English    Türkçe    فارسی   

4
3357-3406

 • In the spiritual Sea swimming is naught (of no avail): here is no resource but the ship (ark) of Noah.
 • آشنا هیچست اندر بحر روح ** نیست اینجا چاره جز کشتی نوح
 • Thus said that king of the prophets, “I am the ship in this universal Sea,
 • این چنین فرمود این شاه رسل ** که منم کشتی درین دریای کل
 • Or that person who, in respect of my (inward) clairvoyances, has become a true vicegerent in my stead.”
 • یا کسی کو در بصیرتهای من ** شد خلیفه‌ی راستی بر جای من
 • We (saints) are the ship (ark) of Noah in the Sea, in order that thou mayst not turn thy face away from the ship, O youth. 3360
 • کشتی نوحیم در دریا که تا ** رو نگردانی ز کشتی ای فتی
 • Go not, like Canaan, to every mountain: hear from the Qur’án (the warning), “There is naught that will protect (thee) to-day.”
 • هم‌چو کنعان سوی هر کوهی مرو ** از نبی لا عاصم الیوم شنو
 • This ship, because of the bandage (on thy vision), seems to thee low, (while) the mountain of (intellectual) thought seems very high.
 • می‌نماید پست این کشتی ز بند ** می‌نماید کوه فکرت بس بلند
 • Beware, beware! Do not regard this “low” with contempt: regard the grace of God that is attached (to it).
 • پست منگر هان و هان این پست را ** بنگر آن فضل حق پیوست را
 • Do not regard the height of the mountain of thought, for a single wave turns it upside down.
 • در علو کوه فکرت کم نگر ** که یکی موجش کند زیر و زبر
 • If thou art (like) Canaan, thou wilt not believe me though I foster (for thy sake) two hundred times as many counsels. 3365
 • گر تو کنعانی نداری باورم ** گر دو صد چندین نصیحت پرورم
 • How should Canaan's ear accept these words? for God's seal and signet is upon it.
 • گوش کنعان کی پذیرد این کلام ** که برو مهر خدایست و ختام
 • How should admonition pass through God's seal? How should the new (admonition) avert the (eternal) pre-ordainment?
 • کی گذارد موعظه بر مهر حق ** کی بگرداند حدث حکم سبق
 • But I am telling the news of good fortune in the hope that thou art not (like) Canaan.
 • لیک می‌گویم حدیث خوش‌پیی ** بر امید آنک تو کنعان نه‌ای
 • Thou wilt make this confession at last. Hark, from the first day do thou behold the last!
 • آخر این اقرار خواهی کرد هین ** هم ز اول روز آخر را ببین
 • Thou canst see the end: do not make blind and old thine eye that sees the end. 3370
 • می‌توانی دید آخر را مکن ** چشم آخربینت را کور کهن
 • Whosoever is blessedly a seer of the end will never stumble in wayfaring.
 • هر که آخربین بود مسعودوار ** نبودش هر دم ز ره رفتن عثار
 • Unless thou desire this incessant lying down and rising up (this stumbling on the way), sharpen thine eye with the dust on the foot of a holy man.
 • گر نخواهی هر دمی این خفت‌خیز ** کن ز خاک پایی مردی چشم تیز
 • Make the dust of his foot collyrium for thine eye, that thou mayst strike off the head of the blackguards;
 • کحل دیده ساز خاک پاش را ** تا بیندازی سر اوباش را
 • For through this pupilage and this poverty (of spirit), (though) thou be (as) a needle, thou wilt become (a trenchant sword like) Dhu ’l-faqár.
 • که ازین شاگردی و زین افتقار ** سوزنی باشی شوی تو ذوالفقار
 • Use the dust of every elect one as collyrium: it will both burn the eye and do it good. 3375
 • سرمه کن تو خاک هر بگزیده را ** هم بسوزد هم بسازد دیده را
 • The eye of the camel is very luminous because he (the camel) eats thorns for the sake of (increasing) the light of his eye.
 • چشم اشتر زان بود بس نوربار ** کو خورد از بهر نور چشم خار
 • Story of the mule's complaining to the camel (and saying), "I often fall on my face when going along, while you seldom do so: why is this?" and the camel's answer to him.
 • قصه‌ی شکایت استر با شتر کی من بسیار در رو می‌افتم در راه رفتن تو کم در روی می‌آیی این چراست و جواب گفتن شتر او را
 • One day a mule saw a camel, since he had been put into a stable with him.
 • اشتری را دید روزی استری ** چونک با او جمع شد در آخری
 • He (the mule) said, “I often fall on my face in hill and road and in market and street.
 • گفت من بسیار می‌افتم برو ** در گریوه و راه و در بازار و کو
 • Particularly (in descending) from the top of the mountain to the bottom I come down on my head every moment from terror.
 • خاصه از بالای که تا زیر کوه ** در سر آیم هر زمانی از شکوه
 • Thou dost not fall on thy face: why is it? Or maybe in sooth thy pure spirit is destined to felicity. 3380
 • کم همی‌افتی تو در رو بهر چیست ** یا مگر خود جان پاکت دولتیست
 • I come down on my head every instant and strike my knees (on the ground): by that slipping I make muzzle and knees all bloody.
 • در سر آیم هر دم و زانو زنم ** پوز و زانو زان خطا پر خون کنم
 • My pack-saddle and trappings become awry (lie in disorder) on my head, and I always get a beating from the muleteer;
 • کژ شود پالان و رختم بر سرم ** وز مکاری هر زمان زخمی خورم
 • Like the unintelligent man who, from corrupt understanding, in (the case of his committing) sin continually breaks (his vow of) penitence.
 • هم‌چو کم عقلی که از عقل تباه ** بشکند توبه بهر دم در گناه
 • Through weakness of resolution that breaker of (vows of) penitence becomes the laughing-stock of Iblís in the world.
 • مسخره‌ی ابلیس گردد در زمن ** از ضعیفی رای آن توبه‌شکن
 • He constantly comes down on his head, like a lame horse, for his load is heavy and the road is (full of) stones. 3385
 • در سر آید هر زمان چون اسپ لنگ ** که بود بارش گران و راه سنگ
 • He is always getting blows on his head from the Unseen, that man of luckless nature, from breaking (his vows of) penitence.
 • می‌خورد از غیب بر سر زخم او ** از شکست توبه آن ادبارخو
 • Then again he repents with infirm resolution: the Devil spits (in scorn) and shatters his penitence.
 • باز توبه می‌کند با رای سست ** دیو یک تف کرد و توبه‌ش را سکست
 • Weakness on weakness! (Yet) his arrogance is such that he regards with contempt those that attain (to God).
 • ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان ** که به خواری بنگرد در واصلان
 • O camel, thou who art a type of the true believer dost not fall on thy face, nor dost thou turn up thy nose (in disdain).
 • ای شتر که تو مثال ممنی ** کم فتی در رو و کم بینی زنی
 • What hast thou that thou art so untouched by bane and free from stumbling and dost not fall on thy face?” 3390
 • تو چه داری که چنین بی‌آفتی ** بی‌عثاری و کم اندر رو فتی
 • He (the camel) said, “Though every felicity is from God, there are many differences between me and thee.
 • گفت گر چه هر سعادت از خداست ** در میان ما و تو بس فرقهاست
 • I have a high head, my eyes are high: lofty vision is a protection against injury.
 • سر بلندم من دو چشم من بلند ** بینش عالی امانست از گزند
 • From the top of the mountain I see the mountain-foot, I see every hollow and level, fold by fold,
 • از سر که من ببینم پای کوه ** هر گو و هموار را من توه توه
 • Just as that most noble prince (the perfect saint) saw his future destiny till the day of death.
 • هم‌چنانک دید آن صدر اجل ** پیش کار خویش تا روز اجل
 • That person of goodly qualities knows at the present time what will happen after twenty years. 3395
 • آنچ خواهد بود بعد بیست سال ** داند اندر حال آن نیکو خصال
 • That God-fearing man did not see his own destiny only; nay, the destiny of (every) inhabitant of the West and East.
 • حال خود تنها ندید آن متقی ** بلک حال مغربی و مشرقی
 • The Light makes its abode in his eye and heart. Wherefore does it make (its abode there)? For love of home.
 • نور در چشم و دلش سازد سکن ** بهر چه سازد پی حب الوطن
 • (He is) like Joseph, who at first dreamed that the sun and moon bowed in worship before him:
 • هم‌چو یوسف کو بدید اول به خواب ** که سجودش کرد ماه و آفتاب
 • After ten years, nay, more, that which Joseph had seen came to pass.
 • از پس ده سال بلک بیشتر ** آنچ یوسف دید بد بر کرد سر
 • That (saying), ‘he sees by the Light of God,’ is not vain: the Divine Light rives the sky asunder. 3400
 • نیست آن ینظر به نور الله گزاف ** نور ربانی بود گردون شکاف
 • In thine eye that Light is not. Go! Thou art in pawn to the animal senses.
 • نیست اندر چشم تو آن نور رو ** هستی اندر حس حیوانی گرو
 • From weakness of eye thou seest (only) in front of thy foot: thou art weak and thy guide, too, is weak.
 • تو ز ضعف چشم بینی پیش پا ** تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا
 • The eye is the guide for hand and foot, for it sees (both) the right and the wrong place.
 • پیشوا چشمست دست و پای را ** کو ببیند جای را ناجای را
 • Another thing is that my eye is clearer; another, that my nature is purer,
 • دیگر آنک چشم من روشن‌ترست ** دیگر آنک خلقت من اطهرست
 • Because I am one of the lawfully begotten, not one of the children of adultery and the people of perdition. 3405
 • زانک هستم من ز اولاد حلال ** نه ز اولاد زنا و اهل ضلال
 • Thou art one of the children of adultery: without doubt the arrow flies crookedly when the bow is bad.”
 • تو ز اولاد زنایی بی‌گمان ** تیر کژ پرد چو بد باشد کمان
 • How the mule declared the replies of the camel to be true and acknowledged his (the camel's) superiority to himself and besought his aid and took refuge with him sincerely; and how the camel treated him with kindness and showed him the way and gave help in fatherly and kingly fashion.
 • تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او بر خود و ازو استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه