English    Türkçe    فارسی   

3
4325-4374

 • Five times came such a terrible voice, and his heart was being rent piecemeal. 4325
 • پنج کرت این چنین آواز سخت ** می‌رسید و دل همی‌شد لخت‌لخت
 • Commentary on the verse (of the Qur’án): “And raise the battle-cry against them with thy horsemen and men on foot.”
 • تفسیر آیت واجلب علیهم بخیلک و رجلک
 • When you earnestly resolve to be religious, the Devil in your nature cries out at you,
 • تو چو عزم دین کنی با اجتهاد ** دیو بانگت بر زند اندر نهاد
 • “Go not in that direction! Bethink you, O misguided one; for you will become captive to distress and poverty.
 • که مرو زان سو بیندیش ای غوی ** که اسیر رنج و درویشی شوی
 • You will become destitute, you will be cut off from friends, you will be despised, you will feel sorry.”
 • بی‌نوا گردی ز یاران وابری ** خوار گردی و پشیمانی خوری
 • From fear of the outcry of that accursed Devil you flee away from certain truth into error,
 • تو ز بیم بانگ آن دیو لعین ** وا گریزی در ضلالت از یقین
 • Saying, “Ho, to-morrow is mine and after to-morrow: I will run in the Way of religion, I have (plenty of) time.” 4330
 • که هلا فردا و پس فردا مراست ** راه دین پویم که مهلت پیش ماست
 • Then again you see Death killing your neighbours on left and right, so that the cry (of lamentation) is raised.
 • مرگ بینی باز کو از چپ و راست ** می‌کشد همسایه را تا بانگ خاست
 • Now, in fear of (your) life, you resolve to be religious: for a while, you make yourself a (true) man;
 • باز عزم دین کنی از بیم جان ** مرد سازی خویشتن را یک زمان
 • So you put on the armour of knowledge and wisdom, saying, “I will not shrink from any danger.”
 • پس سلح بر بندی از علم و حکم ** که من از خوفی نیارم پای کم
 • Again he (the Devil) deceitfully cries out at you—“Be afraid and turn away from the sword of poverty!”
 • باز بانگی بر زند بر تو ز مکر ** که بترس و باز گرد از تیغ فقر
 • Once more you flee from the Way of Light and cast off that armour of knowledge and virtue. 4335
 • باز بگریزی ز راه روشنی ** آن سلاح علم و فن را بفکنی
 • (For many) years, you are a slave to him because of a cry: you have laid down the blanket (have lain down to rest) in such darkness as this!
 • سالها او را به بانگی بنده‌ای ** در چنین ظلمت نمد افکنده‌ای
 • Dread of the cry of the devils has bound the people and taken hold of their throats,
 • هیبت بانگ شیاطین خلق را ** بند کردست و گرفته حلق را
 • Till their souls have become as hopeless of the Light as the spirits of the infidels who dwell in the tombs.
 • تا چنان نومید شد جانشان ز نور ** که روان کافران ز اهل قبور
 • Such is the terror of the cry of that accursed one: how (great) must be the dread of the Divine cry!
 • این شکوه بانگ آن ملعون بود ** هیبت بانگ خدایی چون بود
 • Dread of the falcon is (falling) upon the noble partridge: the fly hath no portion of that dread, 4340
 • هیبت بازست بر کبک نجیب ** مر مگس را نیست زان هیبت نصیب
 • Because the falcon is not a hunter of flies: only spiders catch flies.
 • زانک نبود باز صیاد مگس ** عنکبوتان می مگس گیرند و بس
 • The spider, (which is) the Devil, hath dominion over flies like you, not over the partridge and the eagle.
 • عنکبوت دیو بر چون تو ذباب ** کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب
 • The cry of the devils is the drover of the damned; the cry of the Lord is the guardian of the (blessed) saints,
 • بانگ دیوان گله‌بان اشقیاست ** بانگ سلطان پاسبان اولیاست
 • To the end that, by reason of these two cries (being) far distant (from each other), not a drop of the sweet sea may mingle with the briny sea.
 • تا نیامیزد بدین دو بانگ دور ** قطره‌ای از بحر خوش با بحر شور
 • How the talismanic cry came at midnight to (the ears of) the guest in the mosque.
 • رسیدن بانگ طلسمی نیم‌شب مهمان مسجد را
 • Now hear the tale of the terrible cry, by which that good-fortuned man was not dismayed. 4345
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن بانگ سخت ** که نرفت از جا بدان آن نیکبخت
 • He said, “How should I fear? for this is the drum of the Festival. Let the drum fear, since blows belong to it.
 • گفت چون ترسم چو هست این طبل عید ** تا دهل ترسد که زخم او را رسید
 • O empty drums without hearts, your share in the festival of the spirit is (naught but) blows of the (drum-)stick.
 • ای دهلهای تهی بی قلوب ** قسمتان از عید جان شد زخم چوب
 • The Resurrection is the Festival, and the irreligious are the drum: we, like the festive folk, are laughing as the rose.”
 • شد قیامت عید و بی‌دینان دهل ** ما چو اهل عید خندان همچو گل
 • Now hear how, when this drum boomed, he (the guest) cooks the pot containing the broth of felicity.
 • بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد ** دیگ دولتبا چگونه می‌پزد
 • When that man of insight heard the drum, he said, “How should my heart be afraid of the drum of the Festival?” 4350
 • چونک بشنود آن دهل آن مرد دید ** گفت چون ترسد دلم از طبل عید
 • He said to himself, “Beware, do not let thy heart tremble, for (only) the souls of the faint-hearted who lack faith have died at this (noise of the drum).
 • گفت با خود هین ملرزان دل کزین ** مرد جان بددلان بی‌یقین
 • The time has come for me, like Haydar (‘Alí), to seize a kingdom, or to quit the body.”
 • وقت آن آمد که حیدروار من ** ملک گیرم یا بپردازم بدن
 • He sprang up and shouted, “O prince, lo, here am I: if thou art a man, come on!”
 • بر جهید و بانگ بر زد کای کیا ** حاضرم اینک اگر مردی بیا
 • At his voice that talisman instantly was shattered: the gold poured down, diverse sorts, in every direction.
 • در زمان بشکست ز آواز آن طلسم ** زر همی‌ریزید هر سو قسم قسم
 • So much gold poured down that the youth feared lest, from its abundance, it might block the doorway. 4355
 • ریخت چند این زر که ترسید آن پسر ** تا نگیرد زر ز پری راه در
 • Afterwards that ready lion (valiant man) rose up, and till dawn he was carrying out the gold
 • بعد از آن برخاست آن شیر عتید ** تا سحرگه زر به بیرون می‌کشید
 • And burying it and coming (back) to it once more with sack and bag.
 • دفن می‌کرد و همی آمد بزر ** با جوال و توبره بار دگر
 • That self-devoting one laid by (great) stores thereof, to the confusion of (in despite of) the timidity of the backsliders.
 • گنجها بنهاد آن جانباز از آن ** کوری ترسانی واپس خزان
 • (The thought that) this (is) external (material) gold has occurred to the mind of every blind, God-forsaken gold-worshipper.
 • این زر ظاهر بخاطر آمدست ** در دل هر کور دور زرپرست
 • (Similarly) children break potsherds, give the name of gold (to the fragments), and put them in their skirts. 4360
 • کودکان اسفالها را بشکنند ** نام زر بنهند و در دامن کنند
 • When in that game you mention the name of gold, (the idea of) that (potsherd) crosses the child's mind.
 • اندر آن بازی چو گویی نام زر ** آن کند در خاطر کودک گذر
 • Nay, (’tis) the gold stamped with the Divine stamp, (the gold) which does not become obsolete, (but) is everlasting;
 • بل زر مضروب ضرب ایزدی ** کو نگردد کاسد آمد سرمدی
 • The gold from which this (worldly) gold gained lustre and derived sheen and splendour and brilliance;
 • آن زری کین زر از آن زر تاب یافت ** گوهر و تابندگی و آب یافت
 • The gold whereby the heart is made rich: it surpasses the moon in brightness.
 • آن زری که دل ازو گردد غنی ** غالب آید بر قمر در روشنی
 • That mosque was the candle, and he (the guest) was the moth: that man of moth-like nature gambled himself away (sacrificed himself). 4365
 • شمع بود آن مسجد و پروانه او ** خویشتن در باخت آن پروانه‌خو
 • It burnt his wings, but it complied with him (granted his desire): his throwing (himself into the flame) was very blessed.
 • پر بسوخت او را ولیکن ساختش ** بس مبارک آمد آن انداختش
 • That man of happy fortune was like Moses who beheld a fire in the direction of the tree.
 • همچو موسی بود آن مسعودبخت ** کاتشی دید او به سوی آن درخت
 • Since the (Divine) favours were plenteously bestowed on him, he (only) fancied it was fire, and really it was the Light.
 • چون عنایتها برو موفور بود ** نار می‌پنداشت و خود آن نور بود
 • O son, when you see a man of God, you suppose (that you see) in him the fire of human nature.
 • مرد حق را چون ببینی ای پسر ** تو گمان داری برو نار بشر
 • You are coming (to that conclusion) from yourself, and that (human nature) is in you (not in him): the fire and thorns of vain opinion are in this quarter. 4370
 • تو ز خود می‌آیی و آن در تو است ** نار و خار ظن باطل این سو است
 • He is the tree of Moses and filled with radiance: come, now, call him the Light, do not call him fire.
 • او درخت موسی است و پر ضیا ** نور خوان نارش مخوان باری بیا
 • Did not the weaning from this world seem (as) a fire? The pilgrims went (on their way), and that (weaning) was really the Light.
 • نه فطام این جهان ناری نمود ** سالکان رفتند و آن خود نور بود
 • Know, then, that the Candle of Religion is always mounting (shining more and more): this is not like the candle of flames.
 • پس بدان که شمع دین بر می‌شود ** این نه همچون شمع آتشها بود
 • This (flaming candle) seems to be Light, (but) it burns its friend, while that (Candle of Religion) is fire in appearance, but is (delicious as) roses to (its) visitors.
 • این نماید نور و سوزد یار را ** و آن بصورت نار و گل زوار را