 • لیک کوته کردم آن گفتار را  ** تا ننوشد هر خسی اسرار را  2685
 • But I will cut short that dialogue, in order that every worthless person may not hear (such) mysteries.
 • آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین و زنبیل گردانیدن به اشارت غیبی و تفرقه کردن آنچ جمع آید بر فقرا هر که را جان عز لبیکست نامه بر نامه پیک بر پیکست چنانک روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غیره منقطع نباشد 
 • How after many years the Shaykh came from the desert to the city of Ghazna and carried round the basket (as a beggar) in obedience to the behest from the Unseen and distributed amongst the poor all (the money and food) that was collected. “When any one possesses the spirit of the glory of Labbayka (devoted service), letter on letter and messenger after messenger are (sent to him),” as (when) the window of a house is open, sunbeams and moonbeams and rain and letters and so forth never cease (from coming in).
 • رو به شهر آورد آن فرمان‌پذیر  ** شهر غزنین گشت از رویش منیر 
 • That (Shaykh who was) obedient to the (Divine) command turned his face towards the city; the city of Ghazna became illumined by his face.
 • از فرح خلقی به استقبال رفت  ** او در آمد از ره دزدیده تفت 
 • A (great) multitude joyfully went out to meet him, (but) he entered (the city) in haste and furtively.
 • جمله اعیان و مهان بر خاستند  ** قصرها از بهر او آراستند 
 • All the notables and grandees rose up and made their palaces ready to receive him,