English    Türkçe    فارسی   

2
1103-1152

 • The pomp and grandeur belonging to (the world of) creation is a borrowed (adventitious) thing; the pomp and grandeur belonging to the (world of) Command is an essential thing.
 • خلق را طاق و طرم عاریت است ** امر را طاق و طرم ماهیت است‏
 • For the sake of (earthly) pomp and grandeur they endure abasement; in the hope of glory they are happy in (their) abasement.
 • از پی طاق و طرم خواری کشند ** بر امید عز در خواری خوشند
 • In the hope of a ten days' (transient) glory (full) of annoyance, they have made their necks, from anxiety, (thin) as a spindle. 1105
 • بر امید عز ده روزه‏ی خدوک ** گردن خود کرده‏اند از غم چو دوک‏
 • How do not they come to this place where I am?—for in this (spiritual) glory I am the shining Sun.
 • چون نمی‏آیند اینجا که منم ** کاندر این عز آفتاب روشنم‏
 • The rising-place of the sun is the pitch-coloured tower (of heaven), (but) my Sun is beyond (all) rising-places.
 • مشرق خورشید برج قیرگون ** آفتاب ما ز مشرقها برون‏
 • His “rising-place” (is only) in relation to His motes: His essence neither rose nor set.
 • مشرق او نسبت ذرات او ** نه بر آمد نه فرو شد ذات او
 • I who am left behind (surpassed in eminence) by His motes am (nevertheless) in both worlds a sun without shadow.
 • ما که واپس ماند ذرات وی‏ایم ** در دو عالم آفتابی بی‏فی‏ایم‏
 • Still, I am revolving round the Sun—’tis wonderful; the cause of this is the majesty of the Sun. 1110
 • باز گرد شمس می‏گردم عجب ** هم ز فر شمس باشد این سبب‏
 • The Sun is acquainted with (all secondary) causes; at the same time the cord of (all secondary) causes is severed from Him.
 • شمس باشد بر سببها مطلع ** هم از او حبل سببها منقطع‏
 • Hundreds of thousands of times have I cut off (abandoned) hope—of whom? Of the Sun? Do you believe this?
 • صد هزاران بار ببریدم امید ** از که از شمس این شما باور کنید
 • Do not believe of me that I can endure to be without the Sun, or the fish to be without water;
 • تو مرا باور مکن کز آفتاب ** صبر دارم من و یا ماهی ز آب‏
 • And if I become despairing, my despair is the objective manifestation of the Sun's  work, O goodly (friend).
 • ور شوم نومید نومیدی من ** عین صنع آفتاب است ای حسن‏
 • How should the objective manifestation of the work be cut off from the very self of the Worker? How should any object of (contingent) being pasture on (derive existence from) aught but (Absolute) Being? 1115
 • عین صنع از نفس صانع چون برد ** هیچ هست از غیر هستی چون چرد
 • All (contingent) beings pasture on this Meadow, whether they be Buráq or Arab horses or even asses;
 • جمله هستیها از این روضه چرند ** گر براق و تازیان ور خود خرند
 • And he that has not regarded (all) becomings (movements and changes) as (proceeding) from that Sea, at every instant turns his face towards a new point of orientation.
 • و انکه گردشها از آن دریا ندید ** هر دم آرد رو به صحرایی جدید
 • He has drunk salt water from the sweet Sea, so that the salt water has made him blind.
 • او ز بحر عذب آب شور خورد ** تا که آب شور او را کور کرد
 • The Sea is saying, “Drink of my water with the right hand, O blind one, that thou mayst gain sight.”
 • بحر می‏گوید به دست راست خور ** ز آب من ای کور تا یابی بصر
 • Here “the right hand” is right opinion, which knows concerning (both) good and evil whence they are. 1120
 • هست دست راست اینجا ظن راست ** کاو بداند نیک و بد را کز کجاست‏
 • O lance, there is a Lancer, so that sometimes thou becomest straight, sometimes (bent) double.
 • نیزه گردانی است ای نیزه که تو ** راست می‏گردی گهی گاهی دو تو
 • Through love of Shams-i Dín (the Sun of the Religion) I am without claws (powerless); else I would make that blind one see.
 • ما ز عشق شمس دین بی‏ناخنیم ** ور نه ما آن کور را بینا کنیم‏
 • Hark, O Light of the Truth, Husámu’ddín, do thou speedily heal him, to the confusion of the eye of the envious;
 • هان ضیاء الحق حسام الدین تو زود ** داروش کن کوری چشم حسود
 • (Heal him with) the quick-acting tutty of majesty, the darkness-killing remedy of the recalcitrant,
 • توتیای کبریای تیز فعل ** داروی ظلمت کش استیز فعل‏
 • Which, if it strike on the eye of the blind man, will dispel from him a hundred years' darkness. 1125
 • آن که گر بر چشم اعمی بر زند ** ظلمت صد ساله را زو بر کند
 • Heal all the blind ones except the envious man who from envy is bringing denial against thee.
 • جمله کوران را دوا کن جز حسود ** کز حسودی بر تو می‏آرد جحود
 • To thy envier, though it be I, do not give life, (but let me alone) so that I may be suffering the agony of (spiritual) death even as he is.
 • مر حسودت را اگر چه آن منم ** جان مده تا همچنین جان می‏کنم‏
 • (I mean) him that is envious of the Sun and him that is fretting at the existence of the Sun.
 • آن که او باشد حسود آفتاب ** و انکه می‏رنجد ز بود آفتاب‏
 • Look you, this is the incurable disease which he has, alas; look you, this is one fallen for ever to the bottom of the pit.
 • اینت درد بی‏دوا کاو راست آه ** اینت افتاده ابد در قعر چاه‏
 • What he wants is the extinction of the Sun of eternity. Tell (me), how should this desire of his come to pass? 1130
 • نفی خورشید ازل بایست او ** کی بر آید این مراد او بگو
 • .
 • .
 • The falcon (seeker of God) is he that comes back to the King; he that has lost the way is the blind falcon.
 • باز آن باشد که باز آید به شاه ** باز کور است آن که شد گم کرده راه‏
 • It lost the way and fell into the wilderness; then in the wilderness it fell amongst owls.
 • راه را گم کرد و در ویران فتاد ** باز در ویران بر جغدان فتاد
 • It (the falcon) is wholly light (derived) from the Light of (Divine) approval, but the marshal, Fate, blinded it.
 • او همه نور است از نور رضا ** لیک کورش کرد سرهنگ قضا
 • He threw dust in its eyes and took it (far) away from the (right) road; he left it amidst owls and (in) the wilderness.
 • خاک در چشمش زد و از راه برد ** در میان جغد و ویرانش سپرد
 • To crown all, the owls attack it and tear its lovely wing-feathers and plumes. 1135
 • بر سری جغدانش بر سر می‏زنند ** پر و بال نازنینش می‏کنند
 • A clamour arose amongst the owls—“Ha! the falcon has come to seize our dwelling place.”
 • ولوله افتاد در جغدان که ها ** باز آمد تا بگیرد جای ما
 • (’Twas) as (when) the street-dogs, wrathful and terrible, have fallen upon the frock of a (dervish) stranger.
 • چون سگان کوی پر خشم و مهیب ** اندر افتادند در دلق غریب‏
 • “How am I fit,” says the falcon, “for (consorting with) owls? I give up to the owls a hundred wildernesses like this.
 • باز گوید من چه در خوردم به جغد ** صد چنین ویران فدا کردم به جغد
 • I do not wish to stay here, I am going, I will return to the King of kings.
 • من نخواهم بود اینجا می‏روم ** سوی شاهنشاه راجع می‏شوم‏
 • Do not kill yourselves (with agitation), O owls, for I am not settling (here): I am going home. 1140
 • خویشتن مکشید ای جغدان که من ** نه مقیمم می‏روم سوی وطن‏
 • This ruin is a thriving abode in your eyes; for me, however, the King's fore-arm is the place of delight.”
 • این خراب آباد در چشم شماست ** ور نه ما را ساعد شه باز جاست‏
 • The owl (that was warning the others) said, “The falcon is plotting to uproot you from house and home.
 • جغد گفتا باز حیلت می‏کند ** تا ز خان و مان شما را بر کند
 • He will seize our houses by cunning, he will tear us out of our nests by (his) hypocrisy.
 • خانه‏های ما بگیرد او به مکر ** بر کند ما را به سالوسی ز وکر
 • This devotee of guile pretends to be perfectly satisfied (with what he has); by God, he is worse than all the greedy together.
 • می‏نماید سیری این حیلت پرست ** و الله از جمله‏ی حریصان بدتر است‏
 • From greediness he eats clay as (if it were) date-syrup: O friends, do not entrust the sheep's tail to the bear. 1145
 • او خورد از حرص طین را همچو دبس ** دنبه مسپارید ای یاران به خرس‏
 • He is boasting of the King and the King's hand, in order that he may lead us astray, simple-minded as we are.
 • لاف از شه می‏زند وز دست شاه ** تا برد او ما سلیمان را ز راه‏
 • How, indeed, should a petty bird be the congener of the King? Do not listen to him, if you have (even) a little understanding.
 • خود چه جنس شاه باشد مرغکی ** مشنوش گر عقل داری اندکی‏
 • Is he the King's or the Vizier's congener? Is garlic at all suitable to sweetmeat made with walnut kernels?
 • جنس شاه است او و یا جنس وزیر ** هیچ باشد لایق لوزینه سیر
 • (As for) his saying, from deceit and feint and artifice, ‘The King with his retinue is searching after me,’
 • آن چه می‏گوید ز مکر و فعل و فن ** هست سلطان با حشم جویای من‏
 • Here's an absurd mad fancy for you, here's a vain boast and a snare to catch blockheads! 1150
 • اینت مالیخولیای ناپذیر ** اینت لاف خام و دام گول گیر
 • Any one who believes this—’tis because of (his) foolishness: how is a slender little bird fit for (friendship with) royalty?
 • هر که این باور کند از ابلهی است ** مرغک لاغر چه در خورد شهی است‏
 • If the smallest owl should strike at his brain, where is succour for him from the King?”
 • کمترین جغد ار زند بر مغز او ** مر و را یاری‏گری از شاه کو