English    Türkçe    فارسی   

1
1927-1976

 • O ye who all are rotten in (the world of) generation and corruption, your everlasting soul neither grew nor came to birth.”
 • ای همه پوسیده در کون و فساد ** جان باقیتان نرویید و نزاد
 • If I tell (even) a tittle of those (saintly) notes, the souls will lift up their heads from the tombs.
 • گر بگویم شمه‌‌ای ز آن نغمه‌‌ها ** جانها سر بر زنند از دخمه‌‌ها
 • Put thine ear close, for that (melody) is not far off, but ’tis not permitted to convey it to thee.
 • گوش را نزدیک کن کان دور نیست ** لیک نقل آن به تو دستور نیست‌‌
 • Hark! for the saints are the Isráfíls of the (present) time: from them to the dead comes life and freshness. 1930
 • هین که اسرافیل وقت‌‌اند اولیا ** مرده را ز یشان حیات است و حیا
 • At their voice the soul of every dead one starts up from the body's grave in their winding sheets.
 • جان هر یک مرده‌‌ای از گور تن ** بر جهد ز آوازشان اندر کفن‌‌
 • He (that is thus awakened) says, “This voice is separate from (all other) voices: to quicken (the dead) is the work of the voice of God.
 • گوید این آواز ز آوازها جداست ** زنده کردن کار آواز خداست‌‌
 • We (had) died and were entirely decayed: the call of God came: we all arose.”
 • ما بمردیم و بکلی کاستیم ** بانگ حق آمد همه برخاستیم‌‌
 • The call of God, (whether it be) veiled or unveiled, bestows that which He bestowed on Mary from His bosom.
 • بانگ حق اندر حجاب و بی‌‌حجاب ** آن دهد کو داد مریم را ز جیب‌‌
 • O ye whom death (in your hearts) hath made naught underneath the skin, return from non-existence at the voice of the Friend! 1935
 • ای فناتان نیست کرده زیر پوست ** باز گردید از عدم ز آواز دوست‌‌
 • Absolutely, indeed, that voice is from the King (God), though it be from the larynx of God's servant.
 • مطلق آن آواز خود از شه بود ** گر چه از حلقوم عبد الله بود
 • He (God) has said to him (the saint), “I am thy tongue and eye; I am thy senses and I am thy good pleasure and thy wrath.
 • گفته او را من زبان و چشم تو ** من حواس و من رضا و خشم تو
 • Go, for thou art (he of whom God saith), ‘By Me he hears and by Me he sees’: thou art the (Divine) consciousness (itself): what is the occasion (propriety) of (saying), ‘Thou art the possessor of the (Divine) consciousness’?
 • رو که بی‌‌یسمع و بی‌‌یبصر تویی ** سر تویی چه جای صاحب سر تویی‌‌
 • Since thou hast become, through bewilderment, ‘He that belongs to God,’ I am thine, for ‘God shall belong to him.’
 • چون شدی من کان لله از وله ** من ترا باشم که کان الله له‌‌
 • Sometimes I say to thee, ‘’Tis thou,’ sometimes, ‘’Tis I’: whatever I say, I am the Sun illuminating (all). 1940
 • گه تویی گویم ترا گاهی منم ** هر چه گویم آفتاب روشنم‌‌
 • Wheresoever I shine forth from the lamp-niche of a breath (Divine word), there the difficulties of a (whole) world are resolved.
 • هر کجا تابم ز مشکات دمی ** حل شد آن جا مشکلات عالمی‌‌
 • The darkness which the (earthly) sun did not remove, through My breath that darkness becomes like bright morning.”
 • ظلمتی را کافتابش بر نداشت ** از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت‌‌
 • To an Adam He in His own person showed the (Divine) Names; to the rest He was revealing the Names by means of Adam.
 • آدمی را او به خویش اسما نمود ** دیگران را ز آدم اسما می‌‌گشود
 • Do thou receive His light either from Adam or from Himself: take the wine either from the jar or from the gourd (cup),
 • خواه ز آدم گیر نورش خواه از او ** خواه از خم گیر می‌‌خواه از کدو
 • For this gourd is very closely connected with the jar: the blessed gourd is not rejoiced (by the same causes) as thou art. 1945
 • کاین کدو با خنب پیوسته ست سخت ** نی چو تو شاد آن کدوی نیک بخت‌‌
 • Mustafá (Mohammed) said, “Happy he that has seen me and he that looks at him that saw my face.”
 • گفت طوبی من رآنی مصطفا ** و الذی یبصر لمن وجهی رأی‌‌
 • When a lamp has derived (its) light from a candle, every one that sees it (the lamp) certainly sees the candle.
 • چون چراغی نور شمعی را کشید ** هر که دید آن را یقین آن شمع دید
 • If transmission (of the light) occurs in this way till a hundred lamps (are lighted), the seeing of the last (lamp) becomes a meeting with the original (light).
 • همچنین تا صد چراغ ار نقل شد ** دیدن آخر لقای اصل شد
 • Either take it from the hindmost light—there is no difference—or from the candle of the Spirit.
 • خواه از نور پسین بستان تو آن ** هیچ فرقی نیست خواه از شمع‌‌دان‌‌
 • Either behold the light (of God) from the lamp of the last (saints), or behold His light from the candle of those who have gone before. 1950
 • خواه بین نور از چراغ آخرین ** خواه بین نورش ز شمع غابرین‌‌
 • Explanation of the Tradition, “Verily, your Lord hath, during the days of your time, certain breathings: oh, address yourselves to (receive) them.”
 • در بیان این حدیث که إن لربکم فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا لها
 • The Prophet said, “In these days the breathings of God prevail:
 • گفت پیغمبر که نفحتهای حق ** اندر این ایام می‌‌آرد سبق‌‌
 • Keep ear and mind (attentive) to these (spiritual) influences, catch up such-like breathings.”
 • گوش و هش دارید این اوقات را ** در ربایید این چنین نفحات را
 • The (Divine) breathing came, beheld you, and departed: it gave life to whom it would, and departed.
 • نفحه آمد مر شما را دید و رفت ** هر که را که خواست جان بخشید و رفت‌‌
 • Another breathing has arrived. Be thou heedful, that thou mayst not miss this one too, O comrade.
 • نفحه‌‌ی دیگر رسید آگاه باش ** تا از این هم وانمانی خواجه‌‌تاش‌‌
 • The soul of fire gained therefrom extinction; from its everlastingness the dead (soul) put on the mantle (of eternal life). 1955
 • جان ناری یافت از وی انطفا ** مرده پوشید از بقای او قبا
 • This is the freshness and movement of the Túbá-tree, this is not like the movements of animals.
 • تازگی و جنبش طوبی است این ** همچو جنبشهای حیوان نیست این‌‌
 • If it fall on earth and heaven, their galls will turn to water at once (they will be consumed with terror).
 • گر در افتد در زمین و آسمان ** زهره‌‌هاشان آب گردد در زمان‌‌
 • Truly, from fear of this infinite breath (they were filled with dismay): recite (the words of the Qur’án) but they refused to bear it (the trust offered to them).
 • خود ز بیم این دم بی‌‌منتها ** باز خوان فأبين أن یحملنها
 • Else, how should (the words) they shrank from it have been (in the Qur’án), unless from fear of it the heart of the mountain had become blood?
 • ور نه خود أشفقن منها چون بدی ** گرنه از بیمش دل که خون شدی‌‌
 • Yesternight this (breath) presented itself (to me) in a different guise (but) some morsels (of food) came in and barred the way. 1960
 • دوش دیگر لون این می‌‌داد دست ** لقمه‌‌ی چندی در آمد ره ببست‌‌
 • For a morsel's sake a Luqmán has become (held in custody as) a pledge: ’tis the time for Luqmán: begone, O morsel!
 • بهر لقمه گشته لقمانی گرو ** وقت لقمان است ای لقمه برو
 • These pricks (of the flesh) for desire of a morsel! Seek ye always (to draw forth) the thorn from the sole of Luqmán.
 • از هوای لقمه‌‌ی این خار خار ** از کف لقمان همی‌‌جویید خار
 • In his sole there is (really) no thorn or even the shadow of it, but because of concupiscence ye have not that discernment.
 • در کف او خار و سایه‌‌ش نیز نیست ** لیکتان از حرص آن تمییز نیست‌‌
 • Know that the thorn is that which thou, because thou art very greedy and very blind, hast deemed to be a date.
 • خار دان آن را که خرما دیده‌‌ای ** ز آن که بس نان کور و بس نادیده‌‌ای‌‌
 • Inasmuch as Luqmán's spirit is the rose-garden of God, why is the foot of his spirit wounded by a thorn? 1965
 • جان لقمان که گلستان خداست ** پای جانش خسته‌‌ی خاری چراست‌‌
 • This thorn-eating existence is (like) a camel, and upon this camel one born of Mustafá (Mohammed) is mounted.
 • اشتر آمد این وجود خار خوار ** مصطفی زادی بر این اشتر سوار
 • O camel, on thy back is a bale of roses, from the perfume of which a hundred rosaries grew within thee.
 • اشترا تنگ گلی بر پشت تست ** کز نسیمش در تو صد گلزار رست‌‌
 • Thy inclination is towards thorn-bushes and sand: I wonder what roses thou wilt gather from worthless thorns.
 • میل تو سوی مغیلان است و ریگ ** تا چه گل چینی ز خار مرده‌‌ریگ‌‌
 • O thou who in this search hast roamed from one quarter to another, how long wilt thou say, “Where, where is this rose-garden?”
 • ای بگشته زین طلب از کو به کو ** چند گویی کین گلستان کو و کو
 • Until thou extract this thorn in thy foot, thine eye is dark (blind): how wilt thou go about? 1970
 • پیش از آن کین خار پا بیرون کنی ** چشم تاریک است جولان چون کنی‌‌
 • Man, who is not contained in the world, becomes hidden in the point of a thorn!
 • آدمی کاو می‌‌نگنجد در جهان ** در سر خاری همی‌‌گردد نهان‌‌
 • Mustafá (Mohammed) came (into the world) to make harmony: (he would say) “Speak to me, O Humayrá, speak!”
 • مصطفی آمد که سازد هم دمی ** کلمینی یا حمیراء کلمی‌‌
 • O Humayrá, put the horse-shoe in the fire, that by means of thy horse-shoe this mountain may become (glowing with love, like) rubies.
 • ای حمیراء اندر آتش نه تو نعل ** ناز نعل تو شود این کوه لعل‌‌
 • This “Humayrá” is a feminine word, and the Arabs call the (word for) “spirit” feminine;
 • این حمیراء لفظ تانیث است و جان ** نام تانیث‌‌اش نهند این تازیان‌‌
 • But there is no fear (harm) to the Spirit from being feminine: the Spirit has no association (nothing in common) with man and woman. 1975
 • لیک از تانیث جان را باک نیست ** روح را با مرد و زن اشراک نیست‌‌
 • It is higher than feminine and masculine: this is not that spirit which is composed of dryness and moisture.
 • از مونث وز مذکر برتر است ** این نه آن جان است کز خشک و تر است‌‌