English    Türkçe    فارسی   

1
3793-3842

 • Blood does not cover the sheen of my sword: how should the wind sweep away my clouds?
 • خون نپوشد گوهر تیغ مرا ** باد از جا کی برد میغ مرا
 • I am not a straw, I am a mountain of forbearance and patience and justice: how should the fierce wind carry off the mountain?”
 • که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد ** کوه را کی در رباید تند باد
 • That which is removed from its place by a wind is rubbish, for indeed the contrary winds are many. 3795
 • آن که از بادی رود از جا خسی است ** ز آن که باد ناموافق خود بسی است‌‌
 • The wind of anger and the wind of lust and the wind of greed swept away him that performed not the (ritual) prayers.
 • باد خشم و باد شهوت باد آز ** برد او را که نبود اهل نماز
 • “I am a mountain, and my being is His building; and if I become like a straw, my wind (the wind that moves me) is recollection of Him.
 • کوهم و هستی من بنیاد اوست ** ور شود چون کاه بادم یاد اوست
 • My longing is not stirred save by His wind; my captain is naught but love of the One.
 • جز به باد او نجنبد میل من ** نیست جز عشق احد سر خیل من‌‌
 • Anger is king over kings, and to me it is a slave: even anger I have bound under the bridle.
 • خشم بر شاهان شه و ما را غلام ** خشم را هم بسته‌‌ام زیر لگام‌‌
 • The sword of my forbearance hath smitten the neck of my anger; the anger of God hath come on me like mercy. 3800
 • تیغ حلمم گردن خشمم زده ست ** خشم حق بر من چو رحمت آمده ست‌‌
 • I am plunged in light although my roof is ruined; I have become a garden although I am (styled) Bú Turáb (the father of dust).
 • غرق نورم گر چه سقفم شد خراب ** روضه گشتم گر چه هستم بو تراب‌‌
 • Since a motive (other than God) entered (my heart) in the (holy) war, I deemed it right to sheathe my sword,
 • چون در آمد علتی اندر غزا ** تیغ را دیدم نهان کردن سزا
 • That my name may be he loves for God's sake, that my desire may be he hates for God's sake,
 • تا احب لله آید نام من ** تا که ابغض لله آید کام من‌‌
 • That my generosity may be he gives for God's sake, that my being may be he withholds for God's sake.
 • تا که اعطا لله آید جود من ** تا که امسک لله آید بود من‌‌
 • My stinginess is for God's sake, my bounty is for God's sake alone: I belong entirely to God, I do not belong to any one (else); 3805
 • بخل من لله عطا لله و بس ** جمله لله‌‌ام نیم من آن کس‌‌
 • And that which I am doing for God's sake is not (done in) conformity, it is not fancy and opinion, it is naught but intuition.
 • و آن چه لله می‌‌کنم تقلید نیست ** نیست تخییل و گمان جز دید نیست‌‌
 • I have been freed from effort and search, I have tied my sleeve to the skirt of God.
 • ز اجتهاد و از تحری رسته‌‌ام ** آستین بر دامن حق بسته‌‌ام‌‌
 • If I am flying, I behold the place to which I soar; and if I am circling, I behold the axis on which I revolve;
 • گر همی‌‌پرم همی‌‌بینم مطار ** ور همی‌‌گردم همی‌‌بینم مدار
 • And if I am dragging a burden, I know whither: I am the moon, and the Sun is in front of me as the guide.”
 • ور کشم باری بدانم تا کجا ** ماهم و خورشید پیشم پیشوا
 • There is no means (possibility) of communicating more than this to the people: in the river there is no room for the Sea. 3810
 • بیش از این با خلق گفتن روی نیست ** بحر را گنجایی اندر جوی نیست‌‌
 • I speak low according to the measure of (their) understandings: ’tis no fault, this is the practice of the Prophet.
 • پست می‌‌گویم به اندازه‌‌ی عقول ** عیب نبود این بود کار رسول‌‌
 • “I am free from self-interest: hear the testimony of a freeman, for the testimony of slaves is not worth two barleycorns.”
 • از غرض حرم گواهی حر شنو ** که گواهی بندگان نه ارزد دو جو
 • In the religious law the testimony of a slave has no value at the time of litigation and judgement.
 • در شریعت مر گواهی بنده را ** نیست قدری وقت دعوی و قضا
 • (Even) if thousands of slaves bear witness on thy behalf, the law does not assign to them the weight of a straw.
 • گر هزاران بنده باشندت گواه ** بر نسنجد شرع ایشان را به کاه‌‌
 • In God's sight the slave of lust is worse than menials and slaves brought into servitude, 3815
 • بنده‌‌ی شهوت بتر نزدیک حق ** از غلام و بندگان مسترق‌‌
 • For the latter becomes free at a single word from his master, while the former lives sweet but dies exceedingly bitter.
 • کاین به یک لفظی شود از خواجه حر ** و آن زید شیرین و میرد سخت مر
 • The slave of lust hath no (means of) release at all except through the grace of God and His special favour.
 • بنده‌‌ی شهوت ندارد خود خلاص ** جز به فضل ایزد و انعام خاص‌‌
 • He has fallen into a pit that has no bottom, and that is his (own) sin: it is not (Divine) compulsion and injustice.
 • در چهی افتاد کان را غور نیست ** و آن گناه اوست جبر و جور نیست‌‌
 • He has cast himself into such a pit that I find no rope capable of (reaching) its bottom.
 • در چهی انداخت او خود را که من ** در خور قعرش نمی‌‌یابم رسن‌‌
 • I will make an end. If this discourse go further, not only hearts but rocks will bleed. 3820
 • بس کنم گر این سخن افزون شود ** خود جگر چه بود که خارا خون شود
 • (If) these hearts have not bled, ’tis not because of (their) hardness, ’tis (because of) heedlessness and preoccupation and ill-fatedness.
 • این جگرها خون نشد نز سختی است ** غفلت و مشغولی و بد بختی است‌‌
 • They will bleed one day when blood is no use to them: do thou bleed at a time when (thy) blood is not rejected.
 • خون شود روزی که خونش سود نیست ** خون شو آن وقتی که خون مردود نیست‌‌
 • Inasmuch as the testimony of slaves is not accepted, the approved witness is he that is not the slave of the ghoul (of sensuality).
 • چون گواهی بندگان مقبول نیست ** عدل او باشد که بنده‌‌ی غول نیست‌‌
 • (The words) We have sent thee as a witness came in the Warning (the Qur’án), because he (the Prophet) was entirely free from (creaturely) existence.
 • گشت ارسلناک شاهد در نذر ** ز آن که بود از کون او حر ابن حر
 • “Since I am free, how should anger bind me? Nothing is here but Divine qualities. Come in! 3825
 • چون که حرم خشم کی بندد مرا ** نیست اینجا جز صفات حق در آ
 • Come in, for the grace of God hath made thee free, because His mercy had the precedence over His wrath.
 • اندر آ کازاد کردت فضل حق ** ز آن که رحمت داشت بر خشمش سبق‌‌
 • Come in now, for thou hast escaped from the peril: thou wert a (common) stone, the Elixir hath made thee a jewel.
 • اندر آ اکنون که رستی از خطر ** سنگ بودی کیمیا کردت گهر
 • Thou hast been delivered from unbelief and its thorn-thicket: blossom like a rose in the cypress-garden of Hú (God).
 • رسته‌‌ای از کفر و خارستان او ** چون گلی بشکفته در بستان هو
 • Thou art I and I am thou, O illustrious one: thou wert ‘Alí— how should I kill ‘Alí?
 • تو منی و من توام ای محتشم ** تو علی بودی علی را چون کشم‌‌
 • Thou hast committed a sin better than any act of piety, thou hast traversed Heaven in a single moment.” 3830
 • معصیت کردی به از هر طاعتی ** آسمان پیموده‌‌ای در ساعتی‌‌
 • Very fortunate (was) the sin which the man committed: do not rose-leaves spring from a thorn?
 • بس خجسته معصیت کان کرد مرد ** نی ز خاری بر دمد اوراق ورد
 • Was not the sin of ‘Umar and his attempt on (the life of) the Prophet leading him to the gate of acceptance?
 • نی گناه عمر و قصد رسول ** می‌‌کشیدش تا به درگاه قبول‌‌
 • Was not Pharaoh because of the magic of the magicians drawing them (to himself), and did not (spiritual) fortune come to their aid?
 • نی به سحر ساحران فرعونشان ** می‌‌کشید و گشت دولت عونشان‌‌
 • Had it not been for their magic and denial (of Moses), who would have brought them to rebellious Pharaoh?
 • گر نبودی سحرشان و آن جحود ** کی کشیدیشان به فرعون عنود
 • How would they have seen the rod and the miracles? Disobedience (to God) became obedience, O disobedient people. 3835
 • کی بدیدندی عصا و معجزات ** معصیت طاعت شد ای قوم عصات‌‌
 • God hath smitten the neck of despair, inasmuch as sin has become like obedience.
 • ناامیدی را خدا گردن زده است ** چون گنه مانند طاعت آمده ست‌‌
 • Since He changes evil acts (into good), He makes it (the disobedience) an act of obedience in despite of slanderers (devils).
 • چون مبدل می‌‌کند او سیئات ** طاعتی‌‌اش می‌‌کند رغم وشات‌‌
 • By this (mercy of God) the stoned (accursed) Devil is driven away and bursts with envy and is cloven asunder.
 • زین شود مرجوم شیطان رجیم ** و ز حسد او بطرقد گردد دو نیم‌‌
 • He strives to foster a sin (in us) and by means of that sin bring us into a pit;
 • او بکوشد تا گناهی پرورد ** ز آن گنه ما را به چاهی آورد
 • When he sees that the sin has become an act of obedience (to God), there comes round for him an unblest hour. 3840
 • چون ببیند کان گنه شد طاعتی ** گردد او را نامبارک ساعتی‌‌
 • “Come in! I open the door to thee. Thou spattest (on me) and I give thee a present.
 • اندر آ من در گشادم مر ترا ** تف زدی و تحفه دادم مر ترا
 • Such things I am giving to the doer of iniquity: (thou seest) in what fashion I lay my head before the left foot.
 • مر جفاگر را چنینها می‌‌دهم ** پیش پای چپ چه سان سر می‌‌نهم‌‌