English    Türkçe    فارسی   

5
3646-3695

 • هرچه آید از جهان غیب‌وش  ** در دلت ضیفست او را دار خوش 
 • Whatsoever comes into thy heart from the invisible world is they guest: entertain it well!
 • حکایت آن مهمان کی زن خداوند خانه گفت کی باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند 
 • Story of the guest concerning whom the wife of the master of the house said, “The rain has set in, and our guest is left on our hands.”
 • آن یکی را بیگهان آمد قنق  ** ساخت او را هم‌چو طوق اندر عنق 
 • A guest came to a certain man at a late hour: he (the master of the house) made him (at home) like a collar on the neck.
 • خوان کشید او را کرامتها نمود  ** آن شب اندر کوی ایشان سور بود 
 • He brought trays of food and showed him every courtesy; on that night there was a feast in their parish.
 • مرد زن را گفت پنهانی سخن  ** که امشب ای خاتون دو جامه خواب کن 
 • The man spoke secretly to his wife, saying, “To-night, mistress, make two beds.”
 • پستر ما را بگستر سوی در  ** بهر مهمان گستر آن سوی دگر  3650
 • Lay our bed towards the door, and lay a bed on the other side for the guest.”
 • گفت زن خدمت کنم شادی کنم  ** سمع و طاعه ای دو چشم روشنم 
 • The wife replied, “I will do (this) service, I shall be glad (to do it). To hear is to obey, O light of mine eyes!”
 • هر دو پستر گسترید و رفت زن  ** سوی ختنه‌سور کرد آنجا وطن 
 • The wife laid both the beds and (then) went off to the circumcision feast and stayed there (a long time).
 • ماند مهمان عزیز و شوهرش  ** نقل بنهادند از خشک و ترش 
 • The worthy guest and her husband remained (in the house): the host set before him a dessert of fruit and wine.
 • در سمر گفتند هر دو منتجب  ** سرگذشت نیک و بد تا نیم شب 
 • Both the excellent men related (to each other) their good and bad experiences (and sat) chatting till midnight.
 • بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر  ** شد در آن پستر که بد آن سوی در  3655
 • Afterwards the guest, being sleepy and tired of talking, went to the bed that was on the opposite side to the door.
 • شوهر از خجلت بدو چیزی نگفت  ** که ترا این سوست ای جان جای خفت 
 • From (a feeling of) shame (delicacy) the husband did not tell him anything or say, “My dear friend, your bed is on this side;
 • که برای خواب تو ای بوالکرم  ** پستر آن سوی دگر افکنده‌ام 
 • I have had the bed for you to sleep in laid over there, most noble sir.”
 • آن قراری که به زن او داده بود  ** گشت مبدل و آن طرف مهمان غنود 
 • (So) the arrangement which he had made with his wife was altered, and the guest lay down on the other side (of the room).
 • آن شب آنجا سخت باران در گرفت  ** کز غلیظی ابرشان آمد شگفت 
 • During the night it began to rain violently in that place, (and continued so long) that they were astonished at the thickness of the clouds.
 • زن بیامد بر گمان آنک شو  ** سوی در خفتست و آن سو آن عمو  3660
 • (When) the wife came (home), she thought her husband was sleeping towards the door, and the uncle on the other side.
 • رفت عریان در لحاف آن دم عروس  ** داد مهمان را به رغبت چند بوس 
 • The wife immediately undressed and went to bed and kissed the guest fondly several times.
 • گفت می‌ترسیدم ای مرد کلان  ** خود همان آمد همان آمد همان 
 • “O worthy man,” said she, “I was afraid (of this), and now that very thing has happened, that very thing has happened, that very thing!
 • مرد مهمان را گل و باران نشاند  ** بر تو چون صابون سلطانی بماند 
 • The mud and rain have stranded thy guest (here): he is left on thy hands like Government soap.
 • اندرین باران و گل او کی رود  ** بر سر و جان تو او تاوان شود 
 • How can he set out in this rain and mud? He will become a tax upon thy head and soul.”
 • زود مهمان جست و گفت این زن بهل  ** موزه دارم غم ندارم من ز گل  3665
 • The guest at once jumped up and said, “O woman, leave off! I have boots, I don't mind the mud.
 • من روان گشتم شما را خیر باد  ** در سفر یک دم مبادا روح شاد 
 • I depart. May good be with you! May your spirit during its (earthly) journey never rejoice (even) for a moment,
 • تا که زوتر جانب معدن رود  ** کین خوشی اندر سفر ره‌زن شود 
 • So that it may the sooner go towards its native home! for this (worldly) pleasure waylays (the traveller) on his journey.”
 • زن پشیمان شد از آن گفتار سرد  ** چون رمید و رفت آن مهمان فرد 
 • When the distinguished guest started up and went off, the wife was sorry for (having spoken) those unsympathetic words.
 • زن بسی گفتش که آخر ای امیر  ** گر مزاحی کردم از طیبت مگیر 
 • Many a time the wife said to him, “Why, O Amír, if I made a merry jest, don't take offence.”
 • سجده و زاری زن سودی نداشت  ** رفت و ایشان را در آن حسرت گذاشت  3670
 • The wife's supplication and lament were of no avail: he departed and left them to grieve.
 • جامه ازرق کرد زان پس مرد و زن  ** صورتش دیدند شمعی بی‌لگن 
 • Afterwards the husband and wife clad themselves in blue: they deemed his (radiant) form to be a candle without a basin.
 • می‌شد و صحرا ز نور شمع مرد  ** چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد 
 • He was going (on his way), and by that man's candle-light the desert was isolated, like Paradise, from the darkness of night.
 • کرد مهمان خانه خانه‌ی خویش را  ** از غم و از خجلت این ماجرا 
 • He (the husband) made his house a guest-house in sorrow and shame for this (calamitous) event.
 • در درون هر دو از راه نهان  ** هر زمان گفتی خیال میهمان 
 • In the hearts of them both, (coming) by the hidden way, the phantom of the guest was saying continually,
 • که منم یار خضر صد گنج و جود  ** می‌فشاندم لیک روزیتان نبود  3675
 • “I am the friend of Khadir: I would have scattered a hundred treasures of munificence (over you), but ’twas not your appointed portion.”
 • تمثیل فکر هر روزینه کی اندر دل آید به مهمان نو کی از اول روز در خانه فرود آید و فضیلت مهمان‌نوازی و ناز مهمان کشیدن و تحکم و بدخویی کند به خداوند خانه 
 • Comparing the daily thoughts that come into the heart with the new guests who from the beginning of the day alight in the house and behave with arrogance and ill-temper towards the master of the house; and concerning the merit of treating the guest with kindness and of suffering his haughty airs patiently.
 • هر دمی فکری چو مهمان عزیز  ** آید اندر سینه‌ات هر روز نیز 
 • Every day, too, at every moment a (different) thought comes, like an honoured guest, into thy bosom.
 • فکر را ای جان به جای شخص دان  ** زانک شخص از فکر دارد قدر و جان 
 • O (dear) soul, regard thought as a person, since (every) person derives his worth from thought and spirit.
 • فکر غم گر راه شادی می‌زند  ** کارسازیهای شادی می‌کند 
 • If the thought of sorrow is waylaying (spoiling) joy, (yet) it is making preparations for joy.
 • خانه می‌روبد به تندی او ز غیر  ** تا در آید شادی نو ز اصل خیر 
 • It violently sweeps thy house clear of (all) else, in order that new joy from the source of good may enter in.
 • می‌فشاند برگ زرد از شاخ دل  ** تا بروید برگ سبز متصل  3680
 • It scatters the yellow leaves from the bough of the heart, in order that incessant green leaves may grow.
 • می‌کند بیخ سرور کهنه را  ** تا خرامد ذوق نو از ما ورا 
 • It uproots the old joy, in order that new delight may march in from the Beyond.
 • غم کند بیخ کژ پوسیده را  ** تا نماید بیخ رو پوشیده را 
 • Sorrow pulls up the crooked rotten (root), in order that it may disclose the root that is veiled from sight.
 • غم ز دل هر چه بریزد یا برد  ** در عوض حقا که بهتر آورد 
 • Whatsoever (things) sorrow may cause to be shed from the heart or may take away (from it), assuredly it will bring better in exchange,
 • خاصه آن را که یقینش باشد این  ** که بود غم بنده‌ی اهل یقین 
 • Especially for him who knows with certainty (intuitively) that sorrow is the servant of the possessors of (intuitive) certainty.
 • گر ترش‌رویی نیارد ابر و برق  ** رز بسوزد از تبسمهای شرق  3685
 • Unless the clouds and the lightning show a frowning aspect, the vines will be burnt by the smiles of the sun.
 • سعد و نحس اندر دلت مهمان شود  ** چون ستاره خانه خانه می‌رود 
 • Good and ill fortune become guests in thy heart: like the star (planet), they go from house to house.
 • آن زمان که او مقیم برج تست  ** باش هم‌چون طالعش شیرین و چست 
 • At the time when it (the auspicious or inauspicious star) is residing in thy mansion, adapt thyself to it and be agreeable, like its ascendant,
 • تا که با مه چون شود او متصل  ** شکر گوید از تو با سلطان دل 
 • So that, when it rejoins the Moon, it may speak gratefully of thee to the Lord of the heart.
 • هفت سال ایوب با صبر و رضا  ** در بلا خوش بود با ضیف خدا 
 • Job, the (prophet who was) patient and well-pleased (with God), showed sweetness to God's guest during seven years (spent) in tribulation,
 • تا چو وا گردد بلای سخت‌رو  ** پیش حق گوید به صدگون شکر او  3690
 • To the end that when the stern-visaged tribulation should turn back (on its way to God), it might give thanks to him in God's presence in a hundred fashions,
 • کز محبت با من محبوب کش  ** رو نکرد ایوب یک لحظه ترش 
 • Saying, “From love (of Thee) Job never for one moment looked sourly on me, the killer of that which is loved.”
 • از وفا و خجلت علم خدا  ** بود چون شیر و عسل او با بلا 
 • From his loyalty and his shame before God's knowledge, he (Job) was like milk and honey (in his behaviour) towards tribulation.
 • فکر در سینه در آید نو به نو  ** خند خندان پیش او تو باز رو 
 • (Whenever) the thought (of sorrow) comes into thy breast anew, go to meet it with smiles and laughter,
 • که اعذنی خالقی من شره  ** لا تحرمنی انل من بره 
 • Saying, “O my Creator, preserve me from its evil: do not deprive me, (but) let me partake, of its good!
 • رب اوزعنی لشکر ما اری  ** لا تعقب حسرة لی ان مضی  3695
 • O my Lord, prompt me to give thanks for that which I see (receive): do not let me feel any subsequent regret, if it (the benefit received) shall pass away.”