English    Türkçe    فارسی   

6
108-157

 • هفت چرخ ازرقی در رق اوست  ** پیک ماه اندر تب و در دق اوست 
 • The seven blue (celestial) spheres are in servitude to it; the courier moon is fevered and wasted away by it.
 • زهره چنگ مسله در وی زده  ** مشتری با نقد جان پیش آمده 
 • Venus lays her hand upon it to beseech (its favour); Jupiter comes forward to offer to it the ready money of his soul.
 • در هوای دستبوس او زحل  ** لیک خود را می‌نبیند از محل  110
 • Saturn is eager to kiss its hand, but he does not regard himself as worthy of that honour.
 • دست و پا مریخ چندین خست ازو  ** وآن عطارد صد قلم بشکست ازو 
 • On account of it, Mars has inflicted so many wounds on his hands and feet; and on account of it Mercury has broken a hundred pens.
 • با منجم این همه انجم به جنگ  ** کای رها کرده تو جان بگزیده رنگ 
 • All these stars (planets) are at war with the astronomer, saying, “O thou who hast let the spirit go and hast preferred colour (vanity),
 • جان ویست و ما همه رنگ و رقوم  ** کوکب هر فکر او جان نجوم 
 • It is the spirit, and we all are (mere) colour and designs: the star (spark) of every thought in it is the soul of the (material) stars.”
 • فکر کو آنجا همه نورست پاک  ** بهر تست این لفظ فکر ای فکرناک 
 • Where is thought (in relation to it)? There all is pure light: this word “thought” is (used only) for thy sake, O thinker.
 • هر ستاره خانه دارد در علا  ** هیچ خانه در نگنجد نجم ما  115
 • Every (material) star hath its house on high: our star is not contained in any house.
 • جای سوز اندر مکان کی در رود  ** نور نامحدود را حد کی بود 
 • How should that which burns (transcends) place (spatial relations) enter into space? How should there be a limit for the illimitable light?
 • لیک تمثیلی و تصویری کنند  ** تا که در یابد ضعیفی عشقمند 
 • But they (the mystics) use a comparison and illustration, in order that a loving feeble-minded man may apprehend (the truth).
 • مثل نبود لیک باشد آن مثال  ** تا کند عقل مجمد را گسیل 
 • ’Tis not a simile, but ’tis a parable for the purpose of releasing (melting) the frozen intellect.
 • عقل سر تیزست لیکن پای سست  ** زانک دل ویران شدست و تن درست 
 • The intellect is strong in the head but weak in the legs, because it is sick of heart (spiritually decayed) though sound of body (materially flourishing).
 • عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ  ** فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ  120
 • Their (the unspiritual men's) intellect is deeply involved in the dessert (pleasures) of this world: never, never do they think of abandoning sensuality.
 • صدرشان در وقت دعوی هم‌چو شرق  ** صبرشان در وقت تقوی هم‌چو برق 
 • In the hour of pretension their breasts are (glowing) like the orient sun, (but) in the hour of pious devotion their endurance is (brief) as the lightning.
 • عالمی اندر هنرها خودنما  ** هم‌چو عالم بی‌وفا وقت وفا 
 • A learned man who shows self-conceit in (displaying) his talents is faithless as the world at the time for keeping faith.
 • وقت خودبینی نگنجد در جهان  ** در گلو و معده گم گشته چو نان 
 • At the time when he regards himself (with pride) he is not contained in the world: he has become lost in the gullet and belly, like bread.
 • این همه اوصافشان نیکو شود  ** بد نماند چونک نیکوجو شود 
 • (Yet) all these (evil) qualities of theirs may become good: evil does not remain when it turns to seeking good.
 • گر منی گنده بود هم‌چون منی  ** چون به جان پیوست یابد روشنی  125
 • If egoism is foul-smelling like semen, (yet) when it attains unto the spirit (spirituality) it gains light.
 • هر جمادی که کند رو در نبات  ** از درخت بخت او روید حیات 
 • Every mineral that sets its face towards (aspires to evolve into) the plant (the vegetative state)—life grows from the tree of its fortune.
 • هر نباتی کان به جان رو آورد  ** خضروار از چشمه‌ی حیوان خورد 
 • Every plant that turns its face towards the (animal) spirit drinks, like Khizr, from the Fountain of Life.
 • باز جان چون رو سوی جانان نهد  ** رخت را در عمر بی‌پایان نهد 
 • Once more, when the (animal) spirit sets its face towards the (Divine) Beloved, it lays down its baggage (and passes) into the life without end.
 • سال سایل از مرغی کی بر سر ربض شهری نشسته باشد سر او فاضل‌ترست و عزیزتر و شریف‌تر و مکرم‌تر یا دم او و جواب دادن واعظ سایل را به قدر فهم او 
 • How an inquirer asked (a preacher) about a bird that was supposed to have settled on the wall of a city—“Is its head more excellent and estimable and noble and honourable or its tail?”—and how the preacher gave him a reply suited to the measure of his understanding.
 • واعظی را گفت روزی سایلی  ** کای تو منبر را سنی‌تر قایلی 
 • One day an inquirer said to a preacher, “O thou who art the pulpit's most eminent expounder,
 • یک سالستم بگو ای ذو لباب  ** اندرین مجلس سالم را جواب  130
 • I have a question to ask. Answer my question in this assembly-place, O possessor of the marrow (of wisdom).
 • بر سر بارو یکی مرغی نشست  ** از سر و از دم کدامینش بهست 
 • A bird has settled on the city-wall: which is better—its head or its tail?”
 • گفت اگر رویش به شهر و دم به ده  ** روی او از دم او می‌دان که به 
 • He replied, “If its face is to the town and its tail to the country, know that its face is better than its tail;
 • ور سوی شهرست دم رویش به ده  ** خاک آن دم باش و از رویش بجه 
 • But if its tail is towards the town and its face to the country, be the dust on that tail and spring away from its face.”
 • مرغ با پر می‌پرد تا آشیان  ** پر مردم همتست ای مردمان 
 • A bird flies to its nest by means of wings: the wings of Man are aspiration, O people.
 • عاشقی که آلوده شد در خیر و شر  ** خیر و شر منگر تو در همت نگر  135
 • (In the case of) the lover who is soiled with good and evil, do not regard the good and evil; (only) regard the aspiration.
 • باز اگر باشد سپید و بی‌نظیر  ** چونک صیدش موش باشد شد حقیر 
 • If a falcon be white and beyond compare, (yet) it becomes despicable when it hunts a mouse;
 • ور بود چغدی و میل او به شاه  ** او سر بازست منگر در کلاه 
 • And if there be an owl that has desire for the king, it is (noble as) the falcon's head: do not regard the hood.
 • آدمی بر قد یک طشت خمیر  ** بر فزود از آسمان و از اثیر 
 • Man, no bigger than a kneading-trough (scooped in a log), has surpassed (in glory) the heavens and the aether (the empyrean).
 • هیچ کرمنا شنید این آسمان  ** که شنید این آدمی پر غمان 
 • Did this heaven ever hear (the words) We have honoured which this sorrowful Man heard (from God)?
 • بر زمین و چرخ عرضه کرد کس  ** خوبی و عقل و عبارات و هوس  140
 • Did any one offer to earth and sky (his) beauty and reason and eloquence and fond affection?
 • جلوه کردی هیچ تو بر آسمان  ** خوبی روی و اصابت در گمان 
 • Didst thou ever display to heaven thy beauty of countenance and thy sureness of judgement in (matters of) opinion?
 • پیش صورتهای حمام ای ولد  ** عرضه کردی هیچ سیم‌اندام خود 
 • Didst thou ever, O son, offer thy silvery limbs to the pictured forms in the bath-house?
 • بگذری زان نقشهای هم‌چو حور  ** جلوه آری با عجوز نیم‌کور 
 • (No); thou leavest those houri-like figures and displayest thyself to a half-blind old woman.
 • در عجوزه چیست که ایشان را نبود  ** که ترا زان نقشها با خود ربود 
 • What is there in the old woman that was not in them, so that she rapt thee away from those figures (and attracted thee) to herself?
 • تو نگویی من بگویم در بیان  ** عقل و حس و درک و تدبیرست و جان  145
 • (If) thou wilt not say (what it is), I will tell (thee) plainly: ’tis reason and sense and perception and consideration and soul.
 • در عجوزه جان آمیزش‌کنیست  ** صورت گرمابه‌ها را روح نیست 
 • In the old woman there is a soul that mingles (with the body): the pictured forms in the hot-baths have no (rational) spirit.
 • صورت گرمابه گر جنبش کند  ** در زمان او از عجوزه بر کند 
 • If the pictured form in the hot-bath should move, it would at once separate thee from the old woman.
 • جان چه باشد با خبر از خیر و شر  ** شاد با احسان و گریان از ضرر 
 • What is soul? (Soul is) conscious of good and evil, rejoicing on account of kindness, weeping on account of injury.
 • چون سر و ماهیت جان مخبرست  ** هر که او آگاه‌تر با جان‌ترست 
 • Since consciousness is the inmost nature and essence of the soul, the more aware one is the more spiritual is he.
 • روح را تاثیر آگاهی بود  ** هر که را این بیش اللهی بود  150
 • Awareness is the effect of the spirit: any one who has this in excess is a man of God.
 • چون خبرها هست بیرون زین نهاد  ** باشد این جانها در آن میدان جماد 
 • Since there are consciousnesses beyond this (bodily) nature, in that (spiritual) arena these (sensual) souls are (like) inanimate matter.
 • جان اول مظهر درگاه شد  ** جان جان خود مظهر الله شد 
 • The first soul is the theatre of the (Divine) court; the Soul of the soul is verily the theatre of God (Himself).
 • آن ملایک جمله عقل و جان بدند  ** جان نو آمد که جسم آن بدند 
 • The angels were entirely reason and spirit (but) there came a new Spirit of which they were the body.
 • از سعادت چون بر آن جان بر زدند  ** هم‌چو تن آن روح را خادم شدند 
 • When, by happy fortune, they attached themselves to that Spirit, they became subservient to that Spirit, as the body (is subservient to the spirit dwelling in it).
 • آن بلیس از جان از آن سر برده بود  ** یک نشد با جان که عضو مرده بود  155
 • Hence Iblís (Satan) had turned his head away from the Spirit: he did not become one with it because he was a dead limb.
 • چون نبودش آن فدای آن نشد  ** دست بشکسته مطیع جان نشد 
 • Since he had it not, he did not become devoted to it: the broken hand does not obey the spirit (which rules the body).
 • جان نشد ناقص گر آن عضوش شکست  ** کان بدست اوست تواند کرد هست 
 • (But) the Spirit is not impaired though its limb is broken, for that (limb) is in its power, and it can bring it to life.