English    Türkçe    فارسی   

4
2656-2705

 • Congener flies to congener with a hundred wings and rives (all) bounds asunder in the fancy (desire) for him (who is congenial).
 • جنس سوی جنس صد پره پرد ** بر خیالش بندها را بر درد
 • Story of the woman whose child crawled to the top of the water-spout and was in danger of falling; (whereupon) she besought help of ‘Alí Murtadá, may God ennoble his person.
 • قصه‌ی آن زن کی طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کرم‌الله وجهه چاره جست
 • A woman came to Murtadá (‘Alí) and said, “A child belonging to me has gone up on to the water-spout.
 • یک زنی آمد به پیش مرتضی ** گفت شد بر ناودان طفلی مرا
 • If I call it, it will not come to my hands; and if I leave it, I am afraid it will fall to the ground.
 • گرش می‌خوانم نمی‌آید به دست ** ور هلم ترسم که افتد او به پست
 • It is not intelligent, that it should apprehend, like us, if I say, ‘Come to me (and escape) from the danger.’
 • نیست عاقل تا که دریابد چون ما ** گر بگویم کز خطر سوی من آ
 • Moreover, it does not understand signs made by the hand; or if it should understand, it will not hearken: this too is bad (useless). 2660
 • هم اشارت را نمی‌داند به دست ** ور بداند نشنود این هم به دست
 • Many times have I shown to it the milk and the teat, (but) it always turns its eyes and face away from me.
 • بس نمودم شیر و پستان را بدو ** او همی گرداند از من چشم و رو
 • For God's sake—(since) ye, O noble ones, are those who give succour in this world and that (other) world—
 • از برای حق شمایید ای مهان ** دستگیر این جهان و آن جهان
 • Quickly apply the remedy, for my heart is trembling lest I be torn painfully from the fruit of my heart.”
 • زود درمان کن که می‌لرزد دلم ** که بدرد از میوه‌ی دل بسکلم
 • He (‘Alí) said, “Take another child up to the roof, in order that the boy may see his congener,
 • گفت طفلی را بر آور هم به بام ** تا ببیند جنس خود را آن غلام
 • And come nimbly from the water-spout to his congener: congener is ever in love with congener.” 2665
 • سوی جنس آید سبک زان ناودان ** جنس بر جنس است عاشق جاودان
 • The woman did so, and when her child saw its congener, it turned its face towards it with delight
 • زن چنان کرد و چو دید آن طفل او ** جنس خود خوش خوش بدو ورد آورد
 • And came from the ridge of the water-spout to the roof: know that a congener attracts every congener.
 • سوی بام آمد ز متن ناودان ** جاذب هر جنس را هم جنس دان
 • The child came crawling along to the (other) child: it was saved from falling to (the ground) below.
 • غژغژان آمد به سوی طفل طفل ** وا رهید او از فتادن سوی سفل
 • The prophets are of humankind for this reason, that they (humankind), through the homogeneity (of the prophets with them), may be saved from the water-spout.
 • زان بود جنس بشر پیغامبران ** تا بجنسیت رهند از ناودان
 • Therefore he (the Prophet) called himself a man like you, that ye might come to your congener and might not become lost; 2670
 • پس بشر فرمود خود را مثلکم ** تا به جنس آیید و کم گردید گم
 • For homogeneity is a wondrous attractor: wheresoever there is a seeker, his congener is attracting him.
 • زانک جنسیت عجایب جاذبیست ** جاذبش جنسست هر جا طالبیست
 • Jesus and Idrís ascended to heaven, since they were homogeneous with the angels.
 • عیسی و ادریس بر گردون شدند ** با ملایک چونک هم‌جنس آمدند
 • Again, Hárút and Márút were homogeneous with the body: hence they descended from on high.
 • باز آن هاروت و ماروت از بلند ** جنس تن بودند زان زیر آمدند
 • The infidels have become homogeneous with Satan: their spirits have become disciples of the devils.
 • کافران هم جنس شیطان آمده ** جانشان شاگرد شیطانان شده
 • They have learned a hundred thousand evil dispositions; they have sewn up the eyes of intellect and heart. 2675
 • صد هزاران خوی بد آموخته ** دیده‌های عقل و دل بر دوخته
 • Their least ugly disposition is envy—that envy which smote the neck of (destroyed) Iblís.
 • کمترین خوشان به زشتی آن حسد ** آن حسد که گردن ابلیس زد
 • From those curs they have learned hatred and envy, for he (Satan) does not wish the kingdom everlasting (to be granted) to (God's) creatures.
 • زان سگان آموخته حقد و حسد ** که نخواهد خلق را ملک ابد
 • When he sees, on left or right, any one perfect, colic comes to him and pain arises (in him) from envy,
 • هر کرا دید او کمال از چپ و راست ** از حسد قولنجش آمد درد خاست
 • Because every miserable wretch whose stack has been burnt is unwilling that any one's candle should be lighted.
 • زآنک هر بدبخت خرمن‌سوخته ** می‌نخواهد شمع کس افروخته
 • Hark, bring to hand (acquire) some (degree of) perfection, in order that thou too mayst not be aggrieved by the perfection of others. 2680
 • هین کمالی دست آور تا تو هم ** از کمال دیگران نفتی به غم
 • Beg of God the removal of this envy, that God may deliver thee from the body,
 • از خدا می‌خواه دفع این حسد ** تا خدایت وا رهاند از جسد
 • And bestow on thee an inward occupation, from which thou wilt not become disengaged (so as to turn thy attention) outwards.
 • مر ترا مشغولیی بخشد درون ** که نپردازی از آن سوی برون
 • God gives to a draught of wine such (potency) that one intoxicated with it escapes from the two worlds.
 • جرعه‌ی می را خدا آن می‌دهد ** که بدو مست از دو عالم می‌دهد
 • He hath endowed hashísh with the property that, for a time, it delivers him (who eats it) from self-consciousness.
 • خاصیت بنهاده در کف حشیش ** کو زمانی می‌رهاند از خودیش
 • God makes sleep to be (constituted) in such a manner that it erases (all) thought of the two worlds. 2685
 • خواب را یزدان بدان سان می‌کند ** کز دو عالم فکر را بر می‌کند
 • He made Majnún, through love for a (dog's) skin, to be such that he would not know an enemy from a friend.
 • کرد مجنون را ز عشق پوستی ** کو بنشناسد عدو از دوستی
 • He hath a hundred thousand wines of this sort which He sets (in authority) over thy (intellectual) perceptions.
 • صد هزاران این چنین می‌دارد او ** که بر ادراکات تو بگمارد او
 • For the carnal soul there are the wines of damnation, which carry that ill-starred one out of the (right) way.
 • هست میهای شقاوت نفس را ** که ز ره بیرون برد آن نحس را
 • For the intellect there are the wines of felicity, so that it gains the abode whence is no departure.
 • هست میهای سعادت عقل را ** که بیابد منزل بی‌نقل را
 • Through its intoxication it uproots the tent of the sky and takes the way (leading) onward from that (earthly) direction. 2690
 • خیمه‌ی گردون ز سرمستی خویش ** بر کند زان سو بگیرد راه پیش
 • Hark, be not deceived, O heart, by every intoxication: Jesus is intoxicated with God, the ass is intoxicated with barley.
 • هین بهر مستی دلا غره مشو ** هست عیسی مست حق خر مست جو
 • Seek wine like this from these jars: the intoxication (produced) by it is not (to be obtained) from the bobtailed;
 • این چنین می را بجو زین خنبها ** مستی‌اش نبود ز کوته دنبها
 • For every object of love is like a full jar, one (full of) dregs, and another pure as pearls.
 • زانک هر معشوق چون خنبیست پر ** آن یکی درد و دگر صافی چو در
 • O connoisseur of wine, beware, taste with precaution, that thou mayst find a wine free from adulteration.
 • می‌شناسا هین بچش با احتیاط ** تا میی یابی منزه ز اختلاط
 • Both (jars) will intoxicate thee, but this (blessed) intoxication, drawing (thee along), will lead thee to the Lord of the Judgement, 2695
 • هر دو مستی می‌دهندت لیک این ** مستی‌ات آرد کشان تا رب دین
 • So that thou wilt be delivered from thought and anxiety and expedients, (whilst) this intellect (moves) unshackled at the camel's ambling pace.
 • تا رهی از فکر و وسواس و حیل ** بی عقال این عقل در رقص‌الجمل
 • Since the prophets are homogeneous with spirit and angel, they drew angels from heaven.
 • انبیا چون جنس روحند و ملک ** مر ملک را جذب کردند از فلک
 • Wind (air) is the congener and friend of fire, for the tendency of both is upward.
 • باد جنس آتش است و یار او ** که بود آهنگ هر دو بر علو
 • When you stop the mouth of an empty pot and put it in a tank or river,
 • چون ببندی تو سر کوزه‌ی تهی ** در میان حوض یا جویی نهی
 • It will not sink till the Resurrection, for its heart (interior) is void and there is (nothing but) wind (air) in it. 2700
 • تا قیامت آن فرو ناید به پست ** که دلش خالیست و در وی باد هست
 • Since the desire of the wind (confined) in it is (to move) upward, it draws upward also the vessel containing it.
 • میل بادش چون سوی بالا بود ** ظرف خود را هم سوی بالا کشد
 • Again, the spirits that are homogeneous with the prophets are moving gradually, like shadows, towards them,
 • باز آن جانها که جنس انبیاست ** سوی‌ایشان کش کشان چون سایه‌هاست
 • Because its (such a spirit's) intelligence is predominant; and beyond doubt the intelligence is homogeneous in nature with the angel;
 • زانک عقلش غالبست و بی ز شک ** عقل جنس آمد به خلقت با ملک
 • While in the enemy (of God) the carnal soul's concupiscence is predominant: the carnal soul is homogeneous with the lowest (of the low) and goes to it.
 • وان هوای نفس غالب بر عدو ** نفس جنس اسفل آمد شد بدو
 • The Egyptian was a congener of the reprobate Pharaoh; the Israelite was a congener of Moses, the Kalím. 2705
 • بود قبطی جنس فرعون ذمیم ** بود سبطی جنس موسی کلیم