English    Türkçe    فارسی   

2
3112-3161

 • Until the heart of the man of God was grieved, never did God put any generation to shame.
 • تا دل مرد خدا نامد به درد ** هیچ قومی را خدا رسوا نکرد
 • They were going to make war on the prophets: they saw the body (of the prophet), they supposed he was a man.
 • قصد جنگ انبیا می‏داشتند ** جسم دیدند آدمی پنداشتند
 • In thee are the moral natures of those peoples of yore: how art not thou afraid lest thou be the same (as they)?
 • در تو هست اخلاق آن پیشینیان ** چون نمی‏ترسی که تو باشی همان‏
 • Forasmuch as all those marks are in thee, and thou art (one) of them, how wilt thou be saved? 3115
 • آن نشانیها همه چون در تو هست ** چون تو زیشانی کجا خواهی برست‏
 • The story of Júhí and the child who cried lamentably beside his father's bier.
 • قصه‏ی جوحی و آن کودک که پیش جنازه‏ی پدر خویش نوحه می‏کرد
 • A child was crying bitterly and beating his head beside his father's coffin,
 • کودکی در پیش تابوت پدر ** زار می‏نالید و بر می‏کوفت سر
 • Saying, “Why, father, where are they taking you to put you under some earth?
 • کای پدر آخر کجایت می‏برند ** تا ترا در زیر خاکی بسپرند
 • They are taking you to a narrow and noisome house: there is no carpet in it, nor any mat;
 • می‏برندت خانه‏ی تنگ و زحیر ** نی در او قالی و نه در وی حصیر
 • No lamp at night and no bread by day; neither smell nor sign of food is there.
 • نی چراغی در شب و نه روز نان ** نی در او بوی طعام و نه نشان‏
 • No door in good repair, no way to the roof; not one neighbour to be (your) refuge. 3120
 • نی درش معمور و نی در بام راه ** نی یکی همسایه کاو باشد پناه‏
 • Your eye, which was a place for the people's kisses—how should it go into a blind and murky house?—
 • چشم تو که بوسه گاه خلق بود ** چون رود در خانه‏ی کور و کبود
 • A pitiless house and narrow room, where neither (your) face will be lasting nor (your) colour.”
 • خانه‏ی بی‏زینهار و جای تنگ ** که در او نه روی می‏ماند نه رنگ‏
 • In this manner was he enumerating the qualities of the house, whilst he wrung tears of blood from his two eyes.
 • زین نسق اوصاف خانه می‏شمرد ** وز دو دیده اشک خونین می‏فشرد
 • Júhí said to his father, “O worthy (sir), by God they are taking this (corpse) to our house.”
 • گفت جوحی را پدر ای ارجمند ** و الله این را خانه‏ی ما می‏برند
 • The father said to Júhí, “Don't be a fool!” “O papa,” said he, “hear the marks (of identity). 3125
 • گفت جوحی را پدر ابله مشو ** گفت ای بابا نشانیها شنو
 • These marks which he mentioned one by one—our house has them (all), without uncertainty or doubt.
 • این نشانیها که گفت او یک به یک ** خانه‏ی ما راست بی‏تردید و شک‏
 • (It has) neither mat nor lamp nor food; neither its door is in good repair, nor its court nor its roof.”
 • نی حصیر و نه چراغ و نه طعام ** نه درش معمور و نه صحن و نه بام‏
 • In this wise the disobedient have a hundred marks upon themselves, but how should they see them?
 • زین نمط دارند بر خود صد نشان ** لیک کی بینند آن را طاغیان‏
 • The house, namely, the heart that remains unlighted by the beams of the sun of (Divine) Majesty,
 • خانه‏ی آن دل که ماند بی‏ضیا ** از شعاع آفتاب کبریا
 • Is narrow and dark as the souls of Jews, (being) destitute of (spiritual) savour of the loving King. 3130
 • تنگ و تاریک است چون جان جهود ** بی‏نوا از ذوق سلطان ودود
 • Neither has the light of the Sun shone into that heart, nor is there (in it any) spaciousness or opening of the door.
 • نی در آن دل تافت نور آفتاب ** نی گشاد عرصه و نه فتح باب‏
 • The tomb is better for thee than a heart like this. Come now, arise from the tomb which is thy heart!
 • گور خوشتر از چنین دل مر ترا ** آخر از گور دل خود برتر آ
 • Thou art living and born of the living. O gay and winsome one, art not thou choked by this narrow tomb?
 • زنده‏ای و زنده زاد ای شوخ و شنگ ** دم نمی‏گیرد ترا زین گور تنگ‏
 • Thou art the Joseph of the time and the sun of heaven: arise from this pit and prison, and show thy face!
 • یوسف وقتی و خورشید سما ** زین چه و زندان بر آ و رو نما
 • Thy Jonah has been cooked in the fish's belly: for his deliverance there is no means but glorification of God. 3135
 • یونست در بطن ماهی پخته شد ** مخلصش را نیست از تسبیح بد
 • If he had not glorified (God), the fish's belly would have been his gaol and prison until they shall be raised (from the dead).
 • گر نبودی او مسیح بطن نون ** حبس و زندانش بدی تا یبعثون‏
 • Through glorification he escaped from the body of the fish. What is glorification? The sign (and token) of the Day of Alast.
 • او به تسبیح از تن ماهی بجست ** چیست تسبیح آیت روز أ لست
 • If thou hast forgotten that glorification (rendered to God) by thy spirit, hearken to the glorifications of (uttered by) those Fishes (the prophets and saints).
 • گر فراموشت شد آن تسبیح جان ** بشنو این تسبیحهای ماهیان‏
 • Whosoever hath seen God is of God: whosoever hath seen that Sea is that Fish.
 • هر که دید الله را اللهی است ** هر که دید آن بحر را آن ماهی است‏
 • This world is a sea, and the body a fish, and the spirit is the Jonah debarred from the light of the dawn. 3140
 • این جهان دریاست و تن ماهی و روح ** یونس محجوب از نور صبوح‏
 • If it be a glorifier (of God), it is delivered from the fish; otherwise, it becomes digested therein and vanishes.
 • گر مسبح باشد از ماهی رهید ** ور نه در وی هضم گشت و ناپدید
 • The spiritual Fishes abound in this sea (the world), (but) thou seest them not, for thou art blind, O miserable wretch.
 • ماهیان جان در این دریا پرند ** تو نمی‏بینی که کوری ای نژند
 • Those Fishes are darting at thee: open thine eye, that thou mayst see them clearly.
 • بر تو خود را می‏زنند آن ماهیان ** چشم بگشا تا ببینی‏شان عیان‏
 • If thou art not seeing the Fishes plain—after all, thine ear hath heard their glorification (of God).
 • ماهیان را گر نمی‏بینی پدید ** گوش تو تسبیحشان آخر شنید
 • To practise patience is the soul of thy glorifications: have patience, for that is the true glorification. 3145
 • صبر کردن جان تسبیحات تست ** صبر کن کان است تسبیح درست‏
 • No glorification hath such a (high) degree (as patience hath); have patience: patience is the key to relief (from pain).
 • هیچ تسبیحی ندارد آن درج ** صبر کن الصبر مفتاح الفرج‏
 • Patience is like the bridge Sirát, (with) Paradise on the other side: with every fair (boy) there is an ugly pedagogue.
 • صبر چون پول صراط آن سو بهشت ** هست با هر خوب یک لالای زشت‏
 • So long as you flee from the pedagogue, there is no meeting (with the boy), because there is no parting of the handsome boy from the pedagogue.
 • تا ز لالا می‏گریزی وصل نیست ** ز انکه لالا را ز شاهد فصل نیست‏
 • What should you know of the (sweet) savour of patience, O you of brittle heart—especially, of patience for the sake of that Beauty of Chigil?
 • تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل ** خاصه صبر از بهر آن نقش چگل‏
 • A man’s delight is in campaigns (for Islam) and in the glory and pomp (of war); pathico voluptas e pene est. [A man’s delight is in campaigns (for Islam) and in the glory and pomp (of war); a (passive) catamite’s delight is from the penis.] 3150
 • مرد را ذوق غزا و کر و فر ** مر مخنث را بود ذوق‏از ذکر
 • Nihil est religio et precatio ejus nisi penis: his thought has borne him down to the lowest depth. [His religion and his prayer (is) nothing but the penis: his thought has borne him down to the lowest depth. ]
 • جز ذکر نه دین او و ذکر او ** سوی اسفل برد او را فکر او
 • Though he rise to the sky, be not afraid of him, for (it is only) in love of lowness (degradation) he has studied (and gained eminence).
 • گر بر آید بر فلک از وی مترس ** کاو بعشق سفل آموزید درس‏
 • He gallops his horse towards lowness, albeit he rings the bell (proclaims that he is going) aloft.
 • او بسوی سفل می‏راند فرس ** گر چه سوی علو جنباند جرس‏
 • What is there to fear from the flags of beggars?—for those flags are (but) a means for (getting) a mouthful of bread.
 • از علمهای گدایان ترس چیست ** کان علمها لقمه‏ی نان را رهی است‏
 • Timet puer quidam hominem corpulentum. “Ne timueris,” inquit, “O puer; ego enim vir non sum.” [About a boy’s fear of the corpulent man and how that person said, “Don’t be afraid, O boy, since I am not manly.”]
 • ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص که ای کودک مترس که من نامردم‏
 • Juvenis robustus puerum deprehendit solum. Palluit timore puer ne forte homo impetum faceret. [A stout youth found a boy alone. The boy turned pale from fear of the man’s intention (to attack).] 3155
 • کنگ زفتی کودکی را یافت فرد ** زرد شد کودک ز بیم قصد مرد
 • “Securus esto,” inquit, “mi pulcher; tu enim super me eris.” [He (the man) said, “Be secure, O my lovely one, since you will be on top of me. ]
 • گفت ایمن باش ای زیبای من ** که تو خواهی بود بر بالای من‏
 • Etiamsi terribilis (aspectu) sum, scito me impotentem esse ad coitum: me sicut camelum conscende, propelle.” [“Although I am dreadful (in appearance), know me (to be an impotent) catamite. Mount me like a camel (and) thrust.”]
 • من اگر هولم مخنث دان مرا ** همچو اشتر بر نشین می‏ران مرا
 • (With) the appearance of men and the reality like this— Adam without, the accursed Devil within—
 • صورت مردان و معنی این چنین ** از برون آدم درون دیو لعین‏
 • O you that are big as the people of ‘Ád, you resemble the drum against which a branch was beaten by the wind.
 • آن دهل را مانی ای زفت چو عاد ** که بر او آن شاخ را می‏کوفت باد
 • A fox abandoned his prey for the sake of a drum like a wind-filled leathern bag, 3160
 • روبهی اشکار خود را باد داد ** بهر طبلی همچو خیک پر ز باد
 • (But) when he found no (real) fatness in the drum, he said, “A hog is better than this empty bag.”
 • چون ندید اندر دهل او فربهی ** گفت خوکی به ازین خیک تهی‏