English    Türkçe    فارسی   

5
3355-3404

 • مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد  ** کافر از ایمان او حسرت خورد  3355
 • The true believer is he by whose true belief amidst the ebb and flow (of fortune) the infidel is made regretful.”
 • حکایت کافری کی گفتندش در عهد ابا یزید کی مسلمان شو و جواب گفتن او ایشان را 
 • Story of the infidel whom, in the time of Abá Yazíd (Báyazíd), they invited to become a Moslem; and how he answered them.
 • بود گبری در زمان بایزید  ** گفت او را یک مسلمان سعید 
 • There was a certain infidel in the time of Báyazíd: a blessed Moslem said to him,
 • که چه باشد گر تو اسلام آوری  ** تا بیابی صد نجات و سروری 
 • “How would it be if you profess Islam, so that you may gain a hundred salvations and sovereignties?”
 • گفت این ایمان اگر هست ای مرید  ** آنک دارد شیخ عالم بایزید 
 • He replied, “If this Faith (of thine), O disciple, is (the same as) that which is held by Báyazíd, the Shaykh (spiritual Director) of the world,
 • من ندارم طاقت آن تاب آن  ** که آن فزون آمد ز کوششهای جان 
 • I cannot endure the glowing heat thereof, which is too great for (all) the strivings of my soul (to attain unto it).
 • گرچه در ایمان و دین ناموقنم  ** لیک در ایمان او بس مؤمنم  3360
 • Although I feel no certainty as regards the Faith and Religion (of Islam), yet I believe mightily in his Faith.
 • دارم ایمان که آن ز جمله برترست  ** بس لطیف و با فروغ و با فرست 
 • I hold the faith that that (Faith of his) is higher than all (others): ’tis very beautiful, resplendent, and glorious.
 • مؤمن ایمان اویم در نهان  ** گرچه مهرم هست محکم بر دهان 
 • Inwardly I am a believer in his Faith, though a seal is set firmly on my mouth.
 • باز ایمان خود گر ایمان شماست  ** نه بدان میلستم و نه مشتهاست 
 • Again, if indeed the Faith (which thou wouldst have me embrace) is your Faith, I have no inclination or desire for it.
 • آنک صد میلش سوی ایمان بود  ** چون شما را دید آن فاتر شود 
 • He that feels a hundred inclinations to believe—that (inclination) languishes as soon as he sees you (Moslems),
 • زانک نامی بیند و معنیش نی  ** چون بیابان را مفازه گفتنی  3365
 • Because he sees a (mere) name and no meaning in it, like calling the desert mafáza (a safe place).
 • عشق او ز آورد ایمان بفسرد  ** چون به ایمان شما او بنگرد 
 • When he looks upon your Faith, his love is chilled (and shrinks) from professing it.”
 • حکایت آن مذن زشت آواز کی در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد 
 • Story of the harsh-voiced muezzin who called (the Moslems) to prayer in the land of the infidels and to whom a certain infidel offered presents.
 • یک مذن داشت بس آواز بد  ** در میان کافرستان بانگ زد 
 • A certain muezzin had a very harsh voice: he called (the Moslems to prayer) in the land of the infidels.
 • چند گفتندش مگو بانگ نماز  ** که شود جنگ و عداوتها دراز 
 • They said to him several times, “Do not give the call to prayer, for (otherwise) fighting and acts of hostility (against us) will be prolonged.”
 • او ستیزه کرد و پس بی‌احتراز  ** گفت در کافرستان بانگ نماز 
 • He defied (them), and then without showing (any) caution he gave the call to prayer in the land of the infidels.
 • خلق خایف شد ز فتنه‌ی عامه‌ای  ** خود بیامد کافری با جامه‌ای  3370
 • The (Moslem) folk were in fear of a general insurrection; however, an infidel came up (to them) with a robe.
 • شمع و حلوا با چنان جامه‌ی لطیف  ** هدیه آورد و بیامد چون الیف 
 • He brought (with him) candles and halwá and such a (fine) robe as gifts, and approached in a friendly manner,
 • پرس پرسان کین مذن کو کجاست  ** که صلا و بانگ او راحت‌فزاست 
 • Asking again and again, “Tell me, where is this muezzin, whose call and cry increases my pleasure?”
 • هین چه راحت بود زان آواز زشت  ** گفت که آوازش فتاد اندر کنشت 
 • “Eh, what pleasure was there from such a harsh voice?” He replied, “His voice penetrated into the church.
 • دختری دارم لطیف و بس سنی  ** آرزو می‌بود او را مؤمنی 
 • I have a comely daughter of very high estate: she was desiring (to marry) a true believer.
 • هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش  ** پندها می‌داد چندین کافرش  3375
 • Never would this passion go out of her head, (though) so many infidels were exhorting her.
 • در دل او مهر ایمان رسته بود  ** هم‌چو مجمر بود این غم من چو عود 
 • Love of the Faith had grown up in her heart: this grief was like a censer and I like the aloes-wood (burning in it).
 • در عذاب و درد و اشکنجه بدم  ** که بجنبد سلسله‌ی او دم به دم 
 • I was in torment and anguish and continually on the rack lest her passion should lead her (to embrace Islam).
 • هیچ چاره می‌ندانستم در آن  ** تا فرو خواند این مذن آن اذان 
 • I knew no remedy for it until this muezzin chanted the adhán (call to prayer).
 • گفت دختر چیست این مکروه بانگ  ** که بگوشم آمد این دو چار دانگ 
 • (Then) my daughter said, ‘What is this detestable noise? It grates on my ear.
 • من همه عمر این چنین آواز زشت  ** هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت  3380
 • Never in all my life have I heard such a harsh voice in this Christian convent and church.’
 • خوهرش گفتا که این بانگ اذان  ** هست اعلام و شعار مومنان 
 • Her sister said to her, ‘This chant, namely the adhán, gives (the Moslems) notice (of prayer-time) and is the watchword of the Faithful.’
 • باورش نامد بپرسید از دگر  ** آن دگر هم گفت آری ای پدر 
 • She would not believe it, and asked some one else: that person too said, ‘Yes, (it is true), O father.’
 • چون یقین گشتش رخ او زرد شد  ** از مسلمانی دل او سرد شد 
 • When she became sure (of this), her face turned pale and her heart grew cold (averse) to Islam.
 • باز رستم من ز تشویش و عذاب  ** دوش خوش خفتم در آن بی‌خوف خواب 
 • I was delivered from anxiety and torment: last night I slept sound in a peaceful sleep.
 • راحتم این بود از آواز او  ** هدیه آوردم به شکر آن مرد کو  3385
 • This was the pleasure (that came) to me from his voice: in gratitude I bring (these) gifts: where is the man?”
 • چون بدیدش گفت این هدیه پذیر  ** که مرا گشتی مجیر و دستگیر 
 • When he saw him (the muezzin), he said, “Accept the gift, for thou hast been my protector and saviour.
 • آنچ کردی با من از احسان و بر  ** بنده‌ی تو گشته‌ام من مستمر 
 • (On account of) the benefit and kindness that thou hast done to me, I have become thy slave perpetually.
 • گر به مال و ملک و ثروت فردمی  ** من دهانت را پر از زر کردمی 
 • If I were eminent in respect of property, possessions, and riches, I would fill thy mouth with gold.”
 • هست ایمان شما زرق و مجاز  ** راه‌زن هم‌چون که آن بانگ نماز 
 • “The Faith of you (Moslems) is hypocrisy and falsehood: like that call to prayer, it waylays (the seeker and prevents him from embracing Islam);
 • لیک از ایمان و صدق بایزید  ** چند حسرت در دل و جانم رسید  3390
 • But many a regret has come into my heart and soul from (my admiration for) the Faith and sincerity of Báyazíd.”
 • هم‌چو آن زن کو جماع خر بدید  ** گفت آوه چیست این فحل فرید 
 • Tanquam illa femina quae, cum concubitum asini videret, dixit: “Eheu, quid est hic admissarius egregius? [Just like that woman who observed sexual intercourse with the ass, she said (to herself): “Oh, what is this incomparable stallion?]
 • گر جماع اینست بردند این خران  ** بر کس ما می‌ریند این شوهران 
 • Si concubitus hoc est, hi asini (praemium) abstulerunt: cacant super vulvis nostris hi mariti.” [If sexual intercourse is (like) this, these asses have won (the prize): these husbands (just) defecate on our vulvas.”]
 • داد جمله داد ایمان بایزید  ** آفرینها بر چنین شیر فرید 
 • Báyazíd paid all that is due to (fulfilled every obligation of) the Faith: blessings be on such a peerless lion!
 • قطره‌ای ز ایمانش در بحر ار رود  ** بحر اندر قطره‌اش غرقه شود 
 • If a single drop of his Faith enter into the ocean, the ocean will be submerged in his drop,
 • هم‌چو ز آتش ذره‌ای در بیشه‌ها  ** اندر آن ذره شود بیشه فنا  3395
 • As (when) a mote of fire (falls) amidst forests, the (whole) forest passes away in that mote;
 • چون خیالی در دل شه یا سپاه  ** کرد اندر جنگ خصمان را تباه 
 • (Or) as (when) a phantasy (appears) in the heart of a king or his army, (a phantasy which) destroyed his enemies in war.
 • یک ستاره در محمد رخ نمود  ** تا فنا شد گوهر گبر و جهود 
 • A star (of Divine illumination) appeared in Mohammed, so that the substance of (the beliefs of) Magian and Jew passed away.
 • آنک ایمان یافت رفت اندر امان  ** کفرهای باقیان شد دو گمان 
 • He that received the Faith entered into security; the infidelities of the rest became (a matter on which there were) two opinions.
 • کفر صرف اولین باری نماند  ** یا مسلمانی و یا بیمی نشاند 
 • At any rate, their first pure (entire) unbelief did not remain (with them): it (the star of Mohammed) planted (in them) either (formal acceptance of) Islam or a (great) dread (of it).
 • این به حیله آب و روغن کردنیست  ** این مثلها کفو ذره‌ی نور نیست  3400
 • This (description of the Faith of Báyazíd) is a (mere) makeshift varnishing: these similes are not equivalent to the mote of (Divine light).
 • ذره نبود جز حقیری منجسم  ** ذره نبود شارق لا ینقسم 
 • A mote is only a paltry bodily thing: a mote is not the indivisible Sun.
 • گفتن ذره مرادی دان خفی  ** محرم دریا نه‌ای این دم کفی 
 • Know that (my) calling it (the Sun) a mote has a purpose hidden (from thee, for) thou art not familiar with the Sea: at present thou art (but) the foam.
 • آفتاب نیر ایمان شیخ  ** گر نماید رخ ز شرق جان شیخ 
 • If the luminous sun of the Shaykh's Faith should display itself from the Orient of the Shaykh's spirit,
 • جمله پستی گنج گیرد تا ثری  ** جمله بالا خلد گیرد اخضری 
 • All below, down to the moist clay (beneath the earth's crust), would gain (abundant) treasure, and all above would gain a verdant Paradise.