English    Türkçe    فارسی   

1
337-361

 • صد هزاران مومن مظلوم کشت ** که پناهم دین موسی را و پشت‌‌
 • He slew hundreds of thousands of wronged (innocent) believers, saying, “I am the protection and support of the religion of Moses.”
 • آموختن وزیر مکر پادشاه را
 • How the vizier instructed the king to plot.
 • او وزیری داشت گبر و عشوه‌‌ده ** کاو بر آب از مکر بر بستی گره‌‌
 • He had a vizier, a miscreant and ogler (deceiver), who by reason of (his exceeding) guile would tie knots on water.
 • گفت ترسایان پناه جان کنند ** دین خود را از ملک پنهان کنند
 • “The Christians,” said he, “seek to save their lives; they hide their religion from the king.
 • کم کش ایشان را که کشتن سود نیست ** دین ندارد بوی، مشک و عود نیست‌‌ 340
 • Slay them not, for slaying (them) is useless: religion hath no smell, it is not musk and aloes-wood.
 • سر پنهان است اندر صد غلاف ** ظاهرش با تست و باطن بر خلاف‌‌
 • The secret is concealed in a hundred coverings: its outward form is (in agreement) with thee, (but) the inward (reality) is (in) disagreement.”
 • شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست ** چاره‌‌ی آن مکر و ان تزویر چیست‌‌
 • The king said to him: “Tell (me), then, what is the (best) plan? What is the remedy against that deceit and imposture?—
 • تا نماند در جهان نصرانیی ** نی هویدا دین و نی پنهانیی‌‌
 • So that there may not remain a single Christian in the world, neither one whose religion is manifest nor one who is concealed.”
 • گفت ای شه گوش و دستم را ببر ** بینی‌‌ام بشکاف و لب در حکم مر
 • “O king,” said he, “cut off my ears and hands, rip my nose and lips by bitter (cruel) decree;
 • بعد از آن در زیر دار آور مرا ** تا بخواهد یک شفاعت‌‌گر مرا 345
 • Then bring me under the gallows, that an intercessor may plead for me.
 • بر منادی گاه کن این کار تو ** بر سر راهی که باشد چار سو
 • Do this deed in the place for (public) proclamation, on a highway where roads run in four directions.
 • آن گهم از خود بران تا شهر دور ** تا در اندازم در ایشان شر و شور
 • Then banish me from thy presence to a distant land, that I may cast mischief and confusion amongst them.
 • تلبیس وزیر با نصارا
 • How the vizier brought the Christians into doubt and perplexity.
 • پس بگویم من به سر نصرانی‌‌ام ** ای خدای راز دان می‌‌دانی‌‌ام‌‌
 • Then I will say (to them), ‘I am secretly a Christian. O God who knowest (all) things hidden, Thou knowest me.
 • شاه واقف گشت از ایمان من ** وز تعصب کرد قصد جان من‌‌
 • The king was informed of my (Christian) faith and from bigotry sought to take my life.
 • خواستم تا دین ز شه پنهان کنم ** آن که دین اوست ظاهر آن کنم‌‌ 350
 • I wished to hide my religion from the king and profess his religion,
 • شاه بویی برد از اسرار من ** متهم شد پیش شه گفتار من‌‌
 • (But) the king got a scent of my inmost beliefs, and my words were suspected (when I stood) before the king.
 • گفت گفت تو چو در نان سوزن است ** از دل من تا دل تو روزن است‌‌
 • He said, “Your words are like a needle in bread (specious but pernicious); there is a window between my heart and yours.
 • من از آن روزن بدیدم حال تو ** حال تو دیدم ننوشم قال تو
 • Through that window I have seen your (real) state: I see your state and will not heed your words.”
 • گر نبودی جان عیسی چاره‌‌ام ** او جهودانه بکردی پاره‌‌ام‌‌
 • Had not the spirit of Jesus been my aid, he would in Jewish fashion have torn me to pieces.
 • بهر عیسی جان سپارم سر دهم ** صد هزاران منتش بر خود نهم‌‌ 355
 • For Jesus' sake I would yield my life and give my head and lay on myself (confess) myriads of obligations to him.
 • جان دریغم نیست از عیسی و لیک ** واقفم بر علم دینش نیک نیک‌‌
 • I do not grudge Jesus my life, but full well am I versed in the knowledge of his religion.
 • حیف می‌‌آمد مرا کان دین پاک ** در میان جاهلان گردد هلاک‌‌
 • Grief was coming over me (it seemed to me a pity) that that holy religion should perish amongst those who are ignorant (of it).
 • شکر ایزد را و عیسی را که ما ** گشته‌‌ایم آن کیش حق را رهنما
 • Thanks be to God and to Jesus that I have become a guide to the true faith.
 • از جهود و از جهودی رسته‌‌ام ** تا به زناری میان را بسته‌‌ام‌‌
 • I have escaped from Jews and Judaism so (entirely) that I have bound my waist with a (Christian) girdle.
 • دور دور عیسی است ای مردمان ** بشنوید اسرار کیش او به جان‌‌ 360
 • The (present) epoch is the epoch of Jesus. O men, hearken with your souls unto the mysteries of his religion!’”
 • کرد با وی شاه آن کاری که گفت ** خلق حیران مانده ز ان مکر نهفت‌‌
 • The king did to him that deed (mutilation) which he had proposed: the people remained in amazement at that hidden (mysterious) plot.