English    Türkçe    فارسی   

5
603-652

 • Alas, would that I had died ere now, so that my (time of) being tormented in the mud might have been less!’
 • ای دریغا پیش ازین بودیم اجل  ** تا عذابم کم بدی اندر وجل 
 • Commentary on the saying of the Prophet, on whom be peace, “None ever died without wishing, if he was a righteous man, that he had died before he (actually) died, in order that he might sooner attain unto felicity; and if he was a wicked man, in order that his wickedness might be less.”
 • در تفسیر قول رسول علیه‌السلام ما مات من مات الا و تمنی ان یموت قبل ما مات ان کان برا لیکون الی وصول البر اعجل و ان کان فاجرا لیقل فجوره 
 • Hence the wise Prophet has said that no one who dies and dismounts from (the steed of) the body
 • زین بفرمودست آن آگه رسول  ** که هر آنک مرد و کرد از تن نزول 
 • Feels grief on account of departure and death, but (only) grieves because of having failed (in good works) and missed his opportunities. 605
 • نبود او را حسرت نقلان و موت  ** لیک باشد حسرت تقصیر و فوت 
 • In sooth every one that dies wishes that the departure to his destination had been earlier:
 • هر که میرد خود تمنی باشدش  ** که بدی زین پیش نقل مقصدش 
 • If he be wicked, in order that his wickedness might have been less; and if devout, in order that he might have come home sooner.
 • گر بود بد تا بدی کمتر بدی  ** ور تقی تا خانه زوتر آمدی 
 • The wicked man says, ‘I have been heedless, moment by moment I have been adding to the veil (of sin).
 • گوید آن بد بی‌خبر می‌بوده‌ام  ** دم به دم من پرده می‌افزوده‌ام 
 • If my passing (from the world) had taken place sooner, this screen and veil of mine would have been less.’
 • گر ازین زودتر مرا معبر بدی  ** این حجاب و پرده‌ام کمتر بدی 
 • Do not in covetousness rend the face of contentment, and do not in pride rend the visage of humility. 610
 • از حریصی کم دران روی قنوع  ** وز تکبر کم دران چهره‌ی خشوع 
 • Likewise do not in avarice rend the face of munificence, and in devilishness the beauteous countenance of worship.
 • هم‌چنین از بخل کم در روی جود  ** وز بلیسی چهره‌ی خوب سجود 
 • Do not tear out those feathers which are an ornament to Paradise: do not tear out those feathers which (enable thee to) traverse the Way.”
 • بر مکن آن پر خلد آرای را  ** بر مکن آن پر ره‌پیمای را 
 • When he (the peacock) heard this counsel, he looked at him (the Sage) and, after that, began to lament and weep.
 • چون شنید این پند در وی بنگریست  ** بعد از آن در نوحه آمد می‌گریست 
 • The long lamentation and weeping of the sorrowful (peacock) caused every one who was there to fall a-weeping;
 • نوحه و گریه‌ی دراز دردمند  ** هر که آنجا بود بر گریه‌ش فکند 
 • And he who was asking the reason of (the peacock's) tearing out his feathers, (he too being left) without an answer repented (of having asked) and wept, 615
 • وآنک می‌پرسید پر کندن ز چیست  ** بی‌جوابی شد پشیمان می‌گریست 
 • Saying, “Why did I impertinently ask him (that question)? He was full of grief: I made him distraught.”
 • کز فضولی من چرا پرسیدمش  ** او ز غم پر بود شورانیدمش 
 • From his (the peacock's) moist eyes the water (of tears) was trickling to the earth: in every drop were contained a hundred answers.
 • می‌چکید از چشم تر بر خاک آب  ** اندر آن هر قطره مدرج صد جواب 
 • Sincere weeping touches the souls (of all), so that it makes (even) the sky and heaven to weep.
 • گریه‌ی با صدق بر جانها زند  ** تا که چرخ و عرش را گریان کند 
 • Without any doubt, intellects and hearts (spirits) are celestial, (though) they live debarred from the celestial light.
 • عقل و دلها بی‌گمان عرشی‌اند  ** در حجاب از نور عرشی می‌زیند 
 • Explaining that the intellect and spirit are imprisoned in clay, like Hárút and Márút in the pit of Babylon.
 • در بیان آنک عقل و روح در آب و گل محبوس‌اند هم‌چون هاروت و ماروت در چاه بابل 
 • Like Hárút and Márút, those two pure ones (the intellect and spirit) have been confined here (in this world) in a horrible pit. 620
 • هم‌چو هاروت و چو ماروت آن دو پاک  ** بسته‌اند اینجا به چاه سهمناک 
 • They are in the low and sensual world: they have been confined in this pit on account of sin.
 • عالم سفلی و شهوانی درند  ** اندرین چه گشته‌اند از جرم‌بند 
 • The good and the evil (alike) learn magic and the opposite of magic from these twain involuntarily;
 • سحر و ضد سحر را بی‌اختیار  ** زین دو آموزند نیکان و شرار 
 • But first they admonish him, saying, “Beware, do not learn and pick up magic from us:
 • لیک اول پند بدهندش که هین  ** سحر را از ما میاموز و مچین 
 • We teach this magic, O such and such, for the purpose of trial and probation;
 • ما بیاموزیم این سحر ای فلان  ** از برای ابتلا و امتحان 
 • (But thou art free to choose), for probation necessarily involves free-will, and thou canst not have any (effective) free-will without the power (of action).” 625
 • که امتحان را شرط باشد اختیار  ** اختیاری نبودت بی‌اقتدار 
 • Desires are like sleeping dogs: good and evil are hidden in them.
 • میلها هم‌چون سگان خفته‌اند  ** اندریشان خیر و شر بنهفته‌اند 
 • When there is no power (of action), this troop (of desires) are asleep and silent like faggots (smouldering in the fire),
 • چونک قدرت نیست خفتند این رده  ** هم‌چو هیزم‌پاره‌ها و تن‌زده 
 • Until (when) a carcase comes into view, the blast of the trumpet of greed strikes on (suddenly rouses) the dogs.
 • تا که مرداری در آید در میان  ** نفخ صور حرص کوبد بر سگان 
 • When the carcase of a donkey appears in the parish, a hundred sleeping dogs are awakened by it.
 • چون در آن کوچه خری مردار شد  ** صد سگ خفته بدان بیدار شد 
 • The greedy desires that had gone into the concealment of the Unseen rush out and display themselves. 630
 • حرصهای رفته اندر کتم غیب  ** تاختن آورد سر بر زد ز جیب 
 • Every hair on every dog becomes (like) a sooth, though they wag their tails (fawningly) for the sake of gaining their object.
 • موبه موی هر سگی دندان شده  ** وز برای حیله دم جنبان شده 
 • His (the dog's) under-half is cunning, (while) the upper (half) is anger, like a poor fire that gets faggots (fuel);
 • نیم زیرش حیله بالا آن غضب  ** چون ضعیف آتش که یابد او حطب 
 • Flame on flame reaches (it) from (the realm of) non-spatiality: the smoke of its blaze goes up to the sky.
 • شعله شعله می‌رسد از لامکان  ** می‌رود دود لهب تا آسمان 
 • In this body (of ours) a hundred such dogs are sleeping: when they have no prey (in sight), they are hidden.
 • صد چنین سگ اندرین تن خفته‌اند  ** چون شکاری نیستشان بنهفته‌اند 
 • Or they resemble falcons with eyes sealed (covered); (yet) in the veil (hood) consumed with passion for a prey, 635
 • یا چو بازانند و دیده دوخته  ** در حجاب از عشق صیدی سوخته 
 • Till he (the Falconer) lifts the hood and it (the falcon) sees the prey: then it circles the mountains (in pursuit).
 • تا کله بردارد و بیند شکار  ** آنگهان سازد طواف کوهسار 
 • The appetite of the sick man is quiescent: his thoughts are going (are turned) towards health.
 • شهوت رنجور ساکن می‌بود  ** خاطر او سوی صحت می‌رود 
 • When he sees bread and apples and water-melons, his relish and his fear of injury (to himself) come into conflict.
 • چون ببیند نان و سیب و خربزه  ** در مصاف آید مزه و خوف بزه 
 • If he be very self-restrained, the sight (of the food) is a benefit to him: that stimulation (of appetite) is good for his enfeebled constitution;
 • گر بود صبار دیدن سود اوست  ** آن تهیج طبع سستش را نکوست 
 • But if he have not self-restraint, then it were better he had not seen (the food): ’tis better the arrow should be far from the man who is without a coat of mail. 640
 • ور نباشد صبر پس نادیده به  ** تیر دور اولی ز مرد بی‌زره 
 • The answer of the peacock to his interrogator.
 • جواب گفتن طاوس آن سایل را 
 • When he (the peacock) had finished weeping, he said, “Begone, for thou art in pawn (bondage) to colour and perfume.
 • چون ز گریه فارغ آمد گفت رو  ** که تو رنگ و بوی را هستی گرو 
 • Dost not thou perceive that on account of these feathers a hundred afflictions approach me on every side?
 • آن نمی‌بینی که هر سو صد بلا  ** سوی من آید پی این بالها 
 • Oh, many a pitiless fowler always lays a trap for me everywhere for the sake of these feathers.
 • ای بسا صیاد بی‌رحمت مدام  ** بهر این پرها نهد هر سوم دام 
 • How many an archer, for the sake of my plumage, shoots arrows at me (when I am) in the air!
 • چند تیرانداز بهر بالها  ** تیر سوی من کشد اندر هوا 
 • Since I have not strength and self-control (to preserve me) from this destiny and this affliction and these tribulations, 645
 • چون ندارم زور و ضبط خویشتن  ** زین قضا و زین بلا و زین فتن 
 • ’Tis better I should be ugly and hideous, that I may be safe amidst these mountains and deserts.
 • آن به آید که شوم زشت و کریه  ** تا بوم آمن درین کهسار و تیه 
 • These (feathers) are the weapons of my pride, O noble sir: pride brings a hundred afflictions on the proud.
 • این سلاح عجب من شد ای فتی  ** عجب آرد معجبان را صد بلا 
 • Explaining that accomplishments and intellectual abilities and worldly wealth are enemies to (spiritual) life, like the peacock's feathers.
 • بیان آنک هنرها و زیرکیها و مال دنیا هم‌چون پرهای طاوس عدو جانست 
 • Accomplishments, then, are a destruction to the (spiritually) ignorant man, for in his pursuit of the bait he does not see the trap.
 • پس هنر آمد هلاکت خام را  ** کز پی دانه نبیند دام را 
 • Free-will is good for him (alone) who is master of himself in (respect of obeying the command) ‘Fear ye (God).’
 • اختیار آن را نکو باشد که او  ** مالک خود باشد اندر اتقوا 
 • When there is no safeguarding (of one's self) and piety, beware, put far (from thee) the instrument (that serves as a means to sin): drop free-will. 650
 • چون نباشد حفظ و تقوی زینهار  ** دور کن آلت بینداز اختیار 
 • Those feathers are the object of my display (pride) and free-will: I will tear out the feathers, for they are in quest of my head.
 • جلوه‌گاه و اختیارم آن پرست  ** بر کنم پر را که در قصد سرست 
 • The self-restrained man deems his feathers to be naught, in order that his feathers may not cast him into calamity and bale.
 • نیست انگارد پر خود را صبور  ** تا پرش در نفکند در شر و شور