English    Türkçe    فارسی   

4
780-829

 • Oh, two hundred (like) Bilqís are abased before thy clemency, for (thou sayest in the words of the Prophet), “(O God), guide my people, verily they know not.” 780
 • ای دو صد بلقیس حلمت را زبون ** که اهد قومی انهم لا یعلمون
 • How Solomon, on whom be peace, sent a threatening message to Bilqís, saying, "Do not think to persist in polytheism and do not make delay."
 • تهدید فرستادن سلیمان علیه‌السلام پیش بلقیس کی اصرار میندیش بر شرک و تاخیر مکن
 • “Hark, Bilqís, come! Else, it will be bad (for thee): thy army will become thine enemy and will revolt.
 • هین بیا بلقیس ورنه بد شود ** لشکرت خصمت شود مرتد شود
 • Thy chamberlain will destroy thy door: thy soul with (all) its soul will act as an enemy towards thee.”
 • پرده‌دار تو درت را بر کند ** جان تو با تو به جان خصمی کند
 • All the atoms of earth and heaven are God’s army, (as you will find out) on putting it to the test.
 • جمله ذرات زمین و آسمان ** لشکر حق‌اند گاه امتحان
 • You have seen what the wind did to the people of ‘Ád, you have seen what the water did at the Deluge;
 • باد را دیدی که با عادان چه کرد ** آب را دیدی که در طوفان چه کرد
 • How that vengeful Sea dashed on Pharaoh, and how this Earth behaved to Qárún (Korah); 785
 • آنچ بر فرعون زد آن بحر کین ** وآنچ با قارون نمودست این زمین
 • And what those bábíl (swifts) did to the Elephant, and how the gnat devoured the skull of Nimrod;
 • وآنچ آن بابیل با آن پیل کرد ** وآنچ پشه کله‌ی نمرود خورد
 • And how a David hurled with his hand a stone (which) became six hundred pieces and shattered an army.
 • وآنک سنگ انداخت داودی بدست ** گشت شصد پاره و لشکر شکست
 • Stones rained upon the enemies of Lot, so that they were submerged in the black water.
 • سنگ می‌بارید بر اعدای لوط ** تا که در آب سیه خوردند غوط
 • If I relate the help given rationally to the prophets by the inanimate things of the world,
 • گر بگویم از جمادات جهان ** عاقلانه یاری پیغامبران
 • The Mathnawí will become of such extent that, if forty camels carry it, they will be unable to bear the full load. 790
 • مثنوی چندان شود که چل شتر ** گر کشد عاجز شود از بار پر
 • The (infidel’s) hand will give testimony against the infidel will become an army of God, and will submit (to the Divine command).
 • دست بر کافر گواهی می‌دهد ** لشکر حق می‌شود سر می‌نهد
 • O you that in your actions have studied to oppose God, you are in the midst of His army: be afraid!
 • ای نموده ضد حق در فعل درس ** در میان لشکر اویی بترس
 • Every part of you is an army of God in accord (with Him) they are obedient to you now, (but) not sincerely’.
 • جزو جزوت لشکر از در وفاق ** مر ترا اکنون مطیع‌اند از نفاق
 • If He say to the eye, “Squeeze (torture) him,” eye-ache will wreak upon you a hundred vengeances;
 • گر بگوید چشم را کو را فشار ** درد چشم از تو بر آرد صد دمار
 • And if He say to the teeth, ‘Plague (him),” then you will suffer chastisement from your teeth. 795
 • ور به دندان گوید او بنما وبال ** پس ببینی تو ز دندان گوشمال
 • Open the (book of) Medicine and read the chapter on diseases, that you may see what is done by the army of the body.
 • باز کن طب را بخوان باب العلل ** تا ببینی لشکر تن را عمل
 • Since He is the Soul of the soul of everything, how is it a light matter to be hostile to the Soul of the soul?
 • چونک جان جان هر چیزی ویست ** دشمنی با جان جان آسان کیست
 • “Let alone the army of demons and genies who, (devoted to me) from the core of their hearts, cleave the ranks (of my enemies) for me.
 • خود رها کن لشکر دیو و پری ** کز میان جان کنندم صفدری
 • First, O Bilqís relinquish thy kingdom: when thou gainest me, all the kingdom is thine.
 • ملک را بگذار بلقیس از نخست ** چون مرا یابی همه ملک آن تست
 • When thou hast come to me, thou thyself wilt know that without me thou wert (as) a picture in the bath-house.” 800
 • خود بدانی چون بر من آمدی ** که تو بی من نقش گرمابه بدی
 • Even if the picture be the picture of a sultan or a rich man, it is a (mere) form: it has no savour (consciousness) of its own spirit.
 • نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست ** صورتست از جان خود بی چاشنیست
 • Its beauty is for others: its eyes and mouth are open in vain.
 • زینت او از برای دیگران ** باز کرده بیهده چشم و دهان
 • O you who have devoted yourself (to contending with others) in strife, you have not known (discriminated) others from your self.
 • ای تو در بیگار خود را باخته ** دیگران را تو ز خود نشناخته
 • You stop at every form that you come to, saying, “I am this.” By God, you are not that (form).
 • تو به هر صورت که آیی بیستی ** که منم این والله آن تو نیستی
 • (If) you are left alone by people for a single moment, you remain (plunged) up to the throat in grief and anxiety. 805
 • یک زمان تنها بمانی تو ز خلق ** در غم و اندیشه مانی تا به حلق
 • How are you this (form)? You are that Unique One, for (in reality) you are fair and lovely and intoxicated with yourself.
 • این تو کی باشی که تو آن اوحدی ** که خوش و زیبا و سرمست خودی
 • You are your own bird your own prey, and your own snare; you are your own seat of honour, your own floor, and your own root.
 • مرغ خویشی صید خویشی دام خویش ** صدر خویشی فرش خویشی بام خویش
 • The substance is that which subsists in itself; the accident is that which has become a derivative of it (of the substance).
 • جوهر آن باشد که قایم با خودست ** آن عرض باشد که فرع او شدست
 • If you are born of Adam, sit like him and behold all his progeny in yourself
 • گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین ** جمله ذریات را در خود ببین
 • What is in the jar that is not (also) in the river? What is in the house that is not (also) in the city? 810
 • چیست اندر خم که اندر نهر نیست ** چیست اندر خانه که اندر شهر نیست
 • This world is the jar, and the heart (spirit) is like the river; this world is the chamber, and the heart is the wonderful city.
 • این جهان خمست و دل چون جوی آب ** این جهان حجره‌ست و دل شهر عجاب
 • How Solomon, on whom be peace, explained (to Bilqís), saying, "My labour in (bringing about) thy (conversion to the) Faith is purely for God’s sake: I have not one atom of self-interest, either as regards thy person or thy beauty or thy kingdom. Thou thyself wilt see (this) when the eye of thy spirit is opened by the light of God."
 • پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام کی مرا خالصا لامر الله جهدست در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله
 • “Hark, come, for I am a Messenger (Prophet) sent to call (the people to God): like Death, I am the slayer of lust, I am not given to lust.
 • هین بیا که من رسولم دعوتی ** چون اجل شهوت‌کشم نه شهوتی
 • And if there be lust (in me), I am the ruler of (my) lust: lam not captive to lust for the face of an idol.
 • ور بود شهوت امیر شهوتم ** نه اسیر شهوت روی بتم
 • My deepest nature is a breaker of idols, like (Abraham) the Friend of God and all the prophets.
 • بت‌شکن بودست اصل اصل ما ** چون خلیل حق و جمله انبیا
 • O slave, if I enter the idol-temple, the idol will prostrate itself, not I, in adoration.” 815
 • گر در آییم ای رهی در بتکده ** بت سجود آرد نه ما در معبده
 • (Both) Ahmad (Mohammed) and Bú Jahl went into the idol- temple; (but) there is a great difference between this going and that going.
 • احمد و بوجهل در بتخانه رفت ** زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت
 • This one (Mohammed) enters, the idols lay down their heads before him; that one (Bú Jahl) enters and lays down his head (before the idols), like the peoples (of old).
 • این در آید سر نهند او را بتان ** آن در آید سر نهد چون امتان
 • This world, (which is) associated with lust, is an idol-temple: it is a nest (abode) for the prophets and the infidels (alike),
 • این جهان شهوتی بتخانه‌ایست ** انبیا و کافران را لانه‌ایست
 • But lust is the slave of holy men: gold does not burn (in the fire), because it is sterling coin from the mine.
 • لیک شهوت بنده‌ی پاکان بود ** زر نسوزد زانک نقد کان بود
 • The infidels are alloy, while the holy men are as (pure) gold: both these (classes of) persons are within this crucible. 820
 • کافران قلب‌اند و پاکان هم‌چو زر ** اندرین بوته درند این دو نفر
 • When the alloy came (into the crucible), it became black at once; (when) the gold came in, its goldenness was made manifest.
 • قلب چون آمد سیه شد در زمان ** زر در آمد شد زری او عیان
 • The gold gladly cast (itself with) hands and feet into the crucible: its vein (original nature) laughs in the face of the fire.
 • دست و پا انداخت زر در بوته خوش ** در رخ آتش همی خندد رگش
 • Our body is our veil in the world: we are like a sea hidden beneath this straw.
 • جسم ما روپوش ما شد در جهان ** ما چو دریا زیر این که در نهان
 • O fool, do not regard the king of the (true) Religion as clay; for the accursed Iblís took this view (of Adam).
 • شاه دین را منگر ای نادان بطین ** کین نظر کردست ابلیس لعین
 • How is it possible to daub this sun with a handful of earth? Pray, tell me (that)! 825
 • کی توان اندود این خورشید را ** با کف گل تو بگو آخر مرا
 • Though you pour earth and a hundred ashes over its light, it will come up above them.
 • گر بریزی خاک و صد خاکسترش ** بر سر نور او برآید بر سرش
 • Who (what) is straw that it should cover the face of the water? Who (what) is clay that it should cover the sun?
 • که کی باشد کو بپوشد روی آب ** طین کی باشد کو بپوشد آفتاب
 • O Bilqís arise royally, like (Ibráhím son of) Adham: raise the smoke from (consume utterly) this kingdom of two or three days’ duration.
 • خیز بلقیسا چو ادهم شاه‌وار ** دود ازین ملک دو سه روزه بر آر
 • The remainder of the story of Ibráhím son of Adham, may God sanctify his spirit.
 • باقی قصه‌ی ابراهیم ادهم قدس‌الله سره
 • (Reclining) on a throne, that man of good name heard at night a noise of tramping and shrill cries from the roof.
 • بر سر تختی شنید آن نیک‌نام ** طقطقی و های و هویی شب ز بام