English    Türkçe    فارسی   

1
51-100

 • The more cures and remedies they applied, the more did the illness increase, and the need was not fulfilled.
 • هر چه کردند از علاج و از دوا ** گشت رنج افزون و حاجت ناروا
 • The sick girl became (thin) as a hair, (while) the eyes of the king flowed with tears of blood, like a river.
 • آن کنیزک از مرض چون موی شد ** چشم شه از اشک خون چون جوی شد
 • By Divine destiny, oxymel increased the bile, and oil of almonds was producing dryness.
 • از قضا سرکنگبین صفرا فزود ** روغن بادام خشکی می‌‌نمود
 • From (giving) myrobalan constipation resulted, relaxation ceased; and water fed the flames, like naphtha.
 • از هلیله قبض شد اطلاق رفت ** آب آتش را مدد شد همچو نفت‌‌
 • How it became manifest that the physicians were unable to cure the handmaiden, and how the king turned his face towards God and dreamed of a holy man.
 • ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه‌‌ی کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا و در خواب دیدن او ولی را
 • When the king saw the powerlessness of those physicians, he ran bare-footed to the mosque. 55
 • شه چو عجز آن حکیمان را بدید ** پا برهنه جانب مسجد دوید
 • He entered the mosque and advanced to the mihráb (to pray): the prayer-carpet was bathed in the king's tears.
 • رفت در مسجد سوی محراب شد ** سجده گاه از اشک شه پر آب شد
 • On coming to himself out of the flood of ecstasy (faná) he opened his lips in goodly praise and prayer,
 • چون به خویش آمد ز غرقاب فنا ** خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا
 • Saying, “O Thou whose least gift is the empire of the world, what shall I say, in as much as Thou knowest the hidden thing?
 • کای کمینه بخششت ملک جهان ** من چه گویم چون تو می‌‌دانی نهان‌‌
 • O Thou with whom we always take refuge in our need, once again we have missed the way.
 • ای همیشه حاجت ما را پناه ** بار دیگر ما غلط کردیم راه‌‌
 • But Thou hast said, ‘Albeit I know thy secret, nevertheless declare it forthwith in thine outward act.’” 60
 • لیک گفتی گر چه می‌‌دانم سرت ** زود هم پیدا کنش بر ظاهرت‌‌
 • When from the depths of his soul he raised a cry (of supplication), the sea of Bounty began to surge.
 • چون بر آورد از میان جان خروش ** اندر آمد بحر بخشایش به جوش‌‌
 • Slumber overtook him in the midst of weeping: he dreamed that an old man appeared
 • در میان گریه خوابش در ربود ** دید در خواب او که پیری رو نمود
 • And said, “Good tidings, O king! Thy prayers are granted. If to-morrow a stranger come for thee, he is from me.
 • گفت ای شه مژده حاجاتت رواست ** گر غریبی آیدت فردا ز ماست‌‌
 • When he comes, he is a skilled physician: deem him veracious, for he is trusty and true.
 • چون که آید او حکیمی حاذق است ** صادقش دان که امین و صادق است‌‌
 • In his remedy behold absolute magic, in his temperament behold the might of God!” 65
 • در علاجش سحر مطلق را ببین ** در مزاجش قدرت حق را ببین‌‌
 • When the promised hour arrived and day broke and the sun, (rising) from the east, began to burn the stars,
 • چون رسید آن وعده‌‌گاه و روز شد ** آفتاب از شرق، اختر سوز شد
 • The king was in the belvedere, expecting to see that which had been shown mysteriously.
 • بود اندر منظره شه منتظر ** تا ببیند آن چه بنمودند سر
 • He saw a person excellent and worshipful, a sun amidst a shadow,
 • دید شخصی فاضلی پر مایه‌‌ای ** آفتابی در میان سایه‌‌ای‌‌
 • Coming from afar, like the new moon (in slenderness and radiance): he was nonexistent, though existent in the form of phantasy.
 • می‌‌رسید از دور مانند هلال ** نیست بود و هست بر شکل خیال‌‌
 • In the spirit phantasy is as naught, (yet) behold a world (turning) on a phantasy! 70
 • نیست وش باشد خیال اندر روان ** تو جهانی بر خیالی بین روان‌‌
 • Their peace and their war (turn) on a phantasy, and their pride and their shame spring from a phantasy;
 • بر خیالی صلح‌‌شان و جنگشان ** وز خیالی فخرشان و ننگشان‌‌
 • (But) those phantasies which ensnare the saints are the reflexion of the fair ones of the garden of God.
 • آن خیالاتی که دام اولیاست ** عکس مه رویان بستان خداست‌‌
 • In the countenance of the stranger-guest was appearing that phantasy which the king beheld in his dream.
 • آن خیالی که شه اندر خواب دید ** در رخ مهمان همی‌‌آمد پدید
 • The king himself, instead of the chamberlains, went forward to meet his guest from the Invisible.
 • شه به جای حاجبان واپیش رفت ** پیش آن مهمان غیب خویش رفت
 • Both were seamen who had learned to swim, the souls of both were knit together without sewing. 75
 • هر دو بحری آشنا آموخته ** هر دو جان بی‌‌دوختن بر دوخته‌‌
 • The king said, “Thou wert my Beloved (in reality), not she; but in this world deed issues from deed.
 • گفت معشوقم تو بوده ستی نه آن ** لیک کار از کار خیزد در جهان‌‌
 • O thou who art to me (as) Mustafá (Mohammed), while I am like unto ‘Umar—I will gird my loins to do thee service.”
 • ای مرا تو مصطفی من چون عمر ** از برای خدمتت بندم کمر
 • Beseeching the Lord, who is our Helper, to help us to observe self-control in all circumstances, and explaining the harmful and pernicious consequences of indiscipline.
 • از خداوند ولی التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌‌ادبی‌‌
 • Let us implore God to help us to self-control: one who lacks self-control is deprived of the grace of the Lord.
 • از خدا جوییم توفیق ادب ** بی‌‌ادب محروم گشت از لطف رب‌‌
 • The undisciplined man does not maltreat himself alone, but he sets the whole world on fire.
 • بی‌‌ادب تنها نه خود را داشت بد ** بلکه آتش در همه آفاق زد
 • A table (of food) was coming down from heaven without buying and selling and without speaking and hearing, 80
 • مایده از آسمان در می‌‌رسید ** بی‌‌شری و بیع و بی‌‌گفت و شنید
 • (When) some of the people of Moses cried disrespectfully, “Where is garlic and lentils?”
 • در میان قوم موسی چند کس ** بی‌‌ادب گفتند کو سیر و عدس‌‌
 • (Straightway) the dishes (of food) and the bread from heaven were cut off: there remained for us the toil of sowing and (labouring with) mattock and scythe.
 • منقطع شد خوان و نان از آسمان ** ماند رنج زرع و بیل و داسمان‌‌
 • Again, when Jesus made intercession, God sent food and bounty (from heaven) on trays,
 • باز عیسی چون شفاعت کرد، حق ** خوان فرستاد و غنیمت بر طبق‌‌
 • But once more the insolent fellows omitted to show respect and, like beggars, snatched away the viands.
 • باز گستاخان ادب بگذاشتند ** چون گدایان زله‌‌ها برداشتند
 • (Although) Jesus entreated them, saying, “This is lasting and will not fail from off the earth.” 85
 • لابه کرده عیسی ایشان را که این ** دایم است و کم نگردد از زمین‌‌
 • To show suspicion and greed at the table of Majesty is ingratitude.
 • بد گمانی کردن و حرص آوری ** کفر باشد پیش خوان مهتری‌‌
 • Because of those impudent wretches who were blinded by greed, that gate of mercy was closed upon them.
 • ز ان گدا رویان نادیده ز آز ** آن در رحمت بر ایشان شد فراز
 • On account of withholding the poor-tax no rain-clouds arise, and in consequence of fornication the plague spreads in all directions.
 • ابر برناید پی منع زکات ** وز زنا افتد وبا اندر جهات‌‌
 • Whatever befalls thee of gloom and sorrow is the result of irreverence and insolence withal.
 • هر چه بر تو آید از ظلمات و غم ** آن ز بی‌‌باکی و گستاخی است هم‌‌
 • Any one behaving with irreverence in the path of the Friend is a brigand who robs men, and he is no man. 90
 • هر که بی‌‌باکی کند در راه دوست ** ره زن مردان شد و نامرد اوست‌‌
 • Through discipline this Heaven has been filled with light, and through discipline the angels became immaculate and holy.
 • از ادب پر نور گشته است این فلک ** وز ادب معصوم و پاک آمد ملک‌‌
 • By reason of irreverence the sun was eclipsed, and insolence caused an ‘Azázíl to be turned back from the door.
 • بد ز گستاخی کسوف آفتاب ** شد عزازیلی ز جرات رد باب‌‌
 • The meeting of the king with the saint whose coming had been shown to him in a dream.
 • ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند
 • He (the king) opened his hands and clasped him to his breast and received him, like love, into his heart and soul,
 • دست بگشاد و کنارانش گرفت ** همچو عشق اندر دل و جانش گرفت‌‌
 • And began to kiss his hand and brow and inquire concerning his home and journey.
 • دست و پیشانیش بوسیدن گرفت ** وز مقام و راه پرسیدن گرفت‌‌
 • (So) with many a question he led him to the dais. “At last,” said he, “I have found a treasure by being patient.” 95
 • پرس پرسان می‌‌کشیدش تا به صدر ** گفت گنجی یافتم آخر به صبر
 • He said (also), “O light of God and defence against trouble, (O thou who art) the meaning of ‘Patience is the key of joy’!
 • گفت ای نور حق و دفع حرج ** معنی الصبر مفتاح الفرج‌‌
 • O thou whose countenance is the answer to every question, by thee hard knots are loosed without discussion.
 • ای لقای تو جواب هر سؤال ** مشکل از تو حل شود بی‌‌قیل و قال‌‌
 • Thou interpretest all that is in our hearts, thou givest a helping hand to every one whose foot is in the mire.
 • ترجمانی هر چه ما را در دل است ** دست گیری هر که پایش در گل است‌‌
 • Welcome, O chosen one, O approved one! If thou vanish, Destiny will come (upon us) and the wide room will be straitened.
 • مرحبا یا مجتبی یا مرتضی ** إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا
 • Thou art the protector of the people. He that desires (thee) not hath gone to perdition. Nay, verily, if he do not refrain…!” 100
 • أنت مولی القوم من لا یشتهی ** قد ردی کلا لئن لم ینته‌‌
 • How the king led the physician to the bedside of the sick girl, that he might see her condition.
 • بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند