English    Türkçe    فارسی   

6
2714-2763

 • صوفیی را گفت خواجه‌ی سیم‌پاش  ** ای قدمهای ترا جانم فراش 
 • A certain Khwája, accustomed to scatter (pieces of) silver, said to a Súfí, “O you for whose feet my soul is a carpet,
 • یک درم خواهی تو امروز ای شهم  ** یا که فردا چاشتگاهی سه درم  2715
 • Would you like one dirhem to-day, my king, or three dirhems at breakfast-time to-morrow?”
 • گفت دی نیم درم راضی‌ترم  ** زانک امروز این و فردا صد درم 
 • He replied, “I am more pleased with (the possession of) half a dirhem yesterday than with (the promise of) this (one dirhem) to-day and a hundred dirhems to-morrow.”
 • سیلی نقد از عطاء نسیه به  ** نک قفا پیشت کشیدم نقد ده 
 • (The mouse said), “A slap (given) in cash (immediately) is better than a donation (paid) on credit (hereafter): lo, I put the nape of my neck before thee: give (me) the cash!
 • خاصه آن سیلی که از دست توست  ** که قفا و سیلیش مست توست 
 • Especially as the slap is from thy hand, for both the nape and the slap inflicted on it are intoxicated (enraptured) with thee.
 • هین بیا ای جان جان و صد جهان  ** خوش غنیمت دار نقد این زمان 
 • Hark, come, O soul of my soul and (O thou who art the soul) of a hundred worlds, gladly take the opportunity of (seizing) the cash of this (present) moment.
 • در مدزد آن روی مه از شب روان  ** سرمکش زین جوی ای آب روان  2720
 • Do not stealthily remove thy moon-like face from the night-travellers, do not withdraw thyself from this river-bed, O flowing water,
 • تا لب جو خندد از آب معین  ** لب لب جو سر برآرد یاسمین 
 • (But flow) in order that the river-bank may laugh (may be made to blossom) by the running water, and that jasmines may rear their heads on each brim of the river.”
 • چون ببینی بر لب جو سبزه مست  ** پس بدان از دور که آنجا آب هست 
 • When you see that verdure is fresh on the river-brim, then (you may) know (even) from afar that water is there.
 • گفت سیماهم وجوه کردگار  ** که بود غماز باران سبزه‌زار 
 • The Maker hath said, “Their mark is (on) their faces,” for the verdant orchard tells a tale of rain.
 • گر ببارد شب نبیند هیچ کس  ** که بود در خواب هر نفس و نفس 
 • If it rains during the night, no one sees (the rain), for (then) every soul and breath is asleep;
 • تازگی هر گلستان جمیل  ** هست بر باران پنهانی دلیل  2725
 • (But) the freshness of every beauteous rose-garden is (clear) evidence of the rain (that was) hidden (from view).
 • ای اخی من خاکیم تو آبیی  ** لیک شاه رحمت و وهابیی 
 • (The mouse said), “O comrade, I am of the earth, thou art of the water; but thou art the king of mercy and munificence.
 • آن‌چنان کن از عطا و از قسم  ** که گه و بی‌گه به خدمت می‌رسم 
 • By way of (conferring) bounty and dispensing (favour) so act that I may attain to (the privilege of) serving thee early and late.
 • بر لب جو من به جان می‌خوانمت  ** می‌نبینم از اجابت مرحمت 
 • I am always calling thee on the river-bank with (all) my soul, (but) I never experience the mercy of response.
 • آمدن در آب بر من بسته شد  ** زانک ترکیبم ز خاکی رسته شد 
 • Entrance into the water is barred against me because my (bodily) frame has grown from a piece of earth.
 • یا رسولی یا نشانی کن مدد  ** تا ترا از بانگ من آگه کند  2730
 • Use the aid either of a messenger or a token to make thee aware of my (piteous) cry.”
 • بحث کردند اندرین کار آن دو یار  ** آخر آن بحث آن آمد قرار 
 • The two friends debated on this (matter): at the close of the debate it was settled
 • که به دست آرند یک رشته‌ی دراز  ** تا ز جذب رشته گردد کشف راز 
 • That they should procure a long string, in order that by pulling the string the secret should be revealed.
 • یک سری بر پای این بنده‌ی دوتو  ** بست باید دیگرش بر پای تو 
 • (The mouse said), “One end must be tied to the foot of this slave (who is bent) double, and the other (end) to thy foot,
 • تا به هم آییم زین فن ما دو تن  ** اندر آمیزیم چون جان با بدن 
 • That by this device we two persons may come together and mingle as the soul with the body.”
 • هست تن چون ریسمان بر پای جان  ** می‌کشاند بر زمینش ز آسمان  2735
 • The body is like a string (tied) on the foot of the soul, drawing it (down) from Heaven to earth.
 • چغز جان در آب خواب بیهشی  ** رسته از موش تن آید در خوشی 
 • When the frog-like soul escapes from the mouse-like body into the water, (which is) the sleep of unconsciousness, it enters into a happy state;
 • موش تن زان ریسمان بازش کشد  ** چند تلخی زین کشش جان می‌چشد 
 • (But) the mouse-like body pulls it back with that string: how much bitterness does the soul taste from this pulling!
 • گر نبودی جذب موش گنده‌مغز  ** عیش‌ها کردی درون آب چغز 
 • Were it not for the pulling of the scatter-brained mouse, the frog would have enjoyed himself in the water.
 • باقیش چون روز برخیزی ز خواب  ** بشنوی از نوربخش آفتاب 
 • You will hear the rest of it from the light-giving (illumination) of the Sun when you rise from slumber on the Day (of Resurrection).
 • یک سر رشته گره بر پای من  ** زان سر دیگر تو پا بر عقده زن  2740
 • (The mouse said), “Knot one end of the string on my foot and the other end on thine,
 • تا توانم من درین خشکی کشید  ** مر ترا نک شد سر رشته پدید 
 • That I may be able to pull thee to this dry land: lo, the end of the string (the object of my plan) is (now) clear (to thee).”
 • تلخ آمد بر دل چغز این حدیث  ** که مرا در عقده آرد این خبیث 
 • This news (proposal) was disagreeable to the heart of the frog, (who thought to himself), “This wicked fellow will bring me into a tangle.”
 • هر کراهت در دل مرد بهی  ** چون در آید از فنی نبود تهی 
 • Whenever a feeling of repugnance comes into the heart of a good man, ’tis not devoid of some significance.
 • وصف حق دان آن فراست را نه وهم  ** نور دل از لوح کل کردست فهم 
 • Deem that (intuitive) sagacity to be a Divine attribute, not a (vain) suspicion: the light of the heart has apprehended (by intuitive perception) from the Universal Tablet.
 • امتناع پیل از سیران ببیت  ** با جد آن پیلبان و بانگ هیت  2745
 • (For example) the refusal of the Elephant to march against the House (of Allah) notwithstanding the driver's efforts and cries of “Come on!”
 • جانب کعبه نرفتی پای پیل  ** با همه لت نه کثیر و نه قلیل 
 • In spite of all blows the Elephant's feet would not move, either much or little, towards the Ka‘ba.
 • گفتیی خود خشک شد پاهای او  ** یا بمرد آن جان صول‌افزای او 
 • You would have said that its legs were paralysed or that its impetuous spirit was dead.
 • چونک کردندی سرش سوی یمن  ** پیل نر صد اسپه گشتی گام‌زن 
 • (But) whenever they turned its head towards Yemen, the fierce Elephant would begin to stride (forward) with the speed of a hundred horses.
 • حس پیل از زخم غیب آگاه بود  ** چون بود حس ولی با ورود 
 • (Since) the Elephant's perception was aware of the blow (coming) from the Unseen, how (much more) must the perception of the saint (endowed) with (the Divine) afflatus be (aware)!
 • نه که یعقوب نبی آن پاک‌خو  ** بهر یوسف با همه اخوان او  2750
 • Is it not (the case) that the prophet Jacob, that man of holy nature, (said) for Joseph's sake to all his (Joseph's) brethren—
 • از پدر چون خواستندش دادران  ** تا برندش سوی صحرا یک زمان 
 • When the brothers begged their father to give him to them, that they might take him to the country for a while,
 • جمله گفتندش میندیش از ضرر  ** یک دو روزش مهلتی ده ای پدر 
 • (And) they all said to him, “Do not be afraid of harm (befalling him): give him one or two days' time, O father;
 • تا به هم در مرجها بازی کنیم  ** ما درین دعوت امین و محسنیم 
 • That we may play together in the meadows? In (making) this request we are trustworthy and beneficent”—
 • گفت این دانم که نقلش از برم  ** می‌فروزد در دلم درد و سقم  2755
 • Did not he (Jacob) say (to them), “I know this, that (the thought of) his being removed from me is kindling grief and sickness in my heart;
 • این دلم هرگز نمی‌گوید دروغ  ** که ز نور عرش دارد دل فروغ 
 • This heart of mine never lies, for my heart is illumined by the light of the highest heaven”?
 • آن دلیل قاطعی بد بر فساد  ** وز قضا آن را نکرد او اعتداد 
 • That (foreboding) was a decisive proof of (their) wickedness, but by (Divine) destiny he took no account (of it).
 • در گذشت از وی نشانی آن‌چنان  ** که قضا در فلسفه بود آن زمان 
 • An intimation like that passed away from him (from his mind), because Destiny was at that moment (engaged) in (putting into operation the Divine) philosophy.
 • این عجب نبود که کور افتد به چاه  ** بوالعجب افتادن بینای راه 
 • ’Tis no wonder that a blind man should fall into a pit, (but) the falling of one who can see the way is beyond all wonder.
 • این قضا را گونه گون تصریفهاست  ** چشم‌بندش یفعل‌الله ما یشاست  2760
 • This Destiny employs diverse shifts: its eye-binding spell is God doeth what He pleaseth.
 • هم بداند هم نداند دل فنش  ** موم گردد بهر آن مهر آهنش 
 • The heart knows and yet knows not its (Destiny's) artfulness: its (hard) iron becomes (soft) as wax for the seal.
 • گوییی دل گویدی که میل او  ** چون درین شد هرچه افتد باش گو 
 • ’Tis as though the heart should say (to itself), “Since its (Destiny's) inclination is turned to (bringing) this (to pass), whatever may happen, let it come!”
 • خویش را زین هم مغفل می‌کند  ** در عقالش جان معقل می‌کند 
 • Accordingly it makes itself heedless of this (happening) and binds its soul fast in the shackle thereof.