English    Türkçe    فارسی   

1
649-698

 • (But) henceforth may sit beside Jesus at the top of the Fourth Heaven.”
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • How the vizier appointed each one of the amírs separately as his successor.
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • And then he summoned those amírs one by one and conversed with each (of them) alone. 650
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند
 • He said to each one, “In the religion of Jesus thou art the vicar of God and my khalífa (vicegerent),
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • And those other amírs are thy followers: Jesus hath made all of them thy assistants.
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • Any amír who lifts his neck (in rebellion), seize him and either kill him or hold him captive;
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • But do not declare this whilst I am alive: do not seek this supreme authority until I am dead.
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • Until I am dead, do not reveal this: do not lay claim to sovereignty and dominion. 655
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌
 • Here is this scroll and the ordinances of the Messiah: recite them distinctly, one by one, to his people.”
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • Thus he spoke to each amír separately, (saying), “There is no vicar in the religion of God except thee.”
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • He honoured each, one by one, (in this way): whatever he said to that (amír) he also said to this.
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • To each he gave one scroll: every one was purposely the contrary of the other.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • The text of those scrolls was diverse; all were (different), like the letters from alif to yá. 660
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌
 • The rule (laid down) in this scroll was contrary to the rule in that: we have already explained (the nature of) this contradiction.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • How the vizier killed himself in seclusion.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • After that, he shut the door for other forty days (and then) killed himself and escaped from his existence.
 • بعد از آن چل روز دیگر در ببست ** خویش کشت و از وجود خود برست‌‌
 • When the people learned of his death, there came to pass at his grave the scene of the Resurrection.
 • چون که خلق از مرگ او آگاه شد ** بر سر گورش قیامت‌‌گاه شد
 • So great a multitude gathered at his grave, tearing their hair, rending their garments in wild grief for him,
 • خلق چندان جمع شد بر گور او ** موکنان جامه دران در شور او
 • That only God can reckon the number of them—Arabs and Turks and Greeks and Kurds. 665
 • کان عدد را هم خدا داند شمرد ** از عرب وز ترک و از رومی و کرد
 • They put his (grave's) earth on their heads; they deemed anguish for him to be the remedy for themselves.
 • خاک او کردند بر سرهای خویش ** درد او دیدند درمان جای خویش‌‌
 • During a month those multitudes over his grave made a way for blood from their eyes (shed tears of anguish).
 • آن خلایق بر سر گورش مهی ** کرده خون را از دو چشم خود رهی‌‌
 • How the people of Jesus—on him be peace!—asked the amírs, “Which one of you is the successor?”
 • طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است
 • After a month the people said, “O chiefs, which of (the) amírs is designated in his place,
 • بعد ماهی خلق گفتند ای مهان ** از امیران کیست بر جایش نشان‌‌
 • That we may acknowledge him as our religious leader instead of him (the vizier), and give our hands and skirts into his hand?
 • تا به جای او شناسیمش امام ** دست و دامن را بدست او دهیم‌‌
 • Since the sun is gone and has branded us (left the brand of sorrow in our hearts), is not a lamp the (only) resource in his stead? 670
 • چون که شد خورشید و ما را کرد داغ ** چاره نبود بر مقامش از چراغ‌‌
 • Since union with the beloved has vanished from before our eyes, we must needs have a vicar as a memorial of him (i.e. one who will recall him to our memory).
 • چون که شد از پیش دیده وصل یار ** نایبی باید از او مان یادگار
 • Since the rose is past and the garden ravaged, from whom shall we get the perfume of the rose? From rosewater.”
 • چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب ** بوی گل را از که یابیم از گلاب‌‌
 • Inasmuch as God comes not into sight, these prophets are the vicars of God.
 • چون خدا اندر نیاید در عیان ** نایب حق‌‌اند این پیغمبران‌‌
 • Nay, I have said (this) wrongly; for if you suppose that the vicar and He who is represented by the vicar are two, it (such a thought) is bad, not good.
 • نه غلط گفتم که نایب با منوب ** گر دو پنداری قبیح آید نه خوب‌‌
 • Nay; they are two so long as you are a worshipper of form, (but) they have become one to him who has escaped from (consciousness of) form. 675
 • نه دو باشد تا تویی صورت پرست ** پیش او یک گشت کز صورت برست‌‌
 • When you look at the form, your eye is two; look at its (the eye's) light, which grew from the eye.
 • چون به صورت بنگری چشم تو دست ** تو به نورش درنگر کز چشم رست‌‌
 • ’Tis impossible to distinguish the light of the two eyes, when a man has cast his look upon their light.
 • نور هر دو چشم نتوان فرق کرد ** چون که در نورش نظر انداخت مرد
 • If ten lamps are present in (one) place, each differs in form from another:
 • ده چراغ ار حاضر آید در مکان ** هر یکی باشد به صورت غیر آن‌‌
 • To distinguish without any doubt the light of each, when you turn your face towards their light, is impossible.
 • فرق نتوان کرد نور هر یکی ** چون به نورش روی آری بی‌‌شکی‌‌
 • If you count a hundred apples or a hundred quinces, they do not remain a hundred (but) become one, when you crush them (together). 680
 • گر تو صد سیب و صد آبی بشمری ** صد نماند یک شود چون بفشری‌‌
 • In things spiritual there is no division and no numbers; in things spiritual there is no partition and no individuals.
 • در معانی قسمت و اعداد نیست ** در معانی تجزیه و افراد نیست‌‌
 • Sweet is the oneness of the Friend with His friends: catch (and cling to) the foot of spirit. Form is headstrong.
 • اتحاد یار با یاران خوش است ** پای معنی گیر صورت سرکش است‌‌
 • Make headstrong form waste away with tribulation, that beneath it you may descry unity, like a (buried) treasure;
 • صورت سرکش گدازان کن به رنج ** تا ببینی زیر او وحدت چو گنج‌‌
 • And if you waste it not away, His favours will waste it—oh, my heart is His vassal.
 • ور تو نگذاری عنایتهای او ** خود گدازد ای دلم مولای او
 • He even showeth Himself to (our) hearts, He seweth the tattered frock of the dervish. 685
 • او نماید هم به دلها خویش را ** او بدوزد خرقه‌‌ی درویش را
 • Simple were we and all one substance; we were all without head and without foot yonder.
 • منبسط بودیم و یک جوهر همه ** بی‌‌سر و بی‌‌پا بدیم آن سر همه‌‌
 • We were one substance, like the Sun; we were knotless and pure, like water.
 • یک گهر بودیم همچون آفتاب ** بی‌‌گره بودیم و صافی همچو آب‌‌
 • When that goodly Light took form, it became (many in) number like the shadows of a battlement.
 • چون به صورت آمد آن نور سره ** شد عدد چون سایه‌‌های کنگره‌‌
 • Rase ye the battlement with the manjaníq (mangonel), that difference may vanish from amidst this company (of shadows).
 • کنگره ویران کنید از منجنیق ** تا رود فرق از میان این فریق‌‌
 • I would have explained this (matter) with (eager) contention, but I fear lest some (weak) mind may stumble. 690
 • شرح این را گفتمی من از مری ** لیک ترسم تا نلغزد خاطری‌‌
 • The points (involved in it) are sharp as a sword of steel; if you have not the shield (of capacity to understand), turn back and flee!
 • نکته‌‌ها چون تیغ پولاد است تیز ** گر نداری تو سپر واپس گریز
 • Do not come without shield against this adamant (keen blade), for the sword is not ashamed of cutting.
 • پیش این الماس بی‌‌اسپر میا ** کز بریدن تیغ را نبود حیا
 • For this cause I have put the sword in sheath, that none who misreads may read contrariwise (in a sense contrary to the true meaning of my words).
 • زین سبب من تیغ کردم در غلاف ** تا که کج خوانی نخواند بر خلاف‌‌
 • We come (now) to complete the tale and (speak) of the loyalty of the multitude of the righteous,
 • آمدیم اندر تمامی داستان ** وز وفاداری جمع راستان‌‌
 • Who rose up after (the death of) this leader, demanding a vicar in his place. 695
 • کز پس این پیشوا برخاستند ** بر مقامش نایبی می‌‌خواستند
 • The quarrel of the amírs concerning the succession.
 • منازعت امرا در ولیعهدی
 • One of those amírs advanced and went before that loyal-minded people.
 • یک امیری ز آن امیران پیش رفت ** پیش آن قوم وفا اندیش رفت‌‌
 • “Behold,” said he, “I am that man's vicar: I am the vicar of Jesus at the present time.
 • گفت اینک نایب آن مرد من ** نایب عیسی منم اندر زمن‌‌
 • Look, this scroll is my proof that after him the vicarate belongs to me.”
 • اینک این طومار برهان من است ** کاین نیابت بعد از او آن من است‌‌