English    Türkçe    فارسی   

1
590-639

 • The form of sublimity is for bodies; beside the essence (reality) bodies are (mere) names.” 590
 • صورت رفعت برای جسمهاست ** جسمها در پیش معنی اسمهاست‌‌
 • The refusal of the vizier to interrupt his seclusion.
 • جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی‌‌شکنم
 • He said: “Cut short your arguments, let my advice make its way into your souls and hearts.
 • گفت حجتهای خود کوته کنید ** پند را در جان و در دل ره کنید
 • If I am trustworthy, the trustworthy is not doubted, even though I should call heaven earth.
 • گر امینم متهم نبود امین ** گر بگویم آسمان را من زمین‌‌
 • If I am (endowed with) perfection, why (this) disbelief in my perfection? and if I am not (perfect), why this molestation and annoyance?
 • گر کمالم با کمال انکار چیست ** ور نیم این زحمت و آزار چیست‌‌
 • I will not go forth from this seclusion, because I am occupied with inward experiences.”
 • من نخواهم شد از این خلوت برون ** ز آن که مشغولم به احوال درون‌‌
 • How the disciples raised objections against the vizier's secluding himself.
 • اعتراض مریدان در خلوت وزیر
 • They all said: “O vizier, it is not disbelief: our words are not as the words of strangers. 595
 • جمله گفتند ای وزیر انکار نیست ** گفت ما چون گفتن اغیار نیست‌‌
 • The tears of our eyes are running because of our separation from thee; sigh after sigh is going (up) from the midst of our souls.
 • اشک دیده‌‌ست از فراق تو دوان ** آه آه است از میان جان روان‌‌
 • A babe does not contend with its nurse, but it weeps, although it knows neither evil nor good.
 • طفل با دایه نه استیزد و لیک ** گرید او گر چه نه بد داند نه نیک‌‌
 • We are as the harp and thou art striking (it with) the plectrum (playing on it): the lamentation is not from us, it is thou that art making lamentation.
 • ما چون چنگیم و تو زخمه می‌‌زنی ** زاری از ما نی تو زاری می‌‌کنی‌‌
 • We are as the flute, and the music in us is from thee; we are as the mountain, and the echo in us is from thee.
 • ما چو ناییم و نوا در ما ز تست ** ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست‌‌
 • We are as pieces of chess (engaged) in victory and defeat: our victory and defeat is from thee, O thou whose qualities are comely! 600
 • ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ** برد و مات ما ز تست ای خوش صفات‌‌
 • Who are we, O thou soul of our souls, that we should remain in being beside thee?
 • ما که باشیم ای تو ما را جان جان ** تا که ما باشیم با تو در میان‌‌
 • We and our existences are (really) non-existences: thou art the absolute Being which manifests the perishable (causes phenomena to appear).
 • ما عدمهاییم و هستیهای ما ** تو وجود مطلقی فانی نما
 • We all are lions, but lions on a banner: because of the wind they are rushing onward from moment to moment.
 • ما همه شیران ولی شیر علم ** حمله‌‌شان از باد باشد دم‌‌به‌‌دم‌‌
 • Their onward rush is visible, and the wind is unseen: may that which is unseen never fail!
 • حمله شان پیدا و ناپیداست باد ** آن که ناپیداست هرگز کم مباد
 • Our wind (that whereby we are moved) and our being are of thy gift; our whole existence is from thy bringing (us) into being. 605
 • باد ما و بود ما از داد تست ** هستی ما جمله از ایجاد تست‌‌
 • Thou didst show the delightfulness of Being unto not-being, (after) thou hadst caused not-being to fall in love with thee.
 • لذت هستی نمودی نیست را ** عاشق خود کرده بودی نیست را
 • Take not away the delightfulness of thy bounty; take not away thy dessert and wine and wine-cup!
 • لذت انعام خود را وامگیر ** نقل و باده و جام خود را وامگیر
 • And if thou take it away, who will make inquiry of thee? How should the picture strive with the painter?
 • ور بگیری کیت جستجو کند ** نقش با نقاش چون نیرو کند
 • Do not look on us, do not fix thy gaze on us: look on thine own kindness and generosity.
 • منگر اندر ما، مکن در ما نظر ** اندر اکرام و سخای خود نگر
 • We were not, and there was no demand on our part, (yet) thy grace was hearkening to our unspoken prayer (and calling us into existence).” 610
 • ما نبودیم و تقاضامان نبود ** لطف تو ناگفته‌‌ی ما می‌‌شنود
 • Before the painter and the brush the picture is helpless and bound like a child in the womb.
 • نقش باشد پیش نقاش و قلم ** عاجز و بسته چو کودک در شکم‌‌
 • Before Omnipotence all the people of the (Divine) court of audience (the world) are as helpless as the (embroiderer's) fabric before the needle.
 • پیش قدرت خلق جمله بارگه ** عاجزان چون پیش سوزن کارگه‌‌
 • Now He makes the picture thereon (one of) the Devil, now (of) Adam; now He makes the picture thereon (one of) joy, now (one of) grief.
 • گاه نقشش دیو و گه آدم کند ** گاه نقشش شادی و گه غم کند
 • There is no power (to any one) that he should move a hand in defence; no (right of) speech, that he should utter a word concerning injury or benefit.
 • دست نه تا دست جنباند به دفع ** نطق نه تا دم زند در ضر و نفع‌‌
 • Recite from the Qur’án the interpretation of (i.e. a text which interprets) the (preceding) verse: God said, Thou didst not throw when thou threwest. 615
 • تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت ** گفت ایزد ما رميت إذ رمیت‌‌
 • If we let fly an arrow, that (action) is not from us: we are (only) the bow, and the shooter of the arrow is God.
 • گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست ** ما کمان و تیر اندازش خداست‌‌
 • This is not jabr (compulsion); it is the meaning of jabbárí (almightiness): the mention of almightiness is for the sake of (inspiring us with) humility.
 • این نه جبر این معنی جباری است ** ذکر جباری برای زاری است‌‌
 • Our humility is evidence of necessity, (but) our sense of guilt is evidence of free-will.
 • زاری ما شد دلیل اضطرار ** خجلت ما شد دلیل اختیار
 • If there were not free-will, what is this shame? And what is this sorrow and guilty confusion and abashment?
 • گر نبودی اختیار این شرم چیست ** وین دریغ و خجلت و آزرم چیست‌‌
 • Why is there chiding between pupils and masters? Why is the mind changing (so as to depart) from plans (already formed)? 620
 • زجر استادان و شاگردان چراست ** خاطر از تدبیرها گردان چراست‌‌
 • And if you say that he (the assertor of free-will) takes no heed of the (Divine) compulsion, (and that) God's moon (majesty) hides its face (from him) in the cloud (of his own blindness),
 • ور تو گویی غافل است از جبر او ** ماه حق پنهان کند در ابر رو
 • There is a good answer to this; if you hearken, you will relinquish unbelief and incline towards the (true) religion.
 • هست این را خوش جواب ار بشنوی ** بگذری از کفر و در دین بگروی‌‌
 • Remorse and humility occur at the time of illness: the time of illness is wholly wakefulness (of conscience).
 • حسرت و زاری گه بیماری است ** وقت بیماری همه بیداری است‌‌
 • At the time when you are becoming ill, you pray God to forgive your trespass;
 • آن زمان که می‌‌شوی بیمار تو ** می‌‌کنی از جرم استغفار تو
 • The foulness of your sin is shown to you, you resolve to come back to the (right) way; 625
 • می‌‌نماید بر تو زشتی گنه ** می‌‌کنی نیت که باز آیم به ره‌‌
 • You make promises and vows that henceforth your chosen course (of action) will be nothing but obedience (to God):
 • عهد و پیمان می‌‌کنی که بعد از این ** جز که طاعت نبودم کار گزین‌‌
 • Therefore it has become certain that illness gives to you conscience and wakefulness.
 • پس یقین گشت این که بیماری ترا ** می‌‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 • Note, then, this principle, O thou that seekest the principle; every one who suffers pain has caught the scent (thereof):
 • پس بدان این اصل را ای اصل جو ** هر که را درد است او برده ست بو
 • The more wakeful any one is, the more full of suffering he is; the more aware (of God) he is, the paler he is in countenance.
 • هر که او بیدارتر پر دردتر ** هر که او آگاه‌‌تر رخ زردتر
 • If you are aware of His jabr (compulsion), where is your humility? Where is your feeling of (being loaded with) the chain of His jabbárí (almightiness)? 630
 • گر ز جبرش آگهی زاریت کو ** بینش زنجیر جباریت کو
 • How should one make merry who is bound in chains? When does the captive in prison behave like the man who is free?
 • بسته در زنجیر چون شادی کند ** کی اسیر حبس آزادی کند
 • And if you consider that your foot is shackled (and that) the king's officers are sitting (as custodians) over you,
 • ور تو می‌‌بینی که پایت بسته‌‌اند ** بر تو سرهنگان شه بنشسته‌‌اند
 • Then do not act like an officer (tyrannously) towards the helpless, inasmuch as that is not the nature and habit of a helpless man.
 • پس تو سرهنگی مکن با عاجزان ** ز آن که نبود طبع و خوی عاجز آن‌‌
 • Since you do not feel His compulsion, do not say (that you are compelled); and if you feel it, where is the sign of your feeling?
 • چون تو جبر او نمی‌‌بینی مگو ** ور همی‌‌بینی نشان دید کو
 • In every act for which you have inclination, you are clearly conscious of your power (to perform it), 635
 • در هر آن کاری که میل استت بدان ** قدرت خود را همی‌‌بینی عیان‌‌
 • (But) in the act for which you have no inclination and desire, you make yourself a necessitarian, saying, “This is from God.”
 • و اندر آن کاری که میلت نیست ** و خواست خویش را جبری کنی کاین از خداست‌‌
 • The prophets are necessitarians in regard to the works of this world, (while) the infidels are necessitarians in regard to the works of the next world.
 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • To the prophets the works of the next world are (a matter of) free-will; to the foolish the works of this world are (a matter of) free-will,
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Because every bird flies to its own congener: it (follows) behind, and its spirit (goes) before, (leading it on).
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌