English    Türkçe    فارسی   

4
3636-3685

 • سر برون آرد دلش از بخش راز ** اول و آخر ببیند چشم باز
 • Mücahade ile bir ruhun kalbi, esrar penceresinden başını çıkarır da, açılan gözü, evveli ve ahiri görür. (T.M.)
 • اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا
 • آمده اول به اقلیم جماد ** وز جمادی در نباتی اوفتاد
 • Ruh-i insanî, evvela “Cemat” mertebesine geldi, oradan “Nebatat” mertebesine intikal etti. (T.M.)
 • سالها اندر نباتی عمر کرد ** وز جمادی یاد ناورد از نبرد
 • Yıllarca “Nebatat” âleminde yaşadı da, “Cemat” âleminde bulunduğunu hatırlamadı. Hatta “Cemat” ile harbetti. (T.M.)
 • وز نباتی چون به حیوانی فتاد ** نامدش حال نباتی هیچ یاد
 • “Nebatat” âleminden, “Hayvanat” âlemine intikal edince, bu defa da, “Nebat” âleminde bulunmuş olduğu hatırına gelmedi. (T.M.)
 • جز همین میلی که دارد سوی آن ** خاصه در وقت بهار و ضیمران 3640
 • Ancak, nebatata karşı, hususiyle baharda çiçeklerin açıldığı devrede bir meyli vardır. (T.M.)
 • هم‌چو میل کودکان با مادران ** سر میل خود نداند در لبان
 • Çocukların, analarına olan meyli gibi… Ama o, bu meylin ve ana sütüne olan bu iştiyakın sırrını bilmez. (T.M.)
 • هم‌چو میل مفرط هر نو مرید ** سوی آن پیر جوانبخت مجید
 • Her yeni dervişin, yüce bahtlı şeyhine fart-ı muhabbeti de, bu meyil kabilindendir. (T.M.)
 • جزو عقل این از آن عقل کلست ** جنبش این سایه زان شاخ گلست
 • Bu dervişin akl-ı cüzisi, akl-ı küll mesabesinde bulunan o şeyh-i kâmil ve mükemmildendir. Bu gölgenin oynaması da, o gül dalının hareketindendir. (T.M.)
 • سایه‌اش فانی شود آخر درو ** پس بداند سر میل و جست و جو
 • Nihayet gölgesi onda yok olur da, derviş, şeyhine olan muhabbetin sırrını anlar. (T.M.)
 • سایه‌ی شاخ دگر ای نیکبخت ** کی بجنبد گر نجنبد این درخت 3645
 • Ey iyi talihli kimse! Ağaç sallanmasa, dalının gölgesi nasıl kımıldar? (T.M.)
 • باز از حیوان سوی انسانیش ** می‌کشید آن خالقی که دانیش
 • Cenab-ı Hakk emredince, hayvanî âlemden insanlığa geçildi. (T.M.)
 • هم‌چنین اقلیم تا اقلیم رفت ** تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت
 • Böylece insan, iklimden iklime, yani mertebeden mertebeye geçerek akil, âlim ve kâmil olur. (T.M.)
 • عقلهای اولینش یاد نیست ** هم ازین عقلش تحول کردنیست
 • Evvelki akılları, yani bulunduğu mertebelerdeki şuuru hatırında değildir. Nitekim en son aklı da değişecektir. (T.M.)
 • تا رهد زین عقل پر حرص و طلب ** صد هزاران عقل بیند بوالعجب
 • گر چو خفته گشت و شد ناسی ز پیش ** کی گذارندش در آن نسیان خویش 3650
 • Vakıa, uyumuş, yani bu dünyaya gelmiş evvelki hallerini unutmuştur. Fakat onu, o unutma halinde bırakmazlar. (T.M.)
 • باز از آن خوابش به بیداری کشند ** که کند بر حالت خود ریش‌خند
 • Tekrar o uykudan, onu uyandırırlar. Uyanınca, kendi haline gülmeye başlayıp… (T.M.)
 • که چه غم بود آنک می‌خوردم به خواب ** چون فراموشم شد احوال صواب
 • Rüyada gördüğüm o gam ve keder, neydi? Nasıl oldu da, doğru düzen halleri unuttum?(T.M.)
 • چون ندانستم که آن غم و اعتلال ** فعل خوابست و فریبست و خیال
 • “O gamların ve illetlerin uyku hali, aldanma ve hayal bulunduğunu nasıl fark edemedim” der. (T.M.)
 • هم‌چنان دنیا که حلم نایمست ** خفته پندارد که این خود دایمست
 • Dünya da böyledir; uyuyanın gördüğü rüya gibidir. Rüya görenin, gördüğü şeyleri devam edip gidecek sandığı gibi, gaflet uykusunda bulunanlar da, dünyayı sürüp gidecek sanırlar. (T.M.)
 • تا بر آید ناگهان صبح اجل ** وا رهد از ظلمت ظن و دغل 3655
 • Ama ansızın ecel sabahı zuhur edince, zan ve hile karanlığından kurtulur. (T.M.)
 • خنده‌اش گیرد از آن غمهای خویش ** چون ببیند مستقر و جای خویش
 • هر چه تو در خواب بینی نیک و بد ** روز محشر یک به یک پیدا شود
 • Bu dünya uykusunda gördüğün düşlerin hepsi, mahşer gününde, birer birer peyda olacaktır. (T.M.)
 • آنچ کردی اندرین خواب جهان ** گرددت هنگام بیداری عیان
 • Dünya uykusunda ne yapmış isen, o uyanıklık âleminde sana aşikâr olacaktır. (T.M.)
 • تا نپنداری که این بد کردنیست ** اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
 • Sakın bu rüyada kötülük etmenin tabiri yoktur sanma! (T.M.)
 • بلک این خنده بود گریه و زفیر ** روز تعبیر ای ستمگر بر اسیر 3660
 • Ey esir ve fakire zulmeden! Belki, senin rüyada, yani dünyada gülüşün, uyandığın mahşer gününde ağlama ve içine çekme halinde tabir edilecektir. (T.M.)
 • گریه و درد و غم و زاری خود ** شادمانی دان به بیداری خود
 • Rüyadaki ağlayışını, dert ve gam ile inleyişini ise, uyanıklıkta meserret bil! (T.M.)
 • ای دریده پوستین یوسفان ** گرگ بر خیزی ازین خواب گران
 • Ey Yusufların dersini yırtan, ey acizlere zulmetmiş olan kimse! O ağır uykudan, kurt olarak uyanırsın! (T.M.)
 • گشته گرگان یک به یک خوهای تو ** می‌درانند از غضب اعضای تو
 • خون نخسپد بعد مرگت در قصاص ** تو مگو که مردم و یابم خلاص
 • Kısastan sonra ölürsün ama ölümünden sonra da, o kan uyumaz. “Artık ben öldüm, kurtuldum” deme! (T.M.)
 • این قصاص نقد حیلت‌سازیست ** پیش زخم آن قصاص این بازیست 3665
 • Bu dünyanın kısası, âlemin nizamı için bir çaredir. Ahiretteki kısasa nispetle, oyuncak gibidir. (T.M.)
 • زین لعب خواندست دنیا را خدا ** کین جزا لعبست پیش آن جزا
 • Dünyadaki ceza, ahiretteki cezaya nispetle oyuncak gibi kaldığı için, Cenab-ı Hakk, dünyaya “Oyun” demiştir. (T.M.)
 • این جزا تسکین جنگ و فتنه‌ایست ** آن چو اخصا است و این چون ختنه‌ایست
 • بیان آنک خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند به حق کی روزیهای ما را فربه گردان و زود زاد به ما رسان کی ما را صبر نماند
 • این سخن پایان ندارد موسیا ** هین رها کن آن خران را در گیا
 • Ya Musa! Bu sözün sonu gelmez. Bırak, o eşekler çayırda otlasınlar. (T.M.)
 • تا همه زان خوش علف فربه شوند ** هین که گرگانند ما را خشم‌مند
 • Hepsi de, o güzelim otlardan semirsinler. Haberin olsun ki, cehennemde, bunca azgın ve kızgın kurtlarımız lokma beklerler. (T.M.)
 • ناله‌ی گرگان خود را موقنیم ** این خران را طعمه‌ی ایشان کنیم 3670
 • Bütün o kurtlar, feryat edip duruyor. Bu eşekler ise, onlar için makbul birer yiyecektir. (T.M.)
 • این خران را کیمیای خوش دمی ** از لب تو خواست کردن آدمی
 • Hoş nefesinin kimyası, bu eşekleri insan etmek istedi. (T.M.)
 • تو بسی کردی به دعوت لطف و جود ** آن خران را طالع و روزی نبود
 • Sen onları, lütuf ve cömertliğinle birçok defa davet ettin. Fakat (T.M.)
 • پس فرو پوشان لحاف نعمتی ** تا بردشان زود خواب غفلتی
 • Artık onlara nimet yorganını ört ki, çabucak gaflet uykusuna dalsınlar. (T.M.)
 • تا چو بجهند از چنین خواب این رده ** شمع مرده باشد و ساقی شده
 • Uykudan sıçrayıp kalkınca, onlar, mumu sönmüş ve sakiyi gitmiş bulsunlar. (T.M.)
 • داشت طغیانشان ترا در حیرتی ** پس بنوشند از جزا هم حسرتی 3675
 • Onların azgınlığı, sana hayret verdi. Ama onlar ceza günü, sana tabiî olmadıklarına hasret çekeceklerdir. (T.M.)
 • تا که عدل ما قدم بیرون نهد ** در جزا هر زشت را درخور دهد
 • Bizim adaletimiz zuhura gelince, her çirkin ve kötüye layık olan cezayı verir. (T.M.)
 • که آن شهی که می‌ندیدندیش فاش ** بود با ایشان نهان اندر معاش
 • Apaçık göremedikleri bir padişah, gizlice onlarla yaşıyordu. (T.M.)
 • چون خرد با تست مشرف بر تنت ** گر چه زو قاصر بود این دیدنت
 • Sendeki ruh ve akıl gibi, onlar da seninledir ama asla onları göremezsin. (T.M.)
 • نیست قاصر دیدن او ای فلان ** از سکون و جنبشت در امتحان
 • O ise, senin hareketini, duruşunu görür. (T.M.)
 • چه عجب گر خالق آن عقل نیز ** با تو باشد چون نه‌ای تو مستجیز 3680
 • Ne şaşılacak şeydir ki, bu böyleyken, sen akıl ve ruhu yaratanın seninle oluşunu caiz görmezsin! (T.M.)
 • از خرد غافل شود بر بد تند ** بعد آن عقلش ملامت می‌کند
 • Bir kimse, akıldan gaflet ederek bir kötülükte bulunur. Sonra, aklı onu kınar ve ayıplar. (T.M.)
 • تو شدی غافل ز عقلت عقل نی ** کز حضورستش ملامت کردنی
 • Sen aklından gaflet ettiğin halde, aklın senden gafil değildir. Onun seni ayıplaması, seninle beraber olduğundandır. (T.M.)
 • گر نبودی حاضر و غافل بدی ** در ملامت کی ترا سیلی زدی
 • Eğer akıl, seninle beraber olmayıp gafil bulunsaydı, yaptığın kötülüğü nasıl görür ve sana ayıplayış sillesini nasıl vururdu. (T.M.)
 • ور ازو غافل نبودی نفس تو ** کی چنان کردی جنون و تفس تو
 • پس تو و عقلت چو اصطرلاب بود ** زین بدانی قرب خورشید وجود 3685
 • O halde aklın usturlap aleti gibidir ki, onunla varlık güneşinin yakınlığını bilirsin. (T.M.)