English    Türkçe    فارسی   

1
175-199

 • چون که اسرارت نهان در دل شود ** آن مرادت زودتر حاصل شود 175
 • When your heart becomes the grave of your secret, that desire of yours will be gained more quickly.”
 • گفت پیغمبر که هر که سر نهفت ** زود گردد با مراد خویش جفت‌‌
 • The Prophet said that any one who hides his inmost thought will soon attain to the object of his desire.
 • دانه چون اندر زمین پنهان شود ** سر آن سر سبزی بستان شود
 • When the seed is hidden in the earth, its inward secret becomes the verdure of the garden.
 • زر و نقره گر نبودندی نهان ** پرورش کی یافتندی زیر کان‌‌
 • If gold and silver were not hidden, how would they get nourishment (grow and ripen) in the mine?
 • وعده‌‌ها و لطفهای آن حکیم ** کرد آن رنجور را ایمن ز بیم‌‌
 • The promises and soothing words of the physician made the sick (girl) safe (free) from fear.
 • وعده‌‌ها باشد حقیقی دل پذیر ** وعده‌‌ها باشد مجازی تاسه‌‌گیر 180
 • There are true promises, grateful to the heart; there are false promises, fraught with disquietude.
 • وعده‌‌ی اهل کرم گنج روان ** وعده‌‌ی نااهل شد رنج روان‌‌
 • The promise of the noble is a flowing (bountiful) treasure; the promise of the unworthy becomes anguish of soul.
 • دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه
 • How the saint, having discovered the (cause of) the illness, laid it before the king.
 • بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد ** شاه را ز ان شمه‌‌ای آگاه کرد
 • Then he arose and went to see the king and acquainted him with a portion of that matter.
 • گفت تدبیر آن بود کان مرد را ** حاضر آریم از پی این درد را
 • “The (best) plan,” said he, “is that we should bring the man here for the sake of (curing) this malady.
 • مرد زرگر را بخوان ز ان شهر دور ** با زر و خلعت بده او را غرور
 • Summon the goldsmith from that far country; beguile him with gold and robes of honour.”
 • فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
 • How the king sent messengers to Samarcand to fetch the goldsmith.
 • شه فرستاد آن طرف یک دو رسول ** حاذقان و کافیان بس عدول‌‌ 185
 • The king sent thither one or two messengers, clever men and competent and very just.
 • تا سمرقند آمدند آن دو امیر ** پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر
 • Those two Amírs came to Samarcand and went to the goldsmith, bearing the good news from the king.
 • کای لطیف استاد کامل معرفت ** فاش اندر شهرها از تو صفت‌‌
 • Saying, “O fine master, perfect in knowledge, thou whose quality (of perfection in thy craft) is famous in (all) the lands,
 • نک فلان شه از برای زرگری ** اختیارت کرد زیرا مهتری‌‌
 • Lo, such-and-such a king hath chosen thee for (thy skill in) the goldsmith's craft, because thou art eminent.
 • اینک این خلعت بگیر و زر و سیم ** چون بیایی خاص باشی و ندیم‌‌
 • Look now, receive this robe of honour and gold and silver; when thou comest (to the king), thou wilt be a favourite and boon-companion.”
 • مرد مال و خلعت بسیار دید ** غره شد از شهر و فرزندان برید 190
 • The man saw the much wealth and the many robes: he was beguiled, he parted from his town and children.
 • اندر آمد شادمان در راه مرد ** بی‌‌خبر کان شاه قصد جانش کرد
 • Blithely the man came into the road, unaware that the king had formed a design against his life.
 • اسب تازی بر نشست و شاد تاخت ** خونبهای خویش را خلعت شناخت‌‌
 • He mounted an Arab horse and sped on joyously: (what really was) the price of his blood he deemed a robe of honour.
 • ای شده اندر سفر با صد رضا ** خود به پای خویش تا سوء القضا
 • O (fool), who with a hundred consents thyself with thine own foot didst enter on the journey to the fated ill!
 • در خیالش ملک و عز و مهتری ** گفت عزرائیل رو آری بری‌‌
 • In his fancy (were dreams of) riches, power, and lordship. Said ‘Azrá‘íl (the Angel of Death), “Go (thy way). Yes, thou wilt get (them)!”
 • چون رسید از راه آن مرد غریب ** اندر آوردش به پیش شه طبیب‌‌ 195
 • When the stranger arrived (and turned) from the road, the physician brought him into the presence of the king.
 • سوی شاهنشاه بردندش به ناز ** تا بسوزد بر سر شمع طراز
 • Proudly and delicately they conducted him to the king of kings, that he might burn (like a moth) on that candle of Tiráz.
 • شاه دید او را بسی تعظیم کرد ** مخزن زر را بدو تسلیم کرد
 • The king beheld him, showed great regard (for him), and entrusted to him the treasure house (full) of gold.
 • پس حکیمش گفت کای سلطان مه ** آن کنیزک را بدین خواجه بده‌‌
 • Then the physician said to him: “O mighty Sultan, give the handmaiden to this lord,
 • تا کنیزک در وصالش خوش شود ** آب وصلش دفع آن آتش شود
 • In order that the handmaiden may be happy in union with him, and that the water of union with him may put out the fire (of passion).”