English    Türkçe    فارسی   

4
1568-1617

 • How hard and difficult is it to open the letter! ‘Tis a task for men, not for children playing at knuckle
 • نامه بگشادن چه دشوارست و صعب ** کار مردانست نه طفلان کعب
 • We have all become satisfied with (reading) the table of contents, because we are steeped in cupidity and vain desire.
 • جمله بر فهرست قانع گشته‌ایم ** زانک در حرص و هوا آغشته‌ایم
 • The table of contents is a snare for the vulgar, that they may think the text of the scroll is like that (table). 1570
 • باشد آن فهرست دامی عامه را ** تا چنان دانند متن نامه را
 • Open the title-page, do not turn your neck aside from these words—and God best knoweth the right course.
 • باز کن سرنامه را گردن متاب ** زین سخن والله اعلم بالصواب
 • That title is like a declaration made by the tongue: examine the text of the scroll, namely, the bosom (your inward self),
 • هست آن عنوان چو اقرار زبان ** متن نامه‌ی سینه را کن امتحان
 • (And see) whether it is in agreement with your declaration, in order that your actions may not be hypocritical.
 • که موافق هست با اقرار تو ** تا منافق‌وار نبود کار تو
 • When you are carrying a very heavy sack, you must not fail to look into it,
 • چون جوالی بس گرانی می‌بری ** زان نباید کم که در وی بنگری
 • (To see) what of sour and sweet you have in the sack. If it is worth bringing along, bring it; 1575
 • که چه داری در جوال از تلخ و خوش ** گر همی ارزد کشیدن را بکش
 • Otherwise, empty your sack of the stones (in it), and redeem yourself from this fruitless toil and disgrace.
 • ورنه خالی کن جوالت را ز سنگ ** باز خر خود را ازین بیگار و ننگ
 • Put in the sack that (only) which must be brought to righteous sultans and kings.
 • در جوال آن کن که می‌باید کشید ** سوی سلطانان و شاهان رشید
 • Story of the divine with a big turban and the man who carried it off, and how he (the divine) shouted, “Undo it and see what you are taking: then take it (if you wish)!”
 • حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ می‌زد کی باز کن ببین کی چه می‌بری آنگه ببر
 • A certain divine had collected some old rags and wound them in his turban,
 • یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود ** در عمامه‌ی خویش در پیچیده بود
 • In order that it might become big and look grand when he came into the assembly in the Hatím.
 • تا شود زفت و نماید آن عظیم ** چون در آید سوی محفل در حطیم
 • He had clipped the rags from (various) garments and outwardly embellished the turban with them. 1580
 • ژنده‌ها از جامه‌ها پیراسته ** ظاهرا دستار از آن آراسته
 • The exterior of the turban was like a robe of Paradise, (but) it was shameful and ugly within, like the hypocrite.
 • ظاهر دستار چون حله‌ی بهشت ** چون منافق اندرون رسوا و زشت
 • Shreds of dalq (dervish-cloak) and cotton and fur were buried inside that turban.
 • پاره پاره دلق و پنبه و پوستین ** در درون آن عمامه بد دفین
 • He had set his face towards the college at dawn, that by means of this false dignity he might gain (material) blessings.
 • روی سوی مدرسه کرده صبوح ** تا بدین ناموس یابد او فتوح
 • A clothes-robber stood waiting on the dark road to practise his craft.
 • در ره تاریک مردی جامه کن ** منتظر استاده بود از بهر فن
 • He snatched the turban from his head, and then started to run in order that he might settle the business. 1585
 • در ربود او از سرش دستار را ** پس دوان شد تا بسازد کار را
 • Thereupon the divine shouted at him, saying, “O son, undo the turban (first), then take it (away with you).
 • پس فقیهش بانگ برزد کای پسر ** باز کن دستار را آنگه ببر
 • Even as you are flying with four wings (very rapidly), (with the same speed) undo the gift which you are taking away.
 • این چنین که چار پره می‌پری ** باز کن آن هدیه را که می‌بری
 • Undo it and rub (feel) with your hand, then take it if you like: I sanction (that).”
 • باز کن آن را به دست خود بمال ** آنگهان خواهی ببر کردم حلال
 • When he who was fleeing undid it, a hundred thousand rags dropped on the road.
 • چونک بازش کرد آنک می‌گریخت ** صد هزاران ژنده اندر ره بریخت
 • Of that big improper turban of his there remained in his (the robber's) hand (only) an ell of old cloth. 1590
 • زان عمامه‌ی زفت نابایست او ** ماند یک گز کهنه‌ای در دست او
 • He dashed the rag on the ground, saying, “O worthless man, by this fraud you have put me out of business (deprived me of profit).”
 • بر زمین زد خرقه را کای بی‌عیار ** زین دغل ما را بر آوردی ز کار
 • The World's mute admonition to worldlings, and how it displays its faithlessness to those who have hope of its keeping faith (with them).
 • نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی‌وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان ازو
 • He (the divine) said, “I defrauded (you), but (at the same time) I declared to you the (truth of the) matter by way of admonition.”
 • گفت بنمودم دغل لیکن ترا ** از نصیحت باز گفتم ماجرا
 • Likewise the World, though it blossomed delightfully (made a fair show), at the same time uttered a (warning) cry and declared its faithlessness.
 • هم‌چنین دنیا اگر چه خوش شکفت ** بانگ زد هم بی‌وفایی خویش گفت
 • In this (realm of) existence and corruption, O master, existence is the fraud and that corruption is the admonition.
 • اندرین کون و فساد ای اوستاد ** آن دغل کون و نصیحت آن فساد
 • Existence says, “Come, I am delectable,” and its corruption says, “Go, I am nothing.” 1595
 • کون می‌گوید بیا من خوش‌پیم ** وآن فسادش گفته رو من لا شی‌ام
 • O thou that bitest thy lip (in admiration) at the beauty of spring, look on the coldness and paleness of autumn.
 • ای ز خوبی بهاران لب گزان ** بنگر آن سردی و زردی خزان
 • In the daytime thou didst deem the countenance of the sun beauteous: remember its death in the moment of setting.
 • روز دیدی طلعت خورشید خوب ** مرگ او را یاد کن وقت غروب
 • Thou sawest the full-moon on this lovely firmament: observe also its anguish (caused by the loss of visibility) during the interlunar period.
 • بدر را دیدی برین خوش چار طاق ** حسرتش را هم ببین اندر محاق
 • A boy, on account of his beauty, became the lord of the people: after the morrow he became doting and exposed to the scorn of the people.
 • کودکی از حسن شد مولای خلق ** بعد فردا شد خرف رسوای خلق
 • If the body of those in the fresh bloom of youth has made thee a prey, after (it has come to) old age behold a body (bleached) like a cotton plantation. 1600
 • گر تن سیمین‌تنان کردت شکار ** بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار
 • O thou who hast seen rich viands, arise and see the residue thereof in the latrine.
 • ای بدیده لوتهای چرب خیز ** فضله‌ی آن را ببین در آب‌ریز
 • Say to the filth, “Where is that beauty of thine—the savour and goodliness and (sweet) scent (which thou hadst) in the dish?”
 • مر خبث را گو که آن خوبیت کو ** بر طبق آن ذوق و آن نغزی و بو
 • It replies, “That (beauty) was the bait: I was its trap: since thou hast fallen a prey (to it), the bait has become hidden.”
 • گوید او آن دانه بد من دام آن ** چون شدی تو صید شد دانه نهان
 • Many fingers that in handicraft (skill and dexterity) were the envy of master craftsmen have at last become trembling.
 • بس انامل رشک استادان شده ** در صناعت عاقبت لرزان شده
 • The soul-like intoxicating narcissus-eye (of the beloved)—see it dimmed at last and water trickling from it. 1605
 • نرگس چشم خمار هم‌چو جان ** آخر اعمش بین و آب از وی چکان
 • The lion (hero) who advances into the ranks of lions (valiant foes)—at last he is conquered by a mouse.
 • حیدری کاندر صف شیران رود ** آخر او مغلوب موشی می‌شود
 • The acute, far-seeing, artful genius—behold it at last imbecile as an old ass.
 • طبع تیز دوربین محترف ** چون خر پیرش ببین آخر خرف
 • The curly lock that sheds (a fragrance of) musk and takes away the reason—at last it is like the ugly white tail of a donkey.
 • زلف جعد مشکبار عقل‌بر ** آخرا چون دم زشت خنگ خر
 • Observe its (the World's) existence, (how) at first (it is) pleasing and joyous; and observe its shamefulness and corruption in the end;
 • خوش ببین کونش ز اول باگشاد ** وآخر آن رسواییش بین و فساد
 • For it showed the snare plainly: it plucked out the fool's moustache in thy presence. 1610
 • زانک او بنمود پیدا دام را ** پیش تو بر کند سبلت خام را
 • Do not say, then, “The World deceived me by its imposture; otherwise, my reason would have fled from its snare.”
 • پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ** ورنه عقل من ز دامش می‌گریخت
 • Come now, see (how) the golden collar and shoulder-belt have become a shackle and gyve and chain.
 • طوق زرین و حمایل بین هله ** غل و زنجیری شدست و سلسله
 • Reckon every particle of the World (to be) like this: bring its beginning and its end into consideration.
 • همچنین هر جزو عالم می‌شمر ** اول و آخر در آرش در نظر
 • The more any one regards the end (ákhir) the more blessed he is; the more any one regards the stable (ákhur) the more banned he is.
 • هر که آخربین‌تر او مسعودتر ** هر که آخربین‌تر او مطرودتر
 • Regard every one's face as the glorious moon: when the beginning has been seen, see the end (also), 1615
 • روی هر یک چون مه فاخر ببین ** چونک اول دیده شد آخر ببین
 • Lest thou become a man blind of one eye, like Iblís: he, like a person docked (deprived of perfect sight), sees (the one) half and not (the other) half.
 • تا نباشی هم‌چو ابلیس اعوری ** نیم بیند نیم نی چون ابتری
 • He saw the clay (tín) of Adam but did not see his obedience to God (dín): he saw in him this world but did not see that (spirit) which beholds yonder world.
 • دید طین آدم و دینش ندید ** این جهان دید آن جهان‌بینش ندید