English    Türkçe    فارسی   

4
537-586

 • Albeit thou art closing thine eyelids, thou art asleep in the ship and voyaging (in safety).
 • گرچه پله‌ی چشم بر هم می‌زنی ** در سفینه خفته‌ای ره می‌کنی
 • Exposition of the Hadíth, "The parable of my community is the parable of the Ship (Ark) of Noah: whoso shall cleave to it is saved, and whoso shall hold back from it is drowned."
 • تفسیر این حدیث کی مثل امتی کمثل سفینة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق
 • On this account the Prophet said, “I am as the Ship (Ark) in the Flood of Time.
 • بهر این فرمود پیغامبر که من ** هم‌چو کشتی‌ام به طوفان زمن
 • I and my Companions are as the Ship of Noah: whoso clings (to us) will gain (spiritual) graces.”
 • ما و اصحابم چو آن کشتی نوح ** هر که دست اندر زند یابد فتوح
 • When you are with the Shaykh you are far removed from wickedness: day and night you are a traveller and in a ship. 540
 • چونک با شیخی تو دور از زشتیی ** روز و شب سیاری و در کشتیی
 • You are under the protection of a life-giving spirit: you are asleep in the ship, you are going on the way.
 • در پناه جان جان‌بخشی توی ** کشتی اندر خفته‌ای ره می‌روی
 • Do not break with the prophet of your days: do not rely on your own skill and footsteps.
 • مسکل از پیغامبر ایام خویش ** تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش
 • Lion though you are, you are self-conceited and in error and contemptible when you go on the way without a guide.
 • گرچه شیری چون روی ره بی‌دلیل ** خویش‌بین و در ضلالی و ذلیل
 • Beware! Do not fly but with the wings of the Shaykh, that you may see (receive) the aid of the armies of the Shaykh.
 • هین مپر الا که با پرهای شیخ ** تا ببینی عون و لشکرهای شیخ
 • At one time the wave of his mercy is your pinion, at another moment the fire of his wrath is your carrier. 545
 • یک زمانی موج لطفش بال تست ** آتش قهرش دمی حمال تست
 • Do not reckon his wrath to be the contrary of his mercy: behold the oneness of both (these qualities) in the effect.
 • قهر او را ضد لطفش کم شمر ** اتحاد هر دو بین اندر اثر
 • At one time he will make you green like the earth, at another time he will make you full of wind, and big.
 • یک زمان چون خاک سبزت می‌کند ** یک زمان پر باد و گبزت می‌کند
 • He gives the quality of inorganic things to the body of the knower (of God), in order that gay roses and eglantines may grow on it;
 • جسم عارف را دهد وصف جماد ** تا برو روید گل و نسرین شاد
 • But he (the Shaykh) alone sees (them), none sees but he: Paradise yields no scent but to the purified brain.
 • لیک او بیند نبیند غیر او ** جز به مغز پاک ندهد خلد بو
 • Empty your brain of disbelief in the Friend, that it may feel sweet odours from the rose-garden of the Friend; 550
 • مغز را خالی کن از انکار یار ** تا که ریحان یابد از گلزار یار
 • So that you may feel the scent of Paradise from my Friend, as Mohammed the scent of the Merciful (God) from Yemen.
 • تا بیابی بوی خلد از یار من ** چون محمد بوی رحمن از یمن
 • If you stand in the rank of those who make the (spiritual) ascension, not-being (self-naughtedness) will bear you aloft, like Buráq.
 • در صف معراجیان گر بیستی ** چون براقت بر کشاند نیستی
 • ’Tis not like the ascension of a piece of earth (an earthly being) to the moon; nay, but like the ascension of a cane to sugar.
 • نه چو معراج زمینی تا قمر ** بلک چون معراج کلکی تا شکر
 • ’Tis not like the ascension of a vapour to the sky; nay, but like the ascension of an embryo to rationality.
 • نه چو معراج بخاری تا سما ** بل چو معراج جنینی تا نهی
 • The steed of not-being (self-naughtedness) became a goodly Buráq: it brings you to (real) existence, if you are non-existent (self-naughted). 555
 • خوش براقی گشت خنگ نیستی ** سوی هستی آردت گر نیستی
 • Its hoof brushes the mountains and seas till it puts the world of sense perception behind.
 • کوه و دریاها سمش مس می‌کند ** تا جهان حس را پس می‌کند
 • Set your foot into the ship and keep going quickly, like the soul going towards the soul's Beloved.
 • پا بکش در کشتی و می‌رو روان ** چون سوی معشوق جان جان روان
 • (With) no hands and no feet, go to Eternity in the same fashion as that in which the spirits sped from non-existence.
 • دست نه و پای نه رو تا قدم ** آن چنانک تاخت جانها از عدم
 • If there had not been somnolence (dullness and inattention) in the hearer's hearing, the veil of logical reasoning would have been torn asunder in the discourse.
 • بردریدی در سخن پرده‌ی قیاس ** گر نبودی سمع سامع را نعاس
 • O Heaven, shower pearls on his (the Shaykh's) rede! O World, have shame of (be abashed by) his world! 560
 • ای فلک بر گفت او گوهر ببار ** از جهان او جهانا شرم دار
 • If thou wilt shower (pearls), thy substance will become (increased in splendour) hundredfold: thy inorganic (matter) will become seeing and speaking.
 • گر بباری گوهرت صد تا شود ** جامدت بیننده و گویا شود
 • Therefore thou wilt have scattered a largesse for thine own sake, inasmuch as every stock of thine will be centupled.
 • پس نثاری کرده باشی بهر خود ** چونک هر سرمایه‌ی تو صد شود
 • Story of Bilqís' sending a gift from the city of Sabá to Solomon, on whom be peace.
 • قصه‌ی هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه‌السلام
 • The gift of Bilqís was forty mules: their whole load consisted of bricks of gold.
 • هدیه‌ی بلقیس چل استر بدست ** بار آنها جمله خشت زر بدست
 • When he (the envoy) reached the open plain, belonging to Solomon, he saw that its carpet was (made) entirely of solid gold.
 • چون به صحرای سلیمانی رسید ** فرش آن را جمله زر پخته دید
 • He rode on gold for the distance of forty stages, till gold had no more esteem in his sight. 565
 • بر سر زر تا چهل منزل براند ** تا که زر را در نظر آبی نماند
 • (Many) times they said, “Let us take the gold back to the treasury: what a (fruitless) quest are we (engaged) in!
 • بارها گفتند زر را وا بریم ** سوی مخزن ما چه بیگار اندریم
 • A spacious land of which the soil is pure gold—to bring gold thither as a gift is folly.”
 • عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست ** زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست
 • O thou who hast brought intelligence to God as a gift, there intelligence is less (in value) than the dust of the road.
 • ای ببرده عقل هدیه تا اله ** عقل آنجا کمترست از خاک راه
 • When the worthlessness of the gift became apparent there (in Solomon's kingdom), shamefacedness was drawing them back (towards Bilqís);
 • چون کساد هدیه آنجا شد پدید ** شرمساریشان همی واپس کشید
 • (But) again they said, “Whether it be worthless or valuable, what matter to us? We are slaves (bound) to (obey) the command. 570
 • باز گفتند ار کساد و ار روا ** چیست بر ما بنده فرمانیم ما
 • Whether we have to bring gold or earth, the command of the one who gives the command is to be executed.
 • گر زر و گر خاک ما را بردنیست ** امر فرمان‌ده به جا آوردنیست
 • If they command you to bring it back (to Bilqís), (then) take the gift back according to the command.”
 • گر بفرمایند که واپس برید ** هم به فرمان تحفه را باز آورید
 • When Solomon beheld that (gift), he laughed, saying, “When did I seek tharíd from you?
 • خنده‌ش آمد چون سلیمان آن بدید ** کز شما من کی طلب کردم ثرید
 • I do not bid you bestow gifts on me; nay, I bid you be worthy of the gifts (which I bestow);
 • من نمی‌گویم مرا هدیه دهید ** بلک گفتم لایق هدیه شوید
 • For I have rare gifts (coming) from the Unseen, which human beings durst not even ask for. 575
 • که مرا از غیب نادر هدیه‌هاست ** که بشر آن را نیارد نیز خواست
 • Ye worship the star (planet) that makes gold: turn your faces towards Him that makes the star.
 • می‌پرستید اختری کو زر کند ** رو باو آرید کو اختر کند
 • Ye worship the sun in heaven, having despised the Spirit (which is) of high price.
 • می‌پرستید آفتاب چرخ را ** خوار کرده جان عالی‌نرخ را
 • The sun, by command of God, is our cook: ’twere folly that we should say it is God.
 • آفتاب از امر حق طباخ ماست ** ابلهی باشد که گوییم او خداست
 • If thy sun be eclipsed, what wilt thou do? How wilt thou expel that blackness from it?
 • آفتابت گر بگیرد چون کنی ** آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی
 • Wilt not thou bring thy headache (trouble and pain) to the court of God, saying, ‘Take the blackness away, give back the radiance!’ 580
 • نه به درگاه خدا آری صداع ** که سیاهی را ببر وا ده شعاع
 • If they would kill thee at midnight, where is the sun, that thou shouldst wail (in supplication) and beg protection of it?
 • گر کشندت نیم‌شب خورشید کو ** تا بنالی یا امان خواهی ازو
 • Calamities, for the most part, happen in the night; and at that time the object of thy worship is absent.
 • حادثات اغلب به شب واقع شود ** وان زمان معبود تو غایب بود
 • If thou sincerely bow (in prayer) to God, thou wilt be delivered from the stars: thou wilt become intimate (with God).
 • سوی حق گر راستانه خم شوی ** وا رهی از اختران محرم شوی
 • When thou becomest intimate, I will open my lips (to speak) with thee, that thou may’st behold a Sun at midnight.
 • چون شوی محرم گشایم با تو لب ** تا ببینی آفتابی نیم‌شب
 • It hath no Orient but the pure spirit: in (respect of) its rising, there is no difference between day and night. 585
 • جز روان پاک او را شرق نه ** در طلوعش روز و شب را فرق نه
 • ’Tis day when it (the Sun) rises; when it begins to shine, night is night no more.
 • روز آن باشد که او شارق شود ** شب نماند شب چو او بارق شود