English    Türkçe    فارسی   

5
4119-4168

 • For that look makes (all) pains sweet: it is the blood-price (paid) to the magicians (of Pharaoh) for (the amputation of) their hands and feet.
 • کان نظر شیرین کننده‌ی رنجهاست  ** ساحران را خونبهای دست و پاست 
 • Commentary on the Saying of Pharaoh's magicians in the hour of their punishment, “’Tis no harm, for lo, we shall return unto our Lord.”
 • تفسیر گفتن ساحران فرعون را در وقت سیاست با او کی لا ضیر انا الی ربنا منقلبون 
 • Heaven heard the cry, “’Tis no harm”: the celestial sphere became a ball for that bat. 4120
 • نعره‌ی لا ضیر بشنید آسمان  ** چرخ گویی شد پی آن صولجان 
 • (The magicians said), “The punishment inflicted by Pharaoh is no harm to us: the grace of God prevails over the violence of (all) others.
 • ضربت فرعون ما را نیست ضیر  ** لطف حق غالب بود بر قهر غیر 
 • If thou shouldst (come to) know our secret, O misleader, (thou wouldst see that) thou art delivering us from pain, O man whose heart is blind.
 • گر بدانی سر ما را ای مضل  ** می‌رهانیمان ز رنج ای کوردل 
 • Hark, come and from this quarter behold this organ pealing ‘Oh, would that my people knew!’
 • هین بیا زین سو ببین کین ارغنون  ** می‌زند یا لیت قومی یعلمون 
 • God's bounty hath bestowed on us a Pharaohship, (but) not a perishable one like thy Pharaohship and kingdom.
 • داد ما را داد حق فرعونیی  ** نه چو فرعونیت و ملکت فانیی 
 • Lift up thy head and behold the living and majestic kingdom, O thou who hast been deluded by Egypt and the river Nile. 4125
 • سر بر آر و ملک بین زنده و جلیل  ** ای شده غره به مصر و رود نیل 
 • If thou wilt take leave of this filthy tattered cloak, thou wilt drown the (bodily) Nile in the Nile of the spirit.
 • گر تو ترک این نجس خرقه کنی  ** نیل را در نیل جان غرقه کنی 
 • Hark, O Pharaoh, hold thy hand from (renounce) Egypt: there are a hundred Egypts within the Egypt of the Spirit.
 • هین بدار از مصر ای فرعون دست  ** در میان مصر جان صد مصر هست 
 • Thou sayest to the vulgar, ‘I am a Lord,’ being unaware of the essential natures of both these names.
 • تو انا رب همی‌گویی به عام  ** غافل از ماهیت این هر دو نام 
 • How should a Lord be trembling (with hope or fear) for that which is lorded over? How should one who knows ‘I’ be in bondage to body and soul?
 • رب بر مربوب کی لرزان بود  ** کی انادان بند جسم و جان بود 
 • Lo, we are (the real) ‘I,’ having been freed from (the unreal) ‘I,’ from the ‘I’ that is full of tribulation and trouble. 4130
 • نک انا ماییم رسته از انا  ** از انای پر بلای پر عنا 
 • To thee, O cur, that ‘I’-hood was baleful, (but) in regard to us it was irreversibly ordained felicity.
 • آن انایی بر تو ای سگ شوم بود  ** در حق ما دولت محتوم بود 
 • Unless thou hadst had this vindictive ‘I’-hood, how should such fortune have bidden us welcome?
 • گر نبودیت این انایی کینه‌کش  ** کی زدی بر ما چنین اقبال خوش 
 • In thanksgiving for our deliverance from the perishable abode we are (now) admonishing thee on this gallows.
 • شکر آنک از دار فانی می‌رهیم  ** بر سر این دار پندت می‌دهیم 
 • The gallows (dár) on which we are killed is the Buráq on which we ride (to Heaven); the abode (dár) possessed by thee is delusion and heedlessness.
 • دار قتل ما براق رحلتست  ** دار ملک تو غرور و غفلتست 
 • This (gallows) is a life concealed in the form of death, while that (abode) is a death concealed in the husk of life. 4135
 • این حیاتی خفیه در نقش ممات  ** وان مماتی خفیه در قشر حیات 
 • (Here) light seems as fire, and fire as light: else, how should this world have been the abode of delusion?”
 • می‌نماید نور نار و نار نور  ** ورنه دنیا کی بدی دارالغرور 
 • Beware, do not make (too much) haste: first become naught, and when you sink (into non-existence) rise from the radiant East!
 • هین مکن تعجیل اول نیست شو  ** چون غروب آری بر آ از شرق ضو 
 • The heart was dumbfounded by the eternal “I”-hood: this (unreal) “I”-hood became insipid and opprobrious (in its sight).
 • از انایی ازل دل دنگ شد  ** این انایی سرد گشت و ننگ شد 
 • The spirit was made glad by that “I”-hood without “I” and sprang away from the “I”-hood of the world.
 • زان انای بی‌انا خوش گشت جان  ** شد جهان او از انایی جهان 
 • Since it has been delivered from “I,” it has now become “I”: blessings on the “I” that is without affliction; 4140
 • از انا چون رست اکنون شد انا  ** آفرینها بر انای بی عنا 
 • For it is fleeing (from its unreal “I”-hood), and (the real) “I”-hood is running after it, since it saw it (the spirit) to be selfless.
 • کو گریزان و انایی در پیش  ** می‌دود چون دید وی را بی ویش 
 • (If) you seek it (the real “I”-hood), it will not become a seeker of you: (only) when you have died (to self) will that which you seek become your seeker.
 • طالب اویی نگردد طالبت  ** چون بمردی طالبت شد مطلبت 
 • (If) you are living, how should the corpse-washer wash you? (If) you are seeking, how should that which you seek go in search of you?
 • زنده‌ای کی مرده‌شو شوید ترا  ** طالبی کی مطلبت جوید ترا 
 • If the intellect could discern the (true) way in this question, Fakhr-i Rází would be an adept in religious mysteries;
 • اندرین بحث ار خرده ره‌بین بدی  ** فخر رازی رازدان دین بدی 
 • But since he was (an example of the saying that) whoso has not tasted does not know, his intelligence and imaginations (only) increased his perplexity. 4145
 • لیک چون من لمن یذق لم یدر بود  ** عقل و تخییلات او حیرت فزود 
 • How should this “I” be revealed by thinking? That “I” is revealed (only) after passing away from self (faná).
 • کی شود کشف از تفکر این انا  ** آن انا مکشوف شد بعد از فنا 
 • These intellects in their quest (of the real “I”) fall into the abyss of incarnation (hulúl) and ittihád.
 • می‌فتد این عقلها در افتقاد  ** در مغا کی حلول و اتحاد 
 • O Ayáz who hast passed away (from self) in union (with God) like the star in the beams of the sun—
 • ای ایاز گشته فانی ز اقتراب  ** هم‌چو اختر در شعاع آفتاب 
 • Nay, (but rather) transmuted, like semen, into body—thou art not afflicted with hulúl and ittihád.
 • بلک چون نطفه مبدل تو به تن  ** نه از حلول و اتحادی مفتتن 
 • “Forgive, O thou in whose coffer Forgiveness is (contained) and by whom all precedents of mercy are preceded. 4150
 • عفو کن ای عفو در صندوق تو  ** سابق لطفی همه مسبوق تو 
 • Who am I that I should say ‘Forgive,’ O thou who art the sovereign and quintessence of the command Be?
 • من کی باشم که بگویم عفو کن  ** ای تو سلطان و خلاصه‌ی امر کن 
 • Who am I that I should exist beside thee, O thou whose skirt all ‘I's’ have clutched?
 • من کی باشم که بوم من با منت  ** ای گرفته جمله منها دامنت 
 • [How Ayáz deemed himself culpable for thus acting as intercessor and begged pardon for this offence and deemed himself culpable for begging pardon; and this self-abasement arises from knowledge of the majesty of the King; for (the Prophet hath said), ‘I know God better than you and fear Him more than you,’ and the High God hath said, ‘None fears God but those of His servants that are possessed of knowledge.’]
 • مجرم دانستن ایاز خود را درین شفاعت‌گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذرگویی خود را مجرم دانستن و این شکستگی از شناخت و عظمت شاه خیزد کی انا اعلمکم بالله و اخشیکم لله و قال الله تعالی انما یخشی الله من عباده العلما 
 • How should I bring (plead for) mercy to thee who art moved with anger, and point out the path of clemency to thee who art endued with knowledge?
 • من کی آرم رحم خلم آلود را  ** ره نمایم حلم علم‌اندود را 
 • If thou subject me to the indignity of (receiving) cuffs, I am deserving of a hundred thousand cuffs.
 • صد هزاران صفع را ارزانیم  ** گر زبون صفعها گردانیم 
 • What should I say in thy presence? Should I give thee information or recall to thy mind the method of lovingkindness? 4155
 • من چه گویم پیشت اعلامت کنم  ** یا که وا یادت دهم شرط کرم 
 • What is that which is unknown to thee? And where in the world is that which thou dost not remember?
 • آنچ معلوم تو نبود چیست آن  ** وآنچ یادت نیست کو اندر جهان 
 • O thou who art free from ignorance and whose knowledge is free from (the possibility) that forgetfulness should cause (anything) to be hidden from it,
 • ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن  ** که فراموشی کند بر وی نهان 
 • Thou hast deemed a nobody to be somebody and hast exalted him, like the sun, with (thy) light.
 • هیچ کس را تو کسی انگاشتی  ** هم‌چو خورشیدش به نور افراشتی 
 • Since thou hast made me somebody, graciously hearken to my supplication if I supplicate (thee);
 • چون کسم کردی اگر لابه کنم  ** مستمع شو لابه‌ام را از کرم 
 • For, inasmuch as thou hast transported me from the form (of self-existence), ’tis (really) thou that hast made that intercession unto thyself. 4160
 • زانک از نقشم چو بیرون برده‌ای  ** آن شفاعت هم تو خود را کرده‌ای 
 • Since this home has been emptied of my furniture, nothing great or small in the house belongs to me.
 • چون ز رخت من تهی گشت این وطن  ** تر و خشک خانه نبود آن من 
 • Thou hast caused the prayer to flow forth from me like water: do thou accordingly give it reality and let it be granted.
 • هم دعا از من روان کردی چو آب  ** هم نباتش بخش و دارش مستجاب 
 • Thou wert the bringer (inspirer) of the prayer in the beginning: be thou accordingly the hope for its acceptance in the end,
 • هم تو بودی اول آرنده‌ی دعا  ** هم تو باش آخر اجابت را رجا 
 • In order that I may boast that the King of the world pardoned the sinners for his slave's sake.
 • تا زنم من لاف کان شاه جهان  ** بهر بنده عفو کرد از مجرمان 
 • (Formerly) I was a pain, entirely self-satisfied: the King made me the remedy for every sufferer from pain. 4165
 • درد بودم سر به سر من خودپسند  ** کرد شاهم داروی هر دردمند 
 • (Formerly) I was a Hell filled with woe and bale: the hand of his grace made me a Kawthar.
 • دوزخی بودم پر از شور و شری  ** کرد دست فضل اویم کوثری 
 • Whomsoever Hell has consumed in vengeance, I cause him to grow anew from his body.”
 • هر که را سوزید دوزخ در قود  ** من برویانم دگر بار از جسد 
 • What is the work of (that) Kawthar by which every one that has been burned (in Hell) is made to grow and becomes redintegrated?
 • کار کوثر چیست که هر سوخته  ** گردد از وی نابت و اندوخته