English    Türkçe    فارسی   

3
3634-3683

 • Know that the mercy of the Unconditioned (God) is like this, O father; naught but the effect thereof comes into the imagination (is conceivable to us).
 • رحمت بی‌چون چنین دان ای پدر ** ناید اندر وهم از وی جز اثر
 • The difference between knowing a thing by comparison and convention and knowing the quiddity of that thing.
 • فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز
 • The effects and fruit of His mercy are manifest, but how should any one except Him know its quiddity? 3635
 • ظاهرست آثار و میوه‌ی رحمتش ** لیک کی داند جز او ماهیتش
 • None knows the quiddities of the attributes of (Divine) Perfection except through (their) effects and by means of comparison.
 • هیچ ماهیات اوصاف کمال ** کس نداند جز بثار و مثال
 • The child does not know the quiddity of concubitus, except that you say, “It is like sweetmeat to thee.” [The child does not know the quiddity of sexual intercourse, except that you say, “it is like sweetmeat to thee.”]
 • طفل ماهیت نداند طمث را ** جز که گویی هست چون حلوا ترا
 • How should the quiddity of the pleasure of sexual intercourse be like the quiddities of sweetmeat, O master?
 • کی بود ماهیت ذوق جماع ** مثل ماهیات حلوا ای مطاع
 • But, since you are childish, that intelligent man offered you the analogy respecting the sweetness (of it),
 • لیک نسبت کرد از روی خوشی ** با تو آن عاقل چو تو کودک‌وشی
 • In order that the child might know it by comparison, though he does not know the quiddity or essence of the matter. 3640
 • تا بداند کودک آن را از مثال ** گر نداند ماهیت یا عین حال
 • Therefore, if you say “I know,” ’tis not far (from the truth); and if you say, “I do not know,” ’tis not a lie and a falsehood.
 • پس اگر گویی بدانم دور نیست ** ور ندانم گفت کذب و زور نیست
 • If some one say (to you), “Do you know Noah, the Messenger of God and the Light of the spirit?”—
 • گر کسی گوید که دانی نوح را ** آن رسول حق و نور روح را
 • And if you reply, “How should not I know (him)? for that (spiritual) Moon is more celebrated than the sun and moon:
 • گر بگویی چون ندانم کان قمر ** هست از خورشید و مه مشهورتر
 • The little children at school and all the Imáms in the mosques
 • کودکان خرد در کتابها ** و آن امامان جمله در محرابها
 • Recite his name distinctly in the Qur’án and tell plainly his story (as it has come down) from the past”— 3645
 • نام او خوانند در قرآن صریح ** قصه‌اش گویند از ماضی فصیح
 • You, veracious man, know him by way of description, though the quiddity of Noah has not been revealed (to you).
 • راست‌گو دانیش تو از روی وصف ** گرچه ماهیت نشد از نوح کشف
 • And if you reply, “How should I know Noah? (Only) one like him can know him, O youth.
 • ور بگویی من چه دانم نوح را ** همچو اویی داند او را ای فتی
 • I am a lame ant. How should I know the elephant? How should a gnat know Isráfíl?”—
 • مور لنگم من چه دانم فیل را ** پشه‌ای کی داند اسرافیل را
 • This saying (answer) is also true in regard to the fact that you do not know him in his quiddity, O so-and-so.
 • این سخن هم راستست از روی آن ** که بماهیت ندانیش ای فلان
 • To be unable to perceive the quiddity, uncle, is the condition of common men: do not say it absolutely, 3650
 • عجز از ادراک ماهیت عمو ** حالت عامه بود مطلق مگو
 • Inasmuch as quiddities and their inmost secret are clearly visible to the eyes of the Perfect.
 • زانک ماهیات و سر سر آن ** پیش چشم کاملان باشد عیان
 • Where in existence is (anything) more remote from understanding and mental perception than the consciousness and essence of God?
 • در وجود از سر حق و ذات او ** دورتر از فهم و استبصار کو
 • Since that does not remain hidden from (His) familiars, what is the essence and attribute that should remain concealed?
 • چونک آن مخفی نماند از محرمان ** ذات و وصفی چیست کان ماند نهان
 • The intellect of the scholastic theologian says, “This is far (from reasonable) and deeply involved (in error): do not listen to an absurdity without some explanation.”
 • عقل بحثی گوید این دورست و گو ** بی ز تاویل محالی کم شنو
 • The Qutb (the Head of the Saints) replies, “To thee, O infirm one, that which is above thy (spiritual) state seems absurd.” 3655
 • قطب گوید مر ترا ای سست‌حال ** آنچ فوق حال تست آید محال
 • The visions which are now revealed to you, is it not the case that at first they seemed absurd to you?
 • واقعاتی که کنونت بر گشود ** نه که اول هم محالت می‌نمود
 • Inasmuch as the (Divine) Bounty has released you from ten prisons, do not make the (wide) desert an oppressive prison to yourself.
 • چون رهانیدت ز ده زندان کرم ** تیه را بر خود مکن حبس ستم
 • How the negation and affirmation of one (and the same) thing may be combined and reconciled from the standpoint of relativity and difference of aspect.
 • جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
 • It is possible to deny and affirm the same thing: when the point of view is different, the relation is twofold.
 • نفی آن یک چیز و اثباتش رواست ** چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست
 • (The text) thou didst not throw when thou threwest is relative: it is negation and affirmation: both are authorised.
 • ما رمیت اذ رمیت از نسبتست ** نفی و اثباتست و هر دو مثبتست
 • Thou threwest that (gravel), since it was on thy hand; thou didst not throw, for God manifested (His) power. 3660
 • آن تو افکندی چو بر دست تو بود ** تو نه افکندی که قوت حق نمود
 • The strength of one born of Adam has a limit: how should a handful of earth become (the cause of) the rout of an army?
 • زور آدم‌زاد را حدی بود ** مشت خاک اشکست لشکر کی شود
 • “(O Mohammed), the handful is thy handful, and the throwing is from Me”: on account of these two relations (both) the denial and the affirmation of it (the throwing) are right.
 • مشت مشت تست و افکندن ز ماست ** زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست
 • The prophets are known by their enemies, just as their (the enemies') children are not doubtful (to their parents).
 • یعرفون الانبیا اضدادهم ** مثل ما لا یشتبه اولادهم
 • The unbelievers know them (the prophets) as (they know) their children by a hundred indications and a hundred signs,
 • همچو فرزندان خود دانندشان ** منکران با صد دلیل و صد نشان
 • But, from jealousy and envy, they conceal (their knowledge) and attach themselves to (become addicted to saying) “I do not know.” 3665
 • لیک از رشک و حسد پنهان کنند ** خویشتن را بر ندانم می‌زنند
 • Then, since He (God) hath said, “He (the unbeliever) knows,” how hath He said in another place?—“None knoweth them except Me, so leave off (seeking to know them);
 • پس چو یعرف گفت چون جای دگر ** گفت لایعرفهم غیری فذر
 • Verily, they are hidden beneath My tents.” None knows them by (immediate) experience except God.
 • انهم تحت قبابی کامنون ** جز که یزدانشان نداند ز آزمون
 • Regard also as (explicable) by means of relation this (subject) which was opened (above), (namely) that you know and do not know Noah.
 • هم بنسبت گیر این مفتوح را ** که بدانی و ندانی نوح را
 • The question of the faná and baqá of the dervish.
 • مسله‌ی فنا و بقای درویش
 • The speaker said, “There is no dervish in the world; and if there be a dervish, that dervish is (really) non-existent.”
 • گفت قایل در جهان درویش نیست ** ور بود درویش آن درویش نیست
 • He exists in respect of the survival of his essence, (but) his attributes have become non-existent in the attributes of Him (God). 3670
 • هست از روی بقای ذات او ** نیست گشته وصف او در وصف هو
 • Like the flame of a candle in the presence of the sun, he is (really) non-existent, (though he is) existent in (formal) calculation.
 • چون زبانه‌ی شمع پیش آفتاب ** نیست باشد هست باشد در حساب
 • Its (the flame's) essence is existent, so that, if you put cotton upon it, it (the cotton) will be consumed by the sparks;
 • هست باشد ذات او تا تو اگر ** بر نهی پنبه بسوزد زان شرر
 • (But) it is (really) non-existent: it gives you no light: the sun will have naughted it.
 • نیست باشد روشنی ندهد ترا ** کرده باشد آفتاب او را فنا
 • When you have thrown an ounce of vinegar into two hundred maunds of sugar, and it has become dissolved therein,
 • در دو صد من شهد یک اوقیه خل ** چون در افکندی و در وی گشت حل
 • The flavour of the vinegar, when you taste (the sugar), is non-existent, (though) the ounce exists (as a) surplus when you weigh. 3675
 • نیست باشد طعم خل چون می‌چشی ** هست اوقیه فزون چون برکشی
 • In the presence of a lion a deer becomes senseless: her existence becomes a (mere) veil for his existence.
 • پیش شیری آهوی بیهوش شد ** هستی‌اش در هست او روپوش شد
 • These analogies drawn by imperfect men concerning the action of the Lord are (like) the emotion of love, (they are) not from irreverence.
 • این قیاس ناقصان بر کار رب ** جوشش عشقست نه از ترک ادب
 • The lover's pulse bounds up without reverence, he lays himself on the scale of the King's balance.
 • نبض عاشق بی ادب بر می‌جهد ** خویش را در کفه‌ی شه می‌نهد
 • None is more irreverent than he in the world (outwardly); none is more reverent than he in secret (inwardly).
 • بی‌ادب‌تر نیست کس زو در جهان ** با ادب‌تر نیست کس زو در نهان
 • Know, O chosen one, that these two opposites also, “reverent” and “irreverent,” are reconciled by means of relation. 3680
 • هم بنسبت دان وفاق ای منتجب ** این دو ضد با ادب با بی‌ادب
 • He (the lover) is irreverent when you regard the outward aspect, for his claim of love is (involves) equality (with the Beloved);
 • بی‌ادب باشد چو ظاهر بنگری ** که بود دعوی عشقش هم‌سری
 • (But) when you regard the inward aspect, where is the claim? He and (his) claim are naughted in the presence of that Sultan.
 • چون به باطن بنگری دعوی کجاست ** او و دعوی پیش آن سلطان فناست
 • Máta Zaydun (Zayd died): if Zayd is the agent (grammatical subject), (yet) he is not the agent, for he is defunct.
 • مات زید زید اگر فاعل بود ** لیک فاعل نیست کو عاطل بود