English    Türkçe    فارسی   

3
1020-1069

 • Forasmuch as ye are going towards (are inclined to) inanimateness (worldliness), how shall ye become familiar with the spiritual life of inanimate beings? 1020
 • چون شما سوی جمادی می‌روید ** محرم جان جمادان چون شوید
 • Go (forth) from inanimateness into the world of spirits, hearken to the loud noise of the particles of the world.
 • از جمادی عالم جانها روید ** غلغل اجزای عالم بشنوید
 • The glorification of God by inanimate beings will become evident to thee; the doubts suggested by (false) interpretations will not carry thee away (from the truth).
 • فاش تسبیح جمادات آیدت ** وسوسه‌ی تاویلها نربایدت
 • Since thy soul hath not the lamps (the lights necessary) for seeing, thou hast made interpretations,
 • چون ندارد جان تو قندیلها ** بهر بینش کرده‌ای تاویلها
 • Saying, “How should visible glorification (of God) be the meaning intended? The claim to see (that glorification) is an erroneous fancy.
 • که غرض تسبیح ظاهر کی بود ** دعوی دیدن خیال غی بود
 • Nay, the sight of that (inanimate object) causes him that sees it to glorify God at the time when he regards its significance. 1025
 • بلک مر بیننده را دیدار آن ** وقت عبرت می‌کند تسبیح‌خوان
 • Therefore, inasmuch as it reminds you of glorification, that indication (which it gives to you) is even as (equivalent to its) uttering (the words of glorification).”
 • پس چو از تسبیح یادت می‌دهد ** آن دلالت همچو گفتن می‌بود
 • This is the interpretation of the Mu‘tazilites and of those who do not possess the light of immediate (mystical) intuition.
 • این بود تاویل اهل اعتزال ** و آن آنکس کو ندارد نور حال
 • When a man has not escaped from sense-perception, he will be a stranger to the ideas of the unseen world.
 • چون ز حس بیرون نیامد آدمی ** باشد از تصویر غیبی اعجمی
 • This discourse hath no end. The snake-catcher, with a hundred pains, was bringing the snake along,
 • این سخن پایان ندارد مارگیر ** می‌کشید آن مار را با صد زحیر
 • Till (at last) the would-be showman arrived at Baghdád, that he might set up a public show at the cross-roads. 1030
 • تا به بغداد آمد آن هنگامه‌جو ** تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو
 • The man set up a show on the bank of the Tigris, and a hubbub arose in the city of Baghdád—
 • بر لب شط مرد هنگامه نهاد ** غلغله در شهر بغداد اوفتاد
 • “A snake-catcher has brought a dragon: he has captured a marvellous rare beast.”
 • مارگیری اژدها آورده است ** بوالعجب نادر شکاری کرده است
 • Myriads of simpletons assembled, who had become a prey to him as he (to it) in his folly.
 • جمع آمد صد هزاران خام‌ریش ** صید او گشته چو او از ابلهیش
 • They were waiting (to see the dragon), and he too was waiting for the scattered people to assemble.
 • منتظر ایشان و هم او منتظر ** تا که جمع آیند خلق منتشر
 • The greater the crowd, the better goes the begging and contributing (of money). 1035
 • مردم هنگامه افزون‌تر شود ** کدیه و توزیع نیکوتر رود
 • Myriads of idle babblers assembled, forming a ring, sole against sole.
 • جمع آمد صد هزاران ژاژخا ** حلقه کرده پشت پا بر پشت پا
 • Man took no heed of woman: on account of the throng they were mingled together like nobles and common folk at the Resurrection.
 • مرد را از زن خبر نه ز ازدحام ** رفته درهم چون قیامت خاص و عام
 • When he (the snake-catcher) began to move the cloth (which covered the dragon), the people in the crowd strained their throats (necks),
 • چون همی حراقه جنبانید او ** می‌کشیدند اهل هنگامه گلو
 • And (saw that) the dragon, which had been frozen by intense cold, was underneath a hundred kinds of coarse woollen cloths and coverlets.
 • و اژدها کز زمهریر افسرده بود ** زیر صد گونه پلاس و پرده بود
 • He had bound it with thick ropes: that careful keeper had taken great precaution for it. 1040
 • بسته بودش با رسنهای غلیظ ** احتیاطی کرده بودش آن حفیظ
 • During the delay (interval) of expectation and coming together, the sun of ‘Iráq shone upon the snake.
 • در درنگ انتظار و اتفاق ** تافت بر آن مار خورشید عراق
 • The sun of the hot country warmed it; the cold humours went out of its limbs.
 • آفتاب گرم‌سیرش گرم کرد ** رفت از اعضای او اخلاط سرد
 • It had been dead, and it revived: from astonishment (at feeling the sun's heat) the dragon began to uncoil itself.
 • مرده بود و زنده گشت او از شگفت ** اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
 • By the stirring of that dead serpent the people's amazement was multiplied a hundred thousand fold.
 • خلق را از جنبش آن مرده مار ** گشتشان آن یک تحیر صد هزار
 • With amazement they started shrieking and fled en masse from its motion. 1045
 • با تحیر نعره‌ها انگیختند ** جملگان از جنبشش بگریختند
 • It set about bursting the bonds, and at that loud outcry (of the people) the bonds on every side went crack, crack.
 • می‌سکست او بند و زان بانگ بلند ** هر طرف می‌رفت چاقاچاق بند
 • It burst the bonds and glided out from beneath—a hideous dragon roaring like a lion.
 • بندها بسکست و بیرون شد ز زیر ** اژدهایی زشت غران همچو شیر
 • Many people were killed in the rout: a hundred heaps were made of the fallen slain.
 • در هزیمت بس خلایق کشته شد ** از فتاده و کشتگان صد پشته شد
 • The snake-catcher became paralysed with fear on the spot, crying, “What have I brought from the mountains and the desert?”
 • مارگیر از ترس بر جا خشک گشت ** که چه آوردم من از کهسار و دشت
 • The blind sheep awakened the wolf: unwittingly it went towards its ‘Azrá’íl (Angel of death). 1050
 • گرگ را بیدار کرد آن کور میش ** رفت نادان سوی عزرائیل خویش
 • The dragon made one mouthful of that dolt: blood-drinking (bloodshed) is easy for Hajjáj.
 • اژدها یک لقمه کرد آن گیج را ** سهل باشد خون‌خوری حجاج را
 • It wound and fastened itself on a pillar and crunched the bones of the devoured man.
 • خویش را بر استنی پیچید و بست ** استخوان خورده را در هم شکست
 • The dragon is thy sensual soul: how is it dead? It is (only) frozen by grief and lack of means.
 • نفست اژدرهاست او کی مرده است ** از غم و بی آلتی افسرده است
 • If it obtain the means of Pharaoh, by whose command the water of the river (Nile) would flow,
 • گر بیابد آلت فرعون او ** که بامر او همی‌رفت آب جو
 • Then it will begin to act like Pharaoh and will waylay a hundred (such as) Moses and Aaron. 1055
 • آنگه او بنیاد فرعونی کند ** راه صد موسی و صد هارون زند
 • That dragon, under stress of poverty, is a little worm, (but) a gnat is made a falcon by power and riches.
 • کرمکست آن اژدها از دست فقر ** پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر
 • Keep the dragon in the snow of separation (from its desires); beware, do not carry it into the sun of ‘Iráq.
 • اژدها را دار در برف فراق ** هین مکش او را به خورشید عراق
 • So long as that dragon of thine remains frozen, (well and good); thou art a mouthful for it, when it gains release.
 • تا فسرده می‌بود آن اژدهات ** لقمه‌ی اویی چو او یابد نجات
 • Mortify it and become safe from (spiritual) death; have no mercy: it is not one of them that deserve favours;
 • مات کن او را و آمن شو ز مات ** رحم کم کن نیست او ز اهل صلات
 • For (when) the heat of the sun of lust strikes upon it, that vile bat of thine flaps its wings. 1060
 • کان تف خورشید شهوت بر زند ** آن خفاش مردریگت پر زند
 • Lead it manfully to the (spiritual) warfare and battle: God will reward thee with access (to Him).
 • می‌کشانش در جهاد و در قتال ** مردوار الله یجزیک الوصال
 • When that man brought the dragon into the hot air, the insolent brute became well (again),
 • چونک آن مرد اژدها را آورید ** در هوای گرم خوش شد آن مرید
 • Inevitably it wrought those mischiefs, my dear friend, (and others) too, twenty times as many as we have told.
 • لاجرم آن فتنه‌ها کرد ای عزیز ** بیست همچندان که ما گفتیم نیز
 • Dost thou hope, without using violence, to keep it bound in quiet and faithfulness?
 • تو طمع داری که او را بی جفا ** بسته داری در وقار و در وفا
 • How should this wish be fulfilled for any worthless one? It needs a Moses to kill the dragon. 1065
 • هر خسی را این تمنی کی رسد ** موسیی باید که اژدرها کشد
 • By his dragon hundreds of thousands of people were killed in the rout, as he had designed.
 • صدهزاران خلق ز اژدرهای او ** در هزیمت کشته شد از رای او
 • How Pharaoh threatened Moses, on whom be peace.
 • تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “Why didst thou, O Kalím, kill the people and cause fear to fall (on them)?
 • گفت فرعونش چرا تو ای کلیم ** خلق را کشتی و افکندی تو بیم
 • The people were put to flight and rout by thee; in the rout the folk were killed through slipping (and being crushed to death).
 • در هزیمت از تو افتادند خلق ** در هزیمت کشته شد مردم ز زلق
 • Necessarily, the folk have come to regard thee as their enemy; (both) men and women have conceived hatred of thee in their breasts.
 • لاجرم مردم ترا دشمن گرفت ** کین تو در سینه مرد و زن گرفت