English    Türkçe    فارسی   

1
3559-3608

 • Even as the fountains of Salsabíl and Zanjabíl are under the control of the exalted ones of Paradise.
 • همچو چشمه‌‌ی سلسبیل و زنجبیل ** هست در حکم بهشتی جلیل‌‌
 • The four rivers of Paradise are under our control; this is not (by) our might, ’tis (by) the command of God: 3560
 • چار جوی جنت اندر حکم ماست ** این نه زور ما ز فرمان خداست‌‌
 • We keep them flowing wheresoever we will, like magic (which takes its course) according to the desire of the magicians,
 • هر کجا خواهیم داریمش روان ** همچو سحر اندر مراد ساحران‌‌
 • Just as these two flowing eye-fountains (the two eyes) are under the control of the heart and subject to the command of the spirit.
 • همچو این دو چشمه‌‌ی چشم روان ** هست در حکم دل و فرمان جان‌‌
 • If it (the heart) will, they turn towards poison and the snake, and if it will, they turn to (edifying) consideration.
 • گر بخواهد رفت سوی زهر و مار ** ور بخواهد رفت سوی اعتبار
 • If it will, they turn to sensuous things, and if it will, they turn to things clothed (in the forms of thought and phantasy).
 • گر بخواهد سوی محسوسات رفت ** ور بخواهد سوی ملبوسات رفت‌‌
 • If it will, they advance towards universals, and if it will, they remain in bondage to particulars. 3565
 • گر بخواهد سوی کلیات راند ** ور بخواهد حبس جزویات ماند
 • Similarly all the five senses are passing (in movement) according to the will and command of the heart, like the spool (in the hand of a weaver).
 • همچنین هر پنج حس چون نایزه ** بر مراد و امر دل شد جایزه‌‌
 • All the five senses are moving and trailing their skirts (sweeping along) in whatever direction the heart indicates to them.
 • هر طرف که دل اشارت کردشان ** می‌‌رود هر پنج حس دامن کشان‌‌
 • Hand and foot are plainly under command of the heart, like the staff in the hand of Moses.
 • دست و پا در امر دل اندر ملا ** همچو اندر دست موسی آن عصا
 • If the heart will, at once the foot begins to dance, or flees from defect towards increase.
 • دل بخواهد پا در آید زو به رقص ** یا گریزد سوی افزونی ز نقص‌‌
 • If the heart will, the hand comes to terms with the fingers to write a book. 3570
 • دل بخواهد دست آید در حساب ** با اصابع تا نویسد او کتاب‌‌
 • The hand remains in (the grasp of) a hidden hand: it (the hidden hand) within has set the body outside (as its instrument).
 • دست در دست نهانی مانده است ** او درون تن را برون بنشانده است‌‌
 • If it (the hidden hand) will, it (the external hand) becomes a snake to the enemy; and if it will, it becomes a helper to the friend;
 • گر بخواهد بر عدو ماری شود ** ور بخواهد بر ولی یاری شود
 • And if it will, a spoon in food; and if it will, a mace weighing ten maunds.
 • ور بخواهد کفچه‌‌ای در خوردنی ** ور بخواهد همچو گرز ده منی‌‌
 • I wonder what the heart is saying to them (the members of the body). ’Tis a marvelous connexion, a marvellous hidden link.
 • دل چه می‌‌گوید بدیشان ای عجب ** طرفه وصلت طرفه پنهانی سبب‌‌
 • Surely the heart has gotten the seal of Solomon, so that it has pulled the reins of (exerted control over) the five senses. 3575
 • دل مگر مهر سلیمان یافته ست ** که مهار پنج حس بر تافته ست‌‌
 • Five external senses are easy for it to manage, five internal senses (faculties) are under its command.
 • پنج حسی از برون میسور او ** پنج حسی از درون مأمور او
 • There are ten senses and seven limbs (of the body) et cetera: count over (to yourself) what is not mentioned (here).
 • ده حس است و هفت اندام و دگر ** آن چه اندر گفت ناید می‌‌شمر
 • O heart, since thou art a Solomon in empire, cast thy seal-ring (powerful spell) upon peri and demon.
 • چون سلیمانی دلا در مهتری ** بر پری و دیو زن انگشتری‌‌
 • If in this kingdom thou art free from deceit, the three demons will not take the seal out of thy hand;
 • گر در این ملکت بری باشی ز ریو ** خاتم از دست تو نستاند سه دیو
 • After that, thy name will conquer the world: the two worlds (will be) ruled by thee like thy body. 3580
 • بعد از آن عالم بگیرد اسم تو ** دو جهان محکوم تو چون جسم تو
 • And if the demon take the seal off thy hand, thy kingdom is past, thy fortune is dead;
 • ور ز دستت دیو خاتم را ببرد ** پادشاهی فوت شد بختت بمرد
 • After that, O servants (of God), “O sorrow!” is your inevitable doom till the day when ye are gathered together (for Judgement).
 • بعد از آن یا حسرتا شد یا عباد ** بر شما محتوم تا یوم التناد
 • And if thou art denying thy deceit, how wilt thou save thy soul from the scales and the  mirror?
 • مکر خود را گر تو انکار آوری ** از ترازو و آینه کی جان بری‌‌
 • How suspicion was thrown upon Luqmán by the slaves and fellow-servants who said that he had eaten the fresh fruit which they were bringing (to their master).
 • متهم کردن غلامان و خواجه‌‌تاشان مر لقمان را که آن میوه‌‌های ترونده که می‌‌آوردیم او خورده است‌‌
 • In the eyes of his master, amongst (in comparison with) the (other) slaves, Luqmán was despicable on account of his body (outward aspect).
 • بود لقمان پیش خواجه‌‌ی خویشتن ** در میان بندگانش خوار تن‌‌
 • He (the master) used to send the slaves to the garden, that fruit might come (be brought to him) for his pleasure. 3585
 • می‌‌فرستاد او غلامان را به باغ ** تا که میوه آیدش بهر فراغ‌‌
 • Amongst the slaves Luqmán was (despised) like a parasite; (he was) full of (spiritual) ideas, dark-complexioned as night.
 • بود لقمان در غلامان چون طفیل ** پر معانی تیره صورت همچو لیل‌‌
 • Those slaves, being impelled by greed, ate the whole of the fruit with enjoyment,
 • آن غلامان میوه‌‌های جمع را ** خوش بخوردند از نهیب طمع را
 • And told their master that Luqmán had eaten it, (whereupon) the master became bitter and sorely displeased with Luqmán.
 • خواجه را گفتند لقمان خورد آن ** خواجه بر لقمان ترش گشت و گران‌‌
 • When Luqmán inquired (and ascertained) the cause (of this), he opened his lips to reproach his master.
 • چون تفحص کرد لقمان از سبب ** در عتاب خواجه‌‌اش بگشاد لب‌‌
 • “O sire,” said Luqmán, “an unfaithful servant is not approved in the sight of God. 3590
 • گفت لقمان سیدا پیش خدا ** بنده‌‌ی خاین نباشد مرتضا
 • Put us all to the test, O noble sir: give us our fill of hot water (to drink),
 • امتحان کن جمله‌‌مان را ای کریم ** سیرمان در ده تو از آب حمیم‌‌
 • And afterwards make us run into a great plain, thou being mounted and we on foot.
 • بعد از آن ما را به صحرایی کلان ** تو سواره ما پیاده می‌‌دوان‌‌
 • Then behold the evil-doer, (behold) the things that are done by Him who revealeth mysteries!”
 • آن گهان بنگر تو بد کردار را ** صنعهای کاشف الاسرار را
 • The master gave the servants hot water to drink, and they drank it in fear (of him).
 • گشت ساقی خواجه از آب حمیم ** مر غلامان را و خوردند آن ز بیم‌‌
 • Afterwards he was driving them into the plains, and those persons were running up and down. 3595
 • بعد از آن می‌‌راندشان در دشتها ** می‌‌دویدندی میان کشتها
 • From distress they began to vomit: the (hot) water was bringing up the fruit from them.
 • قی در افتادند ایشان از عنا ** آب می‌‌آورد ز یشان میوه‌‌ها
 • When Luqmán began to vomit from his navel (belly), there was coming up from within him (only) the pure water.
 • چون که لقمان را در آمد قی ز ناف ** می‌‌برآمد از درونش آب صاف‌‌
 • Inasmuch as Luqmán's wisdom can show forth this, then what must be the wisdom of the Lord of existence!
 • حکمت لقمان چو داند این نمود ** پس چه باشد حکمت رب الوجود
 • On the day when all the inmost thoughts shall be searched out, there will appear from you something latent, (the appearance of) which is not desired.
 • يوم تبلی، السرائر کلها ** بان منکم کامن لا یشتهی‌‌
 • When they shall be given hot water to drink, all the veils will be cut asunder (torn off) from that which is abhorred. 3600
 • چون سقوا ماء حمیما قطعت ** جملة الأستار مما أفظعت‌‌
 • The fire (of Hell) is made the torment of the infidels because fire is the (proper) test for stones.
 • نار از آن آمد عذاب کافران ** که حجر را نار باشد امتحان‌‌
 • How oft, how oft, have we spoken gently to our stony hearts, and they would not accept the counsel!
 • آن دل چون سنگ را ما چند چند ** نرم گفتیم و نمی‌‌پذرفت پند
 • For a bad wound the vein gets (requires) a bad (severe) remedy: the teeth of the dog are suitable for the donkey's head.
 • ریش بد را داروی بد یافت رگ ** مر سر خر را سزد دندان سگ‌‌
 • The wicked women to the wicked men is wisdom: the ugly is the mate and fitting (consort) for the ugly.
 • الخبیثات الخبیثین حکمت است ** زشت را هم زشت جفت و بابت است‌‌
 • Whatever, then, you wish to mate with, go, become absorbed by it, and assume its shape and qualities. 3605
 • پس تو هر جفتی که می‌‌خواهی برو ** محو و هم شکل و صفات او بشو
 • If you wish for the light, make yourself ready to receive the light; if you wish to be far (from God), become self-conceited and far;
 • نور خواهی مستعد نور شو ** دور خواهی خویش بین و دور شو
 • And if you wish (to find) a way out of this ruined prison, do not turn your head away from the Beloved, but bow in worship and draw nigh.
 • ور رهی خواهی ازین سجن خرب ** سر مکش از دوست و اسجد و اقترب‌‌
 • The remainder of the story of Zayd (and what he said) in answer to the Prophet, on whom be peace.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی زید در جواب رسول علیه السلام‌‌
 • This discourse hath no end. “Arise, O Zayd, and tie a shackle on the Buráq (steed) of thy rational spirit.
 • این سخن پایان ندارد خیز زید ** بر براق ناطقه بر بند قید