English    Türkçe    فارسی   

1
2041-2065

 • همچنین در غیب انواع است این ** در زیان و سود و در ربح و غبین‌‌
 • Even so in the Unseen World there are these different sorts, (consisting) in loss and gain and in profit and defraudment (damage).
 • این دم ابدال باشد ز آن بهار ** در دل و جان روید از وی سبزه‌‌زار
 • This breath of the Abdál (saints) is from that (spiritual) springtide: from it there grows a green garden in heart and soul.
 • فعل باران بهاری با درخت ** آید از انفاسشان در نیک بخت‌‌
 • From their breaths there comes (is produced) in him who is fortunate the (same) effect (as that) of the spring rain on the tree.
 • گر درخت خشک باشد در مکان ** عیب آن از باد جان افزا مدان‌‌
 • If there be in the place a dry tree, do not deem its defect to be due to the life quickening wind.
 • باد کار خویش کرد و بروزید ** آن که جانی داشت بر جانش گزید 2045
 • The wind did its own work and blew on: he that had a soul chose it in preference to his soul.
 • در معنی این حدیث که اغتنموا برد الربیع الی آخره‌‌
 • On the meaning of the Tradition, “Take advantage of the coolness of the spring season, etc.”
 • گفت پیغمبر ز سرمای بهار ** تن مپوشانید یاران زینهار
 • The Prophet said, “Give heed, my friends! Do not cover your bodies from the cold of spring,
 • ز آن که با جان شما آن می‌‌کند ** کان بهاران با درختان می‌‌کند
 • For it does to your spirits the same thing that spring does to the trees;
 • لیک بگریزید از سرد خزان ** کان کند کاو کرد با باغ و رزان‌‌
 • But flee from the cold of autumn, for it does what autumn did to the garden and the vines.”
 • راویان این را به ظاهر برده‌‌اند ** هم بر آن صورت قناعت کرده‌‌اند
 • The traditionists have referred this (saying) to the outward (sense), and have been content with that same (outward) form.
 • بی‌‌خبر بودند از جان آن گروه ** کوه را دیده ندیده کان بکوه‌‌ 2050
 • That class (of people) were ignorant of the spirit: they saw the mountain, they did not see the mine in the mountain.
 • آن خزان نزد خدا نفس و هواست ** عقل و جان عین بهار است و بقاست‌‌
 • In the sight of God that “autumn” is the flesh (nafs) and (its) desires: the reason and the spirit are the essence of spring and are everlasting life.
 • مر ترا عقل است جزوی در نهان ** کامل العقلی بجو اندر جهان‌‌
 • Thou hast a partial reason hidden (within thee): (now) in this world seek one whose reason is perfect.
 • جزو تو از کل او کلی شود ** عقل کل بر نفس چون غلی شود
 • Through his whole thy part is made whole (and perfect): Universal Reason is like a shackle on the neck of the flesh.
 • پس به تاویل این بود کانفاس پاک ** چون بهار است و حیات برگ و تاک‌‌
 • Therefore, according to the (right) interpretation, it (the meaning) is this, that the holy breaths are like spring and the life of leaf and vine.
 • از حدیث اولیا نرم و درشت ** تن مپوشان ز آن که دینت راست پشت‌‌ 2055
 • Against the sayings of the saints, whether soft or rough, do not thou cover thy body, for they are the support of thy religion.
 • گرم گوید سرد گوید خوش بگیر ** تا ز گرم و سرد بجهی وز سعیر
 • Whether he (the saint) speak hot or cold, receive (his words) with joy: in order that thou mayst escape from the hot and cold (of Nature) and from Hell-fire.
 • گرم و سردش نو بهار زندگی است ** مایه‌‌ی صدق و یقین و بندگی است‌‌
 • His “hot” and “cold” is life's new season of spring, the source of sincerity and faith and service.
 • ز آن که زو بستان جانها زنده است ** این جواهر بحر دل آگنده است‌‌
 • Inasmuch as the garden of the spirits is living through him, and the sea of (his) heart is filled with these pearls,
 • بر دل عاقل هزاران غم بود ** گر ز باغ دل خلالی کم شود
 • Thousands of griefs lie (heavy) on a wise man's heart, if from the garden of his heart (even) a toothpick fail (be missing).
 • پرسیدن صدیقه (س) از پیامبر (ص) که سر باران امروزینه چه بود
 • How the Siddíqa (‘Á’isha), may God be well-pleased with her, asked Mustafá (Mohammed), God bless him and give him peace, saying, “What was the inner meaning of to-day's rain?”
 • گفت صدیقه که ای زبده‌‌ی وجود ** حکمت باران امروزین چه بود 2060
 • The Siddíqa said, “O (thou who art the) cream of existence, what was the (true) reason of to-day's rain?
 • این ز بارانهای رحمت بود یا ** بهر تهدید است و عدل کبریا
 • Was it (one) of the rains of mercy, or (was it) for the sake of menace and the justice of (Divine) Majesty?
 • این از آن لطف بهاریات بود ** یا ز پاییزی پر آفات بود
 • Was it from the favour of the vernal attributes, or from a baneful autumnal attribute?”
 • گفت این از بهر تسکین غم است ** کز مصیبت بر نژاد آدم است‌‌
 • He said, “This (rain) was for the purpose of allaying the grief that is upon the race of Adam in calamity.
 • گر بر آن آتش بماندی آدمی ** بس خرابی در فتادی و کمی‌‌
 • If man were to remain in that fire (of grief), much ruin and loss would befall.
 • این جهان ویران شدی اندر زمان ** حرصها بیرون شدی از مردمان‌‌ 2065
 • This world would at once become desolate: (all) selfish desires would go forth from men.”