English    Türkçe    فارسی   

3
4623-4672

 • Thou art a shadow and in love with the sun: the sun comes, the shadow is naughted speedily.
 • سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب ** شمس آید سایه لا گردد شتاب
 • How, in the presence of Solomon, on whom be peace, the gnat appealed for justice against the Wind.
 • داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام
 • The gnat came from the garden and the grass, and the gnat began to demand justice from Solomon,
 • پشه آمد از حدیقه وز گیاه ** وز سلیمان گشت پشه دادخواه
 • Saying, “O Solomon, thou dealest out justice to the devils and the children of men and the Jinn. 4625
 • کای سلیمان معدلت می‌گستری ** بر شیاطین و آدمی‌زاد و پری
 • Bird and fish are under the protection of thy justice: who is the lost one whom thy bounty hath not sought out?
 • مرغ و ماهی در پناه عدل تست ** کیست آن گم‌گشته کش فضلت نجست
 • Give justice to us, for we are very miserable: we are deprived of the orchard and the rose-garden.
 • داد ده ما را که بس زاریم ما ** بی‌نصیب از باغ و گلزاریم ما
 • The difficulties of every weakling are solved by thee: the gnat in sooth is the (proverbial) similitude for weakness.
 • مشکلات هر ضعیفی از تو حل ** پشه باشد در ضعیفی خود مثل
 • We are celebrated for weakness and frailty: thou art celebrated for kindness and care of the lowly.
 • شهره ما در ضعف و اشکسته‌پری ** شهره تو در لطف و مسکین‌پروری
 • O thou who hast reached the limit in (traversing) the stages of Power, (while) we have reached the limit in failure and aberration, 4630
 • ای تو در اطباق قدرت منتهی ** منتهی ما در کمی و بی‌رهی
 • Do justice, relieve us from this sorrow, take our hand (to help us), O thou whose hand is the hand of God.”
 • داد ده ما را ازین غم کن جدا ** دست گیر ای دست تو دست خدا
 • Then Solomon said, “O seeker of equity, tell (me), against whom art thou demanding justice and equity?
 • پس سلیمان گفت ای انصاف‌جو ** داد و انصاف از که میخواهی بگو
 • Who is the oppressor that in (his) insolence has done thee injury and scratched thy face?
 • کیست آن کالم که از باد و بروت ** ظلم کردست و خراشیدست روت
 • Oh, wonderful! Where, in Our epoch, is the oppressor that is not in Our prison and chains?
 • ای عجب در عهد ما ظالم کجاست ** کو نه اندر حبس و در زنجیر ماست
 • When We were born, on that day Injustice died: who, then, hath produced (committed) in Our epoch an act of injustice? 4635
 • چونک ما زادیم ظلم آن روز مرد ** پس بعهد ما کی ظلمی پیش برد
 • When the light dawned, the darkness vanished: darkness is the origin and support of injustice.
 • چون بر آمد نور ظلمت نیست شد ** ظلم را ظلمت بود اصل و عضد
 • Look, (some of) the devils are doing work and service; the others are bound in shackles and bonds.
 • نک شیاطین کسب و خدمت می‌کنند ** دیگران بسته باصفادند و بند
 • The origin of the injustice of the oppressors was from the devil: the devil is in bondage: how did violence appear?
 • اصل ظلم ظالمان از دیو بود ** دیو در بندست استم چون نمود
 • (The Divine Will uttered in) ‘Be, and it was’ hath bestowed the kingdom on Us, that the people may not cry out in lament to Heaven;
 • ملک زان دادست ما را کن فکان ** تا ننالد خلق سوی آسمان
 • That burning sighs may not soar upward; that the sky and the stars may not be shaken; 4640
 • تا به بالا بر نیاید دودها ** تا نگردد مضطرب چرخ و سها
 • That the empyrean may not tremble at the orphan's wail; that no (living) soul may be marred by violence.
 • تا نلرزد عرش از ناله یتیم ** تا نگردد از ستم جانی سقیم
 • We established a law (of justice) throughout the kingdoms (of the earth), to the end that no (cry of) ‘O Lord!’ should go up to the skies.
 • زان نهادیم از ممالک مذهبی ** تا نیاید بر فلکها یا ربی
 • O oppressed one, do not look to Heaven, for thou hast a heavenly king in the temporal world.”
 • منگر ای مظلوم سوی آسمان ** کاسمانی شاه داری در زمان
 • The gnat said, “My appeal is against the hand (might) of the Wind, for he opened the two hands of oppression against us.
 • گفت پشه داد من از دست باد ** کو دو دست ظلم بر ما بر گشاد
 • Through his oppression we are in sore straits: with closed lips we are drinking blood (suffering torment) from him.” 4645
 • ما ز ظلم او به تنگی اندریم ** با لب بسته ازو خون می‌خوریم
 • How Solomon, on whom be peace, commanded the plaintiff gnat to bring its adversary to the court of judgement.
 • امرکردن سلیمان علیه السلام پشه‌ی متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم
 • Then Solomon said, “O thou with the pretty voice, it behoves thee to hearken with (all thy) soul to the command of God.
 • پس سلیمان گفت ای زیبادوی ** امر حق باید که از جان بشنوی
 • God hath said to me, ‘Beware, O Judge! Do not hear one litigant without the other litigant.
 • حق به من گفتست هان ای دادور ** مشنو از خصمی تو بی خصمی دگر
 • Until both litigants come into the presence, the truth does not come to light before the judge.
 • تانیاید هر دو خصم اندر حضور ** حق نیاید پیش حاکم در ظهور
 • If the (one) litigant alone raise a hundred clamours, beware, beware! Do not accept his word without (hearing) his adversary.’
 • خصم تنها گر بر آرد صد نفیر ** هان و هان بی خصم قول او مگیر
 • I dare not avert my face from the (Divine) command. Go, bring thy adversary before me.” 4650
 • من نیارم رو ز فرمان تافتن ** خصم خود را رو بیاور سوی من
 • It (the gnat) said, “Thy words are an argument (conclusive) and sound. My adversary is the Wind, and he is in thy jurisdiction.”
 • گفت قول تست برهان و درست ** خصم من بادست و او در حکم تست
 • The King shouted, “O East-wind, the gnat complains of thy injustice: come!
 • بانگ زد آن شه که ای باد صبا ** پشه افغان کرد از ظلمت بیا
 • Hark, come face to face with thy adversary and reply to thy adversary and rebut thy opponent.”
 • هین مقابل شو تو و خصم و بگو ** پاسخ خصم و بکن دفع عدو
 • When the Wind heard (the summons), he came very rapidly: the gnat at once took to flight.
 • باد چون بشنید آمد تیز تیز ** پشه بگرفت آن زمان راه گریز
 • Then Solomon said, “O gnat, where (art thou going)? Stop, that I may pass judgement on (you) both.” 4655
 • پس سلیمان گفت ای پشه کجا ** باش تا بر هر دو رانم من قضا
 • It (the gnat) answered, “O King, my death is from his being: verily, this day of mine is black from his smoke.
 • گفت ای شه مرگ من از بود اوست ** خود سیاه این روز من از دود اوست
 • Since he has come, where shall I find rest? for he wrings the (vital) breath out of my body.”
 • او چو آمد من کجا یابم قرار ** کو بر آرد از نهاد من دمار
 • Even such is the seeker of the Court of God: when God comes, the seeker is naughted.
 • همچنین جویای درگاه خدا ** چون خدا آمد شود جوینده لا
 • Although that union (with God) is immortality on immortality, yet at first that immortality (baqá) consists in dying to self (faná).
 • گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست ** لیک ز اول آن بقا اندر فناست
 • The reflexions that are seeking the Light are naughted when His Light appears. 4660
 • سایه‌هایی که بود جویای نور ** نیست گردد چون کند نورش ظهور
 • How should the reason remain when He bids it go?Everything is perishing except His Face.
 • عقل کی ماند چو باشد سرده او ** کل شیء هالک الا وجهه
 • Before His Face the existent and the non-existent perish: existence in nonexistence is in sooth a marvellous thing!
 • هالک آید پیش وجهش هست و نیست ** هستی اندر نیستی خود طرفه‌ایست
 • In this place of presence (all) minds are lost beyond control; when the pen reaches this point, it breaks.
 • اندرین محضر خردها شد ز دست ** چون قلم اینجا رسیده شد شکست
 • How the Beloved caressed the senseless lover, that he might return to his senses.
 • نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا به هوش باز آید
 • The Sadr-i Jahán, from kindness, was drawing him little by little from senselessness into (the capacity for) clear expression.
 • می‌کشید از بیهشی‌اش در بیان ** اندک اندک از کرم صدر جهان
 • The Prince cried into his ear, “O beggar, I bring gold to scatter o’er thee; spread out thy skirt. 4665
 • بانگ زد در گوش او شه کای گدا ** زر نثار آوردمت دامن گشا
 • Thy spirit, which was quivering (with distress) in separation. from me—since I have come to protect it, how has it fled?
 • جان تو کاندر فراقم می‌طپید ** چونک زنهارش رسیدم چون رمید
 • O thou who hast suffered heat and cold in separation from me, come to thyself from selflessness and return!”
 • ای بدیده در فراقم گرم و سرد ** با خود آ از بی‌خودی و باز گرد
 • The domestic fowl, in the manner of a host, foolishly brings a camel to her house.
 • مرغ خانه اشتری را بی خرد ** رسم مهمانش به خانه می‌برد
 • When the camel set foot in the hen’s house, the house was destroyed and the roof fell in.
 • چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد ** خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد
 • The hen’s house is our (weak) intelligence and understanding the good intelligence is a seeker of God’s she-camel 4670
 • خانه‌ی مرغست هوش و عقل ما ** هوش صالح طالب ناقه‌ی خدا
 • When the she-camel put her head into its water and clay, neither its clay remained there (in existence) nor its soul and heart.
 • ناقه چون سر کرد در آب و گلش ** نه گل آنجا ماند نه جان و دلش
 • Pre-eminence in love made Man overweening: because of this desire for excess he is very unjust and very ignorant.
 • کرد فضل عشق انسان را فضول ** زین فزون‌جویی ظلومست و جهول