English    Türkçe    فارسی   

3
1036-1085

 • Myriads of idle babblers assembled, forming a ring, sole against sole.
 • جمع آمد صد هزاران ژاژخا ** حلقه کرده پشت پا بر پشت پا
 • Man took no heed of woman: on account of the throng they were mingled together like nobles and common folk at the Resurrection.
 • مرد را از زن خبر نه ز ازدحام ** رفته درهم چون قیامت خاص و عام
 • When he (the snake-catcher) began to move the cloth (which covered the dragon), the people in the crowd strained their throats (necks),
 • چون همی حراقه جنبانید او ** می‌کشیدند اهل هنگامه گلو
 • And (saw that) the dragon, which had been frozen by intense cold, was underneath a hundred kinds of coarse woollen cloths and coverlets.
 • و اژدها کز زمهریر افسرده بود ** زیر صد گونه پلاس و پرده بود
 • He had bound it with thick ropes: that careful keeper had taken great precaution for it. 1040
 • بسته بودش با رسنهای غلیظ ** احتیاطی کرده بودش آن حفیظ
 • During the delay (interval) of expectation and coming together, the sun of ‘Iráq shone upon the snake.
 • در درنگ انتظار و اتفاق ** تافت بر آن مار خورشید عراق
 • The sun of the hot country warmed it; the cold humours went out of its limbs.
 • آفتاب گرم‌سیرش گرم کرد ** رفت از اعضای او اخلاط سرد
 • It had been dead, and it revived: from astonishment (at feeling the sun's heat) the dragon began to uncoil itself.
 • مرده بود و زنده گشت او از شگفت ** اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
 • By the stirring of that dead serpent the people's amazement was multiplied a hundred thousand fold.
 • خلق را از جنبش آن مرده مار ** گشتشان آن یک تحیر صد هزار
 • With amazement they started shrieking and fled en masse from its motion. 1045
 • با تحیر نعره‌ها انگیختند ** جملگان از جنبشش بگریختند
 • It set about bursting the bonds, and at that loud outcry (of the people) the bonds on every side went crack, crack.
 • می‌سکست او بند و زان بانگ بلند ** هر طرف می‌رفت چاقاچاق بند
 • It burst the bonds and glided out from beneath—a hideous dragon roaring like a lion.
 • بندها بسکست و بیرون شد ز زیر ** اژدهایی زشت غران همچو شیر
 • Many people were killed in the rout: a hundred heaps were made of the fallen slain.
 • در هزیمت بس خلایق کشته شد ** از فتاده و کشتگان صد پشته شد
 • The snake-catcher became paralysed with fear on the spot, crying, “What have I brought from the mountains and the desert?”
 • مارگیر از ترس بر جا خشک گشت ** که چه آوردم من از کهسار و دشت
 • The blind sheep awakened the wolf: unwittingly it went towards its ‘Azrá’íl (Angel of death). 1050
 • گرگ را بیدار کرد آن کور میش ** رفت نادان سوی عزرائیل خویش
 • The dragon made one mouthful of that dolt: blood-drinking (bloodshed) is easy for Hajjáj.
 • اژدها یک لقمه کرد آن گیج را ** سهل باشد خون‌خوری حجاج را
 • It wound and fastened itself on a pillar and crunched the bones of the devoured man.
 • خویش را بر استنی پیچید و بست ** استخوان خورده را در هم شکست
 • The dragon is thy sensual soul: how is it dead? It is (only) frozen by grief and lack of means.
 • نفست اژدرهاست او کی مرده است ** از غم و بی آلتی افسرده است
 • If it obtain the means of Pharaoh, by whose command the water of the river (Nile) would flow,
 • گر بیابد آلت فرعون او ** که بامر او همی‌رفت آب جو
 • Then it will begin to act like Pharaoh and will waylay a hundred (such as) Moses and Aaron. 1055
 • آنگه او بنیاد فرعونی کند ** راه صد موسی و صد هارون زند
 • That dragon, under stress of poverty, is a little worm, (but) a gnat is made a falcon by power and riches.
 • کرمکست آن اژدها از دست فقر ** پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر
 • Keep the dragon in the snow of separation (from its desires); beware, do not carry it into the sun of ‘Iráq.
 • اژدها را دار در برف فراق ** هین مکش او را به خورشید عراق
 • So long as that dragon of thine remains frozen, (well and good); thou art a mouthful for it, when it gains release.
 • تا فسرده می‌بود آن اژدهات ** لقمه‌ی اویی چو او یابد نجات
 • Mortify it and become safe from (spiritual) death; have no mercy: it is not one of them that deserve favours;
 • مات کن او را و آمن شو ز مات ** رحم کم کن نیست او ز اهل صلات
 • For (when) the heat of the sun of lust strikes upon it, that vile bat of thine flaps its wings. 1060
 • کان تف خورشید شهوت بر زند ** آن خفاش مردریگت پر زند
 • Lead it manfully to the (spiritual) warfare and battle: God will reward thee with access (to Him).
 • می‌کشانش در جهاد و در قتال ** مردوار الله یجزیک الوصال
 • When that man brought the dragon into the hot air, the insolent brute became well (again),
 • چونک آن مرد اژدها را آورید ** در هوای گرم خوش شد آن مرید
 • Inevitably it wrought those mischiefs, my dear friend, (and others) too, twenty times as many as we have told.
 • لاجرم آن فتنه‌ها کرد ای عزیز ** بیست همچندان که ما گفتیم نیز
 • Dost thou hope, without using violence, to keep it bound in quiet and faithfulness?
 • تو طمع داری که او را بی جفا ** بسته داری در وقار و در وفا
 • How should this wish be fulfilled for any worthless one? It needs a Moses to kill the dragon. 1065
 • هر خسی را این تمنی کی رسد ** موسیی باید که اژدرها کشد
 • By his dragon hundreds of thousands of people were killed in the rout, as he had designed.
 • صدهزاران خلق ز اژدرهای او ** در هزیمت کشته شد از رای او
 • How Pharaoh threatened Moses, on whom be peace.
 • تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “Why didst thou, O Kalím, kill the people and cause fear to fall (on them)?
 • گفت فرعونش چرا تو ای کلیم ** خلق را کشتی و افکندی تو بیم
 • The people were put to flight and rout by thee; in the rout the folk were killed through slipping (and being crushed to death).
 • در هزیمت از تو افتادند خلق ** در هزیمت کشته شد مردم ز زلق
 • Necessarily, the folk have come to regard thee as their enemy; (both) men and women have conceived hatred of thee in their breasts.
 • لاجرم مردم ترا دشمن گرفت ** کین تو در سینه مرد و زن گرفت
 • Thou wert calling the people to (follow) thee, (but) it has turned out contrariwise: the folk cannot but resist thee. 1070
 • خلق را می‌خواندی بر عکس شد ** از خلافت مردمان را نیست بد
 • I too, though I am creeping (shrinking) back from thy malice, am concocting a plan to requite thee.
 • من هم از شرت اگر پس می‌خزم ** در مکافات تو دیگی می‌پزم
 • Put away from thine heart the thought that thou wilt deceive me or that thou wilt get any follower but thy shadow.
 • دل ازین بر کن که بفریبی مرا ** یا بجز فی پس‌روی گردد ترا
 • Be not deluded by that which thou hast contrived: thou hast (only) cast terror into the hearts of the people.
 • تو بدان غره مشو کش ساختی ** در دل خلقان هراس انداختی
 • Thou mayst bring (forward) a hundred such (devices), and thou wilt be exposed in the same way; thou wilt become despicable and the laughing-stock of the mob.
 • صد چنین آری و هم رسوا شوی ** خوار گردی ضحکه‌ی غوغا شوی
 • Many have been impostors like thee, (but) in our Egypt they have been brought to disgrace in the end.” 1075
 • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند
 • The answer of Moses to Pharaoh concerning the threats which he made against him.
 • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
 • He (Moses) said, “I admit nothing as co-partner with the command of God: if His command shall shed my blood, there is no fear (on my part).
 • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
 • I am content, I am thankful, O adversary: here (I am) disgraced, but with God (I am) honoured.
 • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
 • In the sight of the people (I am) contemptible and wretched and a laughingstock: in God's sight (I am) loved and sought and approved.
 • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
 • I say this (merely as a matter) of words; otherwise (in fact), to-morrow (on the Day of Judgement) God will make thee one of the black-faced.
 • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
 • Glory belongs to Him and to His servants (alone): recite (from the Qur’án) the sign thereof (made manifest) through Adam and Iblís. 1080
 • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش
 • The explanation of (the attributes of) God, like God (Himself), hath no limit. Take heed, close thy mouth and turn over a (new) leaf.”
 • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
 • The reply of Pharaoh to Moses, on whom be peace.
 • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “The leaf is under my authority; the book and register of authority is mine at this moment.
 • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
 • The people of the world have chosen me: art thou wiser than all, O fellow?
 • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
 • O Moses, thou hast vaunted thyself. Hark, begone! Have less regard for thyself, be not self-deluded.
 • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
 • I will assemble the magicians of the world, that I may exhibit thy foolishness to the city. 1085
 • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را