English    Türkçe    فارسی   

6
4345-4394

 • نیست مخفی در نماز آن مکرمت  ** در گنه خلعت نهد آن مغفرت  4345
 • Namazda bile gizli olmayan lütuf ve keremi, namazda bile bulunmayan o yargılamayı günaha vermiştir.
 • منکران را قصد اذلال ثقات  ** ذل شده عز و ظهور معجزات 
 • İnkâr edenler, güvenilir, yüce kişileri aşağılamayı kasdettiler. Fakat bu aşağılama, yüceliğin tâ kendisi oldu, mucizelerin zuhuruna sebep kesildi.
 • قصدشان ز انکار ذل دین بده  ** عین ذل عز رسولان آمده 
 • Onların inkârdan kasıtları, dini aşağılamaydı; fakat bu aşağılamanın ta kendisi, peygamberlerin yüceliğini izhar etti.
 • گر نه انکار آمدی از هر بدی  ** معجزه و برهان چرا نازل شدی 
 • Kötü kişilerin inkârı olmasaydı mucizenin meydana gelmesine ne lüzum vardı?
 • خصم منکر تا نشد مصداق‌خواه  ** کی کند قاضی تقاضای گواه 
 • İnkâr eden düşman, doğrunun ispatını istemeseydi kadı, tanık istemeye kalkışır mıydı?
 • معجزه هم‌چون گواه آمد زکی  ** بهر صدق مدعی در بی‌شکی  4350
 • Mucize, dâva sahibinin doğruluğunu şüphesiz olarak ispat eden bir tanıktır.
 • طعن چون می‌آمد از هر ناشناخت  ** معجزه می‌داد حق و می‌نواخت 
 • Hakikati tanıyamayanlar, peygamberleri kınadılar da Tanrı, o yüzden onlara lûtufta bulundu, mucizeler verdi.
 • مکر آن فرعون سیصد تو بده  ** جمله ذل او و قمع او شده 
 • Firavun'un hilesi, üç yüz kattı. Fakat hepsi de kendisinin aşağılanmasına, kökünün kazınmasına sebeboldu.
 • ساحران آورده حاضر نیک و بد  ** تا که جرح معجزه‌ی موسی کند 
 • Musa'nın mucizesini bozmak, hiçlemek için iyi, kötü, bütün büyücüleri getirdi.
 • تا عصا را باطل و رسوا کند  ** اعتبارش را ز دلها بر کند 
 • Bu suretle asa mucizesini bâtıl ve rüsvay etmek, gönüllerdeki itibarını, kökünden söküp çıkarmak diledi.
 • عین آن مکر آیت موسی شود  ** اعتبار آن عصا بالا رود  4355
 • Halbuki o hile, Musa'nın mucizesinin zuhuruna sebeboldu, asanın itibarını bir kat daha artırdı.
 • لشکر آرد او پگه تا حول نیل  ** تا زند بر موسی و قومش سبیل 
 • Musa ile kavmini mahvetmek için Nil kıyısına kadar asker çekti.
 • آمنی امت موسی شود  ** او به تحت‌الارض و هامون در رود 
 • Halbuki bu, Musa ümmetinin emin olmasına, kendisinin yerin dibine, helak çölüne gitmesine sebeboldu.
 • گر به مصر اندر بدی او نامدی  ** وهم از سبطی کجا زایل شدی 
 • Firavun, Mısır'da kalsaydı, oraya gelmeseydi Musa kavminin vehmi, nasıl geçerdi?
 • آمد و در سبط افکند او گداز  ** که بدانک امن در خوفست راز 
 • Ardlarına düştü, Musa kavmini âdeta eritti, yaktı yandırdı. Tanrı, bu suretle emniyet, bil ki korkudandır dedi.
 • آن بود لطف خفی کو را صمد  ** نار بنماید خود آن نوری بود  4360
 • Gizli lütuf ona derler ki hiçbir şeye muhtaç olmayan Tanrı, ateş gösterir, halbuki nurdur.
 • نیست مخفی مزد دادن در تقی  ** ساحران را اجر بین بعد از خطا 
 • Tanrı' dan çekinen kişiye mükâfatta bulunmak, gizli ve olmayacak bir şey değildir. Sen, hataya düşen büyücülere, hatalarından sonra ettiği lûtfa bak.
 • نیست مخفی وصل اندر پرورش  ** ساحران را وصل داد او در برش 
 • Sevip beslerken vuslata eriştirme, umulmayacak şey değildir. Halbuki o, büyücülerin ellerini, ayaklarını kestirirken onları vuslatına eriştirdi.
 • نیست مخفی سیر با پای روا  ** ساحران را سیر بین در قطع پا 
 • Yürüyen ayakları olan kişinin yürüyüp gezmesi tabiîdir. Sen, büyücülerin ayakları kesildiği halde yürümelerini seyret!
 • عارفان زانند دایم آمنون  ** که گذر کردند از دریای خون 
 • Arifler, kan denizinden geçip gitmişlerdir de o yüzden daimî bir emniyet içindedirler.
 • امنشان از عین خوف آمد پدید  ** لاجرم باشند هر دم در مزید  4365
 • Onların emniyeti, korkunun ta kendisinden meydana gelmiştir. Hâsılı her an da o emniyet, çoğalıp durur.
 • امن دیدی گشته در خوفی خفی  ** خوف بین هم در امیدی ای حفی 
 • Ey temiz adam, korkudan gizlenmiş emniyeti gördün, ümidde gizli korkuyu da gör.
 • آن امیر از مکر بر عیسی تند  ** عیسی اندر خانه رو پنهان کند 
 • O Bey, hileye saptı, İsa' yı tutturmak istedi. İsa, evine girdi, yüzünü gizledi.
 • اندر آید تا شود او تاجدار  ** خود ز شبه عیسی آید تاج‌دار 
 • O da taca sahibolmak için eve girdi. Halbuki İsa' ya benzedi, darağacının tacı oldu.
 • هی می‌آویزید من عیسی نیم  ** من امیرم بر جهودان خوش‌پیم 
 • Aman beni asmayın, ben İsa değilim. Ben Yahudilere izi kutlu bir beyim dedi.
 • زوترش بردار آویزید کو  ** عیسی است از دست ما تخلیط‌جو  4370
 • Onlar, hemen yürüyün, saldırın, İsa'dır bu; bizim elimizden hileye saparak kurtulmak istiyor, tez darağacına çekin dediler.
 • چند لشکر می‌رود تا بر خورد  ** برگ او فی گردد و بر سر خورد 
 • Nice ordu vardır ki bir zafer elde etmek için. yürür. Kendi başını yer, artıklarını başkaları kapışırlar.
 • چند بازرگان رود بر بوی سود ** عید پندارد بسوزد همچو عود
 • چند در عالم بود برعکس این  ** زهر پندارد بود آن انگبین 
 • Dünyada bu çeşit nice aksi şeyler vardır. Adam, onu zehir sanır, halbuki balın ta kendisidir.
 • بس سپه بنهاده دل بر مرگ خویش  ** روشنیها و ظفر آید به پیش 
 • Nice ordular, ölümlerine kaani olurlar, halbuki aydınlıklara ererler, zafer elde ederler.
 • ابرهه با پیل بهر ذل بیت  ** آمده تا افکند حی را چو میت  4375
 • Kabe'yi aşağılamak, diriyi ölü gibi yere yıkmak için Ebrehe de fille geldi.
 • تا حریم کعبه را ویران کند  ** جمله را زان جای سرگردان کند 
 • Kabe'yi yıkmak, herkesi oradan döndürmek istedi.
 • تا همه زوار گرد او تنند  ** کعبه‌ی او را همه قبله کنند 
 • Bütün ziyaretçilerin, onun yanma toplanmasını, emrine uymasını, yaptığı kâbeyi kıble edinmesini diledi.
 • وز عرب کینه کشد اندر گزند  ** که چرا در کعبه‌ام آتش زنند 
 • Neden benim kâbemi ateşlediler diye Araplardan öcalmak niyetine düştü.
 • عین سعیش عزت کعبه شده  ** موجب اعزاز آن بیت آمده 
 • Onun bu savaşı, Kabe'nin yücelmesine, o Tanrı evinin daha ziyade şereflenmesine sebeboldu.
 • مکیان را عز یکی بد صد شده  ** تا قیامت عزشان ممتد شده  4380
 • Mekkelilerin yüceliği birdir, yüz oldu. Kıyamete dek de yücelikleri yürüdü gitti.
 • او و کعبه‌ی او شده مخسوف‌تر  ** از چیست این از عنایات قدر 
 • Halbuki Ebrehe de, kâbesi de daha ziyade yerin dibine girdi. Bu nedendir? Kaza ve kederin inayetlerinden.
 • از جهاز ابرهه هم‌چون دده  ** آن فقیران عرب توانگر شده 
 • Yırtıcı bir hayvana benzeyen Ebrehe'nin getirdiği mal ve mülkten de Arap yoksulları, zengin oldular.
 • او گمان برده که لشکر می‌کشید  ** بهر اهل بیت او زر می‌کشید 
 • O, ordu çektiğini sanıyordu, halbuki Mekkelilere mal mülk ve altın götürmedeydi.
 • اندرین فسخ عزایم وین همم  ** در تماشا بود در ره هر قدم 
 • Kaza ve kaderin bu aksi cilvesinden haberi bile yoktu. Yolda her adımda şatafatını seyredip duruyordu.
 • خانه آمد گنج را او باز یافت  ** کارش از لطف خدایی ساز یافت  4385
 • Nihayet adamcağız, evine geldi, defineyi buldu. İşi, Tanrı lûtfiyle düzene girdi.
 • مکرر کردن برادران پند دادن بزرگین را و تاب ناآوردن او آن پند را و در رمیدن او ازیشان شیدا و بی‌خود رفتن و خود را در بارگاه پادشاه انداختن بی‌دستوری خواستن لیک از فرط عشق و محبت نه از گستاخی و لاابالی الی آخره 
 • Kardeşleri, ağabeylerine birbiri üstüne öğüt verdiler. Fakat o, bu öğütlere sabredemedi. Deli gibi kendinde olmaksızın onlardan kaçtı, kendisini padişahın tapısına izin istemeden attı. Fakat bu küstahlığından, aldırış etmediğinden değildi, aşkının çokluğundandı.
 • آن دو گفتندش که اندر جان ما  ** هست پاسخ‌ها چو نجم اندر سما 
 • İki kardeşi dediler ki: Canımızda, gökteki yıldızlar gibi yol gösteren öğütler var.
 • گر نگوییم آن نیاید راست نرد  ** ور بگوییم آن دلت آید به درد 
 • Söylemesek oyun, düzgün gelmeyecek. Söylesek gönlün dertlenecek.
 • هم‌چو چغزیم اندر آب از گفت الم  ** وز خموشی اختناقست و سقم 
 • Söyleme yüzünden sudaki kurbağa gibi elemlere düştük. Susma yüzünden de dertleniyor, âdeta boğuluyoruz.
 • گر نگوییم آتشی را نور نیست  ** ور بگوییم آن سخن دستور نیست 
 • Söylemesek barışın, düzenin nuru yok bizce. Söylesek sözümüze uymayacaksın.
 • در زمان برجست کای خویشان وداع  ** انما الدنیا و ما فیها متاع  4390
 • Onlar, böyle söyleyip dururken ağabeyleri birden yerinden sıçradı; kardeşler dedi, elveda. Dünya da değersiz bir şey, dünyadaki şeyler de.
 • پس برون جست او چو تیری از کمان  ** که مجال گفت کم بود آن زمان 
 • Yaydan ok fırlar gibi sıçradı. O anda söz söylemeye mecal yoktu zaten.
 • اندر آمد مست پیش شاه چین  ** زود مستانه ببوسید او زمین 
 • Sarhoş bir halde Çin padişahının huzuruna geldi. Sarhoşçasına derhal yeri öptü.
 • شاه را مکشوف یک یک حالشان  ** اول و آخر غم و زلزالشان 
 • Zaten onların derdi ve titreyişi, önceden de bir bir padişaha malûmdu, sonradan da.
 • میش مشغولست در مرعای خویش  ** لیک چوپان واقفست از حال میش 
 • Koyun, otlakta otlamakla oyalanır ama çoban, koyunun halini bilir.