English    Türkçe    فارسی   

3
1066-1115

 • By his dragon hundreds of thousands of people were killed in the rout, as he had designed.
 • صدهزاران خلق ز اژدرهای او ** در هزیمت کشته شد از رای او
 • How Pharaoh threatened Moses, on whom be peace.
 • تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “Why didst thou, O Kalím, kill the people and cause fear to fall (on them)?
 • گفت فرعونش چرا تو ای کلیم ** خلق را کشتی و افکندی تو بیم
 • The people were put to flight and rout by thee; in the rout the folk were killed through slipping (and being crushed to death).
 • در هزیمت از تو افتادند خلق ** در هزیمت کشته شد مردم ز زلق
 • Necessarily, the folk have come to regard thee as their enemy; (both) men and women have conceived hatred of thee in their breasts.
 • لاجرم مردم ترا دشمن گرفت ** کین تو در سینه مرد و زن گرفت
 • Thou wert calling the people to (follow) thee, (but) it has turned out contrariwise: the folk cannot but resist thee. 1070
 • خلق را می‌خواندی بر عکس شد ** از خلافت مردمان را نیست بد
 • I too, though I am creeping (shrinking) back from thy malice, am concocting a plan to requite thee.
 • من هم از شرت اگر پس می‌خزم ** در مکافات تو دیگی می‌پزم
 • Put away from thine heart the thought that thou wilt deceive me or that thou wilt get any follower but thy shadow.
 • دل ازین بر کن که بفریبی مرا ** یا بجز فی پس‌روی گردد ترا
 • Be not deluded by that which thou hast contrived: thou hast (only) cast terror into the hearts of the people.
 • تو بدان غره مشو کش ساختی ** در دل خلقان هراس انداختی
 • Thou mayst bring (forward) a hundred such (devices), and thou wilt be exposed in the same way; thou wilt become despicable and the laughing-stock of the mob.
 • صد چنین آری و هم رسوا شوی ** خوار گردی ضحکه‌ی غوغا شوی
 • Many have been impostors like thee, (but) in our Egypt they have been brought to disgrace in the end.” 1075
 • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند
 • The answer of Moses to Pharaoh concerning the threats which he made against him.
 • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
 • He (Moses) said, “I admit nothing as co-partner with the command of God: if His command shall shed my blood, there is no fear (on my part).
 • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
 • I am content, I am thankful, O adversary: here (I am) disgraced, but with God (I am) honoured.
 • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
 • In the sight of the people (I am) contemptible and wretched and a laughingstock: in God's sight (I am) loved and sought and approved.
 • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
 • I say this (merely as a matter) of words; otherwise (in fact), to-morrow (on the Day of Judgement) God will make thee one of the black-faced.
 • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
 • Glory belongs to Him and to His servants (alone): recite (from the Qur’án) the sign thereof (made manifest) through Adam and Iblís. 1080
 • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش
 • The explanation of (the attributes of) God, like God (Himself), hath no limit. Take heed, close thy mouth and turn over a (new) leaf.”
 • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
 • The reply of Pharaoh to Moses, on whom be peace.
 • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
 • Pharaoh said to him, “The leaf is under my authority; the book and register of authority is mine at this moment.
 • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
 • The people of the world have chosen me: art thou wiser than all, O fellow?
 • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
 • O Moses, thou hast vaunted thyself. Hark, begone! Have less regard for thyself, be not self-deluded.
 • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
 • I will assemble the magicians of the world, that I may exhibit thy foolishness to the city. 1085
 • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را
 • (But) this will not be done in a day or two: give me time (and wait) till the forty days (which end in the month) of Tamúz.”
 • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
 • The answer of Moses, on whom be peace, to Pharaoh.
 • جواب موسی فرعون را
 • Moses said, “This is not permitted to me: I am the slave (of God): the giving of time to thee is not commanded.
 • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
 • If thou art powerful and I in sooth have no ally, (yet) I am subject to His command: I have nothing to do with that.
 • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
 • I will combat thee with all my might so long as I live; what have I to do with helping (God)? I am a slave.
 • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
 • I will fight till the decision of God comes to pass: He (alone) separates every adversary from an adversary.” 1090
 • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا
 • The reply of Pharaoh to Moses, and the coming of a Divine revelation to Moses, on whom be peace.
 • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
 • He (Pharaoh) said, “Nay, nay, thou must appoint a certain respite: do not give cajoleries, do not talk vain things.”
 • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
 • At once the high God made a revelation to him, saying, “Give him an ample respite: be not afraid of that.
 • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
 • Willingly give him these forty days, that he may bethink him of divers plots.
 • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
 • Let him endeavour, for I am not asleep; bid him advance quickly, (for) I have barred the way in front (of him).
 • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
 • I will confound all their devices, and I will reduce to little that which they increase. 1095
 • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم
 • Let them fetch water, and I will make (it) fire; let them get honey and sweets and I will make (it) bitter.
 • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
 • Let them join in a bond of love, and I will destroy it; I will do that which they conceive not.
 • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم
 • Have thou no fear, and give him a lengthy respite; bid him bring together his host and prepare a hundred devices.”
 • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
 • How Moses, on whom be peace, gave Pharaoh a respite, that he might assemble the magicians from the cities.
 • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
 • He (Moses) said, “The (Divine) command hath come. Go, the respite is (granted) to thee. I depart to my dwelling-place: thou art delivered from me.”
 • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
 • He was going (on his way), and at his heels (went) the dragon wise and loving, like the hunter's dog. 1100
 • او همی‌شد و اژدها اندر عقب ** چون سگ صیاد دانا و محب
 • Like the hunter's dog, wagging its tail: it made the stones (crumble as) sand beneath its hoof.
 • چون سگ صیاد جنبان کرده دم ** سنگ را می‌کرد ریگ او زیر سم
 • With its breath it drew in stone and iron (to its jaws) and visibly chewed the iron into small fragments.
 • سنگ و آهن را بدم در می‌کشید ** خرد می‌خایید آهن را پدید
 • In the air it was making itself (rise) above the zodiac, so that Greeks and Georgians would flee from it in panic.
 • در هوا می‌کرد خود بالای برج ** که هزیمت می‌شد از وی روم و گرج
 • From its palate it cast out foam, like a camel: whomsoever a drop hit, he was smitten with tubercular leprosy.
 • کفک می‌انداخت چون اشتر ز کام ** قطره‌ای بر هر که زد می‌شد جذام
 • The gnashing of its teeth would break the heart; the souls of black lions would be distraught (with terror). 1105
 • ژغژغ دندان او دل می‌شکست ** جان شیران سیه می‌شد ز دست
 • When that chosen one (Moses) reached his kinsfolk, he took hold of the corner of its mouth, and it became again a staff.
 • چون به قوم خود رسید آن مجتبی ** شدق او بگرفت باز او شد عصا
 • He leaned upon it, saying, “O wonder! to me (’tis clear as) the sun, to my enemy (’tis dark as) night.
 • تکیه بر وی کرد و می‌گفت ای عجب ** پیش ما خورشید و پیش خصم شب
 • O wonder! How doth this host not see a whole world filled with the morning sun?
 • ای عجب چون می‌نبیند این سپاه ** عالمی پر آفتاب چاشتگاه
 • Eyes open, and ears open, and this sun! I am amazed at God's eye-bandaging.
 • چشم باز و گوش باز و این ذکا ** خیره‌ام در چشم‌بندی خدا
 • I am amazed at them, and they too at me: (we are) from one springtime, (but) they are thorns and I am jasmine. 1110
 • من ازیشان خیره ایشان هم ز من ** از بهاری خار ایشان من سمن
 • I bore to them many a cup of pure wine: its juice turned to stone before this company.
 • پیششان بردم بسی جام رحیق ** سنگ شد آبش به پیش این فریق
 • I twined a handful of roses and carried it to them: every rose became as a thorn, and the honey turned to poison.
 • دسته گل بستم و بردم به پیش ** هر گلی چون خار گشت و نوش نیش
 • That (pure wine) is the portion allotted to the selfless: since they are with themselves (not freed from self), how should it be shown (to them)?
 • آن نصیب جان بی‌خویشان بود ** چونک با خویش‌اند پیدا کی شود
 • With us, one must needs be a waking sleeper, that in the state of wakefulness he may dream dreams.”
 • خفته‌ی بیدار باید پیش ما ** تا به بیداری ببیند خوابها
 • Thought of created things is an enemy to this sweet (waking) sleep: until his (any one's) thought is asleep, his throat is shut. 1115
 • دشمن این خواب خوش شد فکر خلق ** تا نخسپد فکرتش بستست حلق