English    Türkçe    فارسی   

1
3583-3632

 • And if thou art denying thy deceit, how wilt thou save thy soul from the scales and the  mirror?
 • مکر خود را گر تو انکار آوری ** از ترازو و آینه کی جان بری‌‌
 • How suspicion was thrown upon Luqmán by the slaves and fellow-servants who said that he had eaten the fresh fruit which they were bringing (to their master).
 • متهم کردن غلامان و خواجه‌‌تاشان مر لقمان را که آن میوه‌‌های ترونده که می‌‌آوردیم او خورده است‌‌
 • In the eyes of his master, amongst (in comparison with) the (other) slaves, Luqmán was despicable on account of his body (outward aspect).
 • بود لقمان پیش خواجه‌‌ی خویشتن ** در میان بندگانش خوار تن‌‌
 • He (the master) used to send the slaves to the garden, that fruit might come (be brought to him) for his pleasure. 3585
 • می‌‌فرستاد او غلامان را به باغ ** تا که میوه آیدش بهر فراغ‌‌
 • Amongst the slaves Luqmán was (despised) like a parasite; (he was) full of (spiritual) ideas, dark-complexioned as night.
 • بود لقمان در غلامان چون طفیل ** پر معانی تیره صورت همچو لیل‌‌
 • Those slaves, being impelled by greed, ate the whole of the fruit with enjoyment,
 • آن غلامان میوه‌‌های جمع را ** خوش بخوردند از نهیب طمع را
 • And told their master that Luqmán had eaten it, (whereupon) the master became bitter and sorely displeased with Luqmán.
 • خواجه را گفتند لقمان خورد آن ** خواجه بر لقمان ترش گشت و گران‌‌
 • When Luqmán inquired (and ascertained) the cause (of this), he opened his lips to reproach his master.
 • چون تفحص کرد لقمان از سبب ** در عتاب خواجه‌‌اش بگشاد لب‌‌
 • “O sire,” said Luqmán, “an unfaithful servant is not approved in the sight of God. 3590
 • گفت لقمان سیدا پیش خدا ** بنده‌‌ی خاین نباشد مرتضا
 • Put us all to the test, O noble sir: give us our fill of hot water (to drink),
 • امتحان کن جمله‌‌مان را ای کریم ** سیرمان در ده تو از آب حمیم‌‌
 • And afterwards make us run into a great plain, thou being mounted and we on foot.
 • بعد از آن ما را به صحرایی کلان ** تو سواره ما پیاده می‌‌دوان‌‌
 • Then behold the evil-doer, (behold) the things that are done by Him who revealeth mysteries!”
 • آن گهان بنگر تو بد کردار را ** صنعهای کاشف الاسرار را
 • The master gave the servants hot water to drink, and they drank it in fear (of him).
 • گشت ساقی خواجه از آب حمیم ** مر غلامان را و خوردند آن ز بیم‌‌
 • Afterwards he was driving them into the plains, and those persons were running up and down. 3595
 • بعد از آن می‌‌راندشان در دشتها ** می‌‌دویدندی میان کشتها
 • From distress they began to vomit: the (hot) water was bringing up the fruit from them.
 • قی در افتادند ایشان از عنا ** آب می‌‌آورد ز یشان میوه‌‌ها
 • When Luqmán began to vomit from his navel (belly), there was coming up from within him (only) the pure water.
 • چون که لقمان را در آمد قی ز ناف ** می‌‌برآمد از درونش آب صاف‌‌
 • Inasmuch as Luqmán's wisdom can show forth this, then what must be the wisdom of the Lord of existence!
 • حکمت لقمان چو داند این نمود ** پس چه باشد حکمت رب الوجود
 • On the day when all the inmost thoughts shall be searched out, there will appear from you something latent, (the appearance of) which is not desired.
 • يوم تبلی، السرائر کلها ** بان منکم کامن لا یشتهی‌‌
 • When they shall be given hot water to drink, all the veils will be cut asunder (torn off) from that which is abhorred. 3600
 • چون سقوا ماء حمیما قطعت ** جملة الأستار مما أفظعت‌‌
 • The fire (of Hell) is made the torment of the infidels because fire is the (proper) test for stones.
 • نار از آن آمد عذاب کافران ** که حجر را نار باشد امتحان‌‌
 • How oft, how oft, have we spoken gently to our stony hearts, and they would not accept the counsel!
 • آن دل چون سنگ را ما چند چند ** نرم گفتیم و نمی‌‌پذرفت پند
 • For a bad wound the vein gets (requires) a bad (severe) remedy: the teeth of the dog are suitable for the donkey's head.
 • ریش بد را داروی بد یافت رگ ** مر سر خر را سزد دندان سگ‌‌
 • The wicked women to the wicked men is wisdom: the ugly is the mate and fitting (consort) for the ugly.
 • الخبیثات الخبیثین حکمت است ** زشت را هم زشت جفت و بابت است‌‌
 • Whatever, then, you wish to mate with, go, become absorbed by it, and assume its shape and qualities. 3605
 • پس تو هر جفتی که می‌‌خواهی برو ** محو و هم شکل و صفات او بشو
 • If you wish for the light, make yourself ready to receive the light; if you wish to be far (from God), become self-conceited and far;
 • نور خواهی مستعد نور شو ** دور خواهی خویش بین و دور شو
 • And if you wish (to find) a way out of this ruined prison, do not turn your head away from the Beloved, but bow in worship and draw nigh.
 • ور رهی خواهی ازین سجن خرب ** سر مکش از دوست و اسجد و اقترب‌‌
 • The remainder of the story of Zayd (and what he said) in answer to the Prophet, on whom be peace.
 • بقیه‌‌ی قصه‌‌ی زید در جواب رسول علیه السلام‌‌
 • This discourse hath no end. “Arise, O Zayd, and tie a shackle on the Buráq (steed) of thy rational spirit.
 • این سخن پایان ندارد خیز زید ** بر براق ناطقه بر بند قید
 • Since the rational spirit exposes faults, it is rending the curtains of concealment.
 • ناطقه چون فاضح آمد عیب را ** می‌‌دراند پرده‌‌های غیب را
 • Concealment is desired by God for awhile. Drive away this drummer, bar the road! 3610
 • غیب مطلوب حق آمد چند گاه ** این دهل‌‌زن را بران بر بند راه‌‌
 • Do not gallop, draw rein, ’tis better it (the mystery) should be veiled; 'tis better that every one should be gladdened by his own fancy.
 • تک مران در کش عنان مستور به ** هر کس از پندار خود مسرور به‌‌
 • God is wishing that even His despairing ones should not avert their faces (refrain) from this worship (of Him).
 • حق همی‌‌خواهد که نومیدان او ** زین عبادت هم نگردانند رو
 • Even on the ground of a hope they become ennobled: for a few days (a short time) they are running at its stirrup (following Divine worship).
 • هم به اومیدی مشرف می‌‌شوند ** چند روزی در رکابش می‌‌دوند
 • He wishes that that mercy should shine upon all, on the evil and the good, because of the universality of His mercy.
 • خواهد آن رحمت بتابد بر همه ** بر بد و نیک از عموم مرحمه‌‌
 • God is wishing that every prince and captive should be hopeful and fearful and afraid. 3615
 • حق همی‌‌خواهد که هر میر و اسیر ** با رجا و خوف باشند و حذیر
 • This hope and fear are in the veil (separating the seen from the unseen), that they may be fostered behind this veil.
 • این رجا و خوف در پرده بود ** تا پس این پرده پرورده شود
 • When thou hast rent the veil, where are fear and hope? The might and majesty belonging to the Unseen are divulged.”
 • چون دریدی پرده کو خوف و رجا ** غیب را شد کر و فری بر ملا
 • A young man on the bank of a river thought (to himself), “Our fisherman (here) is Solomon.
 • بر لب جو برد ظنی یک فتا ** که سلیمان است ماهی‌‌گیر ما
 • (But) if this is he, why is he alone and disguised? And if not, why has he the aspect of Solomon?”
 • گر وی است این از چه فرد است و خفی است ** ور نه سیمای سلیمانیش چیست‌‌
 • Thus thinking, he remained in two minds until Solomon (once more) became king and absolute ruler. 3620
 • اندر این اندیشه می‌‌بود او دو دل ** تا سلیمان گشت شاه و مستقل‌‌
 • The demon departed and fled from his (Solomon's) kingdom and throne: the sword of his fortune shed that devil's blood.
 • دیو رفت از ملک و تخت او گریخت ** تیغ بختش خون آن شیطان بریخت‌‌
 • He put the ring upon his finger, the hosts of demons and peris assembled.
 • کرد در انگشت خود انگشتری ** جمع آمد لشکر دیو و پری‌‌
 • The men came to look, amongst them he who had the fancy (that the fisherman was Solomon in disguise).
 • آمدند از بهر نظاره رجال ** در میانشان آن که بد صاحب خیال‌‌
 • When he saw the ring on his finger, his perplexity and doubt vanished all at once.
 • چون در انگشتش بدید انگشتری ** رفت اندیشه و تحری یک سری‌‌
 • Imagination occurs (only) at the time when that (object of desire) is hidden: this searching is after the unseen. 3625
 • وهم آن گاه است کان پوشیده است ** این تحری از پی نادیده است‌‌
 • Whilst he was absent, fancy waxed strong in his breast: as soon as he was present, his fancy departed.
 • شد خیال غایب اندر سینه زفت ** چون که حاضر شد خیال او برفت‌‌
 • If the radiant sky is not without rain, neither is the dark earth without vegetation.
 • گر سمای نور بی‌‌باریده نیست ** هم زمین تار بی‌‌بالیده نیست‌‌
 • (God said), “I want (what is signified by the words) they believe in the unseen: on that account I have shut the window of the fleeting world.
 • يؤمنون بالغيب می‌‌باید مرا ** ز آن ببستم روزن فانی سرا
 • When (if) I cleave the sky manifestly, how should I say, ‘Dost thou see any clefts therein?’”
 • چون شکافم آسمان را در ظهور ** چون بگویم هل تری فیها فطور
 • In order that in this darkness they may spread (the carpet of) endeavour, they are turning, every one, their faces in some direction. 3630
 • تا در این ظلمت تحری گسترند ** هر کسی رو جانبی می‌‌آورند
 • For awhile things are reversed: the thief brings the magistrate to the gallows,
 • مدتی معکوس باشد کارها ** شحنه را دزد آورد بر دارها
 • So that many a sultan and man of lofty spirit becomes the slave of his own slave for awhile.
 • تا که بس سلطان و عالی همتی ** بنده‌‌ی بنده‌‌ی خود آید مدتی‌‌