English    Türkçe    فارسی   

3
531-580

 • For God’s sake, quit this (topic) for a moment, so that the Khwaja’s ass may shake its bell (proceed on its journey).
 • بهر حق این را رها کن یک نفس ** تا خر خواجه بجنباند جرس
 • How the Khwaja and his family went to the country.
 • رفتن خواجه و قومش به سوی ده
 • The Khwaja and his children prepared an outfit and galloped on their beasts towards the country.
 • خواجه و بچگان جهازی ساختند ** بر ستوران جانب ده تاختند
 • Merrily they rode a field; they chanted, “Travel, that ye may gain advantage”;
 • شادمانه سوی صحرا راندند ** سافروا کی تغنموا بر خواندند
 • For by traveling the moon becomes (splendid, like) Kay Khusraw: how should it become an emperor (khusraw) without traveling?
 • کز سفرها ماه کیخسرو شود ** بی سفرها ماه کی خسرو شود
 • Through travel the pawn becomes a noble queen, and through travel Joseph gained a hundred objects of desire. 535
 • از سفر بیدق شود فرزین راد ** وز سفر یابید یوسف صد مراد
 • By day they scorched their faces in the sun, by night they were learning the away from the stars.
 • روز روی از آفتابی سوختند ** شب ز اختر راه می‌آموختند
 • The bad road to them seemed good: from (their) delight in the country the road seemed like Paradise.
 • خوب گشته پیش ایشان راه زشت ** از نشاط ده شده ره چون بهشت
 • From sweet-lipped ones (even) bitterness becomes sweet; from the rose-garden (even) thorns become charming.
 • تلخ از شیرین‌لبان خوش می‌شود ** خار از گلزار دلکش می‌شود
 • Colocynth turns into dates (when it comes) from the beloved; the (narrow) house is made (like) spacious fields by the house-mate.
 • حنظل از معشوق خرما می‌شود ** خانه از همخانه صحرا می‌شود
 • Oh, (there is) many a dainty youth that suffers thorns (of anguish) in the hope of (winning) a rose-cheeked moon-like (sweetheart). 540
 • ای بسا از نازنینان خارکش ** بر امید گل‌عذار ماه‌وش
 • Oh, (there is) many a porter, his back torn with wounds for the sake of the moon-faced one to whom he has lost his heart.
 • ای بسا حمال گشته پشت‌ریش ** از برای دلبر مه‌روی خویش
 • The ironsmith has blackened his beauty, that (when) night comes he may kissthe face of (a beloved like) the moon.
 • کرده آهنگر جمال خود سیاه ** تا که شب آید ببوسد روی ماه
 • The merchant (sits), racked, on a bench (in his shop) till nightfall, because (some one tall and slender as) a cypress has taken root in his heart.
 • خواجه تا شب بر دکانی چار میخ ** زانک سروی در دلش کردست بیخ
 • A trader is faring over sea and land: he runs (makes those swift journeys) for live of one who sits at home.
 • تاجری دریا و خشکی می‌رود ** آن بمهر خانه‌شینی می‌دود
 • Whoever has a passion for that which is dead, ‘tis in hope of (gaining) one who has the features of the living. 545
 • هر که را با مرده سودایی بود ** بر امید زنده‌سیمایی بود
 • The carpenter turns his face (attention) to wood, in the hope of rendering service to a fair one whose face is like the moon.
 • آن دروگر روی آورده به چوب ** بر امید خدمت مه‌روی خوب
 • Do thou exert thyself in hope of the Living One who does not become lifeless after a day or two!
 • بر امید زنده‌ای کن اجتهاد ** کو نگردد بعد روزی دو جماد
 • Do not from meanness choose a mean person as thy friend: that friendship in him is borrowed (unessential).
 • مونسی مگزین خسی را از خسی ** عاریت باشد درو آن مونسی
 • If thy friends other than God possess constancy (permanence), where is thy friendship with the mother and father?
 • انس تو با مادر و بابا کجاست ** گر بجز حق مونسانت را وفاست
 • If any one but God is worthy to be relied upon, what has become of thy friendship with thy nurse and tutor? 550
 • انس تو با دایه و لالا چه شد ** گر کسی شاید بغیر حق عضد
 • Thy friendship with the milk and the teat did not endure, thy shyness of (going to) school did not endure.
 • انس تو با شیر و با پستان نماند ** نفرت تو از دبیرستان نماند
 • That (friendship) was a radiance (cast) upon their wall: that sign (of the Sun) went back towards the Sun.
 • آن شعاعی بود بر دیوارشان ** جانب خورشید وا رفت آن نشان
 • On whatsoever thing that radiance may fall, thou becomest in love with that (thing), O brave man.
 • بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع ** تو بر آن هم عاشق آیی ای شجاع
 • On whatsoever existent thing thy love (is bestowed), that (thing) is gilded with Divine qualities.
 • عشق تو بر هر چه آن موجود بود ** آن ز وصف حق زر اندود بود
 • When the goldenness has gone to its original source and (only) the copper remains, (thy) nature is surfeited and proceeds to divorce (discard) it. 555
 • چون زری با اصل رفت و مس بماند ** طبع سیر آمد طلاق او براند
 • Withdraw thy foot from that which is gilded by His qualities, do not from ignorance call the base alloy beautiful;
 • از زر اندود صفاتش پا بکش ** از جهالت قلب را کم گوی خوش
 • For in base coin the beauty is borrowed: beneath the comeliness is the substance uncomely.
 • کان خوشی در قلبها عاریتست ** زیر زینت مایه‌ی بی زینتست
 • The gold is going from the face of the false coin into the mine (whence it came): do thou too go towards the Mine to which it is going.
 • زر ز روی قلب در کان می‌رود ** سوی آن کان رو تو هم کان می‌رود
 • The light is going from the wall up to the sun: do thou go to that Sun which ever goes (moves) in proportion (with eternal right and justice).
 • نور از دیوار تا خور می‌رود ** تو بدان خور رو که در خور می‌رود
 • Henceforth take thou the water (that comes) from Heaven, forasmuch as thou hast not found faithfulness in the aqueduct. 560
 • زین سپس پستان تو آب از آسمان ** چون ندیدی تو وفا در ناودان
 • The lure to catch the wolf is (the sheep’s tail; it is) not the place (shop) where the sheep’s tail came from: how should that fierce wolf know the place of provenance?
 • معدن دنبه نباشد دام گرگ ** کی شناسد معدن آن گرگ سترگ
 • They (the Khwaja and his family) imagined (that they would be) gold tied in knots, (so) the deluded (party) were making haste to (reach) the countryside.
 • زر گمان بردند بسته در گره ** می‌شتابیدند مغروران به ده
 • Thus were they going alone, laughing and dancing and caracoling towards the water-wheel.
 • همچنین خندان و رقصان می‌شدند ** سوی آن دولاب چرخی می‌زدند
 • Whenever they saw a bird flying in the direction of the country, (their) patience rent its garments;
 • چون همی‌دیدند مرغی می‌پرید ** جانب ده صبر جامه می‌درید
 • (And) they would kiss joyfully the face of any one who came from the country, from his (the countryman’s) neighbourhood, 565
 • هر که می‌آمد ز ده از سوی او ** بوسه می‌دادند خوش بر روی او
 • Saying, “You have seen the face of our friend, therefore to the (beloved) Soul you are (as) the soul, and to us (as) the eye.”
 • گر تو روی یار ما را دیده‌ای ** پس تو جان را جان و ما را دیده‌ای
 • How Majnún petted the dog that lived in Layla's abode.
 • نواختن مجنون آن سگ را کی مقیم کوی لیلی بود
 • (They behaved) like Majnún, who was (seen) petting a dog and kissing it and melting (with fondness) before it:
 • همچو مجنون کو سگی را می‌نواخت ** بوسه‌اش می‌داد و پیشش می‌گداخت
 • He was pacing round it, stooping humbly in circumambulation; he was also giving it pure sugar-julep (to drink).
 • گرد او می‌گشت خاضع در طواف ** هم جلاب شکرش می‌داد صاف
 • An idle talker said, “O half-baked Majnún, what hypocrisy is this that thou art always displaying?
 • بوالفضولی گفت ای مجنون خام ** این چه شیدست این که می‌آری مدام
 • A dog's muzzle is ever eating filth; a dog scrapes its séant with its lips.” 570
 • پوز سگ دایم پلیدی می‌خورد ** مقعد خود را بلب می‌استرد
 • He recounted the dog's faults at some length: no one who perceives faults (‘aybdán) has got (even) a scent (inkling) of him that knows the things unseen (ghaybdán).
 • عیبهای سگ بسی او بر شمرد ** عیب‌دان از غیب‌دان بویی نبرد
 • Majnún said, “Thou art entirely (external) form and body: come within, and view it (the dog) through my eyes;
 • گفت مجنون تو همه نقشی و تن ** اندر آ و بنگرش از چشم من
 • For this (dog) is a talisman sealed by (the hand of) the Lord: this (dog) is the guardian of the abode of Laylá.
 • کین طلسم بسته‌ی مولیست این ** پاسبان کوچه‌ی لیلیست این
 • Look at its high aspiration and its heart and soul and knowledge; (consider) where it chose (to live) and made its dwelling-place.
 • همنشین بین و دل و جان و شناخت ** کو کجا بگزید و مسکن‌گاه ساخت
 • It is the dog of blessed countenance, (the dog) of my Cave; nay, it is the sharer of my grief and woe. 575
 • او سگ فرخ‌رخ کهف منست ** بلک او هم‌درد و هم‌لهف منست
 • The dog that stays in her abode, how should I give a single hair of it to the lions?
 • آن سگی که باشد اندر کوی او ** من به شیران کی دهم یک موی او
 • Oh, since to her dogs the lions are (devoted) slaves, there is no possibility of speaking (further). Silence, and farewell!”
 • ای که شیران مر سگانش را غلام ** گفت امکان نیست خامش والسلام
 • If ye pass beyond form, O friends, ’tis Paradise and rose-gardens within rose gardens.
 • گر ز صورت بگذرید ای دوستان ** جنتست و گلستان در گلستان
 • When thou hast broken and destroyed thine own form, thou hast learned to break the form of everything.
 • صورت خود چون شکستی سوختی ** صورت کل را شکست آموختی
 • After that, thou wilt break every form: like Haydar (‘Alí), thou wilt uproot the gate of Khaybar. 580
 • بعد از آن هر صورتی را بشکنی ** همچو حیدر باب خیبر بر کنی