English    Türkçe    فارسی   

2
942-991

 • Bu elin, ayağın gidince canının uçması için kolun kanadın var mı?
 • آن زمان که دست و پایت بر درد ** پر و بالت هست تا جان بر پرد
 • Bu hayvani can kalmayınca yerine koymak için baki bir cana sahip misin?
 • آن زمان کاین جان حیوانی نماند ** جان باقی بایدت بر جا نشاند
 • Şart, iyilik etmek değil, iyilikle gelmek, bu iyiliği Allah’a götürmektir.
 • شرط من جا بالحسن نه کردن است ** این حسن را سوی حضرت بردن است‏
 • İnsanlıktan mı bir cevhere sahipsin, eşeklikten mi? Bu ârazlar yok olunca nasıl götüreceksin ki? 945
 • جوهری داری ز انسان یا خری ** این عرضها که فنا شد چون بری‏
 • Bu namaz ve oruç arazlarını Allah’a nasıl ileteceksin ki? Çünkü araz, iki zaman zarfında baki kalmaz, yok olup gider, bir anlıktır.
 • این عرضهای نماز و روزه را ** چون که لا یبقی زمانین انتفی‏
 • Arazları götürmeye imkân yoktur. Fakat cevherden hastalıkları giderirler.
 • نقل نتوان کرد مر اعراض را ** لیک از جوهر برند امراض را
 • Bu suretle de cevher, bu hastalık arazlarından kurtulur, değişir. Perhiz yüzünden hastalığın geçmesi gibi.
 • تا مبدل گشت جوهر زین عرض ** چون ز پرهیزی که زایل شد مرض‏
 • Perhiz arazı, çalışmalarıyla cevher olur; acı ağız perhizle tatlılaşır.
 • گشت پرهیز عرض جوهر به جهد ** شد دهان تلخ از پرهیز شهد
 • Ziraatla topraklar ekinle, başakla dolar. Saç ilacı, örgü, örgü saç bitirir. 950
 • از زراعت خاکها شد سنبله ** داروی مو کرد مو را سلسله‏
 • Kadını nikâhlamak arazdı, mahvolup gitti. Fakat o arazdan bize evlât cevheri meydana geldi.
 • آن نکاح زن عرض بد شد فنا ** جوهر فرزند حاصل شد ز ما
 • Atı, deveyi çiftleştirmek arazdır. Bundan maksat da yavru cevherini elde etmek.
 • جفت کردن اسب و اشتر را عرض ** جوهر کره بزاییدن غرض‏
 • Bostan ekmek arazdır, Bostanda biten mahsul cevheridir. Zaten maksat da budur.
 • هست آن بستان نشاندن هم عرض ** گشت جوهر کشت بستان نک غرض‏
 • Kimya ile uğraşmayı da araz bil, eğer o kimyadan bir cevher elde ettiysen onu getir.
 • هم عرض دان کیمیا بردن بکار ** جوهری ز آن کیمیا گر شد بیار
 • Aynayı cilâlamak da arazdır. Fakat bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir. 955
 • صیقلی کردن عرض باشد شها ** زین عرض جوهر همی‏زاید صفا
 • Şu halde “ Ben ibadette bulundum” deme, o arazlardan elde edileni göster, ürkme.
 • پس مگو که من عملها کرده‏ام ** دخل آن اعراض را بنما مرم‏
 • Senin o köleyi övmen de arazdır. Sus, koçun gölgesini kurban etmeye kalkışma!”
 • این صفت کردن عرض باشد خمش ** سایه‏ی بز را پی قربان مکش‏
 • Köle dedi ki : “Padişahım, araz tebeddül etmez dersen bu söz, akla ancak ümitsizlik verir.
 • گفت شاها بی‏قنوط عقل نیست ** گر تو فرمایی عرض را نقل نیست‏
 • Padişahım, araz gider de bir daha geri gelmezse bu, kulu ancak meyus eder.
 • پادشاها جز که یاس بنده نیست ** گر عرض کان رفت باز آینده نیست‏
 • Eğer arazlar başka bir şekle tebeddül etmeseydi, başka bir şekle bürünüp var olmasaydı iş bâtıl olur, sözler manasız bir hale gelirdi; 960
 • گر نبودی مر عرض را نقل و حشر ** فعل بودی باطل و اقوال فشر
 • Bu arazlar başka bir varlık suretine bürünüp haşrolur.
 • این عرضها نقل شد لونی دگر ** حشر هر فانی بود کونی دگر
 • Her şey, neye lâyıksa o şekle tebeddül eder. Sürünün çobanı, sürüye lâyık kişidir.
 • نقل هر چیزی بود هم لایقش ** لایق گله بود هم سایقش‏
 • Mahşerde her arazın bir sureti vardır, her araz suretinin de bir nöbeti.
 • وقت محشر هر عرض را صورتی است ** صورت هر یک عرض را نوبتی است‏
 • Kendine bak, sen de araz değil miydin, anandan, babandan hâsıl olmadın mı ve bir maksat uğrunda birisiyle eş değil misin?
 • بنگر اندر خود نه تو بودی عرض ** جنبش جفتی و جفتی با غرض‏
 • Evlere köşklere bak. Bunlar mühendisin tasavvuratından ibaretti. 965
 • بنگر اندر خانه و کاشانه‏ها ** در مهندس بود چون افسانه‏ها
 • Güzel olarak gördüğümüz sofası hoş. Tavanı, kapısı mükemmel olan filan ev ,(mühendisin zihnindeydi).
 • آن فلان خانه که ما دیدیم خوش ** بود موزون صفه و سقف و درش‏
 • Mühendisin zihnindeki o araz, o düşünce aletleri hazırladı, ormanlardan direkleri getirdi (ev yapılıp meydana çıktı.)
 • از مهندس آن عرض و اندیشه‏ها ** آلت آورد و ستون از بیشه‏ها
 • Her hünerin aslı, esası, hayâlden, arazdan, düşünceden başka nedir ki?
 • چیست اصل و مایه‏ی هر پیشه‏ای ** جز خیال و جز عرض و اندیشه‏ای‏
 • Dünyanın bütün cüzilerine, fakat garazsızca bak; arazdan başka bir şeyden meydana gelmemiştir.
 • جمله اجزای جهان را بی‏غرض ** درنگر حاصل نشد جز از عرض‏
 • Önceki fikir, sonun da fiile gelir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. 970
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** بنیت عالم چنان دان در ازل‏
 • Meyveler, gönülde evvelce vücuda gelir de sonunda fiile çıkar.
 • میوه‏ها در فکر دل اول بود ** در عمل ظاهر به آخر می‏شود
 • İşe girişip de ağaç diktin mi ilk harfi, sonunda okudun demektir.
 • چون عمل کردی شجر بنشاندی ** اندر آخر حرف اول خواندی‏
 • Gerçi dal, yaprak ve kök evveldir ama onların hepsi de meyve için vücut bulur.
 • گر چه شاخ و برگ و بیخش اول است ** آن همه از بهر میوه مرسل است‏
 • Feleklerin dimağı olan o baş da bunun için en sonunda “ Levlâk” sırrına mazhar oldu.
 • پس سری که مغز آن افلاک بود ** اندر آخر خواجه‏ی لولاک بود
 • Bu sözler arazların nakline ait bahislerdir. Bu aslan ve tuzak, hep bunun içindir. 975
 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏
 • Bütün âlem, esasen arazdı. “ Hel Etâ” suresi, bu manayı izah için geldi.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Bu arazlar neden doğar? Suretlerden. Ya bu suretler neden vücuda gelir? Düşüncelerden.
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Bu cihan, Akl-ı Küll’ün bir düşüncesinden ibarettir. Akıl, padişaha benzer, suretler de peygamberlere.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • İlk âlem, imtihan âlemidir. İkinci âlem şunun bunun yaptıklarının mükâfat ve mücazatını görme âlemidir.
 • عالم اول جهان امتحان ** عالم ثانی جزای این و آن‏
 • Padişahım, kulun hain olsa o araz, yani hainliği, zincir ve zindan olmakta. 980
 • چاکرت شاها جنایت می‏کند ** آن عرض زنجیر و زندان می‏شود
 • Yerinde ve değerinde bir hizmette bulunsa, savaşta bir yararlık gösterse o araz da bir hil’at şeklinde temessül etmekte.
 • بنده‏ات چون خدمت شایسته کرد ** آن عرض نه خلعتی شد در نبرد
 • Bu arazla cevher, kuşla yumurtadır; bu ondan olmakta, o bundan doğmakta.”
 • این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر ** این از آن و آن از این زاید به سیر
 • Padişah, köleye “ Tut ki dediklerin doğru, hepsini kabul ettim. Fakat arazlardan bir cevher doğmadı ki” dedi.
 • گفت شاهنشه چنین گیر المراد ** این عرضهای تو یک جوهر نزاد
 • Köle “ Bu iyi ve kötü dünyası, gayp âlemi haline gelsin, iyilik ve fenalık apaçık bilinmesin diye akıl onları gizlemiştir.
 • گفت مخفی داشته ست آن را خرد ** تا بود غیب این جهان نیک و بد
 • Çünkü fikrin şekil ve suretleri meydana çıksaydı kâfir ve mümin, yalnız Allah’ı zikreder, başka bir söz söyleyemezdi. 985
 • ز انکه گر پیدا شدی اشکال فکر ** کافر و مومن نگفتی جز که ذکر
 • Eğer iyilik ve kötülükten meydana gelen suretler gizli olmayıp da meydana bulunsaydı küfür ve iman, apaçık meydana çıkar, alında yazılırdı.
 • پس عیان بودی نه غیب ای شاه این ** نقش دین و کفر بودی بر جبین‏
 • O takdirde nasıl olurdu da bu âlemde put kalır, puta tapan bulunurdu? Nasıl olur da kimsenin kimseyle alay etmeye mecali kalırdı.
 • کی درین عالم بت و بتگر بدی ** چون کسی را زهره‏ی تسخر بدی‏
 • O vakit bu dünyamız kıymet kesilirdi. Kıyamette kim suç işleyebilir” dedi.
 • پس قیامت بودی این دنیای ما ** در قیامت کی کند جرم و خطا
 • Padişah “ Allah bütün mücazatı gizledi, gizledi ama avamdan gizledi, kendi haslarından değil.
 • گفت شه پوشید حق پاداش بد ** لیک از عامه نه از خاصان خود
 • Ben bir emiri tuzağa düşürmek dilersem emirlerden gizlerim, fakat vezirden gizlemem. 990
 • گر به دامی افکنم من یک امیر ** از امیران خفیه دارم نه از وزیر
 • Hak bana işlerin mükâfat ve mücazaatını, amellerden yüz binlercesinin büründüğü suretleri gösterdi.
 • حق به من بنمود پس پاداش کار ** وز صورهای عملها صد هزار