English    Türkçe    فارسی   

6
1236-1285

 • گر بدیدی یک سر موی از معاد  ** اوش گفتی این چنین عمر تو باد 
 • Kıl ucu kadar ahret ahvalini görseydi, böyle diyene “Senin ömrün uzun olsun” derdi.
 • داستان آن درویش کی آن گیلانی را دعا کرد کی خدا ترا به سلامت به خان و مان باز رساناد 
 • Bir yoksulun Geylân’lı birisine “Allah seni selâmetle evine barkına kavuştursun” diye dua etmesi
 • گفت یک روزی به خواجه‌ی گیلیی  ** نان پرستی نر گدا زنبیلیی 
 • Ekmeğe tapan, bir erkek bir yoksul, bir zembilli dilenci, bir gün Geylân’lı zengin birisinden
 • چون ستد زو نان بگفت ای مستعان  ** خوش به خان و مان خود بازش رسان 
 • Ekmek alınca dedi ki: Yarabbi sen bu kulunu hoşlukla, selâmetle evine barkına kavuştur.
 • گفت خان ار آنست که من دیده‌ام  ** حق ترا آنجا رساند ای دژم 
 • Geylân’lı kızıp a çirkin herif dedi, eğer ev bark, benim gördüğüm ev barksa oraya Allah, seni kavuştursun!
 • هر محدث را خسان باذل کنند  ** حرفش ار عالی بود نازل کنند  1240
 • Aşağılık kişiler, her söz söyleyeni hor hakir bir hale getirirler. Sözü yüceyse, değerliyse bile o sözün kaderini düşürürler.
 • زانک قدر مستمع آید نبا  ** بر قد خواجه برد درزی قبا 
 • Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna göre biçer.
 • صفت آن عجوز 
 • (BASLIK YOK)
 • چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست  ** از حدیث پست نازل چاره نیست 
 • Mademki meclisteki dinleyenler aşağılık kişiler, aşağılık söz söylemeden başka çare yok.
 • واستان هین این سخن را از گرو  ** سوی افسانه‌ی عجوزه باز رو 
 • Bu sözü rehine koy da yine o kocakarının hikâyesine başla.
 • چون مسن گشت و درین ره نیست مرد  ** تو بنه نامش عجوز سال‌خورد 
 • Bir insan kocaldı da bu yolda er olmadı mı adını kocakarı takıver!
 • نه مرورا راس مال و پایه‌ای  ** نه پذیرای قبول مایه‌ای  1245
 • Ne sermayesi var, ne değeri, ne de bir sermaye kabul edecek kabiliyeti.
 • نه دهنده نی پذیرنده‌ی خوشی  ** نه درو معنی و نه معنی‌کشی 
 • Ne hoş ve güzel bir şey verir, ne alır. Ne manâsı var ne anlama liyakati.
 • نه زبان نه گوش نه عقل و بصر  ** نه هش و نه بیهشی و نه فکر 
 • Ne dili var ne kulağı, ne aklı var; ne gözü. Ne kendinde, ne kendinden geçmiş, ne de düşünceye sahip.
 • نه نیاز و نه جمالی بهر ناز  ** تو بتویش گنده مانند پیاز 
 • Ne niyazı var, ne nazlanacak güzelliği. Soğan gibi kat kat ve her katıda kokmuş!
 • نه رهی ببریده او نه پای راه  ** نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه 
 • Ne bir yol varmış, ne yola gidecek ayağı kalmış. O kahpenin ne bir yanıklığı var, ne bir ah ve feryadı.
 • قصه‌ی درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست 
 • Bir yoksul,evin birinden ne istediyse “yok” cevabını aldı.
 • سایلی آمد به سوی خانه‌ای  ** خشک نانه خواست یا تر نانه‌ای  1250
 • Evin birine bir yoksul geldi. Kuru ekmek, yahut taze nane istedi.
 • گفت صاحب‌خانه نان اینجا کجاست  ** خیره‌ای کی این دکان نانباست 
 • Ev sahibi, burada ekmek ne arar? Burası ekmekçi dükkânı mı, aptal mısın sen dedi.
 • گفت باری اندکی پیهم بیاب  ** گفت آخر نیست دکان قصاب 
 • Dilenci bâri biraz yağ ver deyince dedi ki: Burası kasap dükkânı değil ki.
 • گفت پاره‌ی آرد ده ای کدخدا  ** گفت پنداری که هست این آسیا 
 • A ev sahibi, birazcık un ver bari deyince de, yine ev sahibi, burasını değirmen mi sandın dedi.
 • گفت باری آب ده از مکرعه  ** گفت آخر نیست جو یا مشرعه 
 • Dilenci her şeyden vazgeçtik, bir çanak su olsun ver dedi. Ev sahibi cevap verdi: Burası ırmak, yahut çeşme değil.
 • هر چه او درخواست از نان یا سبوس  ** چربکی می‌گفت و می‌کردش فسوس  1255
 • Hâsılı ekmekten kepeğe kadar ne istediyse ev sahibi kendisiyle alay etti, acıklandı, yok dedi.
 • آن گدا در رفت و دامن بر کشید  ** اندر آن خانه بحسبت خواست رید 
 • Yoksul içeri girip eteklerini kaldırdı evin içinde aptes bozmaya niyetlendi.
 • گفت هی هی گفت تن زن ای دژم  ** تا درین ویرانه خود فارغ کنم 
 • Ev sahibi; hey çirkin herif ne yapıyorsun, deyince dedi ki: Böyle yıkık yere bâri aptes bozayım da ferahlayayım.
 • چون درینجا نیست وجه زیستن  ** بر چنین خانه بباید ریستن 
 • Burada yaşamanın madem ki imkânı yok, böyle eve ancak aptes bozulur.
 • چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار  ** دست آموز شکار شهریار 
 • Padişah kolunda beslenmedin, avlanmayı bellemedin; zaten doğan değilsin ki av tutasın.
 • نیستی طاوس با صد نقش بند  ** که به نقشت چشمها روشن کنند  1260
 • Tavus kuşu da değilsin ki yüzlerce nakışlarla bezenesin de gözleri neşelendiresin.
 • هم نه‌ای طوطی که چون قندت دهند  ** گوش سوی گفت شیرینت نهند 
 • Dudu değilsin ki sana şeker versinler, tatlı sözlerini dinlesinler.
 • هم نه‌ای بلبل که عاشق‌وار زار  ** خوش بنالی در چمن یا لاله‌زار 
 • Bülbül değilsin, âşıkçasına ağlayıp inleyesin, çayırlıkta, çimenlikte yahut lâle bahçelerinde güzel güzel çileyesin.
 • هم نه‌ای هدهد که پیکیها کنی  ** نه چو لک‌لک که وطن بالا کنی 
 • Hüthüt değilsin ki çavuşluk edesin. Leylek değilsin ki yücelerde yurt tutasın.
 • در چه کاری تو و بهر چت خرند  ** تو چه مرغی و ترا با چه خورند 
 • Ne iştesin sen? Seni ne diye satın alsınlar? Ne kuşusun sen? Seni ne diye yesinler?
 • زین دکان با مکاسان برتر آ  ** تا دکان فضل که الله اشتری  1265
 • Bu değer bilmezlerin dükkânından vazgeç, yücel “Allah satın alır” ihsanının dükkânına gel!
 • کاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید  ** از خلاقت آن کریم آن را خرید 
 • Köhneliğinden kimsenin almadığı o kumaşı o kerem sahibi alır.
 • هیچ قلبی پیش او مردود نیست  ** زانک قصدش از خریدن سود نیست 
 • Onun yanında hiçbir kalp red edilmez; çünkü alış verişten kâr beklemez ki.
 • رجوع به داستان آن کمپیر 
 • Kocakarının hikâyesi
 • چون عروسی خواست رفتن آن خریف  ** موی ابرو پاک کرد آن مستخیف 
 • O bunak sokağa bir gelin gibi çıkmak istedi; o azgın karı, kaşlarını yoldu.
 • پیش رو آیینه بگرفت آن عجوز  ** تا بیاراید رخ و رخسار و پوز 
 • Yanağını, yüzünü, ağzını güzelleştirip süslenmek için aynanın önüne oturdu.
 • چند گلگونه بمالید از بطر  ** سفره‌ی رویش نشد پوشیده‌تر  1270
 • 1270.Yüzüne neşeyle birkaç kere allık sürdü; fakat pörsümüş suratını bir türlü boya tutmadı.
 • عشرهای مصحف از جا می‌برید  ** می‌بچفسانید بر رو آن پلید 
 • Kuran’ın aşır başlarındaki tezhipleri kesti, pis mundar suratına yapıştırdı.
 • تا که سفره‌ی روی او پنهان شود  ** تا نگین حلقه‌ی خوبان شود 
 • Bu suretle yüzünün buruşuklarını örtmek, güzeller halkasına yüzük taşı olmak istiyordu.
 • عشرها بر روی هر جا می‌نهاد  ** چونک بر می‌بست چادر می‌فتاد 
 • O tezhipli yerleri yapıştırdıkça yapıştırıyor, fakat çarşafını giydi mi hepsi yere düşüyordu.
 • باز او آن عشرها را با خدو  ** می‌بچفسانید بر اطراف رو 
 • Yine onları alıp tükürüklüyor, yüzüne yapıştırıyor,
 • باز چادر راست کردی آن تکین  ** عشرها افتادی از رو بر زمین  1275
 • Fakat yine çarşafına büründü mü hepsi, yere dökülüyordu.
 • چون بسی می‌کرد فن و آن می‌فتاد  ** گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد 
 • Bir hayli çalıştı, çabaladı. Nihayet şeytana yüzlerce lânet dedi.
 • شد مصور آن زمان ابلیس زود  ** گفت ای قحبه‌ی قدید بی‌ورود 
 • Bu sözü der demez İblis göründü de dedi ki: A kademsiz kadit olmuş, kurumuş, kokmuş kahpe!
 • من همه عمر این نیندیشیده‌ام  ** نه ز جز تو قحبه‌ای این دیده‌ام 
 • Ben bütün ömrümde bunu düşünmediğim gibi senden başka da bu işi yapan kahpe görmedim.
 • تخم نادر در فضیحت کاشتی  ** در جهان تو مصحفی نگذاشتی 
 • Kötülükte acayip bir tohum ektin, âlemde musaf bırakmadın.
 • صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس  ** ترک من گوی ای عجوزه‌ی دردبیس  1280
 • Sen şeytan ordusunda yüz tane şeytan ordususun. A pis kocakarı, bırak beni!
 • چند دزدی عشر از علم کتاب  ** تا شود رویت ملون هم‌چو سیب 
 • Yüzün elma gibi kızarsın diye kitap bilgisinden nice aşirler çaldın.
 • چند دزدی حرف مردان خدا  ** تا فروشی و ستانی مرحبا 
 • Satmak ve onlarla kendine şeref ve mevki satın almak için Allah erlerinin nice sözlerini aşırdın.
 • رنگ بر بسته ترا گلگون نکرد  ** شاخ بر بسته فن عرجون نکرد 
 • Fakat eğreti renk senin yüzünü kızartmadı. Hurma ağacına bağlanan dal, hurma vazifesini görmedi.
 • عاقبت چون چادر مرگت رسد  ** از رخت این عشرها اندر فتد 
 • Sonunda ölüm çarşafı gelip seni bürüdü mü bütün bu ziynetler, yanağından düştü.
 • چونک آید خیزخیزان رحیل  ** گم شود زان پس فنون قال و قیل  1285
 • O göç zamanının “Hadi... kalk, kalk” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider.