English    Türkçe    فارسی   

1
347-371

 • آن گهم از خود بران تا شهر دور ** تا در اندازم در ایشان شر و شور
 • Then banish me from thy presence to a distant land, that I may cast mischief and confusion amongst them.
 • تلبیس وزیر با نصارا
 • How the vizier brought the Christians into doubt and perplexity.
 • پس بگویم من به سر نصرانی‌‌ام ** ای خدای راز دان می‌‌دانی‌‌ام‌‌
 • Then I will say (to them), ‘I am secretly a Christian. O God who knowest (all) things hidden, Thou knowest me.
 • شاه واقف گشت از ایمان من ** وز تعصب کرد قصد جان من‌‌
 • The king was informed of my (Christian) faith and from bigotry sought to take my life.
 • خواستم تا دین ز شه پنهان کنم ** آن که دین اوست ظاهر آن کنم‌‌ 350
 • I wished to hide my religion from the king and profess his religion,
 • شاه بویی برد از اسرار من ** متهم شد پیش شه گفتار من‌‌
 • (But) the king got a scent of my inmost beliefs, and my words were suspected (when I stood) before the king.
 • گفت گفت تو چو در نان سوزن است ** از دل من تا دل تو روزن است‌‌
 • He said, “Your words are like a needle in bread (specious but pernicious); there is a window between my heart and yours.
 • من از آن روزن بدیدم حال تو ** حال تو دیدم ننوشم قال تو
 • Through that window I have seen your (real) state: I see your state and will not heed your words.”
 • گر نبودی جان عیسی چاره‌‌ام ** او جهودانه بکردی پاره‌‌ام‌‌
 • Had not the spirit of Jesus been my aid, he would in Jewish fashion have torn me to pieces.
 • بهر عیسی جان سپارم سر دهم ** صد هزاران منتش بر خود نهم‌‌ 355
 • For Jesus' sake I would yield my life and give my head and lay on myself (confess) myriads of obligations to him.
 • جان دریغم نیست از عیسی و لیک ** واقفم بر علم دینش نیک نیک‌‌
 • I do not grudge Jesus my life, but full well am I versed in the knowledge of his religion.
 • حیف می‌‌آمد مرا کان دین پاک ** در میان جاهلان گردد هلاک‌‌
 • Grief was coming over me (it seemed to me a pity) that that holy religion should perish amongst those who are ignorant (of it).
 • شکر ایزد را و عیسی را که ما ** گشته‌‌ایم آن کیش حق را رهنما
 • Thanks be to God and to Jesus that I have become a guide to the true faith.
 • از جهود و از جهودی رسته‌‌ام ** تا به زناری میان را بسته‌‌ام‌‌
 • I have escaped from Jews and Judaism so (entirely) that I have bound my waist with a (Christian) girdle.
 • دور دور عیسی است ای مردمان ** بشنوید اسرار کیش او به جان‌‌ 360
 • The (present) epoch is the epoch of Jesus. O men, hearken with your souls unto the mysteries of his religion!’”
 • کرد با وی شاه آن کاری که گفت ** خلق حیران مانده ز ان مکر نهفت‌‌
 • The king did to him that deed (mutilation) which he had proposed: the people remained in amazement at that hidden (mysterious) plot.
 • راند او را جانب نصرانیان ** کرد در دعوت شروع او بعد از آن‌‌
 • He (the king) drove him away to the Christians. After that, he (the vizier) began to proselytise.
 • قبول کردن نصارا مکر وزیر را
 • How the Christians let themselves be duped by the vizier.
 • صد هزاران مرد ترسا سوی او ** اندک اندک جمع شد در کوی او
 • Myriads of Christian men gathered round him, little by little, in his abode,
 • او بیان می‌‌کرد با ایشان به راز ** سر انگلیون و زنار و نماز
 • (While) he secretly expounded to them the mysteries of Gospel and girdle and prayer.
 • او به ظاهر واعظ احکام بود ** لیک در باطن صفیر و دام بود 365
 • Outwardly he was a preacher of (religious) ordinances, but inwardly he was (as) the whistle and snare (of the fowler).
 • بهر این بعضی صحابه از رسول ** ملتمس بودند مکر نفس غول‌‌
 • On this account some Companions (of Mohammed) begged of the Prophet (that he would acquaint them with) the deceitfulness of the ghoul-like soul,
 • کاو چه آمیزد ز اغراض نهان ** در عبادتها و در اخلاص جان‌‌
 • Saying, “What of hidden selfish interests does it mingle in acts of worship and in pure spiritual devotion?”
 • فضل طاعت را نجستندی از او ** عیب ظاهر را بجستندی که کو
 • They were not seeking from him excellence of piety; they were inquiring where lay the outward defect.
 • مو به مو و ذره ذره مکر نفس ** می‌‌شناسیدند چون گل از کرفس‌‌
 • Hair by hair, speck by speck, they were recognising the deceitfulness of the fleshly soul as (plainly as the difference of) the rose from parsley.
 • موشکافان صحابه هم در آن ** وعظ ایشان خیره گشتندی به جان‌‌ 370
 • Even the hair-splitters (the most scrupulous) of the Companions used to become distraught in spirit at the (Prophet's) admonition to them (the inquirers).
 • متابعت نصارا وزیر را
 • How the Christians followed the vizier.
 • دل بدو دادند ترسایان تمام ** خود چه باشد قوت تقلید عام‌‌
 • The Christians all gave their hearts to him: what (how great), indeed, is the strength of the (blind) conformity of the vulgar!