English    Türkçe    فارسی   

4
1155-1204

 • دست جنباند چو دست او ولیک ** در میان هر دوشان فرقیست نیک 1155
 • Elini oynatır ama ikisinin arasında ne kadar fark var?
 • قصه‌ی شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام
 • Şaire Padişahın ihsanı, Ebülhasan adındaki vezirin o ihsanı arttırması
 • شاعری آورد شعری پیش شاه ** بر امید خلعت و اکرام و جاه
 • Şairin biri, padişahtan elbise almak, rütbeye erişmek, ihsana nail olmak ümidiyle bir şiir yazıp götürdü.
 • شاه مکرم بود فرمودش هزار ** از زر سرخ و کرامات و نثار
 • Padişah ikram sahibiydi, şaire bin kırmızı altın verilmesini, bundan başka daha da ihsanlarda bulunmalarını emretti.
 • پس وزیرش گفت کین اندک بود ** ده هزارش هدیه وا ده تا رود
 • Veziri dedi ki: Bu pek az... Hiç olmazsa ona o bin altın ver de safayı hatırla gitsin!
 • از چنو شاعر نس از تو بحردست ** ده هزاری که بگفتم اندکست
 • Hatta böyle bir şaire senin gibi ihsanda avucu denize benzer bir padişahın ona bin altın vermesi bile azdır!
 • فقه گفت آن شاه را و فلسفه ** تا برآمد عشر خرمن از کفه 1160
 • Vezir, padişaha, harmanın onda biri şaire verilsin diye geçmiş padişahların ihsanlarına dair hikâyeler söyledi, hikmetlerden bahsetti.
 • ده هزارش داد و خلعت درخورش ** خانه‌ی شکر و ثنا گشت آن سرش
 • Padişah da şaire on bin altınla değerli elbiseler verdi... Şairin içini şükür ve sena yurdu haline getirdi.
 • پس تفحص کرد کین سعی کی بود ** شاه را اهلیت من کی نمود
 • Şair sonradan bu kimin gayretiyle oldu, padişaha benim ehliyetimi kim bildirdi diye araştırdı.
 • پس بگفتندش فلان‌الدین وزیر ** آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر
 • Dediler ki: adı da Hasan, huyu da Hasen olan vezir yok mu, işte o buna sebep oldu.
 • در ثنای او یکی شعری دراز ** بر نبشت و سوی خانه رفت باز
 • Şair, bunu duyunca veziri methetti, bu hususta uzun bir kaside yazdı, vezirin evine gidip sundu.
 • بی‌زبان و لب همان نعمای شاه ** مدح شه می‌کرد و خلعتهای شاه 1165
 • (Bu kasidede padişahın methi hiç yoktu. Çünkü padişahın nimetleri, hilâtları, zaten dilsiz, dudaksız, padişahı methedip duruyordu!)
 • باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن بر قاعده‌ی خویش و گفتن وزیر نو هم حسن نام شاه را کی این سخت بسیارست و ما را خرجهاست و خزینه خالیست و من او را بده یک آن خشنود کنم
 • O şairin birkaç yıl sonra yine aynı ihsanlara nail olmak ümidiyle tekrar gelmesi, padişahın, âdeti veçhile bin dinar verilmesini emretmesi, yine adı Ebülhasan olan yeni vezirin, birçok masraflarımız var, hazine boş, ben onu, bu ihsanın onda biriyle bile hoşnut ederim demesi
 • بعد سالی چند بهر رزق و کشت ** شاعر از فقر و عوز محتاج گشت
 • Birkaç yıl sonra şair, yine yok yoksun bir hale düştü, muhtaç oldu... rızıklanmak, ekin parası bulmak ümidiyle,
 • گفت وقت فقر و تنگی دو دست ** جست و جوی آزموده بهترست
 • Dedi ki: Yokluk ve darlık zamanında sınanmış şeyi aramak, ona başvurmak daha iyi...
 • درگهی را که آزمودم در کرم ** حاجت نو را بدان جانب برم
 • Kerem ve ihsanda sınadığın kapıya gideyim de yine ihtiyacımı arz edeyim.
 • معنی الله گفت آن سیبویه ** یولهون فی الحوائج هم لدیه
 • Sibeveyh, Allah sözünün manasını anlatırken “Halk, hacet zamanında ona sığınır...
 • گفت الهنا فی حوائجنا الیک ** والتمسناها وجدناها لدیک 1170
 • İhtiyaçlarımızı sana arz eder, sana sığınırız... Hacetlerimizi senden diler, sen de buluruz demektir” dedi.
 • صد هزاران عاقل اندر وقت درد ** جمله نالان پیش آن دیان فرد
 • Binlerce akıllı kişi, dert ve ihtiyaç zamanında umumiyetle o tek Allah’ın huzurunda ağlar, inler.
 • هیچ دیوانه‌ی فلیوی این کند ** بر بخیلی عاجزی کدیه تند
 • Hiçbir aklı eksik ve deli yoktur ki acizliğini varsın da bir nekese arz etsin!
 • گر ندیدندی هزاران بار بیش ** عاقلان کی جان کشیدندیش پیش
 • Akıllılar, binlerce defa ihtiyaçlarının giderildiğini görmeselerdi hiç o tapıya canla başla giderler miydi?
 • بلک جمله‌ی ماهیان در موجها ** جمله‌ی پرندگان بر اوجها
 • Hatta deniz dalgaları arasındaki bütün balıklar, yücelerde uçan bütün kuşlar bile...
 • پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز ** اژدهای زفت و مور و مار نیز 1175
 • Fil, kurt, avlanan aslan, koca ejderha, karınca, yılan...
 • بلک خاک و باد و آب و هر شرار ** مایه زو یابند هم دی هم بهار
 • Hatta toprak, su, yel ve her bir kıvılcım bile kışın da dileğini ondan elde eder, baharda da!
 • هر دمش لابه کند این آسمان ** که فرو مگذارم ای حق یک زمان
 • Bu gökyüzü, her an, yarabbi, beni bir zaman bile aşağılatma diye ona yalvarır...
 • استن من عصمت و حفظ تو است ** جمله مطوی یمین آن دو دست
 • Benim direğim, senin korumandadır... Bütün gökler sağ elinde dürülmüş, yayılmıştır, der.
 • وین زمین گوید که دارم بر قرار ** ای که بر آبم تو کردستی سوار
 • Bu yer, beni su üstünde yükleyen sensin, kararımı elden alma diye niyaz eder.
 • جملگان کیسه ازو بر دوختند ** دادن حاجت ازو آموختند 1180
 • Hepsi keselerini onun nimetiyle doldurup büzmüşler... Hepsi hacet vermeyi ondan öğrenmişlerdir.
 • هر نبیی زو برآورده برات ** استعینوا منه صبرا او صلات
 • Her peygamber, “Sabır ve namaz hususunda ondan yardım isteyin” diye ondan berat ve ferman getirmiştir.
 • هین ازو خواهید نه از غیر او ** آب در یم جو مجو در خشک جو
 • Kendinize gelin; ondan isteyin... Başkasından değil. Suyu denizde arayın, kuru derede değil!
 • ور بخواهی از دگر هم او دهد ** بر کف میلش سخا هم او نهد
 • Başkasından isteneni de o verir... O kimsenin sana meyleden eline cömertliği ihsan eden yine Allah’tır.
 • آنک معرض را ز زر قارون کند ** رو بدو آری به طاعت چون کند
 • İtaatinden çekineni bile altınlara gark eder, Karun yaparsa itaat eder de ona yüz tutarsan neler yapmaz?
 • بار دیگر شاعر از سودای داد ** روی سوی آن شه محسن نهاد 1185
 • Şair, bir kere daha ihsan sevdasıyla yüzünü o ihsan sahibi padişaha tuttu
 • هدیه‌ی شاعر چه باشد شعر نو ** پیش محسن آرد و بنهد گرو
 • Şairin hediyesi ne olacak? Yeni bir şiir... Onu ihsan sahibine götürür, sunar, adeta rehin bırakır!
 • محسنان با صد عطا و جود و بر ** زر نهاده شاعران را منتظر
 • İhsan sahipleri, yüzlerce kerem ve cömertlikle altınlar yığarlar, şairleri beklerler.
 • پیششان شعری به از صدتنگ شعر ** خاصه شاعر کو گهر آرد ز قعر
 • Onlarca bir şiir, yüz denk kumaştan daha iyidir... Hele denize dalıp da dibinden inciler çıkaran bir şairin şiiri olursa!
 • آدمی اول حریص نان بود ** زانک قوت و نان ستون جان بود
 • İnsan, önce ekmeğe haristir... Çünkü gıda ve ekmek, cana direktir.
 • سوی کسب و سوی غصب و صد حیل ** جان نهاده بر کف از حرص و امل 1190
 • Canını avucuna alır da hırsla, ümitle ve yüzlerce hilelere, düzenlere başvurarak çalışıp ekmeğini elde etmeye savaşır.
 • چون بنادر گشت مستغنی ز نان ** عاشق نامست و مدح شاعران
 • Fakat az bir şey elde eder de ekmek için çalışmaya ihtiyacı kalmazsa artık şöhrete, ada sana ve şairlerin methine âşık olur.
 • تا که اصل و فصل او را بر دهند ** در بیان فضل او منبر نهند
 • İster ki onlar, kendisinin aslını, faslını övsünler... lütfunu, ihsanını anlatmada minberler kursunlar...
 • تا که کر و فر و زر بخشی او ** هم‌چو عنبر بو دهد در گفت و گو
 • Bu suretle de onun lütfu, ihsanı, altın bağışlaması, söz arasında amber gibi koksun!
 • خلق ما بر صورت خود کرد حق ** وصف ما از وصف او گیرد سبق
 • Allah, bizim huyumuzu da kendi huyuna uygun, kendi suretine göre yarattı, bizim vasfımız da onun vasfından bir örnektir.
 • چونک آن خلاق شکر و حمدجوست ** آدمی را مدح‌جویی نیز خوست 1195
 • Yaratıcı Allah da, kendisine şükür ve hamd edilmesini ister... bu yüzden insanın huyu da böyledir; o da kendisinin övülmesini diler.
 • خاصه مرد حق که در فضلست چست ** پر شود زان باد چون خیک درست
 • Hele fazilette çevik ve üstün olan Allah eri, sağlam tulum gibi o yelle doludur.
 • ور نباشد اهل زان باد دروغ ** خیک بدریدست کی گیرد فروغ
 • Fakat insan, o methe lâyık değilse, o methin ehli olmazsa yalancı yel, fayda vermez... Tulumu yırtar, patlatır!
 • این مثل از خود نگفتم ای رفیق ** سرسری مشنو چو اهلی و مفیق
 • Bu meseli kendiliğimden söylemedim arkadaş; aklın başındaysa ve ehilsen serserice dinleme!
 • این پیمبر گفت چون بشنید قدح ** که چرا فربه شود احمد به مدح
 • Bunu hakkındaki hicivleri duyunca, müşriklerin “Ahmet neden medihten hoşlanıyor, neden medihten memnun oluyor?” dediklerini işitince söyledi.
 • رفت شاعر پیش آن شاه و ببرد ** شعر اندر شکر احسان کان نمرد 1200
 • Şair, ihsan ölmedi ya diye evvelce nail olduğu ihsana şükran olarak yazdığı şiiri alıp padişaha götürdü, sundu.
 • محسنان مردند و احسانها بماند ** ای خنک آن را که این مرکب براند
 • İhsan sahipleri öldüler, ihsanları kaldı... Ne mutlu o kişiye ki bu merkebi sürdü!
 • ظالمان مردند و ماند آن ظلمها ** وای جانی کو کند مکر و دها
 • Zalimler de ölüp gittiler, fakat yaptıkları zulümler kaldı... Vay o cana ki bu hileyi, bu kötülüğü yaptı!
 • گفت پیغامبر خنک آن را که او ** شد ز دنیا ماند ازو فعل نکو
 • Peygamber “Ne mutlu o adama ki dünyadan gitti de ondan iyi bir iş kaldı” demiştir.
 • مرد محسن لیک احسانش نمرد ** نزد یزدان دین و احسان نیست خرد
 • İhsan sahibi öldü ama ihsanı ölmedi ki... Allah indinde din ve ihsan, küçük ve değersiz bir şey değildir!