English    Türkçe    فارسی   

1
1177-1226

 • My friend, from his plumpness, made two of me both in comeliness and beauty and (size of) body.
 • یارم از زفتی دو چندان بد که من ** هم به لطف و هم به خوبی هم به تن‌‌
 • Henceforth this road is barred by that lion: this is what happened to me, and it has been told to thee (just as it happened).
 • بعد از این ز آن شیر این ره بسته شد ** رشته‌‌ی ایمان ما بگسسته شد
 • Cut off (abandon) hope of the allowance henceforth; I am telling thee the truth, and truth is bitter.
 • از وظیفه بعد از این اومید بر ** حق همی‌‌گویم ترا و الحق مر
 • If thou want the allowance, clear the way! hey, come on and repel that irreverent one!” 1180
 • گر وظیفه بایدت ره پاک کن ** هین بیا و دفع آن بی‌‌باک کن‌‌
 • How the lion answered the hare and set off with him.
 • جواب گفتن شیر خرگوش را و روان شدن با او
 • “Come on in God's name,” said he, “let me see where he is! Go thou in front, if thou art speaking truth,
 • گفت بسم الله بیا تا او کجاست ** پیش در شو گر همی‌‌گویی تو راست‌‌
 • That I may give him and a hundred like him the punishment they deserve, or if this is a lie, that I may give thy deserts to thee.”
 • تا سزای او و صد چون او دهم ** ور دروغ است این سزای تو دهم‌‌
 • The hare set out on the way, (going) in front like a guide, that he might lead him towards his snare,
 • اندر آمد چون قلاووزی به پیش ** تا برد او را به سوی دام خویش‌‌
 • Towards the well which he had designated: he had made the deep well a snare for his (the lion's) life.
 • سوی چاهی کاو نشانش کرده بود ** چاه مغ را دام جانش کرده بود
 • (Thus) were these twain going till (they arrived) near the well. Look, you, (this was) a hare (deceitful) as a (pool of) water (hidden) under straw. 1185
 • می‌‌شدند این هر دو تا نزدیک چاه ** اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه‌‌
 • The water bears a blade of straw (down) to the plain: how, I wonder, will the water bear away a mountain?
 • آب کاهی را به هامون می‌‌برد ** آب کوهی را عجب چون می‌‌برد
 • The snare of his (the hare's) guile was a noose for the lion: a marvellous hare (he), who was carrying off a lion (as his prey)!
 • دام مکر او کمند شیر بود ** طرفه خرگوشی که شیری می‌‌ربود
 • A Moses kills Pharaoh, with his army and mighty host, by means of (a sea like) the river Nile.
 • موسیی فرعون را با رود نیل ** می‌‌کشد با لشکر و جمع ثقیل‌‌
 • A single gnat with half a wing cleaves intrepidly the suture of Nimrod's skull.
 • پشه‌‌ای نمرود را با نیم پر ** می‌‌شکافد بی‌‌محابا درز سر
 • Behold the state of him who hearkened to the words of his enemy, and the retribution of him who became the friend of the envious one— 1190
 • حال آن کاو قول دشمن را شنود ** بین جزای آن که شد یار حسود
 • The state of a Pharaoh who hearkened to Haman, and the state of a Nimrod who hearkened to Satan.
 • حال فرعونی که هامان را شنود ** حال نمرودی که شیطان را شنود
 • Albeit the enemy speak to thee in friendly wise, know (his words to be) the snare, though he speak to thee of the grain (bait).
 • دشمن ار چه دوستانه گویدت ** دام دان گر چه ز دانه گویدت‌‌
 • If he give thee some candy, regard it as poison; if he do a kindness to thy body, regard it as cruelty.
 • گر ترا قندی دهد آن زهر دان ** گر به تن لطفی کند آن قهر دان‌‌
 • When the (Divine) destiny comes to pass, you see naught but the skin (outward appearance): you do not distinguish enemies from friends.
 • چون قضا آید نبینی غیر پوست ** دشمنان را باز نشناسی ز دوست‌‌
 • Since the case is thus, begin humble supplication; set about lamenting and glorifying (God) and fasting. 1195
 • چون چنین شد ابتهال آغاز کن ** ناله و تسبیح و روزه ساز کن‌‌
 • Lament continually, crying, “O Thou who well knowest the hidden things, do not crush us beneath the stone of evil contrivance.
 • ناله می‌‌کن کای تو علام الغیوب ** زیر سنگ مکر بد ما را مکوب‌‌
 • O Creator of the lion, if we have wrought currishness, do not set the lion (to spring) on us from this covert.
 • گر سگی کردیم ای شیر آفرین ** شیر را مگمار بر ما زین کمین‌‌
 • Do not give to sweet water the form of fire, do not put upon fire the form of water.
 • آب خوش را صورت آتش مده ** اندر آتش صورت آبی منه‌‌
 • When Thou makest (us) drunken with the wine of Thy wrath, Thou givest to things non-existent the form of existence.”
 • از شراب قهر چون مستی دهی ** نیستها را صورت هستی دهی‌‌
 • What is (this) drunkenness? That which binds (prevents) the eye from (true) eyesight, so that a (common) stone appears a jewel, and wool (pashm) a jasper (yashm). 1200
 • چیست مستی بند چشم از دید چشم ** تا نماید سنگ گوهر پشم یشم‌‌
 • What is (this) drunkenness? The perversion of the senses, the change of tamarisk-wood into sandal-wood in the (perverted) sight.
 • چیست مستی حسها مبدل شدن ** چوب گز اندر نظر صندل شدن‌‌
 • Story of the hoopoe and Solomon, showing that when the Divine destiny comes to pass, clear eyes are sealed.
 • قصه‌‌ی هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
 • When the tent-pavilion was pitched for Solomon, all the birds came to pay him obeisance.
 • چون سلیمان را سراپرده زدند ** جمله مرغانش به خدمت آمدند
 • They found (him) speaking the same tongue (as themselves) and familiar with them: one by one they sped with (eager) soul into his presence.
 • هم زبان و محرم خود یافتند ** پیش او یک یک به جان بشتافتند
 • All the birds, having ceased from twittering, (in converse) with Solomon became more distinct (spoke more articulately) than your own brother.
 • جمله مرغان ترک کرده جیک جیک ** با سلیمان گشته افصح من اخیک‌‌
 • To speak the same tongue is a kinship and affinity: a man, (when he is) with those in whom he cannot confide, is like a prisoner in chains. 1205
 • هم زبانی خویشی و پیوندی است ** مرد با نامحرمان چون بندی است‌‌
 • Oh, many are the Indians and Turks that speak the same tongue; oh, many the pair of Turks that are as strangers (to each other).
 • ای بسا هندو و ترک هم زبان ** ای بسا دو ترک چون بیگانگان‌‌
 • Therefore the tongue of mutual understanding is different indeed: to be one in heart is better than to be one in tongue.
 • پس زبان محرمی خود دیگر است ** هم دلی از هم زبانی بهتر است‌‌
 • Without speech and without sign or scroll, hundreds of thousands of interpreters arise from the heart.
 • غیر نطق و غیر ایما و سجل ** صد هزاران ترجمان خیزد ز دل‌‌
 • The birds, all and each, their secrets of skill and knowledge and practice
 • جمله مرغان هر یکی اسرار خود ** از هنر وز دانش و از کار خود
 • Were revealing, one by one, to Solomon, and were praising themselves by way of submitting a request (for his consideration), 1210
 • با سلیمان یک به یک وامی‌‌نمود ** از برای عرضه خود را می‌‌ستود
 • Not from pride and self-conceit, (but) in order that he might give them access to him.
 • از تکبر نی و از هستی خویش ** بهر آن تا ره دهد او را به پیش‌‌
 • When a captive wants a lord (to buy him as a slave), he offers a preface (summary account) of his talent;
 • چون بباید برده‌‌ای را خواجه‌‌ای ** عرضه دارد از هنر دیباجه‌‌ای‌‌
 • (But) when he is ashamed (disgusted) at his buying him, he makes himself out to be sick and deaf and palsied and lame.
 • چون که دارد از خریداریش ننگ ** خود کند بیمار و کر و شل و لنگ‌‌
 • The turn came for the hoopoe and his craft and the explanation of his skill and thoughtfulness.
 • نوبت هدهد رسید و پیشه‌‌اش ** و آن بیان صنعت و اندیشه‌‌اش‌‌
 • “O king,” said he, “I will declare (only) one talent, which is an inferior one; ’tis better to speak briefly.” 1215
 • گفت ای شه یک هنر کان کهتر است ** باز گویم گفت کوته بهتر است‌‌
 • “Tell on,” said Solomon; “let me hear what talent that is.” The hoopoe said, “At the time when I am at the zenith,
 • گفت بر گو تا کدام است آن هنر ** گفت من آن گه که باشم اوج بر
 • I gaze from the zenith with the eye of certainty and I see the water at the bottom of the earth,
 • بنگرم از اوج با چشم یقین ** من ببینم آب در قعر زمین‌‌
 • So that (I know) where it is and what is its depth; what its colour is, whence it gushes forth—from clay or from rock.
 • تا کجایست و چه عمق استش چه رنگ ** از چه می‌‌جوشد ز خاکی یا ز سنگ‌‌
 • O Solomon, for the sake of thine army's camping-place keep this wise one (beside thee) on thy expeditions.”
 • ای سلیمان بهر لشکرگاه را ** در سفر می‌‌دار این آگاه را
 • Then said Solomon, “O good companion in waterless far-stretching wastes!” 1220
 • پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق ** در بیابانهای بی‌‌آب عمیق‌‌
 • How the crow impugned the claim of the hoopoe.
 • طعنه‌‌ی زاغ در دعوی هدهد
 • When the crow heard (this), from envy he came and said to Solomon, “He has spoken false and ill.
 • زاغ چون بشنود آمد از حسد ** با سلیمان گفت کاو کژ گفت و بد
 • It is not respectful to speak in the king's presence, in particular (to utter) lying and absurd self-praise.
 • از ادب نبود به پیش شه مقال ** خاصه خود لاف دروغین و محال‌‌
 • If he had always had this (keen) sight, how would not he have seen the snare beneath a handful of earth?
 • گر مر او را این نظر بودی مدام ** چون ندیدی زیر مشتی خاک دام‌‌
 • How would he have been caught in the snare? How would he have gone into the cage willy-nilly?”
 • چون گرفتار آمدی در دام او ** چون قفس اندر شدی ناکام او
 • Then Solomon said: “O hoopoe, is it right that these dregs have risen from thee at the first cup? 1225
 • پس سلیمان گفت ای هدهد رواست ** کز تو در اول قدح این درد خاست‌‌
 • O thou who hast drunk buttermilk, how dost thou pretend intoxication and brag in my presence and tell lies besides?”
 • چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ ** پیش من لافی زنی آن گه دروغ‌‌
 • The hoopoe's answer to the attack of the crow.
 • جواب گفتن هدهد طعنه‌‌ی زاغ را