English    Türkçe    فارسی   

1
292-341

 • (The four letters) mím and wáw and mím and nún do not confer honour: the word múmin (true believer) is only for the sake of denotation.
 • میم و واو و میم و نون تشریف نیست ** لفظ مومن جز پی تعریف نیست‌‌
 • If you call him (the hypocrite) hypocrite, this vile name is stinging (him) within like a scorpion.
 • گر منافق خوانی‌‌اش این نام دون ** همچو کژدم می‌‌خلد در اندرون‌‌
 • If this name is not derived from Hell, then why is there the taste of Hell in it?
 • گرنه این نام اشتقاق دوزخ است ** پس چرا در وی مذاق دوزخ است‌‌
 • The foulness of that ill name is not from the letters; the bitterness of that sea-water is not from the vessel (containing it). 295
 • زشتی آن نام بد از حرف نیست ** تلخی آن آب بحر از ظرف نیست‌‌
 • The letters are the vessel: therein the meaning is (contained) like water; (but) the sea of the meaning is (with God)—with Him is the Ummu ’l-Kitáb.
 • حرف ظرف آمد در او معنی چو آب ** بحر معنی عنده أم الکتاب‌‌
 • In this world the bitter sea and the sweet sea (are divided)— between them is a barrier which they do not seek to cross.
 • بحر تلخ و بحر شیرین در جهان ** در میانشان برزخ لا یبغیان‌‌
 • Know that both these flow from one origin. Pass on from them both, go (all the way) to their origin!
 • وانگه این هر دو ز یک اصلی روان ** بر گذر زین هر دو رو تا اصل آن‌‌
 • Without the touchstone you will never know in the assay adulterated gold and fine gold by (using your own) judgement.
 • زر قلب و زر نیکو در عیار ** بی‌‌محک هرگز ندانی ز اعتبار
 • Any one in whose soul God shall put the touchstone, he will distinguish every certainty from doubt. 300
 • هر که را در جان خدا بنهد محک ** هر یقین را باز داند او ز شک‌‌
 • A piece of rubbish jumps into the mouth of a living man, and only when he ejects it is he at ease.
 • در دهان زنده خاشاکی جهد ** آن گه آرامد که بیرونش نهد
 • When, amongst thousands of morsels (of food), one little piece of rubbish entered (his mouth), the living man's sense (of touch or taste) tracked it down.
 • در هزاران لقمه یک خاشاک خرد ** چون در آمد حس زنده پی ببرد
 • The worldly sense is the ladder to this world; the religious sense is the ladder to Heaven.
 • حس دنیا نردبان این جهان ** حس دینی نردبان آسمان‌‌
 • Seek ye the well-being of the former sense from the physician; beg ye the well-being of the latter sense from the Beloved.
 • صحت این حس بجویید از طبیب ** صحت آن حس بخواهید از حبیب‌‌
 • The health of the former arises from the flourishing state of the body; the health of the latter arises from the ruin of the body. 305
 • صحت این حس ز معموری تن ** صحت آن حس ز تخریب بدن‌‌
 • The spiritual way ruins the body and, after having ruined it, restores it to prosperity:
 • راه جان مر جسم را ویران کند ** بعد از آن ویرانی آبادان کند
 • Ruined the house for the sake of the golden treasure, and with that same treasure builds it better (than before);
 • کرد ویران خانه بهر گنج زر ** وز همان گنجش کند معمورتر
 • Cut off the water and cleansed the river-bed, then caused drinking-water to flow in the river-bed;
 • آب را ببرید و جو را پاک کرد ** بعد از آن در جو روان کرد آب خورد
 • Cleft the skin and drew out the iron point (of the arrow or spear)—then fresh skin grew over it (the wound);
 • پوست را بشکافت و پیکان را کشید ** پوست تازه بعد از آتش بردمید
 • Rased the fortress and took it from the infidel, then reared thereon a hundred towers and ramparts. 310
 • قلعه ویران کرد و از کافر ستد ** بعد از آن بر ساختش صد برج و سد
 • Who shall describe the action of Him who hath no like? This that I have said (is what) the present necessity is affording.
 • کار بی‌‌چون را که کیفیت نهد ** این که گفتم هم ضرورت می‌‌دهد
 • Sometimes it (the action of God) appears like this and sometimes the contrary of this: the work of religion is naught but bewilderment.
 • گه چنین بنماید و گه ضد این ** جز که حیرانی نباشد کار دین‌‌
 • (I mean) not one bewildered in such wise that his back is (turned) towards Him; nay, but one bewildered (with ecstasy) like this and drowned (in God) and intoxicated with the Beloved.
 • نی چنان حیران که پشتش سوی اوست ** بل چنین حیران و غرق و مست دوست‌‌
 • The face of the one is set towards the Beloved, (while) the face of the other is just his own face (he is facing himself).
 • آن یکی را روی او شد سوی دوست ** و آن یکی را روی او خود روی دوست‌‌
 • Look long on the face of every one, keep watch attentively: it may be that by doing service (to Súfís) you will come to know the face (of the true saint). 315
 • روی هر یک می‌‌نگر می‌‌دار پاس ** بو که گردی تو ز خدمت رو شناس‌‌
 • Since there is many a devil who hath the face of Adam, it is not well to give your hand to every hand,
 • چون بسی ابلیس آدم روی هست ** پس به هر دستی نشاید داد دست‌‌
 • Because the fowler produces a whistling sound in order to decoy the bird,
 • ز انکه صیاد آورد بانگ صفیر ** تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر
 • (So that) the bird may hear the note of its congener and come down from the air and find trap and knife-point.
 • بشنود آن مرغ بانگ جنس خویش ** از هوا آید بیابد دام و نیش‌‌
 • The vile man will steal the language of dervishes, that he may thereby chant a spell over (fascinate and deceive) one who is simple.
 • حرف درویشان بدزدد مرد دون ** تا بخواند بر سلیمی ز ان فسون‌‌
 • The work of (holy) men is (as) light and heat; the work of vile men is trickery and shamelessness. 320
 • کار مردان روشنی و گرمی است ** کار دونان حیله و بی‌‌شرمی است‌‌
 • They make a woollen lion for the purpose of begging; they give the title of Ahmad (Mohammed) to Bú Musaylim;
 • شیر پشمین از برای کد کنند ** بو مسیلم را لقب احمد کنند
 • (But) to Bú Musaylim remained the title of Kadhdháb (Liar), to Mohammed remained (the title of) Ulu ’l-albáb (Endowed with understanding).
 • بو مسیلم را لقب کذاب ماند ** مر محمد را اولو الالباب ماند
 • The wine of God, its seal (last result) is pure musk, (but) as for (the other) wine, its seal is stench and torment
 • آن شراب حق ختامش مشک ناب ** باده را ختمش بود گند و عذاب‌‌
 • Story of the Jewish king who for bigotry's sake used to slay the Christians.
 • داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌‌کشت از بهر تعصب
 • Amongst the Jews there was a king who wrought oppression, an enemy of Jesus and a destroyer of Christians.
 • بود شاهی در جهودان ظلم ساز ** دشمن عیسی و نصرانی گداز
 • ’Twas the epoch of Jesus and the turn was his: he was the soul of Moses, and Moses the soul of him; 325
 • عهد عیسی بود و نوبت آن او ** جان موسی او و موسی جان او
 • (But) the squint-eyed (double-seeing) king separated in the way of God those two Divine (prophets) who were (really) in accord (with each other).
 • شاه احول کرد در راه خدا ** آن دو دمساز خدایی را جدا
 • The master said to a squint-eyed (pupil), “Come on; go, fetch that bottle out of the room.”
 • گفت استاد احولی را کاندر آ ** رو برون آر از وثاق آن شیشه را
 • Said the squint-eyed one: “Which of the two bottles shall I bring to you? Explain fully.”
 • گفت احول ز ان دو شیشه من کدام ** پیش تو آرم بکن شرح تمام‌‌
 • “There are not two bottles,” replied the master; “go, leave off squinting and do not be seeing more (than one).”
 • گفت استاد آن دو شیشه نیست رو ** احولی بگذار و افزون بین مشو
 • “O master,” said he, “don't chide me.” Said the master, “Smash one of those two.” 330
 • گفت ای استا مرا طعنه مزن ** گفت استا ز ان دو یک را در شکن‌‌
 • The bottle was one, though in his eyes it seemed two; when he broke the bottle, there was no other.
 • شیشه یک بود و به چشمش دو نمود ** چون شکست او شیشه را دیگر نبود
 • When one was broken, both vanished from sight: a man is made squint-eyed by (evil) propensity and anger.
 • چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم ** مردم احول گردد از میلان و خشم‌‌
 • Anger and lust make a man squint-eyed, they change the spirit (so that it departs) from rectitude.
 • خشم و شهوت مرد را احول کند ** ز استقامت روح را مبدل کند
 • When self-interest appears, virtue becomes hidden: a hundred veils rise from the heart to the eye.
 • چون غرض آمد هنر پوشیده شد ** صد حجاب از دل به سوی دیده شد
 • When the cadi lets bribery gain hold of his heart, how should he know the wronger from the wretched victim of wrong? 335
 • چون دهد قاضی به دل رشوت قرار ** کی شناسد ظالم از مظلوم زار
 • The king, from Jewish rancour, became so squint-eyed that (we cry), “Mercy, O Lord, mercy (save us from such an affliction)!”
 • شاه از حقد جهودانه چنان ** گشت احول کالامان یا رب امان‌‌
 • He slew hundreds of thousands of wronged (innocent) believers, saying, “I am the protection and support of the religion of Moses.”
 • صد هزاران مومن مظلوم کشت ** که پناهم دین موسی را و پشت‌‌
 • How the vizier instructed the king to plot.
 • آموختن وزیر مکر پادشاه را
 • He had a vizier, a miscreant and ogler (deceiver), who by reason of (his exceeding) guile would tie knots on water.
 • او وزیری داشت گبر و عشوه‌‌ده ** کاو بر آب از مکر بر بستی گره‌‌
 • “The Christians,” said he, “seek to save their lives; they hide their religion from the king.
 • گفت ترسایان پناه جان کنند ** دین خود را از ملک پنهان کنند
 • Slay them not, for slaying (them) is useless: religion hath no smell, it is not musk and aloes-wood. 340
 • کم کش ایشان را که کشتن سود نیست ** دین ندارد بوی، مشک و عود نیست‌‌
 • The secret is concealed in a hundred coverings: its outward form is (in agreement) with thee, (but) the inward (reality) is (in) disagreement.”
 • سر پنهان است اندر صد غلاف ** ظاهرش با تست و باطن بر خلاف‌‌