English    Türkçe    فارسی   

3
1649-1698

 • (With) eye open and ear open and the snare in front, it is flying towards a snare with its own wings.
 • چشم باز و گوش باز و دام پیش ** سوی دامی می‌پرد با پر خویش
 • A comparison (showing that) the bonds and snares of Destiny, though outwardly invisible, are manifest in their effects.
 • تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا
 • You may see a nobleman’s son in a tattered cloak, bareheaded, fallen into affliction. 1650
 • بینی اندر دلق مهتر زاده‌ای ** سر برهنه در بلا افتاده‌ای
 • (He is) consumed with passion for some ne’er-do-well, (he has) sold his furniture and properties.
 • در هوای نابکاری سوخته ** اقمشه و املاک خود بفروخته
 • His household (is) gone, (he has) become ill-famed and despised; he walks along like (one in) misfortune, to the joy of his foes.
 • خان و مان رفته شده بدنام و خوار ** کام دشمن می‌رود ادبیروار
 • (If) he sees an ascetic, he will say, “O venerable sir, bestow on me a benediction for God’s sake,
 • زاهدی بیند بگوید ای کیا ** همتی می‌دار از بهر خدا
 • For I have fallen into this ugly misfortune and have let wealth and gold and happiness go from my hand.
 • کاندرین ادبار زشت افتاده‌ام ** مال و زر و نعمت از کف داده‌ام
 • (Give me) a benediction, so that maybe I shall be delivered from this (woe) and maybe escape from this dark clay. 1655
 • همتی تا بوک من زین وا رهم ** زین گل تیره بود که بر جهم
 • He is begging this prayer of high and low, crying, “Release and release and release!”
 • این دعا می‌خواهد او از عام و خاص ** کالخلاص و الخلاص و الخلاص
 • His hand is free and his foot free, and there is no chain, no custodian (standing) over him, no iron (gyve).
 • دست باز و پای باز و بند نی ** نه موکل بر سرش نه آهنی
 • From what chain art thou seeking release, and from what imprisonment art thou seeking to escape?
 • از کدامین بند می‌جویی خلاص ** وز کدامین حبس می‌جویی مناص
 • (From) the hidden chain of fore-ordainment and destiny, which none but the elect spirit may behold.
 • بند تقدیر و قضای مختفی ** کی نبیند آن بجز جان صفی
 • Though it is not visible, it is (there) in ambush; it is worse that prison and chains of iron, 1660
 • گرچه پیدا نیست آن در مکمنست ** بتر از زندان و بند آهنست
 • Because that (iron chain) the ironsmith may break, and the excavator may even dig up the bricks (foundations) of the prison;
 • زانک آهنگر مر آن را بشکند ** حفره گر هم خشت زندان بر کند
 • Vision of that chain (of Destiny) belongs to Ahmad (Mohammed): (he saw it) on the throat bound with a cord of palm-fibres.
 • ای عجب این بند پنهان گران ** عاجز از تکسیر آن آهنگران
 • Vision of that chain (of Destiny) belongs to Ahmad (Mohammad): (he saw it) on the throat bound wit acord of palm-fibres.
 • دیدن آن بند احمد را رسد ** بر گلوی بسته حبل من مسد
 • He saw a load of firewood on the back of Abu Lahab’s wife and said,the carrier of faggots(for Hell-fire).
 • دید بر پشت عیال بولهب ** تنگ هیزم گفت حماله‌ی حطب
 • The cord and the firewood no eye beheld but his, for to him every unseen thing becomes visible. 1665
 • حبل و هیزم را جز او چشمی ندید ** که پدید آید برو هر ناپدید
 • All the rest interpret it (falsely), for this (vision) arises from senselessness (spiritual rapture), and they are sensible-
 • باقیانش جمله تاویلی کنند ** کین ز بیهوشیست و ایشان هوشمند
 • But from the effect of that (chain) his (the sufferer’s) back has been bent double, and he is moaning before you,
 • لیک از تاثیر آن پشتش دوتو ** گشته و نالان شده او پیش تو
 • (And crying), ‘A prayer! A benediction !that I may be delivered and that I may escape from this hidden chain.”
 • که دعایی همتی تا وا رهم ** تا ازین بند نهان بیرون جهم
 • He who sees these signs clearly, how should not he know the damned from the blest?
 • آنک بیند این علامتها پدید ** چون نداند او شقی را از سعید
 • He knows, and by command of the Almighty he conceals (it), for it would not be lawful to divulge the secret of God. 1670
 • داند و پوشد بامر ذوالجلال ** که نباشد کشف راز حق حلال
 • This discourse hath no end. That dervish, through hunger, became feeble and his body a prisoner.
 • این سخن پایان ندارد آن فقیر ** از مجاعت شد زبون و تن اسیر
 • How the dervish who had made the vow was reduced (by hunger) to plucking the pears from the tree, and how God’s chastisement came (upon him) without delay.
 • مضطرب شدن فقیر نذر کرده بکندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت
 • For five days the wind did not cause a single pear to drop, and on account of the fire (pangs) of hunger his patience was fleeing (deserting him).
 • پنج روز آن باد امرودی نریخت ** ز آتش جوعش صبوری می‌گریخت
 • He espied several pears on a bough, (but) once more he acted with patience and restrained himself.
 • بر سر شاخی مرودی چند دید ** باز صبری کرد و خود را وا کشید
 • The wind came and lowered the end of the bough and caused his carnal nature to prevail for the eating of that (fruit).
 • باد آمد شاخ را سر زیر کرد ** طبع را بر خوردن آن چیر کرد
 • Hunger and weakness and the strength of pull and (the might of) Destiny made the ascetic unfaithful to his vow. 1675
 • جوع و ضعف و قوت جذب و قضا ** کرد زاهد را ز نذرش بی‌وفا
 • When he had plucked fruit from the pear-tree, he became frail (false) in his vow and promise.
 • چونک از امرودبن میوه سکست ** گشت اندر نذر وعهد خویش سست
 • At the same instant God’s chastisement arrived: it opened his eye and pulled his ear.
 • هم درآن دم گوشمال حق رسید ** چشم او بگشاد و گوش او کشید
 • How the Shaykh was suspected of being in company with thieves and had his hand cut off.
 • متهم کردن آن شیخ را با دزدان وبریدن دستش را
 • In that place there were twenty thieves and more, dividing the things they had stolen.
 • بیست از دزدان بدند آنجا و بیش ** بخش می‌کردند مسروقات خویش
 • The perfect had been apprised by an informer: the prefect’s men quickly fell upon them.
 • شحنه را غماز آگه کرده بود ** مردم شحنه بر افتادند زود
 • He (the officer in charge) cut off on the spot the left feet and right hands of them all, and a great hubbub arose. 1680
 • هم بدان‌جا پای چپ و دست راست ** جمله را ببرید و غوغایی بخاست
 • The ascetic’s hand too was cut off by mistake; he (the officer) was about to make his foot also fall (to the ground),
 • دست زاهد هم بریده شد غلط ** پاش را می‌خواست هم کردن سقط
 • (When), just in time, a very elect cavalier came up and shouted at the officer, “Look out, O dog!
 • در زمان آمد سواری بس گزین ** بانگ بر زد بر عوان کای سگ ببین
 • This is such-and-such a Shaykh, (one) of the Abdál (exalted saints) of God: why have you severed his hand?”
 • این فلان شیخست از ابدال خدا ** دست او را تو چرا کردی جدا
 • The officer rent his garment and went speedily to the prefect and gave him the information at once.
 • آن عوان بدرید جامه تیز رفت ** پیش شحنه داد آگاهیش تفت
 • The prefect came bare-footed, begging pardon. “I did not know,” he said; “God will bear me witness. 1685
 • شحنه آمد پا برهنه عذرخواه ** که ندانستم خدا بر من گواه
 • Pray now absolve me from this foul deed, O generous man and chief of the (destined) inhabitants of Paradise!”
 • هین بحل کن مر مرا زین کار زشت ** ای کریم و سرور اهل بهشت
 • He (the Shaykh) said, “I know the cause of this (wound inflicted by the) knife: I recognise my sin.
 • گفت می‌دانم سبب این نیش را ** می‌شناسم من گناه خویش را
 • I violated the sanctity of His oaths: therefore His judgement (sentence) took my right hand away.
 • من شکستم حرمت ایمان او ** پس یمینم برد دادستان او
 • I broke my covenant and knew ‘twas evil (to break it), so that (in consequence of my breaking it) that ill-omened audacity reached (recoiled upon) my hand.
 • من شکستم عهد و دانستم بدست ** تا رسید آن شومی جرات بدست
 • May my hand and my foot and brain and skin be offered in sacrifice, O governer, to the decree of the Beloved! 1690
 • دست ما و پای ما و مغز و پوست ** باد ای والی فدای حکم دوست
 • ‘Twas my (destined) lot. I absolve thee from this. Thou didst not know: thou hast no guilt (to answer for).
 • قسم من بود این ترا کردم حلال ** تو ندانستی ترا نبود وبال
 • And He that knew, He is the One whose command is (every-where) carried into execution: where is the power of struggling with God?”
 • و آنک او دانست او فرمان‌رواست ** با خدا سامان پیچیدن کجاست
 • Oh, many the bird flying in search of grain whose gullet was cut by its gullet (greediness)!
 • ای بسا مرغی پریده دانه‌جو ** که بریده حلق او هم حلق او
 • Oh, many the bird that, through its belly (appetite) and pangs of hunger, was made captive in a cage on the edge of a terrace!
 • ای بسا مرغی ز معده وز مغص ** بر کنار بام محبوس قفص
 • Oh, many the fish that, because of its gullet’s greed, was caught by a hook in water hard to reach! 1695
 • ای بسا ماهی در آب دوردست ** گشته از حرص گلو ماخوذ شست
 • Oh, many the chaste (woman) in a curtained bower that was brought to open shame by the misfortune of lust and gluttony! [Oh, many the chaste (woman) in a curtained bower that was brought to open shame by the misfortune of (her) vulva and throat!]
 • ای بسا مستور در پرده بده ** شومی فرج و گلو رسوا شده
 • Oh, many the learned and honest judge that was disgraced by greed and bribery!
 • ای بسا قاضی حبر نیک‌خو ** از گلو و رشوتی او زردرو
 • Nay, in the case of Hárút and Márút that wine (of lust) debarred them from ascending to Heaven.
 • بلک در هاروت و ماروت آن شراب ** از عروج چرخشان شد سد باب