English    Türkçe    فارسی   

3
3616-3665

 • If repentance find fault with him, he first sets fire to repentance.
 • گر پشیمانی برو عیبی کند ** آتش اول در پشیمانی زند
 • Verily, repentance does not spring forth from non-existence (does not show itself at all), when it sees the ardour of him whose presence brings fortune.
 • خود پشیمانی نروید از عدم ** چون ببیند گرمی صاحب‌قدم
 • How every animal knows the smell of its enemy and takes precaution. The folly and perdition of him that is the enemy of that One against whom precaution is impossible, and flight is impossible, and resistance is impossible.
 • شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس کی عدو کسی بود کی ازو حذر ممکن نیست و فرار ممکن نی و مقابله ممکن نی
 • The horse, though it is an animal, knows the roar and smell of the lion except in rare instances;
 • اسپ داند بانگ و بوی شیر را ** گر چه حیوانست الا نادرا
 • Nay, every animal indeed knows its own enemy by sign and mark.
 • بل عدو خویش را هر جانور ** خود بداند از نشان و از اثر
 • The little bat durst not fly in the daytime: it came out at night, like thieves, and pastured (got food for itself). 3620
 • روز خفاشک نیارد بر پرید ** شب برون آمد چو دزدان و چرید
 • The bat (bat-like man) was more damned than all (others), because he was the enemy of the manifest Sun.
 • از همه محروم‌تر خفاش بود ** که عدو آفتاب فاش بود
 • He cannot be wounded in battle with him (the Sun), nor can he drive him (the Sun) away by cursing.
 • نه تواند در مصافش زخم خورد ** نه بنفرین تاندش مهجور کرد
 • The Sun who turns his back on account of the rage and violence of the bat—
 • آفتابی که بگرداند قفاش ** از برای غصه و قهر خفاش
 • ’Tis the extreme of kindness and perfection on his part; otherwise, how should the bat prevent him (from exacting vengeance)?
 • غایت لطف و کمال او بود ** گرنه خفاشش کجا مانع شود
 • (If) you take (any one as) an enemy, take within your limit (capacity), so that it may be possible for you to make (him your) prisoner. 3625
 • دشمنی گیری بحد خویش گیر ** تا بود ممکن که گردانی اسیر
 • When (one like) a drop of water contends with the Ocean, he is a fool: he is tearing out his own beard.
 • قطره با قلزم چو استیزه کند ** ابلهست او ریش خود بر می‌کند
 • His cunning does not pass beyond his moustache: how should it penetrate the vaulted chamber of the Moon?
 • حیلت او از سبالش نگذرد ** چنبره‌ی حجره‌ی قمر چون بر درد
 • This (preceding discourse) was a rebuke (addressed) to the enemy of the Sun, O enemy of the Sun of the Sun.
 • با عدو آفتاب این بد عتاب ** ای عدو آفتاب آفتاب
 • O enemy of the Sun at whose glory His sun and stars tremble,
 • ای عدو آفتابی کز فرش ** می‌بلرزد آفتاب و اخترش
 • You are not His enemy, you are the adversary of yourself: what does the Fire care that you have become firewood? 3630
 • تو عدو او نه‌ای خصم خودی ** چه غم آتش را که تو هیزم شدی
 • Oh, marvellous! Shall He suffer defect through your burning, or shall He become full of sorrow for the pain of your burning?
 • ای عجب از سوزشت او کم شود ** یا ز درد سوزشت پر غم شود
 • His mercy is not the mercy of Adam, for sorrow is mingled with the mercy of Adam.
 • رحمتش نه رحمت آدم بود ** که مزاج رحم آدم غم بود
 • The mercy of the creature is anxious; the mercy of God is exempt from sorrow and anxiety.
 • رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک ** رحمت حق از غم و غصه‌ست پاک
 • Know that the mercy of the Unconditioned (God) is like this, O father; naught but the effect thereof comes into the imagination (is conceivable to us).
 • رحمت بی‌چون چنین دان ای پدر ** ناید اندر وهم از وی جز اثر
 • The difference between knowing a thing by comparison and convention and knowing the quiddity of that thing.
 • فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز
 • The effects and fruit of His mercy are manifest, but how should any one except Him know its quiddity? 3635
 • ظاهرست آثار و میوه‌ی رحمتش ** لیک کی داند جز او ماهیتش
 • None knows the quiddities of the attributes of (Divine) Perfection except through (their) effects and by means of comparison.
 • هیچ ماهیات اوصاف کمال ** کس نداند جز بثار و مثال
 • The child does not know the quiddity of concubitus, except that you say, “It is like sweetmeat to thee.” [The child does not know the quiddity of sexual intercourse, except that you say, “it is like sweetmeat to thee.”]
 • طفل ماهیت نداند طمث را ** جز که گویی هست چون حلوا ترا
 • How should the quiddity of the pleasure of sexual intercourse be like the quiddities of sweetmeat, O master?
 • کی بود ماهیت ذوق جماع ** مثل ماهیات حلوا ای مطاع
 • But, since you are childish, that intelligent man offered you the analogy respecting the sweetness (of it),
 • لیک نسبت کرد از روی خوشی ** با تو آن عاقل چو تو کودک‌وشی
 • In order that the child might know it by comparison, though he does not know the quiddity or essence of the matter. 3640
 • تا بداند کودک آن را از مثال ** گر نداند ماهیت یا عین حال
 • Therefore, if you say “I know,” ’tis not far (from the truth); and if you say, “I do not know,” ’tis not a lie and a falsehood.
 • پس اگر گویی بدانم دور نیست ** ور ندانم گفت کذب و زور نیست
 • If some one say (to you), “Do you know Noah, the Messenger of God and the Light of the spirit?”—
 • گر کسی گوید که دانی نوح را ** آن رسول حق و نور روح را
 • And if you reply, “How should not I know (him)? for that (spiritual) Moon is more celebrated than the sun and moon:
 • گر بگویی چون ندانم کان قمر ** هست از خورشید و مه مشهورتر
 • The little children at school and all the Imáms in the mosques
 • کودکان خرد در کتابها ** و آن امامان جمله در محرابها
 • Recite his name distinctly in the Qur’án and tell plainly his story (as it has come down) from the past”— 3645
 • نام او خوانند در قرآن صریح ** قصه‌اش گویند از ماضی فصیح
 • You, veracious man, know him by way of description, though the quiddity of Noah has not been revealed (to you).
 • راست‌گو دانیش تو از روی وصف ** گرچه ماهیت نشد از نوح کشف
 • And if you reply, “How should I know Noah? (Only) one like him can know him, O youth.
 • ور بگویی من چه دانم نوح را ** همچو اویی داند او را ای فتی
 • I am a lame ant. How should I know the elephant? How should a gnat know Isráfíl?”—
 • مور لنگم من چه دانم فیل را ** پشه‌ای کی داند اسرافیل را
 • This saying (answer) is also true in regard to the fact that you do not know him in his quiddity, O so-and-so.
 • این سخن هم راستست از روی آن ** که بماهیت ندانیش ای فلان
 • To be unable to perceive the quiddity, uncle, is the condition of common men: do not say it absolutely, 3650
 • عجز از ادراک ماهیت عمو ** حالت عامه بود مطلق مگو
 • Inasmuch as quiddities and their inmost secret are clearly visible to the eyes of the Perfect.
 • زانک ماهیات و سر سر آن ** پیش چشم کاملان باشد عیان
 • Where in existence is (anything) more remote from understanding and mental perception than the consciousness and essence of God?
 • در وجود از سر حق و ذات او ** دورتر از فهم و استبصار کو
 • Since that does not remain hidden from (His) familiars, what is the essence and attribute that should remain concealed?
 • چونک آن مخفی نماند از محرمان ** ذات و وصفی چیست کان ماند نهان
 • The intellect of the scholastic theologian says, “This is far (from reasonable) and deeply involved (in error): do not listen to an absurdity without some explanation.”
 • عقل بحثی گوید این دورست و گو ** بی ز تاویل محالی کم شنو
 • The Qutb (the Head of the Saints) replies, “To thee, O infirm one, that which is above thy (spiritual) state seems absurd.” 3655
 • قطب گوید مر ترا ای سست‌حال ** آنچ فوق حال تست آید محال
 • The visions which are now revealed to you, is it not the case that at first they seemed absurd to you?
 • واقعاتی که کنونت بر گشود ** نه که اول هم محالت می‌نمود
 • Inasmuch as the (Divine) Bounty has released you from ten prisons, do not make the (wide) desert an oppressive prison to yourself.
 • چون رهانیدت ز ده زندان کرم ** تیه را بر خود مکن حبس ستم
 • How the negation and affirmation of one (and the same) thing may be combined and reconciled from the standpoint of relativity and difference of aspect.
 • جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
 • It is possible to deny and affirm the same thing: when the point of view is different, the relation is twofold.
 • نفی آن یک چیز و اثباتش رواست ** چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست
 • (The text) thou didst not throw when thou threwest is relative: it is negation and affirmation: both are authorised.
 • ما رمیت اذ رمیت از نسبتست ** نفی و اثباتست و هر دو مثبتست
 • Thou threwest that (gravel), since it was on thy hand; thou didst not throw, for God manifested (His) power. 3660
 • آن تو افکندی چو بر دست تو بود ** تو نه افکندی که قوت حق نمود
 • The strength of one born of Adam has a limit: how should a handful of earth become (the cause of) the rout of an army?
 • زور آدم‌زاد را حدی بود ** مشت خاک اشکست لشکر کی شود
 • “(O Mohammed), the handful is thy handful, and the throwing is from Me”: on account of these two relations (both) the denial and the affirmation of it (the throwing) are right.
 • مشت مشت تست و افکندن ز ماست ** زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست
 • The prophets are known by their enemies, just as their (the enemies') children are not doubtful (to their parents).
 • یعرفون الانبیا اضدادهم ** مثل ما لا یشتبه اولادهم
 • The unbelievers know them (the prophets) as (they know) their children by a hundred indications and a hundred signs,
 • همچو فرزندان خود دانندشان ** منکران با صد دلیل و صد نشان
 • But, from jealousy and envy, they conceal (their knowledge) and attach themselves to (become addicted to saying) “I do not know.” 3665
 • لیک از رشک و حسد پنهان کنند ** خویشتن را بر ندانم می‌زنند