English    Türkçe    فارسی   

3
1791-1840

 • The black hair is his self-existence: (he is not “old”) till not a single hair of his self-existence remains.
 • هست آن موی سیه هستی او ** تا ز هستی‌اش نماند تای مو
 • When his self-existence has ceased, he is “old” (pír), whether he be black-haired or grizzled.
 • چونک هستی‌اش نماند پیر اوست ** گر سیه‌مو باشد او یا خود دوموست
 • That “black hair” is the attribute of (sensual) men; that “hair” is not the hair of the beard or the hair of the head.
 • هست آن موی سیه وصف بشر ** نیست آن مو موی ریش و موی سر
 • Jesus in the cradle raises a cry, saying, “Without having become a youth, I am a Shaykh and a Pír.”
 • عیسی اندر مهد بر دارد نفیر ** که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر
 • If he (the Súfí) has been delivered from (only) a part of the attributes of (sensual) men, he is not a Shaykh; he is grey (middle-aged), O son. 1795
 • گر رهید از بعض اوصاف بشر ** شیخ نبود کهل باشد ای پسر
 • When there is not on him a single black hair (of the self-existence) which is our attribute, (then) he is a Shaykh and accepted of God;
 • چون یکی موی سیه کان وصف ماست ** نیست بر وی شیخ و مقبول خداست
 • (But) if, when his hair is white, he is (still) with himself (self-existent), he is not a Pír and is not the elect of God;
 • چون بود مویش سپید ار با خودست ** او نه پیرست و نه خاص ایزدست
 • And if a single hair-tip of his (sensual) attributes is surviving, he is not of heaven: he belongs to the (material) world.
 • ور سر مویی ز وصفش باقیست ** او نه از عرش است او آفاقیست
 • How the Shaykh excused himself for not weeping on the death of his sons.
 • عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر فرزندان
 • The Shaykh said to her (his wife), “Do not think, O gracious one, that I have not pity and affection and a compassionate heart.
 • شیخ گفت او را مپندار ای رفیق ** که ندارم رحم و مهر و دل شفیق
 • I have pity for all the unbelievers, though the souls of them all are ungrateful. 1800
 • بر همه کفار ما را رحمتست ** گرچه جان جمله کافر نعمتست
 • I have pity and forgiveness for dogs, saying (to myself), ‘Why do they suffer chastisement from the stones (which are cast at them)?’
 • بر سگانم رحمت و بخشایش است ** که چرا از سنگهاشان مالش است
 • I utter a prayer for the dog that bites, crying, ‘O God, deliver him from this (evil) disposition!
 • آن سگی که می‌گزد گویم دعا ** که ازین خو وا رهانش ای خدا
 • Keep also these dogs in that (good) thought, so that they may not be stoned by the people.’”
 • این سگان را هم در آن اندیشه دار ** که نباشند از خلایق سنگسار
 • He (God) brought the saints on to the earth, in order that He might make them a mercy to (all) created beings.
 • زان بیاورد اولیا را بر زمین ** تا کندشان رحمة للعالمین
 • He (the saint) calls the people to the Portal of Grace; he calls unto God, saying, “Give (them) release in full!” 1805
 • خلق را خواند سوی درگاه خاص ** حق را خواند که وافر کن خلاص
 • He earnestly strives to admonish them in regard to this, and when it does not succeed, he says, “O God, do not shut the door!”
 • جهد بنماید ازین سو بهر پند ** چون نشد گوید خدایا در مبند
 • To the vulgar belongs (only) the particular mercy; the universal mercy belongs to the hero (the perfect saint).
 • رحمت جزوی بود مر عام را ** رحمت کلی بود همام را
 • His particular (individual) mercy has been united with the universal: the mercy of the Sea is the guide on (all) the ways.
 • رحمت جزوش قرین گشته بکل ** رحمت دریا بود هادی سبل
 • O (thou who hast the) particular mercy, become joined to the universal: deem the universal mercy the true guide, and go (forward).
 • رحمت جزوی بکل پیوسته شو ** رحمت کل را تو هادی بین و رو
 • So long as he is (only) a part, he does not know the way to the Sea: he makes out every pool to be like unto the Sea. 1810
 • تا که جزوست او نداند راه بحر ** هر غدیری را کند ز اشباه بحر
 • Inasmuch as he does not know the way to the Sea, how should he act as a guide? How should he lead the people towards the Sea?
 • چون نداند راه یم کی ره برد ** سوی دریا خلق را چون آورد
 • (When) he becomes united with the Sea, then he guides to the Sea, like a torrent or river.
 • متصل گردد به بحر آنگاه او ** ره برد تا بحر همچون سیل و جو
 • And if (before this) he call (the people to God), it is in a conventional fashion; it is not from vision and the revelation of any (Divine) aid.
 • ور کند دعوت به تقلیدی بود ** نه از عیان و وحی تاییدی بود
 • She (the Shaykh's wife) said, “Then, since thou hast pity on all, and art like the shepherd (going watchfully) around this flock,
 • گفت پس چون رحم داری بر همه ** همچو چوپانی به گرد این رمه
 • How mournest thou not for thine own sons, when Death, the Bleeder, has pierced them with his lancet? 1815
 • چون نداری نوحه بر فرزند خویش ** چونک فصاد اجلشان زد بنیش
 • Since the evidence of pity is tears in the eyes, why are thine eyes without moisture and tearless?”
 • چون گواه رحم اشک دیده‌هاست ** دیده‌ی تو بی نم و گریه چراست
 • He turned towards his wife and said to her, “Old woman, verily the season of December is not like Tamúz (July).
 • رو به زن کرد و بگفتش ای عجوز ** خود نباشد فصل دی همچون تموز
 • Whether they all are dead or living, when are they absent and hid from the eye of the heart?
 • جمله گر مردند ایشان گر حی‌اند ** غایب و پنهان ز چشم دل کی‌اند
 • Inasmuch as I see them distinct before me, for what reason should I rend my face as thou doest?
 • من چو بینمشان معین پیش خویش ** از چه رو رو را کنم همچون تو ریش
 • Although they are outside of Time's revolution, they are with me and playing around me. 1820
 • گرچه بیرون‌اند از دور زمان ** با من‌اند و گرد من بازی‌کنان
 • Weeping is caused by severance or by parting; I am united with my dear ones and embracing them.
 • گریه از هجران بود یا از فراق ** با عزیزانم وصالست و عناق
 • (Other) people see them (their dear ones) in sleep; I see them plainly in (my) waking state.
 • خلق اندر خواب می‌بینندشان ** من به بیداری همی‌بینم عیان
 • I hide myself for a moment from this world, I shake the leaves of sense perception from the tree (of my bodily existence).”
 • زین جهان خود را دمی پنهان کنم ** برگ حس را از درخت افشان کنم
 • Sense-perception is captive to the intellect, O reader; know also that the intellect is captive to the spirit.
 • حس اسیر عقل باشد ای فلان ** عقل اسیر روح باشد هم بدان
 • The spirit sets free the chained hand of the intellect and brings its embarrassed affairs into harmony. 1825
 • دست بسته‌ی عقل را جان باز کرد ** کارهای بسته را هم ساز کرد
 • The (bodily) senses and (sensual) thoughts are like weeds on the clear water— covering the surface of the water.
 • حسها و اندیشه بر آب صفا ** همچو خس بگرفته روی آب را
 • The hand of the intellect sweeps those weeds aside; (then) the water is revealed to the intellect.
 • دست عقل آن خس به یکسو می‌برد ** آب پیدا می‌شود پیش خرد
 • The weeds lay very thick on the stream, like bubbles; when the weeds went aside, the water was revealed.
 • خس بس انبه بود بر جو چون حباب ** خس چو یکسو رفت پیدا گشت آب
 • Unless God loose the hand of the intellect, the weeds on our water are increased by sensual desire.
 • چونک دست عقل نگشاید خدا ** خس فزاید از هوا بر آب ما
 • Every moment they cover the water (more and more): that desire is laughing, and thy intellect is weeping; 1830
 • آب را هر دم کند پوشیده او ** آن هوا خندان و گریان عقل تو
 • (But) when piety has chained the hands of desire, God looses the hands of the intellect.
 • چونک تقوی بست دو دست هوا ** حق گشاید هر دو دست عقل را
 • So, when the intellect becomes thy captain and master, the dominant senses become subject to thee.
 • پس حواس چیره محکوم تو شد ** چون خرد سالار و مخدوم تو شد
 • He (who is ruled by the intellect), without being asleep (himself), puts his senses to sleep, so that the unseen things may emerge from (the world of) the Soul.
 • حس را بی‌خواب خواب اندر کند ** تا که غیبیها ز جان سر بر زند
 • Even in your waking state you will dream dreams, and the gates of Heaven withal will open (to you).
 • هم به بیداری ببینی خوابها ** هم ز گردون بر گشاید بابها
 • Story of the blind old man's reading the Qur’án in front (of him) and regaining his sight when he read.
 • قصه‌ی خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت
 • Once upon a time a dervish Shaykh saw a Qur’án in the house of a blind old man. 1835
 • دید در ایام آن شیخ فقیر ** مصحفی در خانه‌ی پیری ضریر
 • He became his guest in (the month) Tamúz: the two ascetics were together for several days.
 • پیش او مهمان شد او وقت تموز ** هر دو زاهد جمع گشته چند روز
 • He said (to himself), “Oh, I wonder what the Book is (here) for, as this righteous dervish is blind.”
 • گفت اینجا ای عجب مصحف چراست ** چونک نابیناست این درویش راست
 • (Whilst he was occupied) in this reflection, his perplexity increased: (he said to himself), “No one lives here except him.
 • اندرین اندیشه تشویشش فزود ** که جز او را نیست اینجا باش و بود
 • He is alone, (and yet) he has hung a Book (on the wall). I am not (so) unmannerly or muddled (in my wits)
 • اوست تنها مصحفی آویخته ** من نیم گستاخ یا آمیخته
 • As to ask (him the reason). Nay, hush! I will be patient, in order that by patience I may gain my object.” 1840
 • تا بپرسم نه خمش صبری کنم ** تا به صبری بر مرادی بر زنم