English    Türkçe    فارسی   

3
4420-4469

 • (Both serve one purpose) because, without night, the nature (of man) would receive no income: what, then, should the days expend? 4420
 • زانک بی شب دخل نبود طبع را ** پس چه اندر خرج آرد روزها
 • How each element attracts its congener that has been imprisoned in the human constitution by the non-homogeneous (elements).
 • جذب هر عنصری جنس خود را کی در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس
 • Earth says to the earth of the body, “Return! Take leave of the spirit, come to me like the dust.
 • خاک گوید خاک تن را باز گرد ** ترک جان کن سوی ما آ همچو گرد
 • Thou art my congener, thou art more suited (to be) with me: ’tis better that thou shouldst escape from that body and that moisture.”
 • جنس مایی پیش ما اولیتری ** به که زان تن وا رهی و زان تری
 • It answers, “Yes; but I am fettered, although like thee I am weary of separation.”
 • گوید آری لیک من پابسته‌ام ** گرچه همچون تو ز هجران خسته‌ام
 • The waters seek the moisture of the body, saying, “O moisture, come back to us from exile.”
 • تری تن را بجویند آبها ** کای تری باز آ ز غربت سوی ما
 • The aether is calling the heat of the body, saying, “Thou art of fire: take the way to thy origin.” 4425
 • گرمی تن را همی‌خواند اثیر ** که ز ناری راه اصل خویش گیر
 • There are two-and-seventy diseases in the body, (caused) by the elements pulling without cord.
 • هست هفتاد و دو علت در بدن ** از کششهای عناصر بی رسن
 • Disease comes to shatter the body, so that the elements may abandon each other.
 • علت آید تا بدن را بسکلد ** تا عناصر همدگر را وا هلد
 • These elements are four birds with their legs tied (together): death and sickness and disease loose their legs.
 • چار مرغ‌اند این عناصر بسته‌پا ** مرگ و رنجوری و علت پاگشا
 • When it (death) has released their legs from one another, assuredly every bird-element flies away.
 • پایشان از همدگر چون باز کرد ** مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد
 • The pull between these originals and derivatives continually implants some pain in our bodies, 4430
 • جذبه‌ی این اصلها و فرعها ** هر دمی رنجی نهد در جسم ما
 • In order that it may rend these coalitions asunder (and that) each part, like a bird, may fly to its home;
 • تا که این ترکیبها را بر درد ** مرغ هر جزوی به اصل خود پرد
 • (But) Divine Providence hinders them from this hastening and keeps them together in health till the appointed term,
 • حکمت حق مانع آید زین عجل ** جمعشان دارد بصحت تا اجل
 • And says, “O parts, the term is not certainly known (to you): ’tis useless for you to take wing before the term.”
 • گوید ای اجزا اجل مشهود نیست ** پر زدن پیش از اجلتان سود نیست
 • Inasmuch as every part (of the body) seeks support, what must be the state of the soul, a stranger, in separation (from its home)?
 • چونک هر جزوی بجوید ارتفاق ** چون بود جان غریب اندر فراق
 • How likewise the soul is drawn to the world of spirits, and how it craves and desires its home, and becomes severed from the bodily parts which are a fetter on the leg of the spiritual falcon.
 • منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام کی هم کنده‌ی پای باز روح‌اند
 • It (the soul) says, “O my base earthly parts, my exile is more bitter (than yours): I am celestial.” 4435
 • گوید ای اجزای پست فرشیم ** غربت من تلختر من عرشیم
 • The desire of the body for green herbs and running water is because its origin is from those;
 • میل تن در سبزه و آب روان ** زان بود که اصل او آمد از آن
 • The desire of the soul is for Life and for the Living One, because its origin is the Infinite Soul.
 • میل جان اندر حیات و در حی است ** زانک جان لامکان اصل وی است
 • The desire of the soul is for wisdom and the sciences; the desire of the body is for orchards and meadows and vines.
 • میل جان در حکمتست و در علوم ** میل تن در باغ و راغست و کروم
 • That exaltedness too hath desire and love towards the soul: from this (fact) understand (the meaning of) He loves them and they love (Him).
 • میل جان اندر ترقی و شرف ** میل تن در کسب و اسباب علف
 • That exaltedness too hath desire and love towards the soul: from this (fact) understand (the meaning of) He loves them and they love (Him). 4440
 • میل و عشق آن شرف هم سوی جان ** زین یحب را و یحبون را بدان
 • If I explain this, ’twill be endless: the Mathnawí will amount to eighty volumes.
 • حاصل آنک هر که او طالب بود ** جان مطلوبش درو راغب بود
 • The gist is that whenever any one seeks, the soul of the object sought by him is desiring him.
 • گر بگویم شرح این بی حد شود ** مثنوی هشتاد تا کاغذ شود
 • (Whether it be) man, animal, plant, or mineral, every object of desire is in love with everything that is without (has not attained to) the object of desire.
 • آدمی حیوان نباتی و جماد ** هر مرادی عاشق هر بی‌مراد
 • Those who are without their object of desire attach themselves to an object of desire, and those desired ones draw them (on);
 • بی‌مرادان بر مرادی می‌تنند ** و آن مرادان جذب ایشان می‌کنند
 • But the desire of the lovers makes them lean, (while) the desire of the loved ones makes them fair and beauteous. 4445
 • لیک میل عاشقان لاغر کند ** میل معشوقان خوش و خوش‌فر کند
 • The love of the loved ones illumines the cheeks; the love of the lover consumes his soul.
 • عشق معشوقان دو رخ افروخته ** عشق عاشق جان او را سوخته
 • The amber loves (the straw) with the appearance of wanting naught, (while) the straw is making efforts (to advance) on that long road.
 • کهربا عاشق به شکل بی‌نیاز ** کاه می‌کوشد در آن راه دراز
 • Leave this (topic). The love of that thirsty-mouthed man shone (was reflected) in the breast of the Sadr-i Jahán.
 • این رها کن عشق آن تشنه‌دهان ** تافت اندر سینه‌ی صدر جهان
 • The smoke of the love and pain of the fire-temple (his burning heart) entered his lord (and) turned into compassion.
 • دود آن عشق و غم آتش‌کده ** رفته در مخدوم او مشفق شده
 • But on account of (his) glory and pride and magnificence he was ashamed to inquire for him: 4450
 • لیکش از ناموس و بوش و آب رو ** شرم می‌آمد که وا جوید ازو
 • His mercy had begun to yearn after that lowly man, (but) his majesty hindered (him) from (showing) this kindness.
 • رحمتش مشتاق آن مسکین شده ** سلطنت زین لطف مانع آمده
 • The intellect is bewildered, wondering whether this one (the Sadr-i Jahán) attracted him (the lover), or whether the attraction came from that quarter (from the lover) to this side.
 • عقل حیران کین عجب او را کشید ** یا کشش زان سو بدینجانب رسید
 • Abandon presumption, for thou art ignorant of this. Close thy lips: God best knoweth the secret.
 • ترک جلدی کن کزین ناواقفی ** لب ببند الله اعلم بالخفی
 • Henceforth I will bury this topic. That Drawer is drawing me (in another direction): what can I do?
 • این سخن را بعد ازین مدفون کنم ** آن کشنده می‌کشد من چون کنم
 • Who is he that is drawing thee, O solicitous one? He who doth not allow thee to utter this word. 4455
 • کیست آن کت می‌کشد ای معتنی ** آنک می‌نگذاردت کین دم زنی
 • Thou makest a hundred resolutions to journey (to a certain spot): He draweth thee to some other place.
 • صد عزیمت می‌کنی بهر سفر ** می‌کشاند مر ترا جای دگر
 • He turns the (horse's) bridle in every direction in order that the untrained horse may gain knowledge of the rider.
 • زان بگرداند به هر سو آن لگام ** تا خبر یابد ز فارس اسپ خام
 • The clever horse is well-paced because it knows that the rider is (mounted) on it.
 • اسپ زیرکسار زان نیکو پیست ** کو همی‌داند که فارس بر ویست
 • He fixed thy heart on a hundred passionate desires, disappointed thee, and then broke thy heart.
 • او دلت را بر دو صد سودا ببست ** بی‌مرادت کرد پس دل را شکست
 • Inasmuch as He broke the wings of that first intention (of thine), how was not the existence of the Wing-breaker perfectly established (in thy mind)? 4460
 • چون شکست او بال آن رای نخست ** چون نشد هستی بال‌اشکن درست
 • Since His ordainment snapped the cord of thy contrivance, how was not God's ordainment perfectly established (clearly proven) to thee?
 • چون قضایش حبل تدبیرت سکست ** چون نشد بر تو قضای آن درست
 • (Showing that) the annulment and destruction of (human) resolutions (is) in order to let man know that He (God) is the Lord and the Almighty; and His occasional non-annulment of his (man's) resolution and His carrying it into effect (is) in order that hope may urge him to form a resolution, so that He again may destroy it, to the end that warning may follow on warning.
 • فسخ عزایم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را از آنک مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمع او را بر عزم کردن دارد تا باز عزمش را بشکند تا تنبیه بر تنبیه بود
 • In the course of events your resolutions and purposes now and then come right (are fulfilled),
 • عزمها و قصدها در ماجرا ** گاه گاهی راست می‌آید ترا
 • In order that, through hope of that (fulfilment), your heart may form an intention, and that He may once more destroy your intention.
 • تا به طمع آن دلت نیت کند ** بار دیگر نیتت را بشکند
 • For if He were to keep you wholly unsuccessful, your heart would despair: how would it sow (the seed of) expectation?
 • ور بکلی بی‌مرادت داشتی ** دل شدی نومید امل کی کاشتی
 • And unless it sowed (the seed of) expectation, how from its barrenness would its subjection (to the Divine will) become apparent to it? 4465
 • ور بکاریدی امل از عوریش ** کی شدی پیدا برو مقهوریش
 • By their failures (to achieve success) the lovers are made aware of their Lord.
 • عاشقان از بی‌مرادیهای خویش ** باخبر گشتند از مولای خویش
 • Unsuccess is the guide to Paradise: hearken, O man of goodly nature, to (the tradition), “Paradise is encompassed (with pains).”
 • بی‌مرادی شد قلاوز بهشت ** حفت الجنه شنو ای خوش سرشت
 • (Granted) that all that you desire is broken-legged (unsuccessful), then there is One whose pleasure is fulfilled.
 • که مراداتت همه اشکسته‌پاست ** پس کسی باشد که کام او رواست
 • Therefore the sincere (believers) have become broken (abased) before Him; but where indeed is (their abasement in comparison with) the abasement of those who love (Him)?
 • پس شدند اشکسته‌اش آن صادقان ** لیک کو خود آن شکست عاشقان