English    Türkçe    فارسی   

5
2869-2918

 • لوت و پوت خورده را هم یاد آر  ** منگر اندر غابر و کم باش زار 
 • Bring to mind the food and viands thou hast eaten (already): do not regard what is to come, and do not be miserable.
 • صید کردن شیر آن خر را و تشنه شدن شیر از کوشش رفت به چشمه تا آب خورد تا باز آمدن شیر جگربند و دل و گرده را روباه خورده بود کی لطیفترست شیر طلب کرد دل و جگر نیافت از روبه پرسید کی کو دل و جگر روبه گفت اگر او را دل و جگر بودی آنچنان سیاستی دیده بود آن روز و به هزار حیله جان برده کی بر تو باز آمدی لوکنا نسمع او نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر 
 • How the lion made the ass his prey, and being thirsty after his exertions went to the spring to drink. Before his return the fox had eaten the liver together with the lungs, heart, and kidneys, which are the choicest parts. The lion looked for the heart and liver, and when he did not find them asked the fox where they were. The fox replied, “If he had possessed a heart and liver, how should he have come back to thee after receiving such a stern lesson on that day and (only) saving his life by means of a thousand devices?” “If we had hearkened or considered with understanding we should not have been among the fellows of Hell-fire.”
 • برد خر را روبهک تا پیش شیر  ** پاره‌پاره کردش آن شیر دلیر  2870
 • The little fox brought the ass into the presence of the lion: the courageous lion tore him to pieces.
 • تشنه شد از کوشش آن سلطان دد  ** رفت سوی چشمه تا آبی خورد 
 • The King of the Beasts was made thirsty by his exertions and went to the spring to drink some water.
 • روبهک خورد آن جگربند و دلش  ** آن زمان چون فرصتی شد حاصلش 
 • Meanwhile the little fox, having got an opportunity, ate his (the ass's) liver, lungs, and heart.
 • شیر چون وا گشت از چشمه به خور  ** جست در خر دل نه دل بد نه جگر 
 • When the lion returned from the spring to eat (his prey), he looked in the ass to find the heart, (but) there was neither heart nor liver.
 • گفت روبه را جگر کو دل چه شد  ** که نباشد جانور را زین دو بد 
 • He said to the fox, “Where is the liver? What has become of the heart?—for no animal can do without these two (organs).”
 • گفت گر بودی ورا دل یا جگر  ** کی بدینجا آمدی بار دگر  2875
 • He (the fox) replied, “If he had possessed a heart or liver, how should he have come here a second time?
 • آن قیامت دیده بود و رستخیز  ** وآن ز کوه افتادن و هول و گریز 
 • He had experienced that tremendous agony and turmoil, the scramble down the mountain, the terror, and the flight;
 • گر جگر بودی ورا یا دل بدی  ** بار دیگر کی بر تو آمدی 
 • If he had had a liver or heart, how could he have come a second time into thy presence?”
 • چون نباشد نور دل دل نیست آن  ** چون نباشد روح جز گل نیست آن 
 • When there is no light in the heart, ’tis no heart; when there is no spirit (in the body), ’tis naught but earth.
 • آن زجاجی کو ندارد نور جان  ** بول و قاروره‌ست قندیلش مخوان 
 • The (heart resembling) glass that hath no spiritual light is (like) urine and the urine-phial: do not call it a lamp.
 • نور مصباحست داد ذوالجلال  ** صنعت خلقست آن شیشه و سفال  2880
 • The light in the lamp is the gift of the Almighty; the glass and earthenware (vessels) are His creatures' handiwork.
 • لاجرم در ظرف باشد اعتداد  ** در لهبها نبود الا اتحاد 
 • Necessarily in respect of the vessels there is number, (but) in respect of the flames (of light) there is naught but unity.
 • نور شش قندیل چون آمیختند  ** نیست اندر نورشان اعداد و چند 
 • When the light of six lamps is mingled together, there is no number and plurality in their light.
 • آن جهود از ظرفها مشرک شده‌ست  ** نور دید آن مومن و مدرک شده‌ست
 • The Jew has become a polytheist from (regarding) the vessels; the true believer regarded the light and (consequently) has become endowed with (spiritual) perception.
 • چون نظر بر ظرف افتد روح را  ** پس دو بیند شیث را و نوح را 
 • When the sight falls upon the spirit's vessel, it regards Seth and Noah as being two.
 • جو که آبش هست جو خود آن بود  ** آدمی آنست کو را جان بود  2885
 • When there is water in it (the canal), (only then) is it (really) a canal: the (real) man is he that hath the spirit (within him).
 • این نه مردانند اینها صورتند  ** مرده‌ی نانند و کشته‌ی شهوتند 
 • These (others) are not men, they are (mere) forms: they are dead with (desire for) bread and killed by appetite.
 • حکایت آن راهب که روز با چراغ می‌گشت در میان بازار از سر حالتی کی او را بود 
 • Story of the Christian ascetic who went about with a lamp in the daytime in the midst of the bazaar because of the ecstasy which he had (in his heart).
 • آن یکی با شمع برمی‌گشت روز  ** گرد بازاری دلش پر عشق و سوز 
 • That person was going about in a bazaar in the daytime with a candle, his heart full of love and (spiritual) ardour.
 • بوالفضولی گفت او را کای فلان  ** هین چه می‌جویی به سوی هر دکان 
 • A busybody said to him, “Hey, O such-and-such, what are you seeking beside every shop?
 • هین چه می‌گردی تو جویان با چراغ  ** در میان روز روشن چیست لاغ 
 • Hey, why are you going about in search (of something) with a lamp in bright daylight? What is the joke?”
 • گفت می‌جویم به هر سو آدمی  ** که بود حی از حیات آن دمی  2890
 • He replied, “I am searching everywhere for a man that is alive with the life inspired by that (Divine) Breath.
 • هست مردی گفت این بازار پر  ** مردمانند آخر ای دانای حر 
 • Is there a man in existence?” “This bazaar,” said the other, “is full: surely they are men, O noble sage.”
 • گفت خواهم مرد بر جاده‌ی دو ره  ** در ره خشم و به هنگام شره 
 • He answered, “I want (one who is) a man on the two-wayed road—in the way of anger and at the time of desire.
 • وقت خشم و وقت شهوت مرد کو  ** طالب مردی دوانم کو به کو 
 • Where is (one who is) a man at the moment of anger and at the moment of appetite? In search of (such) a man I am running from street to street.
 • کو درین دو حال مردی در جهان  ** تا فدای او کنم امروز جان 
 • Where in the world is (one who is) a man on these two occasions, that I may devote my life to him to-day?”
 • گفت نادر چیز می‌جویی ولیک  ** غافل از حکم و قضایی بین تو نیک  2895
 • “You are seeking a rare thing,” said he; “but you take no heed of the (Divine) ordinance and destiny. Consider well!
 • ناظر فرعی ز اصلی بی‌خبر  ** فرع ماییم اصل احکام قدر 
 • You regard (only) the branch, you are unaware of the root: we are the branch, the ordinances of the (Divine) decree are the root.”
 • چرخ گردان را قضا گمره کند  ** صدعطارد را قضا ابله کند 
 • The (Divine) destiny causes the rolling sphere (of heaven) to lose its way; the (Divine) destiny makes a hundred Mercuries to be ignorant;
 • تنگ گرداند جهان چاره را  ** آب گرداند حدید و خاره را 
 • It makes the world of (our) contrivance to be straitened; it makes iron and hard rock to be (unresisting as) water.
 • ای قراری داده ره را گام گام  ** خام خامی خام خامی خام خام 
 • O thou who hast resolved upon the way (thou wilt go), step by step, thou art the rawest of the raw, the rawest of the raw, the rawest of the raw.
 • چون بدیدی گردش سنگ آسیا  ** آب جو را هم ببین آخر بیا  2900
 • Since thou hast seen the revolution of the millstone, come now, see also the water of the river.
 • خاک را دیدی برآمد در هوا  ** در میان خاک بنگر باد را 
 • Thou hast seen the dust rise into the air: amidst the dust see the wind.
 • دیگهای فکر می‌بینی به جوش  ** اندر آتش هم نظر می‌کن به هوش 
 • Thou seest the kettles of thought boiling: look with intelligence on the fire too.
 • گفت حق ایوب را در مکرمت  ** من بهر موییت صبری دادمت 
 • God said to Job, “I have graciously bestowed a (gift of) patience upon every hair of thee.
 • هین به صبر خود مکن چندین نظر  ** صبر دیدی صبر دادن را نگر 
 • Hark, do not pay so much regard to thy patience: thou hast seen (thy) patience, (now) look at (My) giving (thee) patience.”
 • چند بینی گردش دولاب را  ** سر برون کن هم ببین تیز آب را  2905
 • How long wilt thou behold the revolution of the water-wheel? Put forth thy head and behold the rapid water (that turns it).
 • تو همی‌گویی که می‌بینم ولیک  ** دید آن را بس علامتهاست نیک 
 • Thou wilt say, “I am beholding it”; but there are many good signs of (really) beholding it.
 • گردش کف را چو دیدی مختصر  ** حیرتت باید به دریا در نگر 
 • When thou hast taken a summary view of the circling movement of the foam, look upon the Sea if thou wantest (to feel) bewilderment.
 • آنک کف را دید سر گویان بود  ** وانک دریا دید او حیران بود 
 • He that regards the foam tells of the mystery, while he that regards the Sea is bewildered.
 • آنک کف را دید نیتها کند  ** وانک دریا دید دل دریا کند 
 • He that regards the foam forms intentions, while he that regards the Sea makes his heart (one with) the Sea.
 • آنک کفها دید باشد در شمار  ** و آنک دریا دید شد بی‌اختیار  2910
 • He that regards the foam-flakes is (engaged) in reckoning (and calculation), while he that regards the Sea is without (conscious) volition.
 • آنک او کف دید در گردش بود  ** وانک دریا دید او بی‌غش بود 
 • He that regards the foam is in (continual) movement, while he that regards the Sea is devoid of hypocrisy.
 • دعوت کردن مسلمان مغ را 
 • How a Moslem called a Magian (to accept Islam).
 • مر مغی را گفت مردی کای فلان  ** هین مسلمان شو بباش از مومنان 
 • A certain man said to a Magian, “O such-and-such, hark, become a Moslem, be one of the true believers!”
 • گفت اگر خواهد خدا مومن شوم  ** ور فزاید فضل هم موقن شوم 
 • He replied, “If God will, I shall become a true believer; and if He increase His grace, I shall become possessed of intuitive faith.”
 • گفت می‌خواهد خدا ایمان تو  ** تا رهد از دست دوزخ جان تو 
 • He (the Moslem) said, “God wills thy true belief, in order that thy spirit may be delivered from the hand (power) of Hell;
 • لیک نفس نحس و آن شیطان زشت  ** می‌کشندت سوی کفران و کنشت  2915
 • But thy ill-omened carnal soul and the wicked Devil are dragging thee towards infidelity and the fire-temple.”
 • گفت ای منصف چو ایشان غالب‌اند  ** یار او باشم که باشد زورمند 
 • He replied, “O reasonable man, since they are predominant I shall (necessarily) be on the side of the stronger.
 • یار آن تانم بدن کو غالبست  ** آن طرف افتم که غالب جاذبست 
 • I can side (only) with him who is predominant: I (must) fall in the direction to which the predominant one is pulling (me).
 • چون خدا می‌خواست از من صدق زفت  ** خواست او چه سود چون پیشش نرفت 
 • Since (according to thy assertion) God was desiring of me a firm belief (in Islam), what is the use of His desire when He does not succeed (in attaining His object)?