English    Türkçe    فارسی   

3
1048-1097

 • Many people were killed in the rout: a hundred heaps were made of the fallen slain.
 • در هزیمت بس خلایق کشته شد ** از فتاده و کشتگان صد پشته شد
 • The snake-catcher became paralysed with fear on the spot, crying, “What have I brought from the mountains and the desert?”
 • مارگیر از ترس بر جا خشک گشت ** که چه آوردم من از کهسار و دشت
 • The blind sheep awakened the wolf: unwittingly it went towards its ‘Azrá’íl (Angel of death). 1050
 • گرگ را بیدار کرد آن کور میش ** رفت نادان سوی عزرائیل خویش
 • The dragon made one mouthful of that dolt: blood-drinking (bloodshed) is easy for Hajjáj.
 • اژدها یک لقمه کرد آن گیج را ** سهل باشد خون‌خوری حجاج را
 • It wound and fastened itself on a pillar and crunched the bones of the devoured man.
 • خویش را بر استنی پیچید و بست ** استخوان خورده را در هم شکست
 • The dragon is thy sensual soul: how is it dead? It is (only) frozen by grief and lack of means.
 • نفست اژدرهاست او کی مرده است ** از غم و بی آلتی افسرده است
 • If it obtain the means of Pharaoh, by whose command the water of the river (Nile) would flow,
 • گر بیابد آلت فرعون او ** که بامر او همی‌رفت آب جو
 • Then it will begin to act like Pharaoh and will waylay a hundred (such as) Moses and Aaron. 1055
 • آنگه او بنیاد فرعونی کند ** راه صد موسی و صد هارون زند
 • That dragon, under stress of poverty, is a little worm, (but) a gnat is made a falcon by power and riches.
 • کرمکست آن اژدها از دست فقر ** پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر
 • Keep the dragon in the snow of separation (from its desires); beware, do not carry it into the sun of ‘Iráq.
 • اژدها را دار در برف فراق ** هین مکش او را به خورشید عراق
 • So long as that dragon of thine remains frozen, (well and good); thou art a mouthful for it, when it gains release.
 • تا فسرده می‌بود آن اژدهات ** لقمه‌ی اویی چو او یابد نجات
 • Mortify it and become safe from (spiritual) death; have no mercy: it is not one of them that deserve favours;
 • مات کن او را و آمن شو ز مات ** رحم کم کن نیست او ز اهل صلات
 • For (when) the heat of the sun of lust strikes upon it, that vile bat of thine flaps its wings. 1060
 • کان تف خورشید شهوت بر زند ** آن خفاش مردریگت پر زند
 • Lead it manfully to the (spiritual) warfare and battle: God will reward thee with access (to Him).
 • می‌کشانش در جهاد و در قتال ** مردوار الله یجزیک الوصال
 • When that man brought the dragon into the hot air, the insolent brute became well (again),
 • چونک آن مرد اژدها را آورید ** در هوای گرم خوش شد آن مرید
 • Inevitably it wrought those mischiefs, my dear friend, (and others) too, twenty times as many as we have told.
 • لاجرم آن فتنه‌ها کرد ای عزیز ** بیست همچندان که ما گفتیم نیز
 • Dost thou hope, without using violence, to keep it bound in quiet and faithfulness?
 • تو طمع داری که او را بی جفا ** بسته داری در وقار و در وفا
 • How should this wish be fulfilled for any worthless one? It needs a Moses to kill the dragon. 1065
 • هر خسی را این تمنی کی رسد ** موسیی باید که اژدرها کشد
 • By his dragon hundreds of thousands of people were killed in the rout, as he had designed.
 • صدهزاران خلق ز اژدرهای او ** در هزیمت کشته شد از رای او
 • How Pharaoh threatened Moses, on whom be peace.
 • تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “Why didst thou, O Kalím, kill the people and cause fear to fall (on them)?
 • گفت فرعونش چرا تو ای کلیم ** خلق را کشتی و افکندی تو بیم
 • The people were put to flight and rout by thee; in the rout the folk were killed through slipping (and being crushed to death).
 • در هزیمت از تو افتادند خلق ** در هزیمت کشته شد مردم ز زلق
 • Necessarily, the folk have come to regard thee as their enemy; (both) men and women have conceived hatred of thee in their breasts.
 • لاجرم مردم ترا دشمن گرفت ** کین تو در سینه مرد و زن گرفت
 • Thou wert calling the people to (follow) thee, (but) it has turned out contrariwise: the folk cannot but resist thee. 1070
 • خلق را می‌خواندی بر عکس شد ** از خلافت مردمان را نیست بد
 • I too, though I am creeping (shrinking) back from thy malice, am concocting a plan to requite thee.
 • من هم از شرت اگر پس می‌خزم ** در مکافات تو دیگی می‌پزم
 • Put away from thine heart the thought that thou wilt deceive me or that thou wilt get any follower but thy shadow.
 • دل ازین بر کن که بفریبی مرا ** یا بجز فی پس‌روی گردد ترا
 • Be not deluded by that which thou hast contrived: thou hast (only) cast terror into the hearts of the people.
 • تو بدان غره مشو کش ساختی ** در دل خلقان هراس انداختی
 • Thou mayst bring (forward) a hundred such (devices), and thou wilt be exposed in the same way; thou wilt become despicable and the laughing-stock of the mob.
 • صد چنین آری و هم رسوا شوی ** خوار گردی ضحکه‌ی غوغا شوی
 • Many have been impostors like thee, (but) in our Egypt they have been brought to disgrace in the end.” 1075
 • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند
 • The answer of Moses to Pharaoh concerning the threats which he made against him.
 • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
 • He (Moses) said, “I admit nothing as co-partner with the command of God: if His command shall shed my blood, there is no fear (on my part).
 • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
 • I am content, I am thankful, O adversary: here (I am) disgraced, but with God (I am) honoured.
 • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
 • In the sight of the people (I am) contemptible and wretched and a laughingstock: in God's sight (I am) loved and sought and approved.
 • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
 • I say this (merely as a matter) of words; otherwise (in fact), to-morrow (on the Day of Judgement) God will make thee one of the black-faced.
 • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
 • Glory belongs to Him and to His servants (alone): recite (from the Qur’án) the sign thereof (made manifest) through Adam and Iblís. 1080
 • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش
 • The explanation of (the attributes of) God, like God (Himself), hath no limit. Take heed, close thy mouth and turn over a (new) leaf.”
 • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
 • The reply of Pharaoh to Moses, on whom be peace.
 • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “The leaf is under my authority; the book and register of authority is mine at this moment.
 • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
 • The people of the world have chosen me: art thou wiser than all, O fellow?
 • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
 • O Moses, thou hast vaunted thyself. Hark, begone! Have less regard for thyself, be not self-deluded.
 • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
 • I will assemble the magicians of the world, that I may exhibit thy foolishness to the city. 1085
 • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را
 • (But) this will not be done in a day or two: give me time (and wait) till the forty days (which end in the month) of Tamúz.”
 • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
 • The answer of Moses, on whom be peace, to Pharaoh.
 • جواب موسی فرعون را
 • Moses said, “This is not permitted to me: I am the slave (of God): the giving of time to thee is not commanded.
 • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
 • If thou art powerful and I in sooth have no ally, (yet) I am subject to His command: I have nothing to do with that.
 • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
 • I will combat thee with all my might so long as I live; what have I to do with helping (God)? I am a slave.
 • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
 • I will fight till the decision of God comes to pass: He (alone) separates every adversary from an adversary.” 1090
 • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا
 • The reply of Pharaoh to Moses, and the coming of a Divine revelation to Moses, on whom be peace.
 • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
 • He (Pharaoh) said, “Nay, nay, thou must appoint a certain respite: do not give cajoleries, do not talk vain things.”
 • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
 • At once the high God made a revelation to him, saying, “Give him an ample respite: be not afraid of that.
 • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
 • Willingly give him these forty days, that he may bethink him of divers plots.
 • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
 • Let him endeavour, for I am not asleep; bid him advance quickly, (for) I have barred the way in front (of him).
 • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
 • I will confound all their devices, and I will reduce to little that which they increase. 1095
 • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم
 • Let them fetch water, and I will make (it) fire; let them get honey and sweets and I will make (it) bitter.
 • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
 • Let them join in a bond of love, and I will destroy it; I will do that which they conceive not.
 • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم